PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 28 | 259--277
Tytuł artykułu

Imigracja pracowników z Ukrainy do Polski - dynamika i charakter zmian na podkarpackim rynku pracy

Warianty tytułu
Immigration of the Ukrainian Employees to Poland - Dynamics and Specificity of Podkaprackie Labour Market Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W latach 2013-2017 polski rynek pracy charakteryzował wzmożony wzrost liczby oświadczeń o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcom złożonych przez pracodawców oraz liczby zezwoleń na pracę dla obywateli państw trzecich. Ponad 95% wszystkich oświadczeń zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i ok. 80% zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodów dotyczyło pracowników z Ukrainy. Jednym z województw o największym napływie siły roboczej z Ukrainy było województwo podkarpackie. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych kwestii dotyczących dynamiki i charakteru zmian na podkarpackim rynku pracy, spowodowanych napływem pracowników z Ukrainy. Analizie poddano nie tylko dynamikę zmian, ale również podjęto starania, aby zbadać w jakich sektorach, z jakich grup pracowniczych znajdują zatrudnienie Ukraińcy oraz jaka jest ich korelacja z zapotrzebowaniem podkarpackiego rynku pracy. Analizę sytuacji na poziomie regionalnym przedstawiono na tle analogicznych rozważań w ujęciu ogólnopolskim. W opracowaniu wykorzystano metodę desk research oraz metodę analizy statystyczno-opisowej. Analizie poddano dane statystyczne pochodzące z baz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ukazujące efekt realizacji przez organy administracji publicznej przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.). W związku z powyższym, dane dotyczą oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy dla cudzoziemca i zezwoleń na pracę złożonych i wydanych w latach 2011-2017 na terenie Polski oraz na Podkarpaciu. Analiza danych empirycznych osadzona została w teorii dualnego rynku pracy oraz koncepcji push-pull. (abstrakt oryginalny)
EN
In 2013-2017 Polish labour market was characterized by an intensive growth of the amount of declarations on entrusting work to a foreigner (filed by the employers) and work permits issued by Voivodes. Over 95% of all declarations registered in poviat labour offices and around 80% of all work permits, refered to Ukrainian workers. One of the voivodeships with the largest inflow of workforce from Ukraine was Podkaprackie Voivodeship. The aim of this study is to present the selected issues refer to dynamics and specificity of the Podkaprackie labour market changes caused by the mentioned Ukrainian workers inflow. Not only the dynamics of changes were analyzed, but also the efforts were made to examine in which sectors and groups of employees, the Ukrainians are employed and what is their correlation with the demand of the Podkarpackie labour market. The regional level situation analysis was presented on the analogous considerations in coutrywide background. The methods of desk research and statistical-descriptive analysis were used in this article. The statistical data used in this study are based on the Ministry of Family, Labour and Social Policy database and show the effect of implementation of the Act of 20th April 2004 on the promotion of employment and labour market institutions (Journal of Laws of 2017, item 1065) by public administration bodies. They include the number of declarations on entrusting work to a foreigner and work permits registred in 2011-2017 in Poland and Podkarpackie Voivodeship. The analysis of empirical data was placed in the theory of the dual labour market and push-pull concept. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
259--277
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • 1. Barometr Imigracji Zarobkowej [Economic Immgration Barometer], Raport Personnel Service, 2017.
 • 2. Barometr Zawodów 2018 [Occupation Barometer 2018], Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kraków 2017.
 • 3. Barwińska-Małajowicz A., Polscy pracownicy w Niemczech w świetle teorii dualnego rynku pracy, [Polish employees in Germany in the light of dual labour market theory], (w:) "UniaEuropejska.pl", nr 3, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2017.
 • 4. Barwińska-Małajowicz A., Puchalska K., Międzynarodowe przepływy kapitału i siły roboczej, [International flows of capital and labour], Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 • 5. Bilan Y., Migration of the Ukrainian Population: Economic, Institutional &Sociocultural Factors, Ubiquity Press Ltd., 2017.
