PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 45 | 63--77
Tytuł artykułu

Czynniki determinujące uprawianie turystyki kajakowej na terenie województwa śląskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors Determining Kayak Tourism in the Silesian Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Identyfikacja czynników popytu na turystykę kajakową oraz próba oceny siły ich oddziaływania na decyzję o wyborze tego rodzaju turystyki na terenie województwa śląskiego.
Metoda. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem kwestionariusza ankiety opracowanego przez autorów pracy na podstawie literatury. Badania, którymi objęto mieszkańców Polski, wśród których dominowali mieszkańcy województwa śląskiego, przeprowadzono w czasie w dwóch ogólnopolskich spływów kajakowych, przy czym jeden z nich był tradycyjnym spływem i odbył się w okresie letnim, natomiast druga impreza miała charakter wyścigu rekreacyjnego i została przeprowadzona w okresie zimowym.
Wyniki. Przeprowadzone badania wykazały, że najistotniejszym czynnikiem determinującym popyt na turystykę kajakową (zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn) była czystość rzek, natomiast najmniej ważne okazały się czynniki (wartości) kulturowe.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badaniami objęto turystów-kajakarzy biorących udział tylko w dwóch wspomnianych wcześniej ogólnopolskich spływach, co - ze względu na to, że nie badano turystów uczestniczących w innych imprezach kajakowych, a także osób uprawiających kajakarstwo w sposób indywidualny (niezorganizowany) - ogranicza możliwości wnioskowania i wskazuje na konieczność dalszych badań.
Implikacje praktyczne. Od siły oddziaływania poszczególnych czynników popytu uzależniony jest dalszy rozwój turystyki kajakowej na terenie województwa śląskiego. Praca wskazuje kierunki kreowania produktu turystycznego, jakim są spływy kajakowe.
Oryginalność. Pomimo bogatej literatury dotyczącej różnych aspektów popytu turystycznego, brakuje w literaturze odniesień do turystyki kajakowej. Temat ten nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do województwa śląskiego, które najczęściej kojarzy się z terenem uprzemysłowionym o dużej degradacji środowiska naturalnego.
Rodzaj pracy. Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The aim of the study was to identify factors affecting kayak tourism and to try to assess their impact on the decision to choose this type of tourism in the Silesian Province.
Method. The research involved a diagnostic survey method with the use of a survey questionnaire developed by the authors and based on literature. The research, in which the Silesian's inhabitants dominated, consisted of in two national kayak rafting excursions. One of them was a traditional rafting race and took place during the summer, while the other was a recreational race and was held in winter.
Findings. The research showed that the most important factor determining the demand for kayak tourism (both among women and men) was the purity of rivers, while cultural values were the least important.
Research and conclusion limitations. The study included kayak tourists taking part in only the two above-mentioned national kayak rafting excursion; because it does not comprise of tourists taking part in kayak events or individual tourists (non-organized events), this limits the possibilities of inference and points to the need for further research.
Practical implications. Further development of kayak tourism in the Silesian Province depends on the infl uence of individual demand factors. The work shows the direction of creating a tourist product that is kayaking.
Originality. Despite rich literature on tourism demand, there is still a lack of literature references to kayak tourism. This topic is of particular importance in relation to the Silesian Province, which is most often associated with industrialized areas of high environmental degradation.
Type of work. The paper presents the results of empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Bibliografia
 • Absalon D., Matysik M. (2007), Changes in water quality and runoff in the Upper Oder River Basin, "Geomorphology", 92(3/4), s. 106-118.
 • Adamczyk A., red. (2003), Synteza Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry w granicach województwa śląskiego i Studium zagospodarowania przestrzennego dorzecza Wisły w granicach województwa śląskiego, Urząd Wojewódzki, Katowice. Online: https://www.slaskie.pl/planzagospodarowania/ files/zalaczniki/2011/08/12/1313141523/1313141585.pdf
 • Bondyr N. (1983), Szlaki wodne Śląska. Przewodnik turystyki kajakowej, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 • Buckworth J., Dishman R.K. (2002), Exercise psychology. Champaign, Human Kinetics Publishers.
 • Caspersen C.J., Merritt R.K., Stephens T. (1994), International physical activity patterns: A methodological perspective, [w:] Dishmen R.K., red., Advences in exercise adherence, Champaign, Human Kinetics Publishers.
 • Cholewa J., Kühn U., Kudrys R. (2012), Uwarunkowania hydrologiczne turystyki kajakowej na terenie województwa śląskiego, [w:] Nowak S., red., Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki: materiały i studia, AWF, Katowice, s. 44-50.
 • Dishman R.K. i in. (2005), Self-management strategies mediate self-efficacy and physical activity, "American Journal of Preventive Medicine", 29(10), s. 10-18.
 • Duncan M.J., Spence J.C., Mummery W.K. (2005), Perceived environment and physical activity, A meta-analysis of selected environmental characteristics, International Journal of Behavior Nutrition and Physical Activity, 2(11).
