PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 1 | 33--57
Tytuł artykułu

The Evolution of the Economic Man. From Homo Oeconomicus to Homo Moralis

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ewolucja człowieka gospodarującego. Od homo oeconomicus do homo moralis
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza koncepcji homo oeconomicus, będącej jednym z podstawowych fundamentów ekonomii głównego nurtu w porównaniu do alternatywnych podejść, zaprezentowanych przez przedstawicieli ekonomii heterodoksyjnej, m.in. ekonomii behawioralnej i neuroekonomii. Szczególną uwagę zwrócono na model REMM (Resourceful, Evaluative, Maximising Man), który wydaje się być brakującym ogniwem pomiędzy homo oeconomicus i homo moralis. Przyjęto jednocześnie, że wąska interpretacja homo oeconomicus, kierującego się własnym interesem, stanowi zbyt duże uproszczenie i taki paradygmat w realnym świecie może być szkodliwy dla społeczeństwa. Artykuł ma charakter przeglądowy i został napisany na podstawie literatury przedmiotu, w tym materiałów źródłowych. W badaniach wykorzystano podejście zarówno deskryptywne, jak i interdyscyplinarne. W wyniku przeprowadzonej analizy sformułowano wniosek, że wyjaśnienie ekonomicznych zachowań człowieka wymaga bardziej holistycznego i dynamicznego ujęcia. Wskazano na niekompletność i nieadekwatność paradygmatu homo oeconomicus w stosunku do rzeczywistości. Zauważono, że racjonalność człowieka ekonomicznego wynika nie tylko z troski o własny interes, ale również z jego zakorzenienia w społeczeństwie i kulturze. Badanie pokazało, że zachowanie ekonomiczne zależy od kontekstu i jest dodatkowo zdeterminowane przez moralność, która wywodzi się z systemów społecznych i religijnych. W konkluzji stwierdzono, że człowiek gospodarujący nie może być zredukowany wyłącznie do maszyny koncentrującej się jedynie na swoim własnym interesie materialnym. Ocena moralna jednostki podejmującej decyzje w świecie ograniczoności zasobów jest nieunikniona. (abstrakt oryginalny)
EN
This article traces the development of the concept of homo oeconomicus, a fundamental principle of mainstream economics. The concept is compared against alternative approaches proposed by representatives of other schools of thought such as heterodox economics, behavioural economics and neuroeconomics. Special attention is paid to the Resourceful, Evaluative, Maximising Man (REMM) model, which seems to be a missing link between homo oeconomicus and homo moralis. It is simultaneously assumed that the narrow interpretation of homo oeconomicus as a being solely guided by self-interest is oversimplified and that this kind of paradigm may be harmful to society in the real world. The article was written on the basis of a content analysis of literature. For the purposes of the research, both descriptive and interdisciplinary methods were employed. As a result of the conducted analysis, a conclusion was drawn that the explanation of economic behaviours requires a more holistic and dynamic approach. The incompleteness and inadequacy of the paradigm of homo oeconomicus were highlighted. It was noted that the rationality of the economic man results not only from concern for self-interest but also from his embeddedness in society and culture. The study showed that economic behaviour is context-dependent and additionally determined by morality derived from social and religious systems. In conclusion, it was emphasised that the economic man cannot be reduced to a machine concentrating on his own material well-being. The morality of an individual making choices in a world of scarcity is inevitably subject to assessment. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
33--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Bialystok, Poland
 • University of Bialystok, Poland
 • University of Bialystok, Poland
Bibliografia
 • Akerlof G. A., Shiller R. J. [2009], Animal spirits: how human psychology drives economy, and why it matters for global capitalism, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 • Alger I., Weibull J. W. [2013], Homo moralis - preference evolution under incomplete information and assortative matching, "Econometrica". Journal of the Econometric Society, vol. 81, is. 6: 2269-2302.
