PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 9 (CD) | 138--154
Tytuł artykułu

Zarządzanie jakością w szpitalu - dylematy i współczesne wyzwania

Autorzy
Warianty tytułu
Quality Management in Hospital - Dilemmas and Contemporary Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki, dylematów oraz współczesnych wyzwań stojących przed zarządzaniem jakością w szpitalach. Podkreślono wielowymiarowość pojęcia jakości w usługach medycznych, co zdaniem autorki w znacznym stopniu determinuje sposób zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej. Swoje spostrzeżenia i wnioski autorka prezentuje m. in. na tle występujących w Polsce problemów kadrowych, związanych z liczbą pracujących lekarzy i pielęgniarek. W artykule zaprezentowano przykłady zewnętrznych systemów zarzadzania jakością stosowanych w szpitalach. Krótko scharakteryzowano wybrane rozwiązania sektorowe oraz uniwersalne. Wśród dylematów zarządzania jakością w szpitalach autorka wskazuje m. in. na występujące dylematy etyczne, trudności w ocenie efektywności działania placówki medycznej (w tym racjonalnego gospodarowania zasobami), a także dualizm oczekiwań różnych grup interesariuszy (pacjentów, płatnika, organu założycielskiego itd.). W artykule podkreślono współczesne wyzwania stojące przed zarządzającymi szpitalami: problemy kadrowe, zmieniające się (trudne do przewidzenia) potrzeby pacjentów, konieczność zastosowania w procesie leczenia najnowszych osiągnięć medycyny, trudności w integrowaniu systemów zarządzania jakością, a także potrzebę szybkiego reagowania na zmiany w systemie opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Presentation of the specifics, dilemmas and contemporary challenges that face quality management in hospitals is the purpose of this article. Multidimensionality of the concept of quality in medical services was emphasized. According to the author, it largely determines the way of quality management in healthcare facilities. The author presents her observations and conclusions, among others against the background of personnel problems in Poland related to the number of working doctors and nurses. The article presents examples of external quality management systems used in hospitals. The selected sectoral and universal solutions were briefly characterized. Among the dilemmas of quality management in hospitals, the author points out, among others on existing ethical dilemmas, difficulties in assessing the effectiveness of a medical facility (including rational resource management), and dualism of the various stakeholder groups expectations (patients, payer, founding body, etc.). The article highlights the contemporary challenges faced by hospital managers: staffing problems, changing patient needs (difficult to predict), need to apply the latest medical advances in the treatment process, difficulties in integrating quality management systems, and the need to respond quickly to changes in the health care system. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
138--154
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Bibliografia
 • 1. Bembnowska M., Jośko-Ochojska J. (2015). Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia. Hygeia Public Health, 50(3), 457-462.
 • 2. Bugdoł M. (2011). Zarządzanie jakością w placówkach służby zdrowia. W: J. Stępniewski, P. Karniej, M. Kęsy (red.), Innowacje organizacyjne w szpitalach. Warszawa: Wolters Kluwer, 438-454.
 • 3. Dela R., Ściubisz M. (2015). Zarządzanie w praktyce. Problemy z opracowaniem strategii szpitala publicznego. W: M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer, 205-221.
 • 4. Detyna B., Detyna J., Dudek-Kajewska A. (2016). Evaluation of training programs by medical employees in a chosen hospital in Poland. Managerial Economics, 17 (2), 203-216.
 • 5. Detyna B. (2013). Projekt modelu zbilansowanej karty wyników dla szpitala. W: J. Szołtysek, B. Detyna (red.), Logistyka. Współczesne wyzwania (nr 4). Wałbrzych: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 97-109.
 • 6. Detyna B. (2015). Monitorowanie procesów logistycznych szpitala w procesie doskonalenia jakości usług medycznych. Zeszyty Naukowe "Studia Ekonomiczne". Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 255-257.
 • 7. Detyna B. (2017a). Ocena jakości procesów w usługach medycznych - dylematy ewaluacji. W: P. Zwiech (red.), Zarządzanie procesowe w studiach przypadków. Seria: Zarządzanie procesami w teorii i praktyce. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Wyd. volumia.pl Daniel Krzanowski, 47-58.
 • 8. Detyna B. (2017b). Stres pracowników medycznych - źródła i potrzeba monitorowania. W: J. Chmielewski, M. Czarny-Działak, N. Pawlas (red.), Ochrona zdrowia pracujących. Warszawa: Wyd. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 109-124.
 • 9. Detyna B., Detyna J. (2011). Jakość usług medycznych. Ocena statystyczna. Podstawy metodyczne. Warszawa: Wyd. Difin.
 • 10. Detyna B., Detyna J. (2013). Monitorowanie procesów logistycznych szpitala - przykład wykorzystania kart kontrolnych Shewharta. Logistyka, 3, 44-48.
