PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 32 | nr 2 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki = Conditions for the Development of Enterprises and Selected Sectors of the Economy | 245--254
Tytuł artykułu

Atrakcyjność centrów handlowych jako miejsc dokonywania zakupów i korzystania z oferty usługowej w opinii respondentów

Warianty tytułu
Attractiveness of Shopping Malls as the Places of Purchasing and Services Use in the Opinion of Respondents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem niniejszego artykułu była identyfikacja kluczowych determinant warunkujących określone intencje zachowań konsumentów w zakresie wyboru centrów handlowych jako miejsc korzystania z oferty handlowo-usługowej. Identyfikacja ta oparta była na analizie dostępnej literatury przedmiotu oraz weryfikacji siły oddziaływania wybranych determinant na intencje określonych zachowań konsumentów. W artykule postawiono trzy hipotezy badawcze H1, H2 i H3, a także zaproponowano model teoretyczny, który następnie poddano procesowi weryfikacji z wykorzystaniem modelowania strukturalnego (SEM). Opracowany model poddano również analizie w zakresie poziomu rzetelności oraz dobroci dopasowania. W oparciu o przeprowadzone analizy statystyczne można stwierdzić, że zmodyfikowany model równań strukturalnych nie był satysfakcjonujący i wymaga dalszej uwagi. W toku prowadzonych analiz odrzucono hipotezę H2. Uzyskanie pozytywnej weryfikacji postawionych wstępnie hipotez badawczych H1 i H3 wymaga dalszych badań. W związku z tym nie da się jednoznacznie stwierdzić, że czynniki osobiste oraz lokalizacja w istotny statystycznie sposób wpływają na intencje zachowań konsumentów w zakresie wyboru centrum handlowego jako miejsca korzystania z oferty handlowo-usługowej. W modelowaniu wykorzystano dane pozyskane w ramach badań empirycznych przeprowadzonych na grupie 424 respondentów. Natomiast obliczenia wykonano z wykorzystaniem modułu SEPATH w programie Statistica 13.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article was to identify key determinants conditioning specific consumer behaviour intentions during the shopping centres selection. The identification was based on the analysis of available literature on the subject and the verification of strength of impact of selected determinants on the intentions of consumer behaviour. In the article three research hypothesis H1, H2, H3 and a conceptual model were proposed. This model was then subjected to the verification process using structural modeling (SEM). The model was also analyzed in terms of the level of reliability and the accuracy of match. On the basis of the statistical analyses it was found that the modified model was not satisfactory and requires further attention. In the course of the analyses, the hypothesis H2 was rejected. Obtaining positive verification of the hypotheses H1 and H3 requires further research. Therefore, it cannot be clearly stated that personal factors and location influence the intentions of consumer behaviour in the selection of a shopping centre as a place to use the commercial and service offer in a statistically significant way. Data used were obtained in empirical studies conducted on the group of 424 respondents. However, the calculations were made using the SEPATH module in the Statistica 13.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bogdanov, D. (2002). Problemy lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. W: J. Słodczyk (red.). Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 383-388.
 • Celińska-Janowicz, D. (2011). Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej - nie tylko imitacja. W: I. Jażdżewska (red.). Konwersatorium wiedzy o mieście, XXIV, Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 149-156.
 • Chaberko, T., Ciechowski, M., Kretowicz, P. (2013). Funkcjonowanie wielkiego centrum handlowego w ujęciu przestrzennym i czasowym (na przykładzie Bonarka City Center w Krakowie). Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, 32, 121-136.
 • Chudzik, D. (2006). Wizerunek klienta supermarketów. Handel Wewnętrzny, 4-5, 63-66.
 • Dudek-Mańkowska, S., Fuhrmann, M. (2009). Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne. W: A. Stasiak (red.). Kultura i turystyka - wspólnie zyskać. Łódź: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 269-282.