 • Anderson E. [2000], Beyond homo oeconomicus: new developments in theories of social norms, "Philosophy and Public Affairs", vol. 29, no. 2: 171-200.
 • Arrow K. [1994], Methodological individualism and social knowledge, "American Economic Review", vol. 84: 1-9.
 • Becker C. [2006], The human actor in ecological economics: philosophical approach and research perspectives, "Ecological Economics", vol. 60: 17-23.
 • Bouckaert L., Zsolnai L. [2011], The Palgrave Handbook of Spirituality and Business, Palgrave Macmillan.
 • Brunner K., Meckling W. H. [1977], The perception of man and the conception of government, "Journal of Money, Credit & Banking", February 1.
 • Commons J. R. [1931], Institutional economics, "American Economic Review", vol. 21: 648-657.
 • Copp D. [2001], Morality, normativity, and society, Oxford University Press, Oxford.
 • Coppens C. [2016 (1895)], A brief text-book of moral philosophy, Schwartz, Kirwin & Fauss, New York.
 • Den U., Douglas J. [2009], Homo moralis, "Review of Austrian Economics", vol. 22: 349-385.
 • Djelic M. L. [2005], How capitalism lost its soul. From protestant ethics to Robber Barons, in: Daianu D., Vranceanu R. (eds.), Ethical boundaries of capitalism, VT. Ashgate, England, Burlington: 43-64.
 • Dumont L. [1980], Homo hierarchicus: the caste system and its implications, University of Chicago Press, Chicago.
 • Dunning J. H. [2003], Making globalization good, Oxford University Press, Oxford-New York.
 • Elster J. [1989], Social norms and economic theory, "Journal of Economic Perspectives", vol.3(4):99-117.
 • Fehr E., Fischbacher U. [2002], Why social preferences matter - the impact of non-selfish motives on competition, cooperation and incentives, "Economic Journal", vol. 112 (478): C1-C33.
 • Fehr E., Schmidt K. M. [2001], Theories of fairness and reciprocity, University of Munich, Munich Discussion Paper no. 2.
 • Forgas J. P., Jussim L., Van Lange P. A. M. [2016], The social psychology of morality, Taylor & Francis, Sydney Symposium of Social Psychology.
 • Frank R. H. [1988], Passions within reason: the strategic role of the emotions, W. W. Norton, New York.
 • Fukuyama F. [1997], Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gert B. [1998], Morality. Its nature and justification, Oxford University Press, Oxford.
 • Glimcher P. W., Camerer C. F., Fehr E., Poldrack R. A. [2009], Neuroeconomics. Decision making in the brain, Academic Press, London-San Diego-Burlington.
 • Gluchman V. [2013], Morality: reasoning on different approaches, Rodopi, Amsterdam.
 • Grampp W. D. [1948], Adam Smith and the economic man, "Journal of Political Economy", vol. 56 (4): 315-336.
 • Grant R. W. [2008], Passions and interests revisited: the psychological foundations of economics and politics, "Public Choice", vol. 137: 451-461.
 • Hardy-Vallee B. [2007], Decision-making: a neuroeconomic perspective, "Philosophy Compass", vol. 2 (6): 939-953.
 • Hausman D. M., McPherson M., Satz D. [2017], Economic analysis, moral philosophy, and public policy, Cambridge University Press, New York.
 • High J. [1985], Is economics independent of ethics?, "Reason Papers", vol. 10: 3-16.
 • Hinde R. [2004], Law and the sources of morality, "Philosophical Transactions: Biological Sciences", vol. 359, no. 1451: 1685-1695.
 • Hodgetts D., Drew N., Sonn C., Stolte O., Nikora L. W., Curtis C. [2010], Social psychology and everyday life, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • Hodgson G. M. [2013], From pleasure machines to moral communities. An evolutionary economics without homo oeconomicus, University of Chicago Press, Chicago.
