PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 98 | nr 154 | 225--245
Tytuł artykułu

Rachunkowość zarządcza jako element zintegrowanego systemu informacyjnego jednostki gospodarczej

Autorzy
Warianty tytułu
Management Accounting as an Element of an Integrated Information System of an Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy potrzebują różnych informacji. Informacje są niezbędne do podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych, stanowią o sukcesie jednostki. Informacje są generowane przez system rachunkowości oraz pozyskiwane z otoczenia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa projektując swoje systemy informacyjne zwracają obecnie uwagę, aby były to systemy zintegrowane, które tworzy podsystem rachunkowości finansowej i zarządczej, często wspierany dodatkowo podsystemem controllingu. Celem artykułu jest zdefiniowanie rodzaju potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw oraz wskazanie możliwości zastosowania rozwiązań z zakresu rachunkowości zarządczej jako źródła informacji zarządczej w organizacji. W artykule przyjęto tezę: "Rachunkowość finansowa generuje głównie informacje finansowe - ex post na potrzeby sprawozdawcze i kontrolne, dlatego nie powinna stanowić jedynego elementu zintegrowanego systemu informacyjnego organizacji. Współczesne przedsiębiorstwo potrzebuje również informacji - ex ante na potrzeby zarządzania oraz informacji niefinansowych, które mogą być dostarczane przez rachunkowość zarządczą". Metody badań naukowych: krytyczna analiza literatury, obserwacja, badania ilościowe pierwotne - metoda ankietowa, analiza zjawisk i synteza wyników. Wyniki badań empirycznych umożliwiły identyfikację narzędzi rachunkowości, które mogą się przyczyniać do generowania informacji o działalności przedsiębiorstwa w kontekście działań finansowych i niefinansowych. Za kluczowe instrumenty rachunkowości zarządczej, zgodnie z udzielonymi przez respondentów odpowiedziami można uznać: budżety (sprzedaży, przychodów, kosztów), rachunek kosztów zmiennych, analizę progu rentowności, marżę bezpieczeństwa, rachunek kosztów działań. (abstrakt oryginalny)
EN
When running a business, entrepreneurs need different information. Information is indispensable for making economic decisions and is crucial to the success of an enterprise. It is generated by the accounting system and sourced from business environment. Enterprises designing their information systems currently pay attention to the fact that these are integrated systems, which are created by the financial and management accounting subsystems, often additionally supported by the controlling subsystem. The aim of this paper is to define the type of information needs of enterprises and to indicate the possibility of applying solutions in the field of management accounting as a source of management information in an organization. For the purposes of the study, the following thesis was adopted: "Financial accounting mainly generates ex post financial information for reporting and control purposes, therefore it should not be the only element of an integrated information system of an organization. The modern enterprise also needs ex ante information for management purposes and non-financial information that can be provided by management accounting". The research methods used were: critical analysis of literature, observation, primary quantitative research - a questionnaire survey, analysis of phenomena and synthesis of results. The results of empirical research enabled the identification of accounting tools that may contribute to the generation of information in these areas. Key instruments of management accounting, according to the answers provided by the respondents, are: budgets (sales, revenues, costs), variable costing, break-even analysis, safety margin, activity based costing. (original abstract)
Rocznik
Tom
98
Numer
Strony
225--245
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamowicz K., Szczypa P. (2014), Możliwości wykorzystania rachunkowości zarządczej w Lasach Państwowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 344.
 • Adamowicz K., Szczypa P. (2016), Wycena drzew na terenie przedsiębiorstwa w rachunkowości zarządczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 440.
 • Adeoti-Adekeye W.B. (1997), The importance of management information systems, "Library", 46 (5).
 • Baran W. (2015) System informacyjny rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych, [w:] Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 389.
 • Burzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 45 (101).
 • Cassidy A. (1998), A Practical Guide to Information Systems Strategic Planning, Lucie Press, Boca Raton, FL.
 • CIMA (2005), Official Terminology, Elsevier, Oxford.
 • Chartered Institute of Management Accountants, American Institute of Certified Public Accountants (2014), Global Management Accounting Principles.
 • Daft R.L. (1992), Organization Theory and design, West Publishing Company, St. Paul.
 • Dobija M. (1997,1999), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Drury C. (2005), Management Accounting for Business, Thomson Learning, London.
 • Gmytrasiewicz M. (2006), Dylematy współczesnej rachunkowości. Artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 32 (88).
 • Horngren Ch.T., Foster G. (1991), Cost Accounting. A. Managerial Emphasis, Prentice Hall International Cliffs, NJ.
