PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 5 | 129--134
Tytuł artykułu

Wspieranie funkcji środowiskowych rolnictwa w województwie dolnośląskim po 2004 roku na tle kraju

Warianty tytułu
The Support of Environmental Functions in Agriculture in Lower Silesia Province in Comparison to Poland after the Year 2004
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i łagodzenia tego zjawiska jest powszechnie omawiany w literaturze naukowej. Państwo dysponuje wieloma instrumentami, które mają na celu wsparcie funkcji środowiskowych. Przystąpienie do UE dodatkowo rozszerzyło te instrumentarium za pośrednictwem WPR. Celem opracowania jest wskazanie miejsca regionu dolnośląskiego we wdrażaniu instrumentów WPR mających za zadanie wspieranie funkcji środowiskowych działalności rolniczej. Ocenie poddano realizację programu rolnośrodowiskowego, w tym zwłaszcza pakiety rolnictwo ekologiczne, ochronę gleb i wód oraz ekstensywne użytki zielone. Analizy wykazały, że wsparcie ochrony środowiska przy wykorzystaniu pakietów rolnośrodowiskowych w województwie dolnośląskim jest zauważalnie mniejsze w porównaniu do innych regionów Polski.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of negative environmental influence of agriculture and its lightening is generally known in scientific literature. The state disposes many instruments that aim to support environmental issues. The accession to the European Union have expanded it by the CAP. The purpose of the study is to point out position of the Lower Silesia region in the process of implementation of the CAP instruments aiming to support environmental functions of agriculture. The implementation of agri-environmental scheme, especially organic farming, soil and water protection and protection of permanent grassland have been analyzed. The study leaded to the conclusion that protection of the environment by the agri-environmental packages in Lower Silesia is visibly smaller than in other regions in Poland.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
129--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • ARiMR. 2006-2015. Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Reports on the activities of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture). Warszawa: ARiMR.
 • Bołtromiuk Artur. 2010. Środowiskowe efekty wspierania rozwoju obszarów wiejskich z funduszy unijnych (Environmental results of rural development support from the EU funds). Postępy Nauk Rolniczych 2: 71-92.
 • Bołtromiuk Artur. 2012. Rozwój gospodarczy wsi a stan środowiska naturalnego-współzależności, konflikty i oddziaływania polityk. Raport o stanie wsi. Polska wieś 2012 (Rural development and the state of the natural environment - interdependencies, conflicts and policy interactions. Report on the state of the village. Polish countryside 2012). Warszawa: SCHOLAR.
 • Brodzińska Katarzyna. 2013. Determinanty środowiskowe i gospodarcze wdrażania programu rolnośrodowiskowego(Environmental and economic determinants of the implementation of the agri-environmental program). Olsztyn: UW-M.
 • Czudec Adam, Ryszard Kata, Teresa Miś. 2017. Efekty polityki rolnej Unii Europejskiej na poziomie regionalnym (Effects of the European Union's agricultural policy at the regional level). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.
 • Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) (Council Directive of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources (91/676 / EEC). Dz.U. UE.L.91.375.1.
 • GUS. 2006, 2016. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich (Statistical yearbook of agriculture and rural areas). Warszawa: GUS.
 • GUS. 2005, 2009, 2016. Rocznik statystyczny województw (Statistical yearbook of provinces). Warszawa: GUS.
 • IJHAR-S (Trade Quality Inspection of Agricultural and Food Products). 2004-2016. Raporty Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Reports of the Trade Quality Inspection of Agricultural and Food Products). Warszawa: IJHAR-S.
 • Judzińska Agnieszka, Wiesław Łopaciuk. 2011. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo (The impact of Common Agricultural Policy on agriculture). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Kokoszka Katarzyna. 2014. Ochrona środowiska na terenach wiejskich w świetle nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 2014-2020 (The environmental protection on rural areas in the light of the new perspective of common agricultural policy in European Union 2014-2020). Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 166 (14): 139-148.
 • Kutkowska Barbara. 2008. Realizacja programów rolnośrodowiskowych na terenie Dolnego Śląska w latach 2004-2006 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o wysokich walorach przyrodniczych (Realization of agri-environmental programmes on the terrain of lower silesia in 2004-2006 with the special regard of high natural values areas). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 35/36: 44-47.
 • Kutkowska Barbara, Andrzej Kotecki. 2014. Rolnictwo Dolnego Śląska po wejściu do Unii Europejskiej (Agriculture of Lower Silesia after joining the European Union). Wrocław: Wydawnictwo UP.
 • Mickiewicz Bartosz, Antoni Mickiewicz, Mirosław Sobala. 2013. Analiza przyczyn zmiany powierzchni użytków rolnych w okresie międzyspisowym (2002-2010) (Analysis of factors behind change of arable land area in period between two agricultural censuses (2002-2010). Optimum. Studia Ekonomiczne 4 (64): 13-24.
 • MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2007. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (PROW 2007-2013). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2016. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Rural Development Program for 2007-2013 (RDP 2007-2013) Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Prandecki Konrad. 2017. Ewolucja polityki ochrony środowiska w kontekście internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (Evolution of environmental policy in the context of internalization of external effects in agriculture. [In] From research on socially sustainable agriculture), 9-16. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011z uwzględnieniem lat 2012-2015. 2009 (Forecast of the environmental impact of the project of the Voivodship Environmental Protection Program of the Lower Silesian Voivodship for the years 2008-2011 including the years 2012-2015). Wrocław: Zarząd Województwa.
 • Rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 13.09. 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Regulation No. 5/2012 of the Director of the Regional Water Management Board in Wrocław from 13.09. 2012 on the introduction of a program of measures to reduce the outflow of nitrogen from agricultural sources). Dz.Urz.2012, poz. 3157.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (The Act of April 16, 2004 on Nature Conservation). Dz.U. nr 92, poz. 880.
 • Zegar Józef. 2013. Zrównoważenie polskiego rolnictwa (Sustainability of Polish agriculture). Warszawa: GUS.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515724

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.