PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 5 | 113--118
Tytuł artykułu

Metoda kasowa rozliczania VAT w rolnictwie

Warianty tytułu
Cash Flow for the VAT in the Farming
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości stosowania przez rolników metody kasowej przy rozliczania VAT. Dotyczy to rolników, którzy zrezygnowali z ryczałtu i stali się czynnymi płatnikami tego podatku. Krytycznie oceniono metodę kasową stosowaną w podatkowej książce przychodów i rozchodów (PKPiR). Jednocześnie na przykładzie rolniczego kalendarza rachunkowego (RKR) wykazano, że możliwa jest integracja ewidencji metodą kasową rozliczania VAT z zapisami księgowymi w RKR umożliwiającymi sporządzanie przepływów pieniądza metodą bezpośrednią odpowiednio z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i prywatnej. Istnieje również możliwość sporządzenia pozostałych sprawozdań finansowych: rachunku wyników, bilansu majątkowego oraz zmian w kapitale własnym. Dla rolnika istotną korzyścią stosowania metody kasowej jest zmniejszenie ryzyka zatorów płatniczych wynikających z konieczności uregulowania VAT przed uzyskaniem płatności od dłużnika. Dla urzędu skarbowego konieczność uregulowania pełnej płatności przed wystąpieniem o zwrot VAT naliczonego istotnie ogranicza możliwość nadużyć w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the possibility of using farmers' cash accounting method. It is regarding farmers which resigned from the lump sum and became active paymasters of this tax. The cash method used in the tax and revenue book (PKPiR) was critically evaluated. At the same time, on the example of the Agricultural Accountancy Calendar (RKR), it has been shown that it is possible to integrate accounting with the accounting method of VAT accounting with accounting entries in the RKR enabling direct cash flows from operations, investment, financial and private operations. It is also possible to draw up other financial statements: profit and loss account, balance sheet and changes in equity. For a farmer, the significant benefit of using a cash-flow method is to reduce the risk of congestion resulting from the need to settle VAT before receiving payments from the debtor. For the tax office, the necessity to pay the full payment before claiming the input VAT refund significantly limits the possibility of fraud in this regard.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
113--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Brodzińska Katarzyna. 2015. Podatek VAT w rolnictwie a proces modernizacji gospodarstw rolnych - studium przypadku (VAT in agriculture and the process of modernization of agricultural holdings - case studies). Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 56-61.
 • Filipiak Tadeusz. 2007. Podatek VAT w gospodarstwach rolnych (VAT in the farms). Roczniki Naukowe SERiA IX (1): 109-114.
 • Goraj Lech, Tomasz Kondraszuk, Stanisław Mańko, Roman Sass, Teresa Pokrzywa, Elżbieta Wójcik. 1996. Dane źródłowe i wyniki zunifikowanego systemu rachunkowości gospodarstw rolniczych (Source data and results of the unified accounting system of farms). Warszawa: Krajowe Seminarium.
 • Gruziel Kinga. 2009. Skutki zmian w rozliczaniu podatku VAT w gospodarstwach indywidualnych (Consequences of changes in VAT settlements for individual farms). Roczniki Naukowe SERiA XI (1):130-135.
 • Kondraszuk Tomasz. 1995a. Próba określenia zakresu i przydatności różnych metod księgowania w rachunkowości i analizie finansowej [W] Materiały Konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości (An attempt to determine the scope and usefulness of various accounting methods in accounting and financial analysis. [In] Conference Materials of the National Congress of Departments of Accountancy). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Kondraszuk Tomasz. 1995b. Ocena przydatności różnych metod księgowania z punktu widzenia controllingu. [W] Rachunkowość a proces zarządzania (Assessment of suitability of various accounting methods from the point of view of controlling. [In] Accounting and the management process). Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza w Szczecinie.
 • Kondraszuk Tomasz. 2011. Rachunkowość rolnicza a ogólna teoria i praktyka rachunkowości (Agricultural accountancy and the general theory and accounting practice). Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1 (1): 43-54.
 • Kondraszuk Tomasz (red.). 2015. System rachunkowości uproszczonej dla gospodarstw wiejskich (Simplified accounting system for farms). Warszawa: Wieś Jutra.
 • Kondraszuk Tomasz. 2016a. Wybrane problemy rozliczania VAT w rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 154-159.
 • Kondraszuk Tomasz. 2016b. Dylematy funkcjonowania podatku od wartości dodanej (VAT) w rolnictwie (Chosen problems of accounting for the Vat in the farming). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (1): 95-107.
 • Kurkova Karina. 2003. Uproszczone formy ewidencji księgowej na przykładzie Polski i Czech. [W] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce (Simplified forms of accounting records on the example of Poland and the Czech Republic. [In] History, present and accounting perspectives in Poland), ed. S. Sojak, 371-382. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Namysłowski Roman, Dorota Prokop. 2012. Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz (VAT directive. Polish perspective. Comment). Warszawa: Wolter Kluwers Polska.
 • Turowska Wioletta. 2010. Ewidencja, rozliczenie i skutki rozrachunków przedsiębiorstw rolniczych z tytułu podatku VAT (The register, accounting and effects of the score-settling of farming enterprises on account of the value added tax). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 82: 229-237.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (The Act of 29 September 1994 on accounting).Dz.U. 2016, poz. 1047 ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (The Act of 11 March 2004 on tax on goods and services ). Dz.U. 2017, poz. 1221. ze zm.
 • Węgrzyn Adam. 2007. Metodyka ewidencji i rozliczania VAT w rolnictwie (Methodology of VAT records and vat accounting in agriculture). Roczniki Naukowe SERiA IX (1): 532-536.
 • Zabielska Daniela. 2011. Uwarunkowania zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarstwach rolnych (Conditioning of the operation of the VAT rules in agricultural). Zeszyty Naukowe. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 89: 61-73.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515678

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.