PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 7--15
Tytuł artykułu

Nauki o zarządzaniu w świetle paradygmatów

Warianty tytułu
Management Sciences and the Paradigms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zatytułowanym "Nauki o zarządzaniu w świetle paradygmatów" zwrócono uwagę na problematykę wieloaspektowości i wielowątkowości nauk o zarządzaniu, a zarazem wyłaniającej się potrzeby formułowania paradygmatu(ów). Umożliwia to postęp wiedzy bez konieczności powracania do kwestii uprzednio już rozstrzygniętych w nauce. Pomimo występujących wielu zróżnicowanych, a równocześnie mających swój ciężar gatunkowy problemów w naukach o zarządzaniu, nasuwa się pytanie: czy nauki o zarządzaniu to nauki wieloparadygmatyczne, czy też posiadają lub winny posiadać jeden fundamentalny paradygmat? A może, jak uważają niektórzy postmoderniści, cechuje je stadium postparadygmatyczne? Podjęte przez autorów artykułu rozważania na temat powiązania nauk o zarządzaniu i paradygmatu(ów), skłaniają ku uznaniu zarządzania na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju jako metaparadygmatu tych nauk w XXI wieku. Problem niezrównoważenia i braku trwałości rozwoju współczesnej gospodarki stanowi bowiem jeden z najważniejszych globalnych problemów, wymagających bezwzględnego rozwiązania. Dlatego też uzasadnienie postulatu przyjęcia i uznania zarządzania na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju jako metaparadygmatu współczesnych nauk o zarządzaniu wynika z celowości oraz istoty tych nauk jako nauk empirycznych. Ich wartość, wyrażana przez kryterium praktycznej stosowalności, ma szczególne znaczenie wobec problemów dotyczących nie tylko pojedynczych ludzi, lecz całej ludzkości. (abstrakt autora)
EN
The Authors of the article paid special attention to the problems of multidimensionality and multithreading of management sciences as well as the new need to formulate paradigms, which enables making knowledge progress without the necessity to come back to previously solved scientific problems. Despite many different, but at the same time, very important problems existing in management sciences one might pose a question whether management sciences are multiparadigm sciences or they are based, or should be based on one fundamental paradigm or as some postmodernists claim these sciences are in the postparadigmatic stage. The problems of connections between management sciences with the paradigms discussed by the Authors of this article lead the reader to acknowledge the management toward the sustainable development a kind of metaparadigm in these sciences in the 21st century. Both problems: of lack of sustainability and lack of durability in the present day economy constitut one of the most important global problems to be solved immediately, that is why justification of the requirement to treat the management towards the sustainable development as a metaparadigm of the contemporary management sciences results from the advisability and the essence of these sciences as the empirical ones. Their value expressed by the criterion of practical application has a unique meaning not only in case of problems concerning a single human being but also in case of the whole mankind. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Ajdukiewicz К. (1975), Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa.
 • [2] Apanowicz J. (2003), Metodologia nauk, TNOiK, Toruń.
 • [3] Babbie E. (2005), Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [4] Bieszczad B. (2013), Pedagogika i język. Perspektywa ponowoczesna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [5] Bojarski W. (2009), Alternatywny paradygmat rozwoju, [w:] B. Fiedor, Z. Hockuba (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, PTE, Warszawa, s. 121-133.
 • [6] Borowiecki R. (2016), Permanentna restrukturyzacja - współczesny paradygmat zarządzania? [w:] G. Osbert-Pociecha, S. Nowosielski (red.), Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 45-55.
 • [7] Borowiecki R., Siuta-Tokarska В. (2017), Nauki о zarządzaniu w świetle ogólnego pojmowania nauki, [w:] C. Zając (red.). Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 207-218.
 • [8] Brycz В., Dudycz T. (2010), Paradygmat jako podstawa metody naukowej w naukach o zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 144, s. 52-62.
 • [9] Brzezin W. (1999), Paradygmaty współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, t. 51, Warszawa, s. 11-28.
 • [10] Clegg S., Hardy C. (1997), Relativity without Relativism: Reflexivity in Post-Paradigm Organization Studies, "British Journal of Management" Vol. 8, Special Issue, pp. 5-17.
 • [11] Commoner B. (1972), The Environmental Cost of Economic Growth, [in:] S.H. Schurr (ed.), Energy, Economic Growth and the Environment, John Hopkins University Press, Baltimore- London, pp. 83-98.
 • [12] Czerwiński Z. (1996), Czy ekonomia jest nauką? "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Nr 58, z. 1, s. 59-69.
