PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 32 | nr 2 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki = Conditions for the Development of Enterprises and Selected Sectors of the Economy | 204--215
Tytuł artykułu

Poziom rozwoju nowoczesnych usług w Polsce : ujęcie regionalne

Autorzy
Warianty tytułu
The Level of Modern Services Development in Poland : Regional Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działalność usługowa, będąca istotną częścią współczesnej gospodarki, podlega nieustannym zmianom. Zmiany te uwarunkowane są procesami ekonomicznymi, które są skutkiem m.in. postępu technologicznego, nasilającego się procesu globalizacji i zwiększającej się konkurencyjności. Artykuł ma na celu: (1) identyfikację nowoczesnych usług w oparciu o współczesną literaturę przedmiotu, (2) scharakteryzowanie poziomu rozwoju nowoczesnych usług w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej, (3) zanalizowanie zróżnicowania poziomu rozwoju nowoczesnych usług w Polsce w ujęciu regionalnym. Dane wykorzystane w analizie pochodzą z banku danych lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostatu. W analizie zastosowano również wskaźnik syntetyczny Perkala oraz analizę skupień. Wyniki przeprowadzonych badań prowadzą do następujących wniosków. W ujęciu całościowym wysokim poziomem rozwoju nowoczesnych usług charakteryzują się województwa: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie i pomorskie. Wysoka pozycja województwa mazowieckiego jest wynikiem jego najwyższej pozycji w większości analizowanych kategorii usług nowoczesnych (poza edukacyjnymi i medycznymi). Województwo małopolskie znalazło się w tej klasie głównie za sprawą wysokiego poziomu rozwoju usług edukacyjnych i badawczo-rozwojowych, a województwa dolnośląskie i pomorskie - dzięki usługom profesjonalnym. Niskim poziomem usług nowoczesnych cechują się przede wszystkim słabe gospodarczo województwa Polski Wschodniej oraz województwa: lubuskie, świętokrzyskie i opolskie. Regionalny rozkład wartości wskaźnika syntetycznego poziomu rozwoju usług nowoczesnych w wyraźny sposób nawiązuje do rozkładu ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw. Szczegółowe potwierdzenie tej relacji wymaga jednak dodatkowych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
Service activity, which is an essential part of the modern economy, is constantly changing. These changes are conditioned by economic processes resulting, among others, from technological progress, the growing globalization process and increasing competitiveness. The aim of the article is: (1) to identify modern services (based on contemporary literature on the subject), (2) characteristics of the level of development of modern services in Poland compared to other European Union countries, (3) analysis of the level of development of modern services in Poland in regional approach. Data used in the analysis come from the local data bank of the Central Statistical Office and Eurostat. The Perkal synthetic index and cluster analysis were used. The results of the research lead to the following conclusions. In a comprehensive perspective, the following voivodeships are characterized by a high level of development of modern services: Masovian, Lesser Poland, Lower Silesian and Pomeranian. The high position of the Masovian voivodeship is the result of its highest position in the majority of the analyzed categories of modern services (except education and medical). The Lesser Poland voivodeship was in this class mainly due to the high level of development of educational and R&D services, and the Lower Silesian and Pomeranian voivodships - thanks to professional services. The low level of modern services is primarily characterized by economically weak voivodeships of Eastern Poland and voivodeships: Lubusz, Świętokrzystkie and Opole. The regional distribution of the value of the synthetic level indicator for the development of modern services clearly refers to the distribution of the general level of socio-economic development of the voivodeships. Detailed confirmation of this relationship requires additional research.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Den Hertog, P., Bilderbeek, R.. (1999). Conceptualising Service Innovation and Service Innovation Patterns. Research Programme on Innovation in Services (SIID) for the Ministry of Economic Affairs. Utrecht.
 • Dominiak, J. (2017). Nowoczesne usługi a poziom rozwoju gospodarczego. W: Z. Zioło, T. Rachwał (red.). Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1), 81-96.
 • Eichengreen, B., Gupta, P. (2009). The two waves of service sector growth. Cambridge: The National Bureau of Economic Research.
 • Eurostat (2017, 18 grudnia). Pozyskano z http://ec.europa.eu/eurostat
 • Garcia, R., Calantone, R. (2002). A Critical Look at Technological Innovation Typology and Innovativeness Terminology: A Literature Review. Journal of Product Innovation Management, 19, 110-132.
 • GUS (2017, 18 grudnia). Pozyskano z http://stat.gov.pl/
 • Johnson, S., Menor, L., Roth, A., Chase, R. (2000). A Critical Evaluation of the New Service Development Process: Integrating Service Innovation and Service Design. W: J. Fitzsimmons, M. Fitzsimmons (red.). New Service Development: Creating Memorable Experiences. Thousand Oaks: Sage Publications, 1-32.
 • Kostrubiec, B. (1965). Klasyfikacja dynamiczna i wielocechowa województw Polski. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 35.
 • Menor, L., Tatikonda, M., Sampson, S. (2002). New service development: areas for exploitation and exploration. Journal of Operations Management, 20(2), 135-157.
 • Mishra, S., Lundstromm, S., Anand, R. (2011). Service Export Sophistication and Economic Growth. World Bank. Policy Research Working Paper, 5606.
 • Nowakowska, A., Feltynowski, M. (2009). Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów. W: A. Nowakowska (red.). Zdolności innowacyjne polskich regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 11-23.
 • Rogoziński, K. (2004). Innowacyjność i nowa taksonomia usług. Wiadomości Statystyczne, 3.
 • Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Soete, L., Miozzo, M. (1989). Trade and Development in Services: A Technological Perspective. Maastricht: UNU-MERIT.
 • Szukalski, S.M. (2001). Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Hipotezy i empiryczna weryfikacja przekształceń strukturalnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171519575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.