PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 45 | 79--91
Tytuł artykułu

Adresy internetowe gospodarstw agroturystycznych i ich wartość informacyjna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Internet Addresses of Agrotouristic Farms and Their Informative Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Analiza informacji dostępnych w Krajowym Rejestrze Domen oraz cyfrowym archiwum o wybranych domenach internetowych gospodarstw agroturystycznych. Odpowiedź na pytanie, czy informacje te mogą być pomocne przy wyborze konkretnej oferty.
Metoda. Analiza historii domeny - cyfrowych kopii witryn internetowych wybranych gospodarstw agroturystycznych, zapisanych w internetowym archiwum Wayback Machine. Analiza danych udostępnianych w bazie danych WHOIS.
Wyniki. Analiza danych udostępnianych przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) nie pozwala na jednoznaczną ocenę wiarygodności kontrahenta. Prześledzenie historii domeny daje możliwość odnotowania, jak zmieniała się szata grafi czna, treści i technika wykonania witryn gospodarstw agroturystycznych, a także jak ewoluował rodzaj prowadzonej przez nie działalności. W zbiorze analizowanych witryn dostrzeżono m.in. nieprawidłowości przy rejestracji domeny.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badaniu poddano 10 adresów internetowych witryn gospodarstw agroturystycznych, pozyskanych 19 grudnia 2016 r. z pierwszej zakładki wyników wyszukiwania jednego z ogólnodostępnych katalogów witryn. O ile cyfrowe archiwum Wayback Machine gromadzi kopie archiwalne witryn internetowych niezależnie od domeny, pod którą są dostępne, o tyle baza danych WHOIS zawiera jedynie informacje o domenach narodowych najwyższego poziomu (.pl).
Implikacje praktyczne. Zastosowane w pracy metody badawcze są uniwersalne - mogą być przydatne do oceny wiarygodności dowolnego podmiotu, który promuje swoje usługi na stronie internetowej w domenie narodowej najwyższego poziomu. Mogą być również wykorzystane do weryfikacji historii dowolnej domeny internetowej, co może być pomocne przed jej rejestracją.
Oryginalność. Koncepcja wykorzystania cyfrowego archiwum Wayback Machine do oceny wiarygodności kontrahenta i potencjalnej wartości domeny internetowej. Koncepcja wykorzystania rejestru WHOIS do oceny wiarygodności oferty agroturystycznej.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych. Studium przypadku. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The analysis of information available in the Domain Name Registry and the digital archive on selected internet domains of agrotouristic farms. The answer to the question whether this information can be helpful in choosing a specifi c offer.
Method. The analysis of the domain's history - digital copies of websites of chosen agrotouristic farms recorded in the Wayback Machine web archive. The analysis of data available in the WHOIS database.
Findings. The analysis of data available in the Research and Academic Computer Network (NASK) does not allow to clearly assess a counterparty's credibility. Tracking the domain's history enables to record how artwork, contents and technique of performing agrotouristic farm websites have changed and also how their business type has evolved. Irregularities connected, among others, to the operator being the domain's customer were noticed in the set of analysed websites.
Research and conclusion limitations. 10 addresses of agrotouristic farm websites accessed on 19 December 2016 from the fi rst tab of searching results in one of public website catalogues were examined. As the Wayback Machine web archive collects copies of archival websites regardless of the domain where they are available, the WHOIS database only contains information about national domains of the highest level (.pl).
Practical implications. Survey methods used in the paper are universal - they can be helpful in evaluation of credibility of any subject promoting services on the website within a national domain of the highest level. They can be also used to verify history of any web domain which can be helpful before its registration.
Originality. The concept of using the Wayback Machine digital archive to evaluate a counterparty's credibility and potential value of an internet domain. The concept of using the WHOIS registry to estimate credibility of an agrotouristic offer.
Type of paper. The paper presents the results of empirical surveys. A case study. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--91
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • Baeza-Yates R., Castillo C., Efthimiadis E.N. (2007), Characterization of national web domains, "ACM Transactions on Internet Technology (TOIT)", Vol. 7 (2), s. 1-32.
 • Bartosiak J. (2010), Rozstrzyganie sporów o nazwy domen internetowych, "E-mantor", nr 1 (33), s. 72-76.
 • Gmerek K. (2012), Archiwa internetowe po obu stronach Atlantyku - Internet Archive, Wayback Machine oraz UK Web Archive, "Biuletyn EBIB, Archiwizacja Internetu", nr 1 (128), http://www.ebib.pl/images/stories/numery/ 128/128_gmerek.pdf, (21.12.2016).
