PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 28 | 105--126
Tytuł artykułu

Problemy interpretacyjne ustawy prawo zamówień publicznych w świetle prasy fachowej

Warianty tytułu
Interpretative Problems of Public Procurement Act in the Views of the Professional Magazines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System zamówień publicznych pełni szereg istotnych funkcji ekonomicznych i społecznych we współczesnej gospodarce rynkowej. System ten jest też ważnym instrumentem wydatków publicznych. System zamówień publicznych działa zarówno w Unii Europejskiej jak i w Polsce. Wiele nieporozumień, które wynikały z aktualnej wersji polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych było omawianych w artykułach w krajowej prasie fachowej poświęconej zamówieniom publicznym. Niniejsza publikacja przedstawia argumenty i konkluzje jakie z tych publikacji wynikają. Została przeprowadzona kwerenda trzech najpopularniejszych miesięczników i 57 artykułów zostało wybranych. Analizuje ona między innymi następujące problemy: kryteria oceny ofert, podwykonawstwo na polskim rynku zamówień publicznych, kluczowe decyzje w procedurze zamówień publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Public Procurement System (PPS) plays key role in the contemporary market economy. The system is also an important tool of public expenditure. Public procurement system operates in EU and Poland as well. A lot of misunderstandings which arose due to present version of the Polish Public Procurement Act were the subjects of the articles in our domestic professional PPS magazines. The publication summarises the arguments and conclusions of these articles. Preliminary survey of 3 the most popular monthly magazines has been carried out and 57 issue are the following: bid assessment criteria, subcontracting on the Polish public procurement market, the key decisions in the public procurement procedures.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Bugiel M., Korekty finansowe za naruszenie zasad sporządzania opisu przedmiotu zamówienia [Financial corrections for breach of the rules of preparing the description of the subject of the contract], Zamówienia Publiczne Doradca nr 243 lipiec 2017.
 • 2. Cieślak R., W pierwszych tygodniach funkcjonowania [In the first weeks of its operation], Monitor Zamówień Publicznych marzec numer 3(151)/2017.
 • 3. Dolecki J., Art. 24aa ust. 1 Prawa zamówień publicznych [Art. 24aa section 1 of the Public Procurement Law], Zamówienia Publiczne Doradca nr 239 marzec 2017c.
 • 4. Dolecki J., Cena jako jedyne kryterium wyboru oferty w świetle art. 91 ust. 21 [Price as the only criterion for selection of the tender in the light of Article 91 (21)], Zamówienia Publiczne Doradca nr 243 lipiec 2017a.
 • 5. Dolecki J., Wskazanie podwykonawcy w zamówieniach publicznych [Indication of the subcontractor in public procurement], Zamówienia Publiczne Doradca nr 240 kwiecień 2017b.
 • 6. Dynek A., Sawicka P., Weryfikacja podwykonawców [Verification of subcontractors], Monitor Zamówień Publicznych styczeń numer 1(148)/2017.
 • 7. Dynek A., Walczak S., Powierzanie zamówienia podwykonawcy [Awarding the subcontractor's contract], Monitor Zamówień Publicznych wrzesień numer 8(144)/2016.
 • 8. Dzierżanowski W., Podwykonawstwo w prawie i praktyce [Subcontracting in Law and Practice], Monitor Zamówień Publicznych kwiecień numer 4(151)/2017.
 • 9. Dzierżanowski W., Matecka M., W trybie z wolnej ręki [In the negotiated mode], Monitor Zamówień Publicznych styczeń numer 1(148)/2017.
 • 10. Gawrońska-Baran A., Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne na tle orzecznictwa [Optional grounds for excluding the economic operator from the competition for the public contract against the background of the case law], Zamówienia Publiczne Doradca nr 239 marzec 2017b.
 • 11. Gawrońska-Baran A., Pozacenowe kryteria oceny [Non-price criteria for evaluation] Przetargi Publiczne nr 9 (142) wrzesień 2017a.
 • 12. Grabowska-Szweicer E., Przepisy dotyczące podwykonawstwa [Subcontracting Regulations], Przetargi Publiczne nr 2 (135) luty 2017.
 • 13. Grześkowiak-Stojek D., Składanie oraz uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w procedurze odwróconej [Submitting and supplementing statements and documents in the reverse procedure], Zamówienia Publiczne Doradca nr 239 marzec 2017.
 • 14. Hartung W., Zamówienia In-house [In-house Orders], Zamówienia Publiczne Doradca nr 231 lipiec 2016.
 • 15. Iwaniec W., Stosowanie kryterium ceny z wagą większą niż 60% [Application of the price criterion with a weight greater than 60%], Zamówienia Publiczne Doradca nr 235 listopad 2016.
 • 16. Janicka J., Jaworska M., Udzielanie zamówienia w częściach a zakaz dzielenia zamówienia i łączenia zamówień [Awarding the contract in parts and prohibition of dividing the contract and merging orders], Zamówienia Publiczne Doradca nr 242 czerwiec 2017.
