PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 9--32
Tytuł artykułu

Oсновні напрями соціальної політики європейського союзу

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Główne kierunki polityki socjalnej Unii Europejskiej
Języki publikacji
UK
Abstrakty
Zbadano szczegóły polityki socjalnej UE. Udowodniono, iż Unia rozwiązuje tradycyjne problemy poszerzenia kompetencji swoich struktur oraz zwiększenia liczby instytucji socjalnych poziomu komunitamego, wyrównywania socjalno-gospodarczego krajów - członków UE oraz zbliżenia się narodowych systemów gwarancji socjalnych. Jednak w realizacji idei harmonizacji zasad życiowych oraz pracy przeszkadzają odmienności w zakresie standardów socjalnych krajów bogatych i biednych, niedostateczne poziomy kwalifikacji pracowników odnośnie zajmowanych stanowisk, wywołane bezrobociem, jak również odmienności w realizacji polityki socjalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The peculiarities of the EU social policy are considered. It is proved that it solves the traditional issues of the expansion of its competence and increasing the number of social institutions at the community level, socio-economic alignment of the EU member states and the convergence of national social security systems. But the implementation of the idea of harmonization of living and working standards is prevented by a large gap between social standards between rich and poor member states, the discrepancy between job qualifications and skills, problems caused by the longstanding and youth unemployment and the difference in the social policy methods and the reluctance of some countries to delegate powers of the mentioned field to the EU. Key words: social policy, the European Union, European Commission, youth unemployment, social guarantees, labour migration, competitiveness (original abstract)
Bibliografia
 • Бабкін В.Д., Від правової до соціально-правової держави / В.Д. Бабкін // Правова держава. - 2001. - Вип. 12. - С. 270-281.
 • Говорова И.В., Социальная политика ЕС, Европейский союз: факты и комментарии, пт. 56, Москва 2009.
 • Горбатенко В.П., Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть: монографія / В.П. Горбатенко. - К.: Академія, 1999.-340 с.
 • Каргалова М.В., Егорова Е.Н., Социальное измерение европейской интеграции, Аксиом, Москва 2010.
 • Козюбра М., Природа соціальних прав людини та особливості їх реалізації / М. Козюбра // Вісник Конституційного Суду України. - 2002.-№ 5. -С. 57-61.
 • Копєйчиков В., Соціальна держава як політична реальність / B.Копєйчиков // Вісник Академії правових наук України. - 2001. - № 2. -C.216-227.
 • Корнієнко В., Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві / В. Корнієнко // Право України. - 2011. - № 2. - С. 47-53.
 • Материалы заседания «круглого стола» на тему «Образование и развитие человеческого капитала», ГУ-ВШЭ, Москва 2003.
 • Рабінович П., Соціальне право: деякі питання загальної теорії / П. Рабінович, О. Панкевич // Право України. - 2003. - № 1. - С. 104-107.
 • Семигіна Т., Традиційні моделі соціальної політики в умовах глобалізації / Т. Семигіна // Людина і політика. - 2004. - № 1. - С. 134- 143.
 • Сіленко А., Соціальна політика та її пріоритети у перехідному суспільстві / А. Сіленко// Людина і політика. - 2003. - № 1. - С. 118-128.
 • Сковронський Д.М., Концепції соціально-правової держави та їх реалізація в сучасних умовах // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2011. - № 4. - С. 3-9.
 • Скрипнюк О.В., Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики: До 10-річчя незалежності України / О.В. Скрипнюк. - К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАЛУ; ІМВ КНУТШ, 2000. - 600 с.
 • Шаповал В., «Соціалізація» як особливість сучасного конституційного регулювання / В. Шаповал //Вісник Конституційного Суду України. - 2004. - № 3. - С. 28-48.
 • Ярова Л.В., Створення людського капіталу як пріоритет сучасної соціальної політики / Л.В. Ярова // Держава і право. - К., 2010. - Вип. 49.-С. 725-730.
 • Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the pean European Union, Art. 151, Official Journal of the European Union, 30.03.2010. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:&aged=l& language=EN l&Language=en.
 • EUROPE - Press releases. Employment and Social Situation Quarterly Review: December 2011 - EU employment down and rising social concerns across Europe [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? reference=MEMO/12/3.
 • EUROPE - Press releases. EU calls for immediate action to drive down youth unemployment, 20.12.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://europa.eu/rapid/pressReleases Action.do?reference=IP/l 1/1568.
 • EUROPE - Press releases. EU examines impact of climate change on jobs, 22.06.2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://europa.eu/rapid/pressReleases Action.do?reference= IP/09/977&format=HTML&aged=l& language=EN&guiLanguage=en.
 • EUROPE - Press releases. Health and safety at work: workers and employers agreement is helping to deal with stress at work, 24.02.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=lP/ll/223&format=HT ML.
 • EUROPE - Press releases. Mr. Laszio Andor EU Commissioner responsible for Employment, Social Affairs and Inclusion Progress on pension reform ALDE Public Seminar: Brussels, 10 Feb.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://europa.eu/rapid/ press ReleasesAction.do?reference=Speech/l/90&format=HTML&aged=l&language =EN&guiLanguage=en.
 • EUROPE - Press releases. Q&A on the legislative package of EU regional, employment and social policy for 2014-2020, 06.10.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do ?reference=MEMO/l 1/663.
 • European Commission: GREEN PAPER. Towards adequate, sustain able and safe European pension systems, COM (2010)365 final. Brussels, 07.07.2010; European Commission: WHITE PAPER. An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions, COM(2012) 55 final. Brussels, 16.02.2012; EUROPE - Press releases. Laszio Andor Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion "How to improve European pencions systems - and the role of the European Commission". Conference on Green Paper on pensions Brussels, 29 October 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference= Speech/10/61 l&type=HTML.
 • Eurostat, Real GDP growth rate - volume, 02.04.2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/8m/table.do ?tab=table&init=l&language=en&p code=tsieb020 &plugin=l.
 • Eurostat, Total R&D expenditure by sectors of performance and type of R&D activity, 06.03.2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ nui/submitViewTableAction.do.
 • Lisbon Strategy evaluation document [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/archives/growthand-jobs_2009/pdf/.
 • The Global Competitiveness Report 2011-2012. World Economic Forum - Geneva Switzerland 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011 -2012/.
 • The IMD World Competitiveness Yearbook 2011. The IMD World Competitiveness Scoreboard 2011. Institute of Management Development - Lausanne, Switzerland 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: //www.imd.org/research/publications/wcy/upload/ scoreboard.pdf.
 • Wood S., Quaisser W. The New European Union: Confronting the Challenges of Integration, Lynne Rienner Publishers, London 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515196

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.