PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 1, t. 1 Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania | 55--70
Tytuł artykułu

Współpraca nauki i biznesu w Polsce - dotychczasowe doświadczenia oraz wybrane praktyki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cooperation between Science and Business in Poland - Past Experiences and Selected Practices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytania: za pomocą jakich rozwiązań można zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców do współpracy z nauką? jak zachęcić ośrodki naukowe do współpracy z biznesem? jak przełamać występujący brak zainteresowania taką współpracą? Opracowanie prezentuje najnowsze oraz już stosowane rozwiązania i metody współpracy w relacjach nauka - firma, obszary zastosowania, ich mocne i słabe strony, z uwzględnieniem różnych podejść do problematyki komercjalizacji wiedzy. Jedną z zalet opracowania jest bogaty materiał praktyczny, zawierający liczne przykłady działań podejmowanych po stronie szkół wyższych i firm. Zastosowana metoda badawcza to studium przypadku. Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje problemu jest jedynie włączeniem się do trwającej dyskusji nad aktualnym i ważnym problemem współpracy nauki z biznesem, wymagającym dalszych badań oraz decyzji kompetentnych władz. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to try to find answers to the following questions: What solutions can we indicate to increase the interest of entrepreneurs to cooperate with science? How to encourage research centers to cooperate with business, how to overcome the lack of interest in such cooperation? The study presents the latest and already applied solutions and methods of cooperation in science-company relations, areas of application, their strengths and weaknesses, taking into account different approaches to the issue of commercialization of knowledge. One of the advantages of the study is the rich practical material, including numerous examples of activities undertaken on the side of colleges and companies. The applied research method is a case study. This paper does not exhaust the problem, it is merely to engage in ongoing discussion on the current and important problem of cooperation between science and business requiring further research and the decision of the competent authorities. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Czapiński J., Molekularny rozwój Polski [w:] Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, (red.) Szomburg J., Instytut Badań nad gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
 • Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN Warszawa, 1999.
 • Dumaine B., Closing the Innowation Gap, "Fortune" 1991.
 • Komunikat Komisji Europa 2002, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu.
 • Kowal S., Rola inkubatorów przedsiębiorczości w kreowaniu lokalnego rozwoju gospodarczego, [w:] Fundusze europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, (red.) Babiak J., Studio EMKA, Warszawa 2008.
 • Lewicka D., Zarządzanie kapitalem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2010.
 • Matwiejczuk W.(red.), Koncepcje i metody zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2009.
 • McDermott R., 1999, cyt. za Morawski M., Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006.
 • Mikuła B., Modele i metody zarządzania kapitalem intelektualnym firmy [w:] Kapital intelektualny, dylematy i wyzwania, A. Pocztowski (red.) Wydawnictwo WSB, Nowy Sącz 2001.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Prussak W., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
 • Schultz T. W., Investment in Human Capital, The American Ekonomic Review, vol 51, March 1961, Number 1.
 • Stevens T., 1999, cyt. za Robbins S., DeCenzo D., Podstawy Zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ogłoszeniu konkursu z dnia 2 lipca 2008. http://www.biurokarier.umk.pl
 • http://www.pnt.uz.zgora.pl
 • http.//www.nik.gov.pl/ Informacja o wynikach kontroli, Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne http://www.bizneswnauce.uz.zgora.pl
 • http ://www.koźmiński.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/ studia-mba
 • htpp://www.studiainżynierskie.info, Kierunek Automatyka i Robotyka-UMK
 • http//www.nauka. gov.pl/Kierunki zamawiane- przewodnik po raporcie PSDB
 • http://aglomeracjazielonog0rska.com/az/uniwersytet-zieloogorski
 • http://www.uj.ed.pl/Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • http://www.nauka.gov.pl/strategia-europa-2020
 • Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U. Z 2002 r. Nr 41, poz. 363, nr 141, art. 2
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.