PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 1 | 284--297
Tytuł artykułu

Offer Formation by Foreign Entities in the Service Sector in Poland : Between Standardisation and Adaptation

Autorzy
Warianty tytułu
Kształtowanie oferty zagranicznych podmiotów usługowych w Polsce - pomiędzy standaryzacją a adaptacją
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rosnące znaczenie sektora usług w gospodarkach przy jednoczesnej intensyfikacji zjawisk konkurencyjnych skłania przedsiębiorstwa usługowe do podejmowania ekspansji na rynki zagraniczne. Podjęcie decyzji dotyczącej internacjonalizacji wiąże się nie tylko z wyborem rynku docelowego, ale też koncepcji prowadzonych na nim działań marketingowych, w tym również związanych z kształtem oferty usługowej. Rozstrzygnięcia wymaga dylemat związany z zakresem jej standaryzacji. Celem artykