PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 98 | nr 154 | 147--165
Tytuł artykułu

Przedmiot badań rachunkowości behawioralnej

Warianty tytułu
The Subject of Behavioural Accounting Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja przedmiotu badań rachunkowości behawioralnej na podstawie jej definiowania oraz typologii jej obszarów badawczych w literaturze przedmiotowej. Zastosowano metodę analizy literatury dostępnej w zasobach Internetu. Przeszukiwano zawartość baz publikacji naukowych opierając się na kombinacjach odpowiednich słów kluczowych. Definicje odnaleziono w dwóch anglojęzycznych pozycjach zwartych oraz siedmiu artykułach (w tym w dwóch w języku polskim), natomiast do prezentacji obszarów badawczych posłużyło ostatecznie 11 artykułów napisanych w języku angielskim. Analiza definicji pozwala stwierdzić, iż są one bardzo ogólne, niejednoznaczne i mają charakter ujęć wstępnych czy roboczych. Jeśli chodzi zaś o próby porządkowania ustaleń rachunkowości behawioralnej, to nie powstała jak dotąd klasyfikacja jej obszarów badawczych, lecz raczej typologie. Te natomiast nie zawsze w pełni oddają specyfikę i szeroki zakres tej subdyscypliny. Wartością niniejszego opracowania jest zebranie i podsumowanie funkcjonujących w literaturze publikacji podejmujących problem przedmiotu rachunkowości behawioralnej, co stanowi krok w procesie systematyzowania jej dotychczasowego dorobku badawczego i krystalizowania się jej tożsamości. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the subject of behavioural accounting research based on the definitions and typologies of its research areas that can be found in literature. The method of analysis of literature available on the Internet was used. Databases of scientific publications were searched using combinations of relevant keywords. Definitions were found in 2 books and 7 articles (including 2 in Polish), and for the purpose of presentation of the research areas 11 articles written in English were selected. Analysis of the definitions shows that they are very general, ambiguous and preliminary in nature. As for the attempts to systematise the work in the field of behavioural accounting, the classification of its research areas has not yet been established - we only have typologies that do not always fully reflect the specifics and the wide scope of this sub-discipline. The main value of the paper is in collecting and summing up the publications addressing the subject of behavioural accounting, which is a step in the process of systematizing its current research achievements and development of its identity. (original abstract)
Rocznik
Tom
98
Numer
Strony
147--165
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Artienwicz N. (2016), Behavioral Stream in Polish Accounting. Its Relation to Behavioral Finance and the Perspectives for Neuroaccounting Development in Poland, [w:] B. Christiansen, E. Lechman (eds.), Neuroeconomics and the Decision-Making Process, Business Science Reference, Hershey, PA.
 • Artienwicz N. (2013), Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), s. 7-23.
 • Ashton, R.H. (2013), Historical Perspective on Behavioral Accounting Research, [w:] R.H. Ashton (ed.), The Evolution of Behavioral Accounting Research: An Overview, Routledge, London-New York: s. 113-119.
 • Bąk M. (2011), Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 625, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 32, s. 48-60.
 • Bamber E.M. (1993), Opportunities in Behavioral Accounting Research, "Behavioral Research in Accounting", 5, s. 1-29.
 • Belkaoui [Riahi-Belkaoui] A. (1989), Behavioral Accounting. The Research and Practical Issues, Quorum Books, Westport, CT.
 • Birnberg J.G., Shields J.F. (1989), Three Decades of Behavioral Accounting Research: A Search for Order, "Behavioral Research in Accounting", 1, s. 23-74.
 • Bruns W.J. (1973), Comments on a Paper by David Green, [w:] N. Dopuch, L. Revsine(eds.), Accounting Research 1960-1970: A Critical Evaluation, University of Illinois, Chicago, s. 116-125.
 • Burgstahler D, Sundem G.L. (1989), The Evolution of Behavioral Accounting Research in the United States, 1968-1987, "Behavioral Research in Accounting", l, s. 75-108.
 • Caplan E.H. (1989), Behavioral Accounting - A Personal View, "Behavioral Research in Accounting", 1, s. 109-123.
 • Cieciura M. (2016), Rachunkowość jako generator użytecznej informacji ekonomicznej w obliczu dylematu "człowiek racjonalny versus człowiek emocjonalny", "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 300, s. 68-77.
 • Cieciura M. (2015), Behawioralne aspekty rachunkowości we współczesnej gospodarce - zarys problemu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 388, s. 32-40.
 • Dobija D., Kucharczyk M. (red.) (2009), Rachunkowość zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa.
 • Dyckman T.R., Zeff S.A. (1984), Two Decades of the Journal of Accounting Research, "Journal of Accounting Research", 22 (1), s. 225-247.
 • Gmińska R. (2014), Aspekty behawioralne w rachunkowości zarządczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu", 344, s. 185-193.
 • Gmińska R. (2016), Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji a rachunkowość zarządcza, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu", 440, s. 205-214.
