PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 2, cz. 2 Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza | 389--398
Tytuł artykułu

Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w programach krajowych i regionalnych w latach 2014-2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Supporting the Competitiveness of Polish Enterprises in National and Regional Programs in the Years 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest omówienie obszarów wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w ramach bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020. W artykule w sposób opisowy przedstawiono przykłady źródeł finansowania projektów w obszarze przedsiębiorczości, badań oraz innowacji w ramach polskich - krajowych i regionalnych - programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE. Tematyka wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw była wielokrotnie podejmowana zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym dzięki badaniom i publikacjom Komisji Europejskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz opracowaniom środowiska akademickiego (np. raporty o konkurencyjności Instytutu Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie). (fragment tekstu)
EN
One of the main development priorities of the EU until 2020 is smart development: the development of a knowledge-based economy and innovation. This priority is reflected in the thematic objectives supported by the structural and investment funds under national and regional operational programs under the 2014-2020 financial perspective. In line with the Europe 2020 Strategy, business sustainability contributes to smart, sustainable and inclusive growth, as innovative ideas stemming from the involvement of structural and investment funds transform into new products and services that increase the pace of economic growth and create new jobs and solving social problems. (original abstract)
Twórcy
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Bibliografia
  • Komisja Europejska (2010), Komunikat Komisji Europejskiej. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela.
  • Komisja Europejska (2014), Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Komisji Europejskiej - Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach, Bruksela.
  • Lewandowska M., Weresa M.A. (2016), Efekty wsparcia finansowego z budżetu Unii Europejskiej działalności innowacyjnej. Porównanie Polski z wybranymi krajami UE [w:] M.A. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2016. Znaczenie polityki gospodarczej i czynników instytucjonalnych, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  • Ministerstwo Rozwoju (2015), Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, Warszawa.
  • Ministerstwo Rozwoju (2017), Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Warszawa.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE.
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
  • Zarząd Województwa Śląskiego (2017), Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 10.1), Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171523593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.