PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2017) | nr 4 | 61--85
Tytuł artykułu

Faktyczna Unia Gospodarcza i Walutowa - dokąd zmierza europejska (dez)integracja poprzez prawo?

Warianty tytułu
Genuine Economic and Monetary Union - Where is European (Dis)Integration Through Law Headed?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł stanowi zestawienie założeń, jakie legły u podstaw tworzenia rzeczywistej Unii Gospodarczej i Walutowej, z tym, co osiągnięto do tej pory. W Unii Europejskiej w dalszym ciągu brakuje bowiem jednolitej i kompletnej wizji tworzenia unii gospodarczej, która w głównej mierze opiera się na wprowadzaniu wspólnych zasad i standardów. Dotychczasowe postępy w tym zakresie w zasadzie dotyczą jedynie budowania instytucjonalnych mechanizmów, które jednak bez wypracowania jednolitych ram prawnych nie spełnią przypisanej im funkcji. Aby stabilność sensu largo była możliwa do osiągnięcia i utrzymania w dłuższej perspektywie, regulowanie i instytucjonalizowanie Unii Europejskiej musi następować jednocześnie we wszystkich czterech kluczowych obszarach, tj. w zakresie polityki finansowej, fiskalnej i gospodarczej, z którymi sprzężone zostały zakresy demokratycznej legitymizacji i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Z tych względów artykuł został podzielony na cztery części, gdzie pierwsza odnosi się do założeń planu działania na rzecz budowania faktycznej unii gospodarczej i walutowej z 2012 r., druga i trzecia definiuje kluczowe pojęcia faktycznej UGW (tj. stabilność finansową, stabilność cen i stabilność fiskalną oraz harmonizację, unifikację i federalizację prawa), zaś czwarta stanowi podsumowanie postępów w budowaniu prawdziwej Unii Gospodarczej i Walutowej, obejmujące m.in. charakterystykę ustanowionych już zintegrowanych ram prawnych oraz przybliża założenia w tej dziedzinie na kolejne 8 lat. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to juxtapose assumptions underlying the creation of the genuine Economic and Monetary Union with what has been accomplished so far. European Union still lacks a unified and complete vision for achieving an economic union that is predominantly based on the introduction of common rules and standards. In principle, the progress made to date is limited to building institutional mechanisms. However, in view of a lack of an established unified legal framework, these mechanisms will fail to fulfil their prescribed function. In order for the stability sensu largo to be possible to achieve and maintain in the longer term, the regulation and institutionalisation of the European Union must take place concurrently in all four key areas, i.e. the financial, fiscal and economic policy, coupled with the scopes of democratic legitimacy and accountability for decision-making. Therefore, the article is divided into four parts: the first part concerns the assumptions of the 2012 action plan for achieving a genuine Economic and Monetary Union, the second and third part aim at defining the key notions of a genuine EMU (i.e. financial stability, price stability and fiscal stability, as well as harmonisation, unification and federalization of law), while the fourth part comprises a summary of progress made in the creation of a genuine Economic and Monetary Union, as well as describes the characteristics of the already integrated legal framework and provides a clarification of objectives in this respect for the next 8 years. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
Bibliografia
 • Action Plan on Building a Capital Markets Union (2015), COM (2015) 468 final, SWD (2015) 183 final, SWD (2015) 184 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions, Komisja Europejska.
 • Bąk J. (red.), Stepanów A. (2013), Europejskie prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Dec A. (2013), Polityka monetarna realizowana przez bank centralny, w: J. Świderska (red.), Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, Difin, Warszawa.
 • Decyzja Komisji (UE) 2015/1937 z dnia 21 października 2015 r. ustanawiająca niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową, Dz.Urz.UE L nr 282/37z dnia 28.10.2015.
 • Decyzja Rady określająca środki na rzecz stopniowego ustanowienia jednolitej reprezentacji strefy euro w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (2015), wniosek nr 2015/0250 (NLE).
 • Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (2015), sprawozdanie Jean-Claude Junckera opracowane w ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem, Jeroenem Dijsselbloemem, Mario Draghim i Martinem Schulzem, Bruksela.
 • Dunin-Wąsowicz M. (red.), Darska A., Tchorek G. (2012), Integracja europejska i nowy ład gospodarczy. Raport, Scholar, Warszawa.
 • Dyrektywa nr 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dz.Urz.UE L 177 z 30.06.2006.
 • Dyrektywa nr 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, Dz.Urz.UE L 177 z 30.06.2006.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36 UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.Urz.UE L 176 z 27.06.2013.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz.Urz.UE L 173/49.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz.Urz. UE L nr 173/190.