 • Dzieciuchowicz, J. (2012). Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Hefner, K., Twardzik, M. (2013). Społeczne oddziaływanie nowoczesnych centrów handlowo-usługowych na małe miasta w zewnętrznej strefie aglomeracji śląskiej. Studia Ekonomiczne, 144, 95-108. Katowice.
 • Jałowiecki, B. (2005). Społeczny język architektury od gotyckiej katedry do hipermarketu. W: W.B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański, (red.). Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa. Warszawa: Scholar, 21-36.
 • Jarczewski, W., Huculak, M. (2010). Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na rynek pracy w woj. śląskim. Problemy Rozwoju Miast, 4, 34-42.
 • Kaczmarek, T. (2010). Struktura przestrzenna handlu detalicznego: od skali globalnej do lokalnej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Kłosiewicz-Górecka, U. (2005). Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe jako kluczowy czynnik rozwoju handlu detalicznego w Polsce. Handel Wewnętrzny, 6.
 • Kłosowski, F. (2002). Hipermarkety w przestrzeni handlowej miast aglomeracji katowickiej. W: J. Słodczyk (red.). Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 373-381.
 • Knecht-Tarczewska, M. (2011). Centrum handlowe jako nowoczesny produkt handlowo-usługowy. Zeszyty Naukowe, 175, 293-303.
 • Lambert, J. (2006). One Step Closer to a Pan-European Shopping Center Standard. Research Review, 13, 2.
 • Mikołajczyk, J. (2012). Kreowanie wartości centrum handlowego - perspektywa interesariuszy. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2017). Regres czy rozwój lokalnej działalności handlowo-usługowej w najstarszej części Nowej Huty? Przedsiębiorczość-Edukacja, 13, 228-243.
 • Rochmińska, A. (2011). Zakupy a czas wolny łodzian. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 11. 207-217.
 • Rochmińska, A. (2013). Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Rochmińska, A. (2015). Centra handlowe - kreatorzy nowych przestrzeni miejskich. W: A. Wola-niuk (red.). Konwersatorium wiedzy o mieście, XXVIII. Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 229-246.
 • Rochmińska, A. (2016). Shopping centres as the subject of Polish geographical research. Geographia Polonica, 89(4), 521-535.
 • Rousseau, G.G., Venter, D.J.L. (2014). Mall shopping preferences and patronage of mature shoppers. SA Journal of Industrial Psychology/SA Tydskrif vir Bedryfsielkunde, 40(1).
 • Sikos, T., Hoffmann, M. (2005). Typology of shopping centres in Budapest. Komárno: J. Selye University.
 • Sobala-Gwosdz, A., Gwosdz, K. (2011). Polska Wschodnia w strategiach lokalizacji sieci hipermarketów. W: M. Woźniak (red.). Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 276-290.
 • Szczyrba, Z. (2005). Nakupni centra v Ceske Republice - nova forma zabavy a nakupni turistiky. Opole: Politechnika Opolska.
 • Szymańska, A.I., Płaziak, M. (2018). Consumer Preferences and Behaviours in Shopping Malls in Poland with the particular reference to Krakow. Urban Development Issues Journal, 55, 33-43.
 • Twardzik, M. (2014). Typologia i znaczenie centrów handlowych dla miast województwa śląskiego. Studia Miejskie, 16.
 • Więcław, J. (2003). Hipermarkety jako nowy element w strukturze przestrzennej miast Polski na przykładzie Krakowa. W: Z. Gorka, J. Więcław (red.). Badania i podróże naukowe krakowskich geografów. Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne, 137-146.
 • Woźniak, G. (2002). Plusy i minusy istnienia sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce. W: S. Wrzosek, G. Parzelski, (red.). Za i przeciw super- i hipermarketom. Materiały sympozjum naukowego Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Radom, 122-129.
 • Żalikowski, J. (red.) (2002). Wpływ hipermarketów zachodnich koncernów handlowych na gospodarkę, rynek pracy i dochody władz samorządowych na przykładzie miasta Białystok i województwa podlaskiego: raport. Białystok: Pro Veritate.
 • Żerebecka, K. (2005). The space of the shopping centre in Poland. Bulletin of Geography. Socio- -economic series, 4, 201-206
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171519599

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.