 • [13] Czakon W. (2014), Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", №1(161), s. 51-62.
 • [14] Gawor L. (2006), Idea zrównoważonego rozwoju jako projekt nowej ogólnoludzkiej cywilizacji, "Diametros", Nr 9, s. 84-104.
 • [15] Gospodarek T. (2009), Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Monografie i Opracowania, Nr 189, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 44.
 • [16] Górka K., Łuszczyk M., Thier A. (2016), Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru, [w:] J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja (red.), Ekonomia umiaru: realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 51-65.
 • [17] Górka K, Thier A. (2017), Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt.: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony, Nr 491, s. 192-201.
 • [18] Grochmal S. (2016), Paradygmaty w naukach o zarządzaniu, http://www.pwsz.krosno.pl/gix/ pwszkrosno/pl/defaultopi- sy/1155/4/l/7_stanislaw_grochmal_paradygmaty_w_naukach_o_zarzadzaniu.pdf, data dostępu: 27.01.2018 r.
 • [19] Hull Z. (2003), Filozofia zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Pawłowski (red.), Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, PAN, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin, s. 15-25.
 • [20] Human Development Report. Human Development for Everyone (2016), United Nations Development Programme, New York.
 • [21] Kaleta A. (2016), Rola nauki w procesie doskonalenia metod zarządzania - na przykładzie zarządzania strategicznego, [w:] G. Osbert-Pociecha, S. Nowosielski (red.), Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 75-82.
 • [22] Knapińska M. (2017), Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów i regionów świata - perspektywa makroekonomiczna, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 5, No. 5, s. 38-58.
 • [23] Kuhn Т. (1968), Struktura rewolucji naukowych (tł. H. Ostromęcka), PWN, Warszawa.
 • [24] Living Planet Report 2016 (2016), World Wide Fund for Nature, Gland.
 • [25] Maik W. (2015), Geografia człowieka na przełomie wieków, [w:] E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red.), Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność, IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 101-110.
 • [26] Misiek J. (2010), Sztuka i nauka, "Estetyka i Krytyka", Nr 17/18, s. 203-211.
 • [27] Płoszajski P. (1985), Między refleksją a działaniem. Dylematy praktycznej teorii zarządzania, Ossolineum, Wrocław- -Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • [28] Popowicz K. (2004), Piękno nauki zarządzania, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 207-216.
 • [29] Raport z realizacji Milenijnych Celów Rozwoju - przegląd postępów i braków, http://zagranica.org.pl/sites/zagranica. org.pl/files/attachments/Dokumenty/realizcja_mdg_-_ przeglad.pdf, data dostępu: 17.04.2018 r.
 • [30] Siuta-Tokarska B. (2017), Nauki o zarządzaniu - podstawowe zagadnienia, [w:] K. Jędralska, W. Dyduch (red.), Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 95-105.
 • [31] Smoluk A. (2014), Nauka i sztuka, "Didactis of Matheme- tics", Nr 11(15), s. 85-116.
 • [32] Stone J.R. (2005), The Routledge Dictionary of Latin Quotations. The Illiterati's Guide to Latin Maxims, Mottoes, Proverbs, and Sayings, Routledge, New York-London.
 • [33] Sudoł S. (2007), Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, TNOiK, Toruń.
 • [34] Sudoł S. (2012), Nauki o zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • [35] Sułkowski Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • [36] Sułkowski Ł. (2015), Hermeneutyka procesów organizacji i zarządzania - analiza meta-paradygmatyczna. Poznawcze wyniki nauk o zarządzaniu 4, [w:] M. Chmielecki (red.), Studia z zarządzania międzykulturowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Т. XVI, Nr 3, s. 239-247.
 • [37] Sułkowski Ł. (2016), Teorie, paradygmaty, metafory i ideologie zarządzania - kontrowersje wokół współczesnego dyskursu organizacji i zarządzania, [w:] E. Stańczyk-Hugiet, J. Kacała (red.), Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 422, s. 131-143.
 • [38] Szarucki M. (2015), Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science, "Business: Theory and Practice", Vol. 16, No. 4, pp. 362-372.
 • [39] The Sustainable Development Goals Report (2017), United Nations, New York.
 • [40] Wiedman Т.О., Schandl H., Lenzen M., Moran D., Suh S., West J., Kanemoto K. (2013), The Material Footprint of Nations, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, http://www.pnas.org/con- tent/early/2013/08/28/1220362110. full.pdf+html.
 • [41 ] World Trade Statistical Review (2017), WTO, Geneve.
 • [42] Żmija D., Żmija К. (2017), Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings, "Hradec Economic Days", Vol. 7, No. 1, pp. 973-979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515734

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.