PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 517 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce | 81--90
Tytuł artykułu

Skanalizowanie gmin i aglomeracji: metoda bazy budynkowej a szacunki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sewers System Rate of Municipalities and Agglomerations: the Base Building Method vs. Estimates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowano wskaźnik ludności korzystającej z kanalizacji oraz skanalizowania gmin i aglomeracji ściekowych. W artykule zweryfikowano hipotezę, że oszacowane przez GUS wskaźniki skanalizowania są zawyżone, a zatem więcej aglomeracji, niż na ogół się zakłada, nie spełnia wymogów dyrektywy ściekowej. Według metody bazy budynkowej, RLM korzystających z kanalizacji wyższą niż 90% odnotowano jedynie w co dziewiątej aglomeracji, a w ponad jednej czwartej nie przekraczała ona wartości 30%. Relatywnie niskie skanalizowanie aglomeracji wiąże się z dążeniem do objęcia ich granicami jak największej liczby mieszkańców, a więc z niewłaściwą delimitacją aglomeracji. Rekomenduje się zatem wprowadzenie obowiązku określania granic aglomeracji w technologii GIS oraz wykorzystanie bazy budynkowej i bilansów ludności jako źródeł danych o liczbie mieszkań wyposażonych w kanalizację i ludności je zamieszkującej.(abstrakt oryginalny)
EN
The population that uses sewers and the sewer systems rate of municipalities and agglomerations have been developed. The hypothesis has been verified that the sewer systems indicators, calculated for agglomerations by the Central Statistical Office, are generally overestimated and therefore more agglomerations, than are generally assumed, do not meet the requirements of the waste directive. According to the Base Building Method, RLM using sewers higher than 90% were reported only in every ninth agglomeration, and in more than one quarter it did not exceed 30%. The relatively low sewer system rate of agglomerations is connected with the desire to cover as much of the population as possible, thus with an inadequate delimitation of the agglomeration. It is therefore recommended that the boundaries of agglomerations should be defined in GIS and the Base of Buildings and the population balances should be used as the sources of data on the number of dwellings equipped with sewerage and the population living there.(original abstract)
Twórcy
 • Urząd Statystyczny w Lublinie
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Ashley R., Hopkinson P., 2002, Sewer systems and performance indicators - into the 21st century, Urban Water, 4 (2), s. 123-135.
 • Błaszczyk P., 2012, Wpływ wyznaczania granic i obszarów aglomeracji oraz zasięgu komunalnego systemu kanalizacyjnego na wdrażanie wymagań dyrektywy 91/271/EWG w Polsce, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 52, s. 7-31.
 • Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, Dz. Urz. WE L 135 z 30 maja 1991 r. ze zm.
 • Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz. Urz. WE L 327 z 22 grudnia 2000 r. ze zm.
 • Ekonomika gospodarki ściekowej na wsi, 2011, red. M. Goleń, SGH, Warszawa.
 • Kirsten B., 2010, Fundusz Spójności a Krajowy program oczyszczania scieków komunalnych, Inżynieria Bezwykopowa, 6, s. 30-36.
 • Matacz A., Myna A., 2017, Ludność korzystająca z wodociągów i zwodociągowanie gmin: metoda bazy budynkowej a szacunki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 477, s. 163-171.
 • Morales M., Harris L., Öberg G., 2014, Citizenshit: The right to flush and the urban sanitation imager, Environment and Planning A, 46, s. 2816-2833.
 • Myna A., 2017, Przestrzenne zróżnicowanie efektywności kanalizacji sanitarnej, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 9 (45), nr 33-44.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, M.P. z 2016 r., poz. 652.
 • Öberg G., Merlinsky M., LaValle A., Morales M., Tobias M., 2014, The notion of sewage as waste: A study of infrastructure change and institutional inertia in Buenos Aires, Argentina and Vancouver, Canada, Ecology and Society, 19 (2), 19.
 • Pięcek B., 2005, Problemy rozwoju infrastruktury wiejskiej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), Wieś i Rolnictwo, 4 (129), s. 186-198.
 • Ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014, poz. 850 ze zm.
 • Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 1989 nr 30, poz. 163 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.