 • 17. Jerka J., Podział zamówienia na części w Orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej [Division of the contract into lots in the case law of the National Board of Appeal of Public] Zamówienia Publiczne Doradca nr 238 luty 2017.
 • 18. Koba D., Dzielenie zamówienia na części a szacowanie jego wartości [Dividing the order into parts and estimating its value], Zamówienia Publiczne Doradca nr 242 czerwiec 2017.
 • 19. Koba D., O przymusie kryteriów pozacenowych [About the necessity of non-price criteria], Zamówienia Publiczne Doradca nr 236 grudzień 2016.
 • 20. Łapecki F., Pozacenowe kryteria oceny ofert jako mierniki wartości transakcyjnej [Non-price criteria for the evaluation of bids as measures of the transaction value]Zamówienia Publiczne Doradca nr 241 maj 2017.
 • 21. Maksymiuk M., Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [Information on the selection of the most advantageous tender], Przetargi Publiczne nr 3 (136) marzec 2017.
 • 22. Marciniak M., Jak doprecyzować udział podwykonawców [How to clarify the participation of subcontractors], Monitor Zamówień Publicznych wrzesień numer 8(155)/2017.
 • 23. Mazurek G., Informowanie o odrzuceniu ofert [Information on the rejection of bids], Przetargi Publiczne nr 11 (144) listopad 2017c.
 • 24. Mazurek G., Kryteria oceny ofert [Evaluation criteria], Monitor Zamówień Publicznych kwiecień numer 4(151)/2017a.
 • 25. Mazurek G., Nowe regulacje w sprawie podwykonawstwa [New subcontracting regulations], Monitor Zamówień Publicznych grudzień numer 11(147)/2016a.
 • 26. Mazurek G., Powierzanie zadań podwykonawcy [Subcontracting], Monitor Zamówień Publicznych lipiec/sierpień numer 7(154)/2017b.
 • 27. Mazurek G., Przesłanki odrzucenia oferty po nowelizacji - czy teraz łatwiej jest odrzucić ofertę [Conditions for rejecting the offer after the amendment - is it easier to reject the offer now], Przetargi Publiczne nr 11 (132) listopad 2016b.
 • 28. Michałowska M., Procedura odwrócona [Reverse procedure], Przetargi Publiczne nr 10 (131) październik 2016.
 • 29. Mościcka A., Swoboda podziału na części [Freedom of partition], Monitor Zamówień Publicznych październik numer 9(156)/2017.
 • 30. Nowicki J.E., Postępowanie w procedurze odwróconej [Inversed procedure], Monitor Zamówień Publicznych grudzień numer 11(147)/2016b.
 • 31. Nowicki J.E., Przesłanki odrzucenia oferty [Reasons for rejection of the offer], Monitor Zamówień Publicznych październik numer 9(145)/2016c.
 • 32. Nowicki J.E., Przesłanki odrzucenia oferty (2) [Reasons for rejection of the offer], Monitor Zamówień Publicznych listopad numer 10(146)/2016d.
 • 33. Nowicki J.E., Wyczerpująco i jednoznacznie [Comprehensively and unequivocally], Monitor Zamówień Publicznych lipiec/sierpień numer 7(143)/2016a.
 • 34. Pieprzyca P., Przesłanki odrzucenia oferty po nowelizacji - czy teraz łatwiej jest odrzucić ofertę [Conditions for rejecting the offer after the amendment - is it easier to reject the offer now], Przetargi Publiczne nr 11 (132) listopad 2016.
 • 35. Popławska P., Siedlecki T., Podwykonawca bez umowy [Subcontractor without contract], Monitor Zamówień Publicznych luty numer 2(149)/2017.
 • 36. Pyliński G., Opis przedmiotu zamówienia [Description of the subject of the contract], Monitor Zamówień Publicznych listopad numer 10(146)/2016.
 • 37. Rokicki J., Zastrzeżyński M., Zobowiązania wynikające z kryterium [Obligations arising from the criterion], Przetargi Publiczne nr 12 (133) grudzień 2016.
 • 38. Ronikier-Dolańska K., Obowiązek wskazania nazw podwykonawców na etapie postępowania o zamówienie publiczne [Obligation to indicate the names of subcontractors at the stage of public procurement proceedings], Zamówienia Publiczne Doradca nr 239 marzec 2017.
 • 39. Sieldecki T., Sawicka P., Pozacenowe kryteria oceny ofert [Non-price evaluation criteria], Monitor Zamówień Publicznych wrzesień numer 8(144)/2016.
 • 40. Skiba-Kuraszkiewicz K., Podwykonawca nieznany [Subcontractor unknown], Przetargi Publiczne nr 9 (142) wrzesień 2017.
 • 41. Skubisza-Kalinowska A., Kryteria oceny ofert - najważniejsze zmiany [Criteria for evaluating bids - major changes], Przetargi Publiczne nr 9 (130) wrzesień 2016.
 • 42. Soluch G., Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia [Labelling in the description of the subject of the contract], Przetargi Publiczne nr 3 (136) marzec 2017.