 • 11. Detyna B., Detyna J. (2015). The Importance of Integration in Hospital Quality Management. W: A. Świrska (red.), Current trends in Management: Business and Public Administration. Siedlce: University of Natural Sciences and Humanities Publishing House, 31-42.
 • 12. Detyna B., Detyna J. (2017). Possibility of using control cards in the improvement of medical services quality. International Journal of Current Advanced Research, 6 (3), 2564-2570.
 • 13. Detyna B. (2011). Zarządzanie jakością w logistyce. Metody i narzędzia wspomagające. Przykłady i zadania. Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu.
 • 14. Dobska M., Dobski P. (2012). Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 15. Donabedian A. (1966). Evaluating the quality of medical care, Milbank Memorial Fund Quarterly, 44 (3), 170-200.
 • 16. Jacobs R., Smith P.C., Street A. (2013). Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 17. Karta lekarza - Zasady wykonywania zawodu lekarza w nowym tysiącleciu (2002). Medycyna Praktyczna, 2, 4-7.
 • 18. Kautsch M. (2015). Wyzwania i przyszłe zmiany: co czeka system ochrony zdrowia. W: M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer, 551-571.
 • 19. Klich J. (2015). Dualne otoczenie organizacji opieki zdrowotnej. W: M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer, 68-78.
 • 20. Kodeks etyki lekarskiej. (2003). Warszawa: Naczelna Izba Lekarska.
 • 21. Kolman R. (2009). Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości. Warszawa: Placet.
 • 22. Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Kowalewska B., Rolka H. (2010). Jakość usług medycznych - aktualne wyzwania. Problemy Pielęgniarstwa, 1 (1), 79-82.
 • 23. Kunecka D. (2013). Dylematy etyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie sektora zdrowia. Współczesne zarządzanie/Contemporary Management Quarterly, 2, 100-107.
 • 24. Lewandowski R. (2015). Jakość certyfikowana. W: M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer, 474-494.
 • 25. Lewandowski R., Kautsch M., Sułkowski Ł. (red.). (2013). Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XIV, zeszyt 10, część I: Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji. Łódź: Społeczna Akademia Nauk.
 • 26. Nęcki Z., Kęsy M. (2013). Postawy wobec zarządzania a rola zawodowa, wiek i staż pracy. W: Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 179-199.
 • 27. Normand Ch. (1991). Economics, Health and the Economics of Health. British Medical Journal, 303, 1572.
 • 28. Manyrad A. (1997). Evidence - based Medicine: Au Incomplete Method for Informing Treatment Choises, Lancet, 11; 349 (9045), 126.
 • 29. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M. (red.) (2002). Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Toruń: Dom Organizatora.
 • 30. Potasińska-Sobkowska A. (2015). Budowanie projektów podnoszących jakość działań. W: M. D. Głowacka, E. Mojs (red.), Profesjonalne zarządzanie kadrami w podmiotach leczniczych. Warszawa: Wolters Kluwer, 90-102.
 • 31. Rudziewicz A. (2008). Jakość usług medycznych. Problemy Jakości, 3, 38-40.
 • 32. Ryś K., Skrzypczak Z. (2006). Ochrona zdrowia i gospodarka. Dylematy zarządzania. Warszawa: Wyd. Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski.
 • 33. Wenerska A. (2016). Wyzwania stojące przed menedżerem ochrony zdrowia w świetle zmian w systemie opieki zdrowotnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 429. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 317-327.
 • 34. Wiliams A. (1993). Natural selection, health economics and human welfare. New York: Centre for Health Economics, 105.
 • http://rzetelnafirma.pl/ (dostęp 02.04.2018).
 • http://www.solidnafirma.pl/ (dostęp 02.04.2018).
 • http://www.cmj.org.pl/akredytacja/certyfikaty.php (dostęp 02.04.2018).
 • http://www.politykazdrowotna.com/25759,ustawa-o-jakosci-w-opiece-zdrowotnej-coraz-blizej (02.04.2018).
 • https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294407 (02.04.2018).
 • https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/14/10/1/polska_w_liczbach_2017.pdf (02.04.2018).
 • https://www.iso.org.pl/ (dostęp 02.04.2018).
 • https://www.iso.org.pl/uslugi-zarzadzania/wdrazanie-systemow/laboratoria-i-jednostki-inspekcyjne/iso-17025/ (dostęp 02.04.2018).
 • https://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-EUROPE-2014-Briefing-Note-POLAND-In-Polish.pdf (02.04.2018).
 • https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2014_health_glance_eur-2014-en (02.04.2018).
 • https://www.tuv.com/poland/pl/certyfikacja (dostęp 02.04.2018).
 • https://www.zdrowie.abc.com.pl/artykuly/etyczne-problemy-zarzadzania-w-sluzbie-zdrowia,5187.html (02.04.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.