PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 97 | nr 153 | 77--98
Tytuł artykułu

Ocena porównywalności informacji w sprawozdaniach z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów na przykładzie spółek objętych indeksem WIG30

Warianty tytułu
Evaluation of Information in the Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income of WIG30 Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza i ocena porównywalności struktury i treści sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów spółek giełdowych objętych indeksem WIG30 (z wyłączeniem spółek z sektora finansowego i spółek zagranicznych, siedziba poza terytorium Polski) oraz wskazanie rozwiązań, które zwiększyłyby tę porównywalność. Analizie poddano 21 sprawozdań finansowych za 2016 rok. Zastosowano dwie metody badawcze: analizę literatury przedmiotu oraz analizę treści sprawozdań finansowych Wszystkie spółki stosujące wariant kalkulacyjny kosztów (prawie 75% badanych spółek) ustalały zysk brutto ze sprzedaży. Jednakże zaobserwowano różnice w ustalaniu kosztu własnego sprzedaży. Większość spółek prezentowało też inne wyniki cząstkowe, które nie są wymagane przez MSR 1 - zysk/stratę operacyjną i zysk/stratę przed opodatkowaniem. W przypadku klasyfikacji kosztów według rodzaju spółki stosowały generalnie taki sam podział, jak w ustawie o rachunkowości. IASB powinna rozważyć, czy nie narzucić spółkom ujawniania dodatkowych wyników cząstkowych, które obecnie są już ujawniane przez wiele spółek na świecie (w tym w Polsce), z jednoczesnym określeniem sposobu ich ustalania. Ponadto w celu zwiększenia porównywalności tego sprawozdania należałoby rozważyć, czy nie wprowadzić bardziej szczegółowych uregulowań w zakresie klasyfikacji kosztów według rodzaju oraz miejsca prezentacji pozycji Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć, bo - jak wynika z badań zagranicznych - istnieje w tym zakresie brak spójności na poziomie globalnym. Wyniki niniejszego badania mogą być przydatne w prowadzonych obecnie przez IASB pracach nad zmianami struktury i treści sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów w celu zwiększenia jego porównywalności. Ponadto w Polsce dotychczasowe badania odnośnie do struktury i treści sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów dotyczyły w głównie całkowitych dochodów, z pominięciem rachunku zysków i strat. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze and assess the comparability of the structure and content of statements of profit or loss and other comprehensive income of listed companies included in the WIG30 index (excluding financial institutions and foreign companies) and to propose some solutions to increase comparability. 21 financial statements for 2016 were analyzed. Two research methods were used: literature review and anal-ysis of the content of financial statements. All companies presented gross profit subtotal, which classified expenses by function in the statement of profit or loss and other comprehensive income (almost 75% of analyzed companies). However, some differences were observed in the calculation of that subtotal. The majority of the companies also presented other subtotals which are not required by IAS 1 - an operating profit subtotal and profit before tax subtotal. Generally all companies classified expenses by nature in the manner prescribed in the Polish Accounting Act. IASB should consider a requirement that companies pre-sent more additional subtotals in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and should also prescribe the way of its calculation because many companies in the world (including Poland) present such subtotals. Moreover, in order to increase comparability of this statement, it might be advisable to introduce more detailed regulations concerning classification of expenses by nature and the place of presentation of the item Share of result of associates and joint ventures, because as some research indicates there are inconsistencies at the global scale. The findings of this research can be useful for the IASB work on changes in the structure and content of the statement of profit or loss and other comprehensive income to increase its comparability. Moreover, in Poland, previous research concerning the structure and content of the statement of profit or loss and other comprehensive income mainly focused on other comprehensive income rather than profit or loss. (original abstract)
Rocznik
Tom
97
Numer
Strony
77--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ball R. (2006), International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors, "Accounting and Business Research", 36, s. 5-27.
