PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 5--28
Tytuł artykułu

Jakość rządzenia a polityka spójności: wzajemne relacje w różnych kontekstach regionalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Quality of Government and the EU Cohesion Policy: Mutual Relations in Different Regional Contexts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem badań przedstawionych w artykule były wzajemne relacje między jakością rządzenia a wdrażaniem unijnej polityki spójności w różnych kontekstach regionalnych. Badania pokazały dość wyraźne odmienności pod tym względem między regionami realizującymi cel "konwergencja" i regionami, w których obrano za cel "konkurencyjność i zatrudnienie". Jakość rządzenia pozytywnie wpływała na sprawność w wydawaniu środków UE w obu grupach regionów, choć w regionach realizujących cel "konwergencja" zależność była znacznie silniejsza. Z kolei wielkość napływu środków europejskich sprzyjała poprawie jakości rządzenia, ale tylko w regionach realizujących cel "konwergencja". W tej grupie regionów zmiany jakości rządzenia miały miejsce bezpośrednio przed i po akcesji do UE, kiedy następował proces adaptacji systemu instytucjonalnego do potrzeb związanych z wdrażaniem polityki spójności. Jakkolwiek następowało zmniejszenie różnic w zakresie jakości rządzenia między dwoma grupami regionów, niemniej badania pokazały, że w regionach celu "konwergencja" potencjalna moc sprawcza środków unijnych skutkująca poprawą jakości rządzenia była dość słabo wykorzystywana. (abstrakt oryginalny)
EN
The study focuses on the mutual relations between the quality of government and the implementation of the EU Cohesion Policy in various regional contexts. The research shows quite significant differences in this respect between "convergence-oriented" regions and "competitiveness and employment-oriented" ones. The quality of government has a positive impact on the efficiency of spending of EU funds in both groups of regions, although the dependence is much stronger in the "convergence-oriented" regions. In turn, the scale of EU funds contributes to the improvement of the quality of government, but only in the "convergence-oriented" regions. In this group, changes in the quality of government took place immediately before and after accession to the EU, when the process of adapting the institutional system to the needs related to the implementation of Cohesion Policy occurred. Although the differences in the quality of government between the two groups of regions have decreased, the research shows that in the "convergence-oriented" regions, the potential causative power of EU funds was rather poorly used in this respect. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG
 • Uniwersytet Warszawski; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG
 • Uniwersytet Warszawski; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG
Bibliografia
 • Bache I., 2005, Europeanization and Britain: Towards Multi-level Governance?, Paper prepared for the EUSA 9th Biennial Conference in Austin, Texas, 31 marca-2 kwietnia.
 • Bachtler J., McMaster I., 2008, "EU cohesion policy and the role of the regions: Ivestigating the influence of structural funds in the new member states", Environment and Planning C: Politics and Space, t. 26, nr 2, s. 398 427.
 • Bachtler W., Mendez C., Wishlade F., 2013, EU Cohesion Policy and European integra-tion: The dynamics of EU budget and regional policy reform, London - New York: Routledge.
 • Barca F., McCann P., Rodriguez-Pose A., 2012, "The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches", Journal of Regional Science, t. 52, nr l,s. 134-152.
 • Cole A., Pasquier R., 2012, "The impact of European integration on centre/periphery relations", Politique européenne, nr 36, p. 160-182.
 • Baun M., Marek D., 2008, "EU cohesion policy and sub-national authorities in the new member states", Contemporary European Studies, nr 2, s. 5-20.
 • Celińska-Janowicz D., Kozak M., Miszczuk A., Płoszaj A., Smętkowski M., Tucholska A., Wojnar K., 2010, Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006). Warszawa: EUROREG, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Charron N., 2008, "Assessing the quality of the quality of government data: A sensitivity test of the World Bank government indicators", Gothenburg: The University of Gothenburg, Department of Political Science, The Quality of Government Institute, https://www.qog.pol.gu.se/digitalAssets/1357/1357980paper-on-sensititivty-tests-of-world-bank-data.pdf (dostęp: 21.03.2017).
 • Charron N., 2017, European Quality of Government Index (EQI), https://nicholascharron.wordpress.com/european-quality-of-government-index-eqi/ (dostęp: 21.03.2017).
 • Charron N" Dijkstra L., Lapuente V., 2014, Mapping the Regional Divide in Europe: A Measure for Assessing Quality of Government in 206 European Regions, https:// nicholascharron.files.wordpress.com/2013/09/sir qog-] (dostęp: 17.03.2017).
 • Charron N. Lapuente V., 2013, "Why do some regions in Europe have a higher quality of government? ", The Journal of Politics, t. 75, nr 3, s. 567-582.
 • Churski P., Perdał R., Borowczak A., 2014, "Zróżnicowania rozwojowe na poziomie lokalnym a absorpcja środków polityki spójności - wyzwania krajowej polityki rozwoju", w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Przyszłość wolności. Wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej.
 • Ederveen S., de Groot H. Nahui R., 2006, "Fertile soil for structural funds? A panel data analysis of the conditional effectiveness of European cohesion policy", Kyklos, t. 59, nr 1, s. 17-42.