 • Ingram J. K. [1919 (1888)], A history of political economy, A&C. BLACK, LTD, London.
 • Jensen M. C. [1998], Foundations of organizational strategy, Harvard University Press, Cambridge.
 • Jensen M. C. [2001], Value maximization, Stakeholder theory, and the corporate objective function, "Journal of Applied Corporate Finance", vol. 14 (3): 8-21.
 • Jensen M. C., Meckling W. H. [1994], The nature of man, "Journal of Applied Corporate Finance", vol. 7 (2): 4-19.
 • Jevons W. S. [1965 (1871)], The theory of political economy, A. M. Kelley Bookseller, New York.
 • Johnson W. E. [1913], The pure theory of utility curves, "Economic Journal", vol. 23 (92): 483-513.
 • Kahneman D. [2011], Thinking, fast and slow, Farrar, Strauss, Giroux, New York.
 • Kahneman D., Tversky A. N. [1979], Prospect theory: an analysis of decision making under risk, "Econometrica", vol. 47 (2): 263-291.
 • Kant I. [2013], Fundamental principles of the metaphysic of morals, Hardpress Limited, Twickenham.
 • Karniol R. [2010], Social development as preference management: how infants, children, and parents get what they want from one another, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Keynes J. M. [1926], The end of laissez-faire, https://www.panarchy.org/keynes/laissezfaire.1926.html (2.06.2017).
 • Keynes J. M. [1936], The general theory of employment, interest and money, Macmillan, London.
 • Klimczak B. [2007], Model człowieka gospodarującego - szansa czy zagrożenie dla uczciwego biznesu? http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2007/2007_01_klimczak_97_115.pdf (4.05.2017).
 • Küng H. [2009], The global economic crisis requires a global ethic, in: Values and ethics for the 21st century, BBVA Open Mind: 34-45.
 • Leibenstein H. [1976], Beyond economic man. A new foundation for microeconomics, Harvard University Press, Cambridge-London.
 • Lipiec J. [2005], Koło etyczne, Wydawnictwo FALL, Kraków.
 • Lys T. (ed.) [1996], Economic analysis and political ideology. The selected essays of Karl Brunner, Edward Elgar, Cheltencham-Brookfield.
 • Marshall A. [1895], Principles of economics, MacMillan and Co., New York.
 • Marshall A. [1907], The social possibilities of economic chivalry, "Economic Journal", vol.17(65):7-29.
 • Maszewska-Łupiniak M. [2009], Rzeczywistość filmowa Stanisława Różewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Menger C. [1985 (1883)], Investigations into the method of the social sciences with special reference to economics, New York University Press, New York.
 • Menger C. [2007 (1871)], Principles of economics, Ludwig von Mises Institute, Auburn-Alabama.
 • Mill J. S. [2000 (1844)], Essays on some unsettled questions of political economy, Kitchener.
 • Batoche Books, http://www.efm.bris.ac.uk/het/mill/question.pdf (4.05.2017).
 • Mill J. S. [2004 (1848)], The principles of political economy. With some of their applications to social philosophy, Hackett Publishing Company, Cambridge.
 • Montes L. [2003], Das Adam Smith problem: its origins, the stages of the current debate, and one implication for our understanding of sympathy, "Journal of the History of Economic Thought", vol. 25 (1): 63-90.
 • Neumann J., Morgenstern O. [1944], The theory of games and economic behavior, Princeton University Press, Princeton.
 • North D. C. [1992], Institutions, ideology and economic performance, "CATO Journal", vol.11(3):477-496.
 • Nyborg K. [2000], Homo oeconomicus and homo politicus: interpretation and aggregation of environmental values, "Journal of Economic Behaviour and Organisation", vol. 42: 305-322.
 • Pantalleoni M. [1898 (1889)], Pure economics, MacMillan and Co., New York.
 • Pareto V. [1971 (1906)], Manual of political economy, Published by Augustus M. Kelley, New York.