 • Janc K. (2015), Geografi a domen internetowych - wybrane aspekty, "Przegląd Geografi czny", nr 87 (4), s. 643-658.
 • Kachniewska M. (2011), Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych, "International Journal of Management and Economics", Vol. 32, s. 239-258.
 • Kosmaczewska J. (2010), Witryna internetowa jako narzędzie kreowania konkurencyjności w agroturystyce, "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia", nr 9 (4), s. 225-232.
 • Król K. (2015a), Funkcjonalność oraz funkcje witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 7 (1), s. 343-355.
 • Król K. (2015b), Funkcja witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych według modelu wdrożenia technologii internetowej SMWTI, "Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus", nr 14 (2), s. 111-123.
 • Król K. (2015c), Ocena dostępności ofert turystycznych małych gospodarstw rolnych w Internecie, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings", nr 4, s. 5-23.
 • Król K. (2016), Wpływ optymalizacji witryn internetowych na promocję turystyki wiejskiej w sieci, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings", nr 3, s. 57-71.
 • Król K. (2017a), Domena internetowa w promocji gospodarstw agroturystycznych, "Turyzm", nr 27 (1), s. 25-31.
 • Król K. (2017b), Z archiwów internetu. Zmiany w sposobie prezentacji oferty agroturystycznej, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 19-27.
 • Król K., Bedla D. (2014), Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 22-29.
 • Król K., Bedla D. (2015), Ocena wykorzystania technologii responsywności w projektach witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings", nr 3, s. 53-65.
 • Król, K., Bedla, D. (2016), Geoinformacja w sprzedaży produktu turystycznego, "Marketing i Rynek", nr 3, s. 20-28.
 • Król K., Gola P. (2006), Jakość witryn internetowych małopolskich gospodarstw agroturystycznych, [w:] Warunki rozwoju obszarów wiejskich. Praca zbiorowa pod redakcją A. Dyszewskiego, Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Rolniczego, s. 68-71.
 • Król K., Wojewodzic T. (2006), Strona internetowa źródłem przewagi konkurencyjnej gospodarstwa agroturystycznego, "Wieś i Doradztwo", nr 1-2 (45-46), s. 59-62.
 • Król K., Zdonek D. (2017), Charakterystyka rynku usług hostingowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 102, s. 157-167.
 • Król K., Zdonek D., Gorzelany J. (2017), Wartość informacyjna domeny internetowej, "Marketing i Rynek", nr 3, s. 24-32.
 • Krzyżanowska K. (2014), Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3(27), s. 41-55.
 • Krzyżanowska K., Wojtkowski R. (2012), Rola internetu w promocji usług agroturystycznych, "Studia Ekonomiczne i Regionalne", nr 5 (1), s. 48-57.
 • Law R., Qi S., Buhalis D. (2010), Progress in tourism management: A review of website evaluation in tourism research, "Tourism Management", Vol. 31 (3), s. 297-313.
 • Raport NASK, Rynek nazw domeny .pl. Szczegółowy Raport NASK za trzeci kwartał 2016 roku. Abonenci nazw domeny .pl, https://www.dns.pl (21.12.2016).
 • Regulamin nazw domeny.pl z 18 grudnia 2006 r. (w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2015 r.), https://www.dns.pl/regulamin.html (21.12.2016).
 • Rogowski M. (2014), Arbitraż w przedmiocie nazw domen internetowych na podstawie Uniform Domain Resolution Policy, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 2 (10), s. 12-20.
 • Stepaniuk K. (2009), Ocena funkcjonalności wybranych witryn internetowych promujących działalność agroturystyczną w woj. podlaskim, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 1, s. 128-132.
 • Wawryszuk B. (2015), Recepta na sukces? Trafna domena i krajowe rozszerzenie, "Raport Interaktywnie.com: Domeny, hosting, chmura", s. 26-30.
 • Wilk I., Keck-Wilk M. (2013), Oczekiwania turystów dotyczące oferty gospodarstw agroturystycznych, "Journal of Agribusiness and Rural Development", Vol. 2 (28), s. 243-250.
 • Verisign Report (2016), The domain name industry brief, September 2016, https://goo.gl/yhGCjs, (20.12.2016).
 • Zaleski M. (2009), Zarządzanie reputacją w sieci, "Marketing w Praktyce", nr 4, s. 60-62.
 • Zelek M. (2015), Umowa o rejestrację domeny internetowej, Wydawnictwo: C.H. BECK, Seria: Instytucje Prawa Prywatnego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.