PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 510 Social Policy: Controversies and Paradoxes | 18--31
Tytuł artykułu

Difficulties in Implementation of Systemic Solutions of Foster Care in Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dysfunkcje systemowych rozwiązań pieczy zastępczej w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest ukazane rozbieżności między zamysłem ustawodawcy a rzeczywistym funkcjonowaniem rozwiązań zawartych w przyjętej w 2011 r. ustawie, dotyczących wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W artykule skonfrontowane zostały wybrane systemowe rozwiązania obowiązującej od 2012 r. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z wtórnymi źródłami instytucjonalnymi, a także wynikami badań w oparciu o źródła literaturowe. Analizując wybrane rozwiązania prawne i organizacyjne, ukazano ich niesatysfakcjonującą społeczną efektywność. Największym problemem obecnego systemu pieczy zastępczej jest niewykorzystanie dostępnych instrumentów na skutek braku mechanizmu koordynacji, a po części także woli jego wprowadzenia. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że dysponujemy dobrze zdiagnozowanymi potrzebami w zakresie instrumentów wsparcia rodzin i pieczy zastępczej i rekomendacjami pozwalającymi skutecznie eliminować systemowe dysfunkcje dzięki mechanizmom koordynacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to show discrepancies between the intention of the legislator and the actual functioning of solutions contained in the law on family support and foster care adopted in 2011. The article confronts selected system solutions of the Act on Family Support and Foster Care binding from 2012 on secondary institutional sources as well as research results based on literature sources. Analyzing selected legal and organizational solutions, they showed their unsatisfactory social effectiveness. The biggest problem of the current system of foster care is the failure of the available instruments as the result of the lack of a coordination mechanism and, in part, also the will to introduce them. It is all the more incomprehensible that we have not only well diagnosed needs in terms of instruments for family support and foster care, but also recommendations allowing effectively eliminate systemic dysfunctions by implementing adequate coordination mechanisms.(original abstract)
Twórcy
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Bibliografia
 • Bauman Z., Globalizacja, PIW, Warszawa 2000. Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa.
 • Błachiewicz K., 2012, Eurosieroty: problem wychowawczy czy nieuchronne następstwo przemian?, Wychowawca, nr 3.
 • Czechowska-Bieluga M., Domaradzka E., 2017, Wartości preferowane przez asystentów rodzin a cechy społeczno-demograficzne, Praca Socjalna, nr 1.
 • Domański H., Dukaczewska A., 1994, Orientacje indywidualistyczne w Polsce, Kultura i Społeczeństwo , Nr 4.
 • Drachal H., 2017, Modelowo nie jest, Głos Nauczycielski, nr 16.
 • Durasiewicz A., 2016, Analiza programów polityki rodzinnej w latach 1997-2013, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 456, Wrocław
 • Giddens A., 2009, Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Grewiński M., 2015, Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego, [in:] Leszczyński M., Kubiak M. (eds.), Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • GUS, 2015, Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/ pomoc-spoleczna-i-opieka-nad-dzieckiem-i-rodzina-w-2014-r-,10,6.html (10.03.2016).
 • Kaczmarek M., 2004, Stan opieki zastępczej nad dzieckiem "na półmetku" wdrażania reformy. Z perspektywy standardów, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 3.
 • Kaczmarek M., 2014, Pomoc i interwencja w rodzinie - dwie strony medalu, Remedium, nr 7/8.
 • Kelm A., 2000, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Kinowska Z., Kęska A., 2016, Rola pieczy zastępczej w procesie socjalizacji, Kultura i Społeczeństwo, nr 3.
 • Krasiejko I., 2013, Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji: wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń.
 • Krasiejko I., 2015, Rola i zadania asystentów rodziny oraz postulaty zmian w ustawie o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej, Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, Częstochowa.
 • Kulesa A., Mikułowska G., 2009, Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i szkole, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 9.
 • NIK, 2014, Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce. Informacja o wynikach kontroli Naczelna Izba Kontroli, Warszawa, https://www.nik.gov.pl/plik/id,9100,vp,11306.pdf (28.02.2016).
 • Parysewicz B., 2017, Dyscypliny pedagogiki w kształceniu pracowników socjalnych i asystentów rodziny, Praca Socjalna, nr 2.
 • Racław-Markowska M., 2013/2014, O sieciowaniu i granicach pracy (socjalnej) z rodzinami w opiece zastępczej, Trzeci Sektor, numer specjalny.
 • Rymsza M., 2009, Małżeństwo nie jest sprawą prywatną, Więź, nr 11-12.
 • Rymsza M., Racław-Markowska M., 2005, Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Analizy i Opinie, nr 41.
 • Sałustowicz P., 2015, Czy warto inwestować w asystenturę rodzinną?, Praca Socjalna, nr 4.
 • Szczepaniak J., 2007a, Polskie a europejskie standardy w dziedzinie opieki nad rodziną i dzieckiem, [in:] Głąbicka K. (ed.), Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE, Wydawnictwo PTPS oraz Politechniki Radomskiej, Radom.
 • Szczepaniak J., 2007b, Zasada pomocniczości w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną - założenia a rzeczywistość, [in:] Piątek K., Karwacki A. (eds.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Wydawnictwo "Akapit", Toruń.
 • Szczepaniak J., 2010, Zadania samorządów w sferze opieki nad rodziną i dzieckiem, [in:] Moroń D., Zamorska K. (eds.), Samorządowa polityka społeczna, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.
 • Szlendak T., 2010, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Świderska M. 2013, Asystent rodziny - współczesna forma pomocy rodzinie, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 • Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. 2011 nr 149, poz. 887 z późn. zm.
 • Wódz K., 2008, Jak pomagać bezdomnym? Uwagi na marginesie metody towarzyszenia, [in:] Wiktorska- Świecka A. (ed.), Wyprowadzić na prostą. Innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu aktywnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław.
 • Wyrwich-Hejduk E., 2012, Asystent w pracy socjalnej z rodziną, (in:) Kwak A., Wyrwich-Hejduk E. (eds.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej, Wydawnictwo APS, Warszawa.
 • Zaborowska A., 2016, Współczesne wyzwania dla prorozwojowej polityki rodzinnej w Polsce, [in:] Osiński J., Nawrot M., Ostrowska M., Pachocka M. (eds.), Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Zaborowska A., 2017, Społeczny i instytucjonalny kontekst wykonywania zawodu asystenta, Problemy Polityki Społecznej, nr 3.
 • Zaborowska A., Zadroga A., 2016, Koncepcja zintegrowanego poradnictwa specjalistycznego, [in:] Auleytner J. (ed.), Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa.
 • Zamorska K., 2015, Dobra polityka rodzinna. Model skandynawski, [in:] Makuch M., Pluta J. (eds.), Rodzina w systemie wsparcia społecznego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo CEdu, Wrocław.
 • Zawisza-Masłyk E., 2008, Wokół pojęcia "eurosieroctwo", Opieka - Wychowanie - Terapia, nr 3-4.
 • Zieliński J., 2012, Metodologia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza ASPRa-JR, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.