 • EC, 2014, Investment for Jobs and Growth. Promoting Development and Good Governance in EU Regions and Cities. Sixth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, Brussels: European Commission (dostęp: 20.10.2017).
 • EC, 2017, EU regional funding 2007-2013, Regions eligible under the convergence and regional competitiveness objectives, Brussels: European Commission (dostęp: 20.10.2017).
 • Farole T., Rodriguez-Pose A., Storper M., 2011, "Cohesion policy in the European Union: Growth, geography, institutions", Journal of Common Market Studies, t. 49, nr 5, s. 1089-1111.
 • Filippetti, A., Reggi, L., 2012, "The impact of the Structural Funds in European regions: Quality of governments and political decentralisation". Paper prepared for the XXXI11 Conferenza scientifica annual AISRe, Rome.
 • Friedmann J, Alonso W., 1975, Regional Policy, Cambridge, M.A., MIT Press.
 • Gorzelak G., 2000, "Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przy-kładzie Programu Inicjatyw Lokalnych)", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 99-120.
 • Gorzelak G" 2014, "Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępne analizy", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 5-25.
 • Gorzelak G., FTryniewicz J., Kozak M., Płoszaj A., Rok J., Smętkowski M., 2017, Data Review and Mapping of Cohesion Policy Implementation and Performance, Cohesiiy Research Paper 7, http://www.cohesiiy.eu7research-papers/(dostęp: 20.10.2017).
 • Hryniewicz J.T., 2000, "Badania nad satysfakcją klientów", Przegląd Organizacji, nr 6, s. 22-24.
 • Hryniewicz J.T., 2016, "Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna - studium przy-padku: Iława", w: G. Gorzelak (red.) Polska Gmina 2015, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hryniewicz J.T., 2017, "Znaczenie środków europejskich dla rozwoju gmin, warunków życia i nierówności między gminami", Samorząd Terytorialny, nr 1-2, s. 37-52.
 • Hubner D., 2009, "Rola Samorządów w Polityce Regionalnej", Mazowsze. Studia Regionalne, t. 2, s. 11-13.
 • Kozak M., 2014, "Deklarowane a rzeczywiste priorytety rozwoju", w: M. Jarosz (red.), Polska europejska czy narodowa?, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M" 2010, Draft Policy Research Working Paper. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issue, World Bank, September.
 • Kurtz M.J., Schrank A., 2007, "Growth and governance: Models, measures, and mechanisms", Journal of Politics, t. 69, nr 2, s. 538-554.
 • Lang J., 2001, "Improving structural policy under conditions of hybrid governance: Multi-actor constellations, integrated feedback instruments and the use of evaluation results", Evaluation, t. 7, nr 1.
 • Mairate, A. 2006 "The 'added value' of European Union cohesion policy", Regional Studies, t. 40, nr 2, s. 167-177.
 • Miłaszewicz D., Jabłońska E., 2016, "Jakość rządzenia na poziomie lokalnym a innowacyjność polskich regionów" Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 272, s. 98-108.
 • Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., 2013, Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Molle W., 2007, European Cohesion Policy, London-New York: Routledge.
 • North D.C., 1991, "Institutions", Journal of Economic Perspectives, t. 5, nr 1, s. 97-112.
 • Olechnicka A., 2004, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Rodriguez-Pose A., 2004, "Between development and social policies: the impact of European Structural Funds in Objective 1 regions", Regional Studies, t. 38, nr 1, s. 97- 113.
 • Rodriguez-Pose A., 2013, "Do institutions matter for regional development?", Regional Studies, t. 47, nr 7, s. 1034-1047.
 • Rodriguez-Pose A., 2015a, "Quality of government and innovative performance in the regions of Europe", Journal of Economic Geography, t. 15, nr 4, s. 673-706.
 • Rodriguez-Pose A., 2015b, "Quality of government and the returns of investment: Examining the impact of cohesion expenditures in European regions", Regional Studies, t. 49, nr 9, s. 1274-1290.
 • Rothstein B., 2013, "Conceptualizing quality of government", w: N. Charron, V. Lapuente, B. Rothstein (red.), Quality of Government and Corruption Form an European Perspective: A Comparative Study of Good Government in EU Regions, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Rust R.T., Zahorik A., J., Keiningham T., L., 1997, Return on Quality, Irwin Publishing.
 • Salageanu, R. 2016, "Regional implementation of Multi-level Governance Type 1 - the European Cohesion Policy", Federal Governance, t. 13, nr 1, s. 56-67.
 • Smeriglio, A., Bachtler, J., De Francesco, F., Olejniczak, K., Thomson, R., Śliwowski, P., 2015, EIBURS Administrative Capacity Study: Working Paper 1, Glasgow: University of Strathclyde, European Policies Research Centre.
 • Swianiewicz, P., 2015, "Współczesne badania nad samorządem i polityką lokalną", (w:) G. Gorzelak (red.), Polska gmina 2015 (s. 15-32), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Thomas M.A., 2010, "What do the worldwide governance indicators measure?", The European Journal of Development Research, t. 22, nr 1, s. 31-54.
 • Wojtowicz D., Paciorek K., 2012 "Systemy i narzędzia zarządzania jakością w urzędach gmin a efektywne korzystanie z funduszy unijnych", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 5-19.
 • WVS, 2017, http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526787

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.