PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 353 | 102--116
Tytuł artykułu

Ocena spójności polskiej i unijnej polityki społecznej w zakresie niepełnosprawności

Autorzy
Warianty tytułu
Evaluation of the Consistency of the Polish and EU Social Policy in the Field of Disability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dane empiryczne wskazują, że kraje europejskie pomimo różnic w poziomie i tempie niwelacji nierówności ponadindywidualnych charakteryzuje podobny system wartości etycznych. Na kanwie wspólnej moralności powstało wiele reguł postępowania w zakresie kształtowania i realizacji zadań polityki społecznej wobec niepełnosprawności. W ostatnich latach szczególnego znaczenia zaczyna nabierać zasada spójności ze względu na konieczność dostosowania strategii krajowych do wymogów unijnych. Przeprowadzona analiza wykazała, że użyte przez władze polskie narzędzia unifikacyjne w postaci uszczelniania systemu ulg we wpłatach na PFRON i dotacji do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych doprowadziły do zespolenia polskiej oraz unijnej polityki społecznej w zakresie niepełnosprawności.(abstrakt oryginalny)
EN
Years of experience show that European countries, despite the differences in the level and rate of reducing social inequalities, are characterized by a similar system of ethical values. On the basis of the common morality, there has been established a good practice of shaping and accomplishing social policy tasks regarding disability. In recent years, the principle of coherence has been gaining special importance because of the necessity to adjust home strategies to EU requirements. The analysis showed that the unification tools of sealing the system of relieves in PFRON contributions and allowances to remunerations for disabled employees, which Polish authorities applied resulted in the coherence of Polish and EU social policy regarding disability.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
102--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Balcerzak-Paradowska B., Rączaszek A., red. (2010), Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze, IPiSS, Warszawa.
 • Barczyński A. (2014), Zmiany regulacji prawnych na rynku pracy osób niepełnosprawnych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 167, s. 127-138.
 • Brząkowski M. (2014), Zatrudnienie niepełnosprawnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 Establishing a General Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, Official Journal L 303, 02/12/2000 P. 0016 - 0022.
 • European Parliament Resolution of 25 October 2011 on Mobility and Inclusion of People with Disabilities and the European Disability Strategy 2010-2020 (2010/2272(INI)) (2013/C 131 E/02).
 • Grewiński M. (2007), Jaka przyszłość państwa opiekuńczego - o przeobrażeniach welfare-state [w:] K. Głąbicka (red.), Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE, Politechnika Radomska, Radom, s. 80-97.
 • Kołaczek B. (2010), Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U, nr 78, poz. 483.
 • Kurowski K. (2014), Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 • Kwarciński T. (2007), Moralny wymiar równości szans w świetle dokumentów Unii Europejskiej [w:] K. Kłosiński (red.), Unia Europejska. Integracja - Konkurencyjność - Rozwój, KUL, Lublin, s. 339-349.
 • Marek-Ruka M. (2010), Przemiany teorii i praktyki w edukacji osób niepełnosprawnych, "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej", t. 3, nr 3, s. 17-31.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U z 2016, poz. 887.
 • Politaj A. (2014), Dotacja do zatrudnienia i jej rola w kształtowaniu zmian zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej, "Społeczeństwo i Ekonomia", nr 2, s. 124-134.
 • Sieradzka E., Tylewicz-Piwnik M. (2013), Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy, OBPON, Przemyśl.
 • Santera W. (2014), Aksjologiczne podstawy prawa ubezpieczeń społecznych [w:] K. Frieske, E. Przychodaj (red.), Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian, IPiSS, Warszawa, s. 27-41.
 • Świetlik B. (2015), Rynek pracy osób niepełnosprawnych w dobie unifikacji subsydiów płacowych [w:] K. Kisperska-Moroń, M. Pietras (red.), Problemy współczesnego rynku pracy, Wydawnictwo WSZOP, Katowice, s. 239-252.
 • Trafiałek E. (2008), Wokół zasady subsydiarności, solidaryzmu i sprawiedliwości społecznej, "Praca Socjalna", nr 4, s. 14-28.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. M.P. z 13.08.1997, nr 50, poz. 475.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U z 1997, nr 123, poz. 776 ze zm.
 • Wartacz R., Szarek A. (2012), Alternatywne rozwiązania barier infrastrukturalnych w obiektach użyteczności publiczne, "Aktualne Problemy Biomechaniki", nr 6, s. 151-156.
 • [www 1] http://www.pfon.org/dokumenty-i-publikacje/publikacje-pfon/53-euroniepelnosprawni/85-regulacje-unii-europejskiej-pelny-tekst (dostęp: 28.05.2017).
 • [www 2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT (dostęp: 28.05.2017).
 • [www 3] http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/system-pomocy-spolecznej-w-polsce/zasady-pomocy-spolecznej/ (dostęp: 1.06.2017).
 • [www 4] http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/ulgi/odliczenia-od-dochodu/ulga-rehabilitacyjna (dostęp: 1.06.2017).
 • [www 5] http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-584.htm (dostęp: 2.06.2017).
 • [www 6] http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,80,rynek-pracy (dostęp: 2.06.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.