PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 | 36--44
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie struktur organizacyjnych w usługach i przemyśle

Warianty tytułu
Differentiation between Organizational Structures: Services vs. Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było sprawdzenie, czy kryteria astońskie, powszechnie wykorzystywane do opisywania struktur organizacyjnych, przyjmują różne wartości w organizacjach usługowych i przemysłowych. Zbadano, czy sektor, w którym funkcjonuje organizacja jest czynnikiem różnicującym te kryteria. Analizowano 5 wymiarów opisujących strukturę organizacyjną: konfigurację, centralizację, specjalizację, standaryzację i formalizację. Do zbadania istotności zróżnicowania wykorzystano test U Manna-Whitneya. Dodatkowo przeprowadzono analizę dyskryminacyjną w celu rozstrzygnięcia, które zmienne w najlepszy sposób rozróżniają dwie grupy badanych organizacji. Implikacją przeprowadzonej analizy jest wykazanie zróżnicowania pomiędzy strukturami organizacyjnymi w różnych sektorach gospodarki. Wkładem autorów są zastosowanie modelu kryteriów astońskich do badania zróżnicowania między strukturami organizacyjnymi w różnych sektorach gospodarki oraz uzyskane wyniki. (abstrakt autora)
EN
The aim of the paper was to check if the Aston criteria, commonly used for describing organizational structures, have different values in service and industrial organizations. It was researched whether the sector in which organizations operate is a factor differentiating these criteria. Five dimensions describing organizational structure have been analyzed: configuration, centralization, specialization, standardization and formalization. Statistical Mann-Whitney U-test has been used to examine the importance of differentiation. Additionally, a discriminant analysis has been performed in order to decide, which variables differentiate the two groups of organizations in the best manner. An implication of the analysis is deducing the differentiation between organizational structure in different sectors of economy. The Authors' contribution is the application of the Aston criteria model in deducing the differentiation between organizational structures in different sectors of economy and the obtained results. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
 • [1] Anrdopoulos C., Lewis M. (2009), Exploitation-Exploration Tensions and Organizational Ambidexterity: Managing Paradoxes of Innovation, "Organization Science", Vol. 20, No. 4. pp. 696-717.
 • [2] Altman E. (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance", September, pp. 189-209.
 • [3] Basol E., Dogerliogliu O. (2014), Structural Determinants of Organizational Effectiveness, "Journal of Organizational Management Studies", Vol. 2014, pp. 1-13.
 • [4] Bieniok H. (1984), Struktura organizacyjna, PWN, Warszawa.
 • [5] Burns Т., Stalker G. (1961), The Management of Innovation, Tavistock Publications, London.
 • [6] Daft R. (1992), Organizational Theory and Design, West Publishing, St. Paul.
 • [7] Dolhasz M. і in. (2009), Podstawy zarządzania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [8] Drożdż W., Pluciński M. (2005), Międzynarodowa wymiana usług, [w:] S. Flejterski i in. (red.), Współczesna ekonomika usług, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 113-131.
 • [9] Dz.U. (2007), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U., Nr 251, poz. 1885.
 • [10] Eurostat (2015), Rachunki narodowe i PKB, http://ec.euro- pa.eu/eurostat/, data dostępu: 04.01.2017 r.
 • [11] Fisher R. (1936), The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problem, "Annals of Eugenics", No. 7, pp. 179-188.
 • [12] Gableta M. (1989), Normowanie pracy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • [13] Gadomska-Lila K" Platonoff A., Rudawska A. (2010), Kulturowe uwarunkowania struktury organizacyjnej, "Management and Business Administration", Nr 6, s. 62-69.
 • [14] Grinyer P., Yasai-Aredkani M. (1980), Dimensions of Organizational Structure: A Critical Replication, "Academy of Management Journal", Vol. 23, No. 3, pp. 405-421.
 • [15] Hamrol A., Mantura W. (2004), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [16] Hinings C., Lee G. (1971), Dimensions of Organization Structure and their Context: A Replication, "Sociology", Vol. 5, No. l, pp. 83-93.
 • [17] James L" Jones A. (1976), Organizational Structure: A Review of Structural Dimensions and their Conceptual Relationships with Individual Attitudes and Behavior, "Organizational Behavior and Human Performance", Vol. 7, No. 1, pp. 74-113.
 • [18] Krupski R., Przybyła M. (1996), Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, Ossolineum, Wrocław.
 • [19] Krzakiewicz K. (2008), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • [20] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (2010), Kierunki zmian w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, "Acta Universitas Lodziensis: Folia Oeconomica", Nr 234, s. 23-43.
 • [21] Lillrank P. (2003), The Quality of Standard, Routine and Nonroutine Processes, "Organization Studies", Vol. 24, No. 2, pp. 215-233.
 • [22] Lotko A. (2005), Natężenie strumienia zgłoszeń w centrum kontaktu a jakość obsługi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, Nr 33, s. 99-109.
 • [23] Łobos K. (2003), Teoria struktur organizacyjnych. Stan i perspektywy, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • [24] MG (2015), Polska 2015. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • [25] Mreła K. (1984), Struktury organizacyjne - analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa.
 • [26] Nalepka K. (2001), Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków.
 • [27] Pawlak Z., Smoleń A. (2008), Organizacja firmy: Projektowanie, budowa, usprawnianie, Poltext, Warszawa.
 • [28] Pugh D" Hickson D" Hinings C., MacDonald K. (1969), An Empirical Taxonomy of Structure of Work Organizations, "Administrative Science Quarterly", Vol. 14, No. 1, pp. 115-126.
 • [29] Pugh D" Hickson D" Hinings C., Turner C. (1968), Dimensions of Organization Structure, "Administrative Science Quarterly", Vol. 13, No. 1, pp. 65-105.
 • [30] Reimann В. (1974), Dimensions of Structure in Effective Organizations: Some Empirical Evidence, "The Academy of Management Journal", Vol. 17, No. 4, pp. 693-708.
 • [31] Robbins S. (1990), Organization Theory: Structure, Design and Applications, Prentice Hall International Editions, New Jersey.
 • [32] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), (1986), Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, PWN, Warszawa.
 • [33] Stabryla A. (red.), (2009), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • [34] Strategor (2010), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • [35] Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • [36] Szkieł A. (2002), Znaczenie struktury organizacyjnej w procesie doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z normą PN-EN ISO 22000:2006, "Zarządzanie i Finanse", Nr 2/3, s. 51-60.
 • [37] Ulbrych M. (2016), Serwicyzacja produkcji przemysłowej. Wnioski dla Polski, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", Nr 3(81), s. 253-264.
 • [38] Woźniak J. (2006), O standaryzacji pracy w obsłudze klienta i procesach organizacyjnego uczenia się, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Nr 1, s. 193-204.
 • [39] Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Ewolucja struktur organizacyjnych - w drodze do elastyczności i innowacyjności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 615-624.
 • [40] Zieleniewski J. (1976), Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515102

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.