 • 43. Stachowiak M., Wykluczenie wykonawcy ze względu na nieprawidłowe wykonywanie zamówień [Exclusion of the contractor due to improper performance of orders], Zamówienia Publiczne Doradca nr 241 maj 2017.
 • 44. Starek J., Podział zamówienia na części [Division of the contract into parts], Przetargi Publiczne nr 3 (136) marzec 2017.
 • 45. Suchecka A., M. Mielnik, Żądanie danych podwykonawcy [Demand for subcontractor data], Przetargi Publiczne nr 12 (133) grudzień 2016.
 • 46. Szyszkowski A., Procedura odwrócona [Inversed procedure], Monitor Zamówień Publicznych styczeń numer 1(148)/2017.
 • 47. Świś R., Nowe przepisy dotyczące dzielenia zamówienia na części [New regulations concerning division of the contract into parts], Zamówienia Publiczne Doradca nr 243 lipiec 2017.
 • 48. Trębacki P., Kraszewska M., Czarny sen szpitala [Hospital's Black Dream], Monitor Zamówień Publicznych maj numer 5(152)/2017.
 • 49. Trojan P., Odwołanie na opis przedmiotu zamówienia [Appeal against the description of the subject of the contract], Przetargi Publiczne nr 3 (136) marzec 2017.
 • 50. Tumińscy A. I J., Inne kryteria - sztuka dla sztuki [Other Criteria - Art for Art], Przetargi Publiczne nr 6 (139) czerwiec 2017.
 • 51. Wachta A., Bagłaj M., Krysa J., Zakaz dzielenia zamówień [Prohibition of contract division], Przetargi Publiczne nr 9 (142) wrzesień 2017.
 • 52. Wiktorowska E., Zasadność podziału [Justified division], Przetargi Publiczne nr 9 (142) wrzesień 2017.
 • 53. Wiśniewski P., Jednocześnie z wyborem oferty [At the same time as selecting the offer], Monitor Zamówień Publicznych listopad numer 10(157)/2017.
 • 54. Wojtczyk A., Brak podstaw wykluczenia [No grounds for exclusion], Przetargi Publiczne nr 8 (141) sierpień 2017.
 • 55. Kryteria oceny ofert w Raporcie Urzędu Zamówień Publicznych opracowanie redakcji [Criteria for evaluation of offers in the Public Procurement Office's report preparation of the editorial office], Zamówienia Publiczne Doradca nr 243 lipiec 2017a.
 • 56. Procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. "procedura odwrócona" opracowanie redakcji [The procedure regulated in Article 24aa of the PPL Act, the so-called "reverse procedure" preparation of the editorial office], Zamówienia Publiczne Doradca nr 239 marzec 2017b.
 • 57. Raport dotyczący kryteriów oceny ofert opracowanie ECA [Evaluation criteria report prepared by ECA], Monitor Zamówień Publicznych lipiec/sierpień numer 7(154)/2017.
 • 58. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz.U.UE.L.2004.134.114. [Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts, OJ L 134, 24.4.2004, p. 114.].
 • 59. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, Dz.U. 1994 nr 76 poz. 344. [Act of 10 June 1994 on Public Procurement, Dz.U. 1994 no. 76 item 344.]
 • 60. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2014.1232. [Act of 29 August 2014 amending the Public Procurement Law and certain other acts, Journal of Laws 2014.1232.]
 • 61. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2016.1020. [Act of 22 June 2016 amending the Public Procurement Law and certain other acts, Journal of Laws 2016.1020.]
 • 62. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Dz.U.2016.1126. [Regulation of the Minister of Development of 26 July 2016 on the types of documents that may be required by the ordering party from the contractor in the procedure for awarding the contract, Journal of Laws 2016.1126.]
 • 63. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, Dz.U.UE.L.2016.3.16. [Commission Implementing Regulation (EU) 2016/7 of 5 January 2016 establishing a standard form for the Single European Procurement Document, OJ L.2016.3.16.]
 • 64. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/kryteria-oceny-ofert-w-swietle-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-po-nowelizacji-z-dnia-29-sierpnia-2014-r. Urząd Zamówień Publicznych / Repozytorium Wiedzy / Interpretacja przepisów / Opinie archiwalne / Kryteria oceny ofert w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. - dostęp z dnia 05.02.2018 r. [Public Procurement Office / Knowledge Repository / Interpretation of regulations / Archive opinions / Criteria for evaluation of offers in the light of the provisions of the Public Procurement Law Act as amended on 29 August 2014. - Access dated 05.02.2018.]
 • 65. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/podzial-zamowienia-na-czesci Urząd Zamówień Publicznych/Repozytorium Wiedzy / Interpretacja przepisów / Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp / Podział zamówienia na części. - dostęp z dnia 25.01.2018 r. [Public Procurement Office / Knowledge Repository / Interpretation of regulations / Questions and answers concerning the regulations of the amendment to the PPL Act / division of the contract into parts. - access dated 25.01.2018]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527491

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.