PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 517 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce | 70--80
Tytuł artykułu

Finanse publiczne w Polsce jako wyzwanie dla bezpieczeństwa ekonomicznego kraju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Finances in Poland as a Challenge for Economic Security of the State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska, jak każdy kraj członkowski Unii Europejskiej, bez względu na jego znaczenie międzynarodowe i wielkość, powinna traktować bezpieczeństwo ekonomiczne jako priorytet realizowanej polityki. Bezpieczeństwo ekonomiczne w odniesieniu do państwa dotyczy przede wszystkim bezpieczeństwa finansów publicznych. Wiąże się ono ze zdolnością systemu gospodarczego do wykorzystywania wewnętrznych czynników rozwoju oraz współzależności międzynarodowej w celu zagwarantowania rozwoju gospodarczego. Zapewnienie dobrej kondycji finansowej państwa pozwala nie tylko na jego istnienie, ale także i rozwój. Dlatego niezbędne jest ograniczanie rozmiaru jego zadłużenia. Jednocześnie państwa mogą podejmować ryzyko finansowe tylko pod warunkiem akceptacji porządku prawa i jego fundamentalnych zasad, umożliwiając budowanie wzajemnego zaufania. Celem artykułu jest przedstawienie stanu finansów publicznych w Polsce w latach 2010-2015 jako jednego z elementów budowania bezpieczeństwa ekonomicznego kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
Poland, like every European Union Member State, regardless of its international significance and size, should treat economic security as a priority of its policy. Economic security of the state primarily concerns the safety of public finances. It is associated with the ability of the economic system to use the internal factors of development and international interdependence to ensure economic development. Ensuring good financial condition of the state not only allows its existence, but also its development. For that reason, limiting the value of the debt is necessary. At the same time, the state may take financial risks on condition it follows the order of law and its fundamental principles, allowing the building of mutual trust. The aim of the article is to present the state of public finances in Poland between 2010 and 2015 as one of the elements to build economic security of the country.(original abstract)
Twórcy
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
Bibliografia
 • Bank Światowy, 2016, Bank Światowy spodziewa się przejściowego spowolnienia wzrostu PKB w Polsce, komunikat prasowy 5 października, http://www.worldbank.org/pl/news/press-release/ 2016/10/05/world-bank-expects-temporary-slowdown-of-gdp-growth-in-poland, dostęp: 20.11.2016.
 • Decyzja Rady (UE) 2015/1026 z dnia 19 czerwca 2015 r. uchylająca decyzję 2009/589/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce, Dz.U. L 163 z 30.6.2015.
 • Decyzja Rady 2009/589/WE z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce, Dz.U. L 202 z 4.8.2009.
 • GUS, Portal Informacyjny, 2015, Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/ statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/komunikat-dotyczacy-deficytu- i-dlugu-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych-w-2015-roku,1,23.html, dostęp: 15.10.2016.
 • Ministerstwo Finansów, 2015, Zniesienie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski, http://www. finanse.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/ asset_publisher/M1vU/content/id/4782954, dostęp: 15.10.2016.
 • Ministerstwo Finansów, 2016a, Zadłużenie sektora finansów publicznych - I kwartał 2016, Biu- letyn Kwartalny, 10 czerwca 2016, Warszawa, http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/ 766655/1170490/zsfp_2016_03.pdf.
 • Ministerstwo Finansów, 2016b, Zadłużenie sektora finansów publicznych, http://www.finanse.mf.gov. pl/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych, dostęp: 15.10.2016.
 • Mroczkowski R., 2014, Numeryczne reguły wydatkowe jako instrumenty wzmacniające stabilność fiskalną, [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • NIK, 2016, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2015 roku, nr ewid. 81/2016/P/16/001KBF, nr ewid. 82/2016/P/16/002/KBF, zatwierdzona przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 8 czerwca 2016 roku, Warszawa.
 • Nizioł K., 2014, Reguły fiskalne jako przykład ekonomizacji prawa finansowego - ewolucja oraz nowe tendencje w unormowaniach krajowych i unijnych, [w:] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydział Prawa i Administracji, Szczecin.
 • Pismo o sygn. PW6.054.10.2016 z dnia 20 lipca 2016 r., Warszawa, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/ klucz/658C47ED/%24FILE/i04417-o1.pdf, dostęp: 15.10.2016.
 • Protokół (nr 12) w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, Dz.U. C 326 z 26.10.2012.
 • Rada Ministrów, 2015, Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2015-2018, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, Dz.Urz. WE nr L 209/1 z 2.08.1997.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, Dz.Urz. WE nr L 209/6 z 2.08.1997.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona), Dz.U. UE L 145 z 10.6.2009.
 • Rutecka J., 2014, System emerytalny po zmianach od 2014 roku, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, styczeń-luty 2014, Dwumiesięcznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nr 1 (118).
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2014, Warszawa.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, Dz.U. 2004 nr 90, poz. 864/2.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz.Urz. C 340 z 10.11.1997, Dz.Urz. WE C 325 24.12.2002, Dz.Urz. C 321E z 29.12.2006.
 • Uchwała Rady Europejskiej w sprawie Paktu Stabilności i Wzrostu. (Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact, Amsterdam, 17 June 1997), Dz.Urz. C 236 z 02.08.1997.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, Dz.U. 2013, poz. 938.
 • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013, Dz.U. 2013, poz. 1212.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Dz.U. 2013, poz. 1717.
 • Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2013, poz. 1646.
 • Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska 2020, 2009, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.