 • Gmińska R., Magier-Łakomy E. (2014), Efekt obramowania w decyzjach ekonomicznych wspomaganych informacjami z rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 77 (133), s. 79-89.
 • Hofstedt T.R. (1976), Behavioral accounting research: Pathologies, paradigms and prescriptions, "Accounting, Organizations and Society", 1 (1), s. 43-58.
 • Hofstedt T.R., Kinard J.C. (1970), A strategy for behavioral accounting research, "The Accounting Review", January.
 • Jaworska E. (2014), Perspektywa behawioralna w rachunkowości w świetle wybranych teorii psychologii motywacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 830, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 70, s. 49-58.
 • Kabalski P. (2012), Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kabalski P., Przygodzka W. (2017), Osobowość zawodowa, środowisko zawodowe i zadowolenie z pracy na przykładzie centrum usług księgowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 95 (151), s. 31-40.
 • Kabalski, P., Wyganowska, M., Tobór-Osadnik, K. (2012), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a homo sovieticus i postawy pracownicze polskich księgowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 65 (121), s. 71-98.
 • Karmańska A. (2013), Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości - garść ustaleń i refleksji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), s. 125-146.
 • Karmańska A. (2016), Etyka zawodowa w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T., Jaworska E. (2017), Obszary oddziaływań behawioralnych na rachunkowość finansową i zarządczą, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 4 (88/1), s. 105-118.
 • Korzeniowska D. (2016), Rozwój problematyki rachunkowości behawioralnej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", XVII (9/1), s. 143-156.
 • Korzeniowska D. (2017), Pionierzy i wybrane teorie istotne dla rozwoju rachunkowości behawioralnej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 92 (148), s. 71-83.
 • Kutluk F.A., Ersoy A. (2010), Literature Review of Behavioral Research in Accounting between 1999-2008, "Journal of Yasar University", s. 3171-3198.
 • Libby R., Louis B.L. (1977), Human information processing research in accounting: The state of the art, "Accounting, Organizations and Society", 2 (3), s. 245-268.
 • Libby R., Louis B.L. (1982) Human information processing research in accounting: The state of the art in 1982, "Accounting, Organizations and Society", 7 (3), s. 231-285.
 • Lord A.T. (1989), The development of behavioral thought in accounting, 1952-1981, "Behavioral Research in Accounting", 1, s. 124-149.
 • Łada M. (2015a), Rachunkowość zarządcza jako narzędzie zarządzania zaufaniem w relacjach międzyorganizacyjnych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 224, s. 127-139.
 • Łada M. (2015b), Zaufanie jako istotny społeczny aspekt rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 873, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 77, s. 131-138.
 • Maital S. (1986), Choice and Exchange, International Conference on Economic and Psychology, Kibbutz Shefayim, Israel.
 • Maruszewska E.W. (2014), Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Mazurowska M. (2014), Paradygmat homo oeconomicus a rachunkowość behawioralna, "Studia Oeconomica Posnaniensia", 2 (4(265)), s. 88-101.
 • Meyer, M., Rigsby, J. T. (2001), A Descriptive Analysis of The Content and Contributors of Behavioral Research in Accounting 1989-1998, "Behavioral Research in Accounting", 13, s. 253-278.
 • Nowak M. (2018), Etyka rachunkowości w spojrzeniu polskich badaczy. Metaanaliza monografii krajowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 506, s. 93-104 Nowak M. (2016a), Semantyka terminu "rachunkowość behawioralna". Problemy znaczeniowe, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 300, s. 150-160.
 • Nowak M. (2016b), Behavioral accounting research - accounting research in the behavioral paradigm? True or false?, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 66 (1), s. 119-126.
 • Nowak M. (2015a), Pomiędzy rachunkowością a psami Pawłowa, czyli krytyka pojęcia "rachunkowość behawioralna", "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 389, s. 287-296.
 • Nowak M. (2015b), Rachunkowość zarządcza, rachunkowość behawioralna - dwie strony tego samego medalu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 374, s. 154-161.
 • Report of The Committee on the Relationship of Behavioral Science and Accounting (1974), "The Accounting Review", 49 (4), s. 127-139.
 • Se Tin S.T., Agustina L., Meyliana M. (2017), A new classification of topics in behavioral accounting: Current research direction from BRIA journal in the past 10 years, "Journal of Business and Retail Management Research", 11 (3) s. 47-58.
 • Siegel G., Marconi H.R. (1989) Behavioral Accounting, South Western Publishing, Cincinnati.
 • Snowball D. (1986), Accounting laboratory experiments on human judgement: Some characteristics and influences, "Accounting Organizations and Society", 11 (1), s. 47-69.
 • Sosińska-Kalata B. (2002), Klasyfikacja: struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych, SBP, Warszawa.
 • Sulik-Górecka A., Strojek-Filus M. (2015), Problemy behawioralne rachunkowości, Studia Ekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 252, s. 107-117.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.