 • Bek-Gaik B. (2013), Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 2009-2011, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 70 (126), s. 7-23.
 • Cascino S. , Clatworthy M., Osma B.G., Gassen J., Imamand S., Jeanjean T. (2014), Who Uses Financial Reports and for What Purpose? Evidence from Capital Providers, "Accounting in Europe", 11(2), s. 185-209.
 • Cascino S., Clatworthy M., Osma B. G., Gassen J., Imamand S., Jeanjean T. (2016), Professional investors and the decision usefulness of financial reporting, EFRAG, March, http://www.efrag.org (dostęp 22.02.2018).
 • Frendzel M., Szychta A. (2013), Comprehensive Income Reporting: Empirical Evidence from the Warsaw Stock Exchange, "Social Sciences", 4 (82), s. 7-16.
 • Gad J. (2014a), Prezentacja składników wyniku całościowego w kapitale własnym - praktyka sprawozdawcza spółek giełdowych w Polsce i w Niemczech, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe". Ubezpieczenia", 66, s. 319-329.
 • Gad J. (2014b), Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przy-chodów i kosztów - doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 75 (131), , s. 47-68.
 • Gierusz J. (2015), Dylematy harmonizacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 82 (138), s. 19-38.
 • Hoogendoorn M. (2006), International accounting regulation and IFRS implementation in Europe and beyond - experiences with first-time adoption in Europe, "Accounting in Europe", 3, s. 23-26.
 • Kvaal E., Nobes C. W. (2012), IFRS Policy Changes and the Continuation of National Patterns of IFRS Practice, "European Accounting Review", 21(2), s. 343-371.
 • Libby R., Emett S. A. (2014), Earnings presentation effects on manager reporting choices and investor decisions, "Accounting and Business Research", 44, no. (4), s. 410-438.
 • MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (2016), [w:] MSSF 2016, SKwP, IFRS Foundation, Warszawa.
 • Nobes C., Parker R. (2012), Comparative International Accounting, Pearson, Harlow.
 • Nobes Ch., Perramon J. (2013), Firm Size and National Profiles of IFRS Policy Choice, "Australian Accounting Review", 23 (3), s. 208-215.
 • Stadler Ch., Nobes Ch. (2014), The Influence of Country, Industry, and Topic Factors on IFRS Policy Choice, "Abacus", 50 (4), s. 386-421.
 • Szychta A. (2012), Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Acta Universitatis Lodziensis". Folia Oeconomica, 263, s. 65-88.
 • Szychta A., de la Rosa D. (2012), Comprehensive income presentation under IAS 1: the reporting practices of the largest companies listed on the Warsaw Stock Exchange, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 68 (124), s. 121-145.
 • Walińska E., Bek-Gaik B. (2011), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 62 (118), s. 325-341.
 • Winnicka E. (2013), Zmiany w MSR 1 a praktyka wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Copernican Journal of Finance&Accounting", 2 (1), s. 169-189.
 • Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (2016), [w:] MSSF 2016, SKwP, IFRS Foundation, Warszawa.
 • An Analysis of IFRS in Practice (2011), A Securities and Exchange Commision Staff Paper, November, www.sec.gov (dostęp 2.07.2017).
 • Analysis of financial statements presentation (2016), Staff Paper, IASB Agenda 21A, November, www.ifrs.org (dostęp 20.02.2017).
 • Corporate performance: What do investors want to know? (2014), PWC, October, www.pwc.com (dostęp 22.02.2018).
 • Evaluation of the Application of IFRS in the 2006 Financial Statements of EU Companies (2008), Ineum Consulting, December, http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/studies/2009-report_en.pdf (dostęp 08.11.2017).
 • IASB® Work Plan 2017-2021. Feedback Statement on the 2015 Agenda Consultation (2016), November, www.ifrs.org. (dostęp 10.02.2017).
 • IFRS. Observations on the Implementation of IFRS (2006), Ernst&Young, September, https://www.feican-ada.org/files/IFRS_Obs_on_the_Implementation.pdf. (dostęp 10.01.2017).
 • Result of outreach on scope of project. Primary Financial Statements (2016), Staff Paper, IASB Agenda 21D, November, www.ifrs.org (dostęp 20.02.2018).
 • Right to the end. Surveying financial statements in annual reports (2008), Deloitte, https://www.iasplus.com/en/binary/uk/0811righttotheend.pdf (dostęp 08.11.2017).
 • The effects of mandatory IFRS adoption in the EU: a review of empirical research (2015), ICAEW, http://www.icaew.com/bettermarkets (dostęp 22.01.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515796

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.