 • Persky J. J. [1995], The ethology of homo oeconomicus, "Journal of Economic Perspectives", vol. 9 (2): 221-231.
 • Podgórski R. A. [2008], Homo socjologicus w strukturze wartości, FOSZE Wydawnictwo Oświatowe, Rzeszów.
 • Robbins L. [1932], An essay on the nature and significance of economic science, MacMillan, London.
 • Rothbard M. N. [1977], Power and market: government and the economy, Andrews and Mcmeel, Kansas City.
 • Siebenhüner B. [2000], Homo sustinens - towards a new conception of humans for the science of sustainability, "Ecological Economics", vol. 32: 15-25.
 • Simon H. A. [1955], A behavioral model of rational choice, "Quarterly Journal of Economics", vol. 69 (1): 99-118.
 • Simon H. A. [1957], Models of man: social and rational. Mathematical essays on rational human behavior in a social setting, John Wiley and Sons, New York.
 • Simon H. A. [1987], Satisficing, in: Eatwell J., Milgate M., Newman P. (eds.), The New Palgrave. A Dictionary of Economics, Palgrave, New York: 243-245.
 • Skitka L. J., Bauman C. W., Mullen E. [2008], Morality and justice: an expanded theoretical perspective and review, in: Hedgvedt K. A., Clay-Warner J. (eds.), Advances in group processes, vol. 25, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, UK: 1-27.
 • Smith A. [2006 (1759)], The theory of moral sentiments, MεταLibri, São Paolo.
 • Smith A. [2007 (1776)], An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, MεταLibri, São Paolo.
 • Smith V. L. [1998], The two faces of Adam Smith, "Southern Economic Journal", vol. 65 (1): 1-19.
 • Smith V. L. [2003], Constructivist and ecological rationality in economics, "American Economic Review", vol. 93 (3): 465-508.
 • Smith V. L. [2008], Rationality in economics. Constructivist and ecological forms, Cambridge University Press.
 • Smith V. L. [2013], Racjonalność w ekonomii, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Stiglitz J. E. [2010], FREEFALL. America, free markets, and the sinking of the world economy, W. W. Norton & Company, New York.
 • Teulon F. [2014], Ethics, moral philosophy and economics, Working Paper no. 288, IPAG Business School, Paris: 1-9.
 • Thaler R. H. [2000], From homo oeconomicus to homo sapiens, "Journal of Economic Perspectives", vol. 14, no. 1: 133-141.
 • Tomer J. F., [2007], What is behavioral economics? "Journal of Socio-Economics", vol. 36:463- 479.
 • Tsakalotos E. [2005], Homo oeconomicus and the reconstruction of rolitical economy: six theses on the role of values in economics, "Cambridge Journal of Economics", vol. 29 (6): 893-908.
 • Walras L. M. [1954 (1874)], Elements of pure economics or the theory of social wealth, George Allen & Unwin Ltd, London.
 • Wartiovaara M. [2011], Rationality, REMM, and individual value creation, "Journal of Business Ethics", vol. 98: 641-648.
 • Wawrzyński P. [2015], Postdobrobyt: przyczyny i skutki kryzysu Europy, Von Borowiecky, Warsaw.
 • Weber M. [1949], Objectivity in social science and social policy, in: Shils E. A., Finch H. A. (eds.), The methodology of social sciences, Free Press, New York.
 • Williamson O. E. [1973], Organizational forms and internal efficiency, markets and hierarchies: some elementary considerations, "American Economic Review", vol. 63 (2): 316-325.
 • Veblen T. [1909], The limitations of marginal utility, "Journal of Political Economy", vol. 17: 620-636.
 • Zak P. J. [2008], Moral markets: the critical role of values in the economy, Princeton University Press, Princeton.
 • Zsolnai L. [2004], The morality of economic man, "European Business Review", vol. 16 (4): 449-454.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514664

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.