PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 5 (89) cz. 1 Finanse publiczne i gospodarka | 293--311
Tytuł artykułu

Wpływ dotacji z funduszy europejskich na wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - studium przypadku

Warianty tytułu
Impact of Subsidies from European Funds on the Increase of Indebtedness of Local Self-Government Units - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest ocena wpływu dotacji otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego z funduszy europejskich na poziom oraz strukturę ich zadłużenia. W przeprowadzonych analizach wykorzystano dane finansowe pięciu najbardziej zadłużonych w 2015 roku miast na prawach powiatu, tj. Wałbrzycha, Torunia, Łodzi, Lublina oraz Wrocławia. Przyjęty do analiz okres badawczy obejmował lata 2005-2015. W opracowaniu postawiono następujące hipotezy: 1) Wykorzystanie funduszy europejskich było istotną przyczyną wzrostu zadłużenia najbardziej zadłużonych samorządów. 2) Do sfinansowania wkładu własnego projektów współfinansowanych przez fundusze europejskie samorządy wykorzystują przede wszystkim kredyty i pożyczki. Metodologia badania - Opracowanie powstało w oparciu o analizę sprawozdań z wykonania budżetu poszczególnych miast, analizę sprawozdań z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, a także studia literaturowe. Wynik - Na podstawie przeprowadzonych badań należy pozytywnie zweryfikować przyjęte hipotezy badawcze. Chęć skorzystania przez samorządy z możliwości dofinansowania projektów inwestycyjnych, czy związanych z rozwojem kapitału ludzkiego istotnie wpłynęła na zwiększenie zadłużenia analizowanych miast na prawach powiatu. Dotacje z funduszy europejskich w większości przypadków nie pokrywają całkowitych kosztów inwestycji, mają charakter uzupełniający do wkładu własnego podmiotu realizującego dany projekt. W przypadku samorządów borykających się z niewystarczającym poziomem dochodów i deficytem budżetowym, pokrycie wkładu własnego oznacza konieczność pozyskania finansowania zwrotnego, w postaci kredytów i pożyczek lub emisji obligacji komunalnych, przy czym w strukturze przychodów oraz zobowiązań dominują kredyty i pożyczki. Oryginalność/wartość - Opracowanie porusza ważny i aktualny problem zadłużenia samorządów w kontekście możliwości wykorzystania dofinansowania z funduszy europejskich na projekty przyczyniające się do rozwoju regionalnego, ważne również dla danej społeczności lokalnej. Dotacje unijne z jednej strony są ważnym źródłem finansowania inwestycji, z drugiej jednak mogą przyczyniać się do nadmiernego zadłużania samorządów, na skutek konieczności pokrycia wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych, a w późniejszym okresie także utrzymania niektórych inwestycji. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The article aims to assess the impact of subsidies received by local governments from the European funds on the level and structure of their debt. In the analysis there were used financial data of the five most indebted in 2015 cities with county rights, i.e. Walbrzych, Torun, Lodz, Lublin and Wroclaw. The period of analysis covered years 2005-2015. The study erected following hypotheses: 1) The use of EU funds was the significant reason for the increase of debt of the most indebted self government units. 2) To finance the own contribution of projects co-financed by the European funds, local governments use primarily the loans. Design/methodology/approach - The study was based on an analysis of reports on budget implementation of individual cities, analysis of reports on activities of regional chambers of accounting and implementation of budget by local government units, as well as literature studies. Findings - On the basis of the research, the research hypotheses should be validated. The willingness of the self-governments to finance the investment projects or the development of human capital significantly influenced the increase of the indebtedness of the analyzed cities. Grants from the European funds, in most cases, do not cover the total investment costs as they are complementary to the contribution of the entity carrying out the project. In the case of self-governments with insufficient levels of income and budget deficits, coverage of own contribution means the need to obtain repayable financing in the form of loans or issuing municipal bonds, however, these are loans that dominate in the structure of revenues and liabilities. Originality/value - The study addresses the important and current problem of local government debt in the context of the possibility of using European co-financing for projects contributing to regional development, also important for the local community. On the one hand, the EU subsidies are an important source of financing for investment, but on the other they can contribute to over-indebtedness of local governments, as a result of the need to cover own contributions and ineligible costs, and later to maintain some investments. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Biuletyn Informacji Publicznej, Samorząd Miasta Lublin, Sprawozdania z wykonania budżetu miasta, http://bip. lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=2953 (15.03.2017).
 • Biuletyn Informacji Publicznej, Samorząd Miasta Torunia, Sprawozdania z wykonania budżetu miasta, http://www. bip.torun.pl/cms.php?Kod=122 (15.03.2017).
 • Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd Miasta Łodzi, Sprawozdania z wykonania budżetu miasta, http://bip.uml. lodz.pl/index.php?str=11 (15.03.2017).
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Sprawozdania z wykonania budżetu miasta, http://bip.um.walbrzych.pl/contents/1003 (15.03.2017).
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, Sprawozdania z wykonania budżetu miasta, http:// bip.um.wroc.pl/artykul/424/11977/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-miasta (15.03.2017).
 • GUS (2016). Statystyczne Vademecum Samorządowca - portrety terytorium, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/ statystyczne-vademecum-samorzadowca (15.03.2017).
 • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (2016). Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku. Warszawa.
 • Mapa dotacji UE. Pobrano z: http://www.mapadotacji.gov.pl/projekty (20.03.2017).
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2013). Programowanie Perspektywy Finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa. Warszawa.
 • Mosionek-Schweda M. (2015), Finansowanie spółek komunalnych przy wykorzystaniu umów wsparcia - studium przypadku. W: J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne (s. 225-236). Warszawa: CeDeWu.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515970

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.