 • Goodhart C. (2004), Some New Directions for Financial Stability, http://www.bis.org, dostęp: 22.01.2016.
 • Green Paper Building a Capital Markets Union (2015), COM (2015) 63 final, SWD (2015) 13 final, Komisja Europejska, Bruksela.
 • Grzeszczak R. (2010), Federalizacja systemu Unii Europejskiej, w: E. Piontek, K. Karasiewicz (red.), Quo vadis Europo III?, Urząd Komisji Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Jurkowska-Zeidler A. (2013), Nowe organy i instytucje bezpieczeństwa rynku finansowego Unii Europejskiej, w: C. Kosikowski (red.), Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego, Temida2, Białystok.
 • Jurkowska-Zeidler A. (2016), Prawo unii bankowej, "Analiza natolińska", nr 1(77).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady oraz Europejskiego Banku Centralnego w sprawie działań na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej (2015), COM (2015) 600 final, Bruksela.
 • Kranz J. (2007), Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków - Warszawa.
 • Larosière de J. (2009), The high-level group on financial supervision in the EU. Report, Bruksela.
 • Mackiewicz A. (2010), Metody weryfikacji stabilności fiskalnej - porównanie wartości, "Bank i Kredyt", nr 41.
 • Mankiw N.G., Tylor M.P. (2009), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Matysek-Jędrych A. (2012), Odpowiedzialność banków centralnych za stabilność systemu finansowego, w: W. Jaworski, A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość centralna, CeDeWu, Warszawa.
 • Matysek-Jędrych A. (2014), Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na rzecz stabilności finansowej, "Materiały i Studia", nr 303.
 • Nadolska A. (2015), Stabilność finansowa jako naczelna zasada prawa rynku finansowego UE, "Monitor Prawa Bankowego, nr 1(50).
 • Nadolska A. (2016), Granice europeizacji regulacji i nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, "Zeszyty Prawnicze BAS", nr 1(49).
 • Panfil P. (2017), Stabilność fiskalna państw Unii Europejskiej, w: A. Drwiłło, A. Jurkowska-Zeidler (red.), System prawnofinansowy Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Pączek-Jarmulska B. (2016), Stabilność fiskalna - przegląd metod analizy, "MF Working Paper Series", nr 23.
 • Przybylska-Kapuścińska W. (2012), Problemy polityki pieniężnej banków centralnych w okresie kryzysu, "Ekonomia i Prawo", nr 3.
 • Przybylska-Kapuścińska W. (2012), Współczesna polityka pieniężna, Difin, Warszawa.
 • Report on economic and monetary union In the European Community, Committee for the Study of Economic and Monetary Union (1989), Office for official publications of the European Communities, Luxemburg.
 • Rosati D. (2014), Regulacje makroostrożnościowe a stabilność sektora bankowego, "Bank i Kredyt", nr 45(4).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.Urz.UE L 176 z 27.06.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz.Urz.UE L 225/1.
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, Dz.Urz.UE L nr 287/63.
 • Schwartz A. (1995), Why financial stability depends on price stability, "Economic Affairs", No. 4.
 • Smaga P. (2014), Pomiar stabilności finansowej i rola banku centralnego, "Bezpieczny Bank", nr 4(57).
 • Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy euro (2015), 2015/2344(INI).
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), COM (2010) 2020 final, Komunikat Komisji, EUROPA 2020, Bruksela.
 • Szczepańska O. (2008), Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Traktat Lizboński, Dz.Urz.UE C nr 326/01 z dnia 26.10.2012, wersja skonsolidowana.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz.C 326 z dnia 26.10.2012.
 • Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht, Dz.Urz.UE C nr 202/13 z dnia 7.06.2016, wersja skonsolidowana.
 • Vademecum dotyczące paktu na rzecz stabilności i wzrostu, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op151_en.htm, dostęp: 6.05.2017.
 • W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej, dokument opracowany przez przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy'a w ścisłej współpracy z José Manuelem Barroso, Jean-Claude Juncker'em i Mario Draghim, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/134201.pdf, dostęp: 22.04.2017.
 • Włodarczyk P. (2011), Stabilność fiskalna - koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995-2009, "Materiały i Studia", nr 256.
 • Wniosek Rozporządzenie PE i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów, COM(2015) 586 final, 2015/0270 (COD).
 • Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r., sygn. akt T-79/13 (ECLI:EU:T:2015:756).
 • Wyrok TSUE C-370/12 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Pringle (ECLI:EU:C:2012:756).
 • Wyrok TSUE C-62/14 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie Gauweiler (EU:C:2015:7).
 • Zalecenie Rady z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia krajowych rad ds. produktywności (2016/C 349/01), Dz.Urz.UE C nr 349/1 z dnia 24.09.2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.