 • IFAC (1987), Preface to Statement on International Management Accounting, New York.
 • International Federation of Accountants (1998), Management Accounting Concepts, New York.
 • Jabłońska D., Łobejko S., Rachtan P., Żołnierski A. (2011), Badanie potrzeb informacyjnych interesariuszy i kwerenda dostępnych danych w ramach projektu "Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza". Raport, Warszawa.
 • Kaplan R.S. (1982), Advanced Management Accounting, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją. Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T. (2003), Rachunkowość zarządcza jako instrument zarzadzania, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PTE S.A., Warszawa.
 • Kludacz-Alessandri M., 2017, Wpływ stopnia komputeryzacji szpitala na jakość kalkulacji kosztów świadczeń zdrowotnych, "Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", Zeszyt Naukowy 157, s. 107-128.
 • Kochański K. (2015), Formy ewidencji działalności gospodarczej, a rachunkowość zarządcza w obszarze marketingu w świetle badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 399.
 • Kochański K., Jóźwiak P. (2017), Przesłanki i determinanty wdrożenia rachunkowości w bankach spółdzielczych, [w:] P. Szczypa, A. Zimny (red.), Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin.
 • Kryk B. (2014) Narzędzia rachunkowości zarządczej w pomiarze/ocenie działalności ekologicznej przedsiębiorstw, "Optimum. Studia Ekonomiczne", 3 (69), s. 69-86.
 • Kucyk J. (2013), Nowoczesne technologie w logistyce, Wydawnictwo AON, Warszawa.
 • Lääts K., Haldma T. (2012), Changes in the scope of management accounting systems in the dynamic economic context, Economics and Management, 17 (2).
 • Lew G. (2015), Rachunek kosztów klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Leszczyński Z., Wnuk T. (1996), Zarządzanie firmą produkcyjną za pomocą rachunkowości zarządczej i kontrollingu finansowego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Lulek A. (2017), Od przeszłości do przyszłości - ewolucja rachunkowości i jej pojęcia, [w:] P. Szczypa, A. Zimny (red.), Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin.
 • Łada M. (2015), Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza - zakres i specyfika, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 82 (138).
 • Łada M. (2016), Automatyzacja procesów rachunkowości zarządczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 440.
 • Matulewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski W. (2007), Systemy logistyczne. Podręcznik dokształcenia w zawodzie technik logistyk, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 • Majchrzak I., Rydzewska-Włodarczyk M. (2010), Wykorzystanie instrumentów rachunkowości zarządczej w controllingu projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 122.
 • Mendoza, C., Bescos, P.L. (2001), An explanatory model of managers' information needs: implications for management accounting, "The European Accounting Review", 10 (2).
 • Mielcarek J. (2014), Analiza istotnych elementów rachunku kosztów docelowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 343.
 • Mia, L., Chenhall, R. (1994), The Usefulness of MAS Functional Differentiation and Management Effectiveness, "Accounting, Organization and Society", 19 (1).
 • Nadolna B. (2017), Triangulacja w badaniach rachunkowości zarządczej, "Ekonomiczne Problemy Usług", 2 (127).
 • Niemiec A. (red.) (2016), System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach. CeDeWu, Warszawa.
 • Nita B. (2015), Globalne zasady rachunkowości zarządczej - próba standaryzacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 854, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 73.
 • Nowak E. (2016), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Nowak M. (2015), Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer S.A., Warszawa.
 • Oleński J. (2006), Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Nowy Dziennik sp. z o.o. i Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 • Skyrius R., Bujauskas V. (2010), A Study on Complex information needs and business activities, "Informing Science: the International Journal of a Emerging Transdiscipline", 13.
 • Sojak S. (2017), Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa.
 • Sowa M. (2012), Informacja jako determinanta skutecznego realizowania procesów zachodzących w logi-stycznym łańcuchu dostaw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 680, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 21.
 • Szczypa P. (2011), Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa.
 • Szczypa P. (2012), Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Strąk T. (2012), Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin SA., Warszawa.
 • Śnieżek E. (2016), Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Taylor R.S. (1962), The Process of Asking Questions, "American Documentation", 13 (, Issue 4), October.
 • Trentowska M. (2016), Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa.
 • Wilson B. (1991), Systems: concepts, methodologies and applications, John Wiley&Sons, Chichester.
 • Winiarska K. (2009), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza jako instrumenty wspomagania decyzji kierowniczych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Van der Veeken, H.J.M., Wouters, M.J.F. (2002), Using accounting information systems by operations managers in a project company, "Management Accounting Research", 13.
 • Zając A., Kuraś M. (2009), Badanie potrzeb informacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 770.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.