 • 6. Brunarska Z., Grotte M., Lesińska M., Migracje obywateli Ukrainy do Polski, w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne [Migration of the Ukrainian citizens to Poland, in the context of socio-economic development: current status, politics, financial transfers] , CMR Working Papers 60/118, 2012.
 • 7. Janicki W., Przegląd teorii migracji ludności [Theories of the migration of population overview] (w:), Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin - Polonia vol. Lxii/14 sectio B, Zaklad Geografii Ekonomicznej, INoZ UMCS, Lublin 2007.
 • 8. Kawczyńska-Butrym Z., Migracje- zmiany położenia społecznego [Migration - changes of social position] (w:) Maciej St. Zięba (red.) Migracje - wyzwanie XXI wieku [Migration - the challenge of the 21st century], KUL, Lublin 2008.
 • 9. Lee E. S., A Theory of Migration, "Demography", Vol. 3, No. 1, 1966.
 • 10. Liberska B., Migracja kadr wysoko kwalifikowanych z krajów rozwijających się (drenaż mózgów) [Migration of highly qualified staff from developing country (brain drain)], PWN, Warszawa 1977.
 • 11. Mester F., Zuwanderungen in die Länder der Europäischen Union, Bestimmungsgründe, Folgen und migrationspolitische Implikationen, Selbstverlag des Zentralinstitut für Raumplanung und des Instituts für Siedlungs- und Wohnungswesen der Universität Münster, Band 192, Münster 2000.
 • 12. Migration in Ukraine: facts and figures, Raport IOM Ukraine, 2016.
 • 13. Okólski M., Demografia. Podstawowe procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie [Demography. Basic processes and theories in an encyclopedic outline], Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
 • 14. Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, http://psz.praca.gov.pl/-/14763-powierzenie-pracy-na-podstawie-oswiadczenia, data dostępu 20.03.2018, [Declaration on entrusting work to a foreigner on the basis: http://psz.praca.gov.pl/-/14763-powierzenie-pracy-na-podstawie-oswiadczenia, access date 20.03.2018].
 • 15. Rozporządzenie nr 1/2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 maja 2015r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, § 3 ust.2 pkt.2. [Regulation No. 1/2015 of the Podkarpackie Voivode from 29th May 2015, about the criteria for registrated work permits for foreigners, § 3 section 2 point 2].
 • 16. Sakson A., Migracje - fenomen XX i XXI wieku [Migration - 20th and 21st century phenomenom], "Przegląd Zachodni", nr 2/2008, Poznań 2008.
 • 17. Stopa bezrobocia III kw. 2017r.- Ukraina, https://pl.tradingeconomics.com/ukraine/indicators, data dostępu 20.03.2017, [The unemployment rate, Q3 2017 - Ukraine, on the basis: https://pl.tradingeconomics.com/ukraine/indicators, access date 20.03.2017].
 • 18. Szczebiot-Knoblauch L., Polityka migracyjna [Migration policy] (w:) R. Kisiel, R. Marks-Bielska (red. nauk.) Polityka gospodarcza - zagadnienia wybrane [Economic policy - selected issues], UWM, Olsztyn 2013.
 • 19. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych Ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 1543) [the Act od 20th July 2017 about the changes on the promotion of employment and labour market institutions and some other acts (Journal of Laws of 2017, item 1543)].
 • 20. Uys MD & Blaauw PF., The dual labour market theory and the informal sector in South Africa, University of Johannesburg, 2006.
 • 21. Yelenko I., Specyfika migracji zarobkowej ludności na Ukrainie [Specificity of the economic migration of Ukrainian society] (w:) Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr. 11 [Social inequalities and Economic Growth no. 11] , wyd. UR, Rzeszów 2007.
 • 22. Zezwolenia na pracę, http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cudzoziemcow/zezwolenia-na-prace, data dostępu 20.03.2018, [Work permits, on the basis: http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cudzoziemcow/zezwolenia-na-prace, access date: 20.03.2018].
 • 23. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2018r.,https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9546,zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow-od-2018-r-.html data dostępu 21.03.2018, [Changes in the employment of the foreigners in 2018, on the basis: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9546,zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow-od-2018-r-.html, access date 21.03.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527865

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.