 • Gibson, H. (1998), Active sport tourism: who participates?, "Leisure Studies", 17(2), s. 155-170.
 • Golja A., Arnež U., Petrovič D. (2012), Visualization of the soča river section and water flow modelling for kayaking, "Geographia Technica", 15(1), s. 28-35.
 • Informator Kajakarza 2017, wyd. PZKaj, PTTK. Online: http://www. pzkaj.pl/dane/turystyka/Informator_Kajakarza_2017.pdf, (27.03.2017).
 • Jędrzejczyk I., Mynarski W. (2008), Trendy rozwojowe w światowej i krajowej turystyce, [w:] Mynarski W., red., Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, AWF, Katowice, s. 32-59.
 • Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów, w dniu 26 września 2008 r. Warszawa, Ministerstwo Sportu i Turystyki. Online: www.pot.gov.pl/component/rubberdoc/doc/1588/ raw, (1.10.2016).
 • Kim K., Beck J.A. (2009), Exploring Leisure Trip Behaviors of University Women Students, An Investigation of Push and Pull Motivational Models, "Journal of Hospitality Marketing and Management", 18, s. 386-405.
 • Koza M. (2002), Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations, "Tourism Management", Vol. 23, s. 221-232.
 • Mazur L. (1997), Locja kajakowa. PZK, Warszawa.
 • Niezgoda A. (2012), Popyt turystyczny - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 697, Ekonomiczne Problemy Usług nr 82, s.11-25.
 • Nowak E. (2004), Metody klasyfikacji w badaniach geograficznych (analiza porównawcza), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Kielce-Poznań.
 • Owen N. i in. (2005), Understanding environmental influences on walking, Review and research agenda. "American Journal of Preventive Medicine", 27(1), s. 67-76.
 • Osiak J. (2013), Diagnoza stanu zasobów i inwestycji w turystyce wodnej w Polsce, "Problemy Turystyki i Rekreacji", nr 1, 62-78.
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, załącznik do uchwały nr V/26 / 2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r., Katowice, 29 sierpnia 2016. Online: http://www.slaskie. pl/planzagospodarowania/files/zalaczniki/2016/09/26/1474878101/1474889767. pdf, (20.09.2016).
 • Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku. Online: https://bip.msit.gov. pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zakonczony-proces-legi/inne/1599, Program- -Rozwoju-Turystyki-do-2020-roku.html, (10.11.2017).
 • Sallis J.F., i in. (2006), An ecological approach to creating active living, "Annual Review of Physical Health", 27(1), s. 297-322.
 • Seohee C., Gibson, H. J. (2011), Physically Active Leisure and Tourism Connection, Leisure Involvement and Choice of Tourism Activities Among Paddlers, "Leisure Sciences", 33(2), s. 162-181.
 • Sjöström M., Oja P., Hagströmer M., Smith B.J., Bauman A. (2006), Health- enhancing physical activity across European Union countries, the Eurobarometer study, "Journal of Public Health", 14(5), s. 291-300.
 • Stahl T. i in. (2004), The importance of the social environment for physical active lifestyle, Results from an international study. "Social Science and Medicine", 52(1), s. 1-10.
 • Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku. Online: http://www.katowice.wios.gov.pl/monitoring/raporty/2015/raport2015.pdf, (10.11.2017)
 • Tekin A. (2004), Sport tourism - an animation perspective, "Journal of Sport and Tourism", 9(4), s. 317-322.
 • Tomik R., Wyszkowska E., Ryśnik J. (2014), Active sport tourism promotion by the local authorities of the Silesian province, [w:] Tomik R., red., Active tourismin the Silesian province, selected issues. The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education, Katowice, s. 223-239.
 • Uczestnictwo Polaków sporcie i rekreacji w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013. Online: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-polakow-w-sporcie-i-rekreacjiruchowej- w-2012-r-,4,2.html, (1.09 2016).
 • Walker G.J., Virden R.J. (2005), Constraints on outdoor recreation, [w:] Jackson E., red., Constraints to leisure, State College, PA: Venture Publishing, s. 201-219.
 • Zdebski J., Kozicka M (2007): Psycho-społeczne uwarunkowania kierunków rozwoju turystyki aktywnej, [w:] Dziubiński Z., red., Drogi i bezdroża sportu i turystyki, AWF, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, s. 249-254.
 • http://www.pzkaj.pl/index.php/turystyka /aktualnosci.html (1.09.2016).
 • https://www.pot.gov.pl/component/rubberdoc/doc/1588/raw (1.09. 2016).
 • https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zakonczony-proces- -legi/inne/1599,Program-Rozwoju-Turystyki-do-2020-roku.html (10.11.2017).
 • http://www.katowice.wios.gov.pl/monitoring/raporty/2015/raport2015.pdf (10.11.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527837

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.