PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 5(89) | 175--186
Tytuł artykułu

Formation of Functional Urban Areas : the Case of Bialystok Functional Area

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Functional urban areas are becoming increasingly important in urban development policies as a comprehensive approach to solving problems and addressing development goals, not only of cities but also neighboring towns. Integrated territorial investments (ITI) are a new tool of cohesion policies aimed at better achievement of socio-economic development objectives regarding urban functional areas. The purpose of the paper is to assess the use of ITIs in policies for the development of Bialystok Functional Area by analyzing strategic documents, including the Strategy of Integrated Territorial Investments of Bialystok Functional Area for the years 2014-2020. The following research hypothesis has been formulated: the financial resources in ITIs' allocation enable the city to strengthen its cooperation with the neighboring municipalities, mainly in the fields of public transport, investment attractiveness, and human capital. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
175--186
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Bialystok, Poland
 • University of Bialystok, Poland
 • University of Bialystok, Poland
Bibliografia
 • Bartnik K.M., 2016, Znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju regionalnym naprzy-kładzie Finlandii, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 4, No. 6.
 • Busłowska A., 2016, Rola zintegrowanych inwestycji terytorialnych w zrównoważonym rozwoju województwa podlaskiego, [in:] Podlasie - wizje przemian i rozwoju, A. F. Bocian, D. Perło, P. Piątkowski (eds), Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok.
 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 2011, Załącznik do uchwały nr 239 Rady Ministrów, Monitor Polski, poz. 252.
 • Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 • Kryteria delimitacji obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Monitorowanie strategiczne miejskich obszarów funkcjonalnych realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce, Raport 1. Wskaźniki strategiczne na poziomie województw, 2016, D. Mierzyńska, D. Perło, T. Truskolaski (eds), Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Białystok.
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Umowa Partnerstwa, 2015, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, http://eur- lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32013R1301&from=PL (date of access: 07.07.2017).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, http://eur- lex.europa.eu/ legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=PL (date of access: 07.07.2017).
 • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, 2016, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok.
 • Szafranek. E., 2015, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie budowy potencjału obszarów funkcjonalnych. Przykład Kędzierzyńsko - Kozielskiego subregionalnego obszaru funkcjonalnego, [in:] Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, E. Sobczak, D. Głuszczuk, M. Obrębalski (eds), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Truskolaski T., Waligóra K., 2014, Zarządzanie strategiczne w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 6(72).
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U. 2014, poz. 1146 z póź. zm.
 • Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.