PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 28 | 76--95
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej. Implikacje praktyczne

Autorzy
Warianty tytułu
Knowledge Management in Public Administration. Practical Implications
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zamiany współczesnego społeczeństwa w głównej mierze zdeterminowane są rozwojem nowoczesnych technologii teleinformatycznych, które między innymi spowodowały przeobrażania w postawach i mentalności ludzi. Zdecydowanie większa szansa dotarcia do informacji i wiedzy przez obywateli powoduje, że stają się oni aktywnymi akcjonariuszami kooperującymi z organami publicznymi. Fakt możliwości wpływu na określone decyzje wydawane przez instytucje publiczne, możliwość partycypowania w podejmowaniu strategicznych rozwiązań dotyczących jakości życia społeczności lokalnych, szerszy dostęp do informacji publicznej oraz większa świadomość własnych praw i możliwości ich reprezentowania spowodowały konieczność wdrażania określonych zmian w obszarze działania organizacji publicznych. Efektem tych transformacji jest powstanie koncepcji New Public Management jako nowej formy organizacji pracy instytucji publicznych skorelowana dodatnio z zarządzaniem wiedzą w przestrzeni publicznej w określonych obszarach funkcjonowania. Celem artykułu jest opis działania wybranych aspektów New Public Management oraz zarządzania wiedzą. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. Obie części publikacji powstały przy zastosowaniu metody jakościowej, przy czym tło teoretyczne to wynik analizy materiałów zastanych - literatury przedmiotu. Część empiryczna ma charakter raportu z prowadzonych badań pilotażowych. Eksploracje prowadzone były za pomocą wywiadów z pracownikami administracji publicznej zajmujących średnie i wyższe szczeble w hierarchii. Badaniami objęto 6 instytucji publicznych w których przeprowadzono 35 wywiadów.2 Hipoteza postawiona w badaniach brzmi: Instytucje publiczne korzystają z procesów zarządzania wiedzą oraz wdrażają określone procesy z zakresu NPM. (abstrakt oryginalny)
EN
New Public Management is a new way of leading and organizing work in the public institutions. Implementation of this solution requires changes in the managing process connected with all organizational resources. The main principle of New Public Management is knowledge and appropriate management of this resource. The aim of the article is to describe chosen methods of New Public Management and knowledge management. The article consists of a theoretical and empirical part. Both parts of the publication were created using the qualitative method, theoretical background being the result of the analysis of existing materials - literature on the subject. The empirical part is a report on pilot studies. Research was carried out through interviews with public administration employees. The main hypothesis put in the research is: Public institutions use knowledge management processes and they implement specific processes in the field of NPM. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
76--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • 1. Bałaszczuk A., Brdulak J.J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach [Knowledge management in Polish enterprises], Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004
 • 2. Bałaszczuk A., Korzyści z zarządzania wiedzą [Benefits of knowledge management], Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004
 • 3. Behn R. D., The New Public Management Paradigm and the Search for Democratic Accountability, International Public Management Journal, Volume 1, Issue 2, 1998
 • 4. Bratnicki M., Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości [Informative premises of entrepreneurship], (w:) R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa [The strategic information system. Economic intelligence and the competitiveness of the company], Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001
 • 5. Brozdowski P., Dyrlico J., Leja K., Wybrane elementy zarządzania wiedzą w organizacji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta Elbląga [Selected elements of knowledge management in a public organization on the example of the City of Elbląg], E-mentor nr 2 (9)/2005
 • 6. Czaputowicz J., Administracja publiczna, Wyzwania w dobie integracji europejskiej [Public administration, Challenges in the era of European integration], Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011
 • 7. Drucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku [Management in the 21st century], Wydawnictwo Muza, Warszawa 2000
 • 8. Encyklopedia Popularna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015
 • 9. Flynn N., Public Policy and management: Perspective and Issues Study Guide, University of London, London 2010
 • 10. Frączkiewicz-Wronka A., Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego [Search for the essence of public management], (w:) A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki [Public management - elements of theory and practice], Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2009
 • 11. http://www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/9/id/141 data dostępu 5.11.2017
 • 12. Trippner-Hrabi J., Rola wiedzy w zarządzaniu organizacją [The role of knowledge in organization management], (w:) B.Kożuch, J. Trippner-Hrabi (red.), Aspekty koncepcji zarządzania humanistycznego w zarządzaniu publicznym [Aspects of the concept of humanistic management in public management], Tom XVI, zeszyt 12, cześć pierwsza, Warszawa - Łódź, 2015
 • 13. Hysa B., Mularczyk A., Metody i techniki zarządzania wspomagające podejmowanie decyzji w urzędach administracji publicznej [Management methods and techniques supporting decision making in public administration offices], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie nr 57, 2011
 • 14. Karaś E., Piasecka - Głuszak A., Zarządzanie wiedzą - dlaczego tak ważne? [Knowledge management - why so important?], Nauki o Zarządzaniu Management Sciences 4(17) 2013
 • 15. Kisielnicki J., Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach [Knowledge management in contemporary organizations], (w:) W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc (red.), Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych [Knowledge management in information systems], Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2004
 • 16. Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym [Management. How to manage and be manager], Wydawnictwo PWE, Warszawa 2014
 • 17. Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie [Knowledge management in a modern enterprise], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2010
 • 18. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności [Management in conditions of uncertainty], Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004
 • 19. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji [Public management. In the theory and practice of Polish organizations], Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2004
 • 20. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy [Knowledge-based organizations], Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006
 • 21. Mintzberg H., The Manager's Job: Folklore and Fact, Harvard Business Review, 53(4) 1975
 • 22. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji [Creating knowledge in the organization], Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000
 • 23. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne [. Creating knowledge in the organization. How Japanese companies are dynamizing innovation processes], Wydawnictwo Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000
 • 24. Oleński J., Standardy informacyjne w gospodarce [Information standards in the economy], Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997
 • 25. Penc J., Nowe oblicze organizacji [A new face of the organization], "Przegląd Organizacji", nr 3, 2004
 • 26. Pollitt Ch., Bouckaert G., Public Management Reform, Oxford University Press, Oxford 2000
 • 27. Staniewski M., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach - przegląd badań [Knowledge management in enterprises - research review], (w:) J. Dąbrowski, G. Gierszewska (red.) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą [Enterprise strategies and knowledge management], Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005
 • 28. E. Stroińska, Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [The influence of organizational culture on knowledge management in an enterprise], (w:) M. Chmielecki (red.) Studia z zarzadzania międzykulturowego [Studies in intercultural management], Wyd. SAN, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XV, Z. 3, Łódź 2014
 • 29. Strojny M., Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji [Management of knowledge. A general outline of the concept], "Przegląd Organizacji", 2000, nr 2
 • 30. Wojtoszek K., Posługiwanie się wiedzą w administracji publicznej [Using knowledge in public administration], Prace Naukowe WWSZIP Nr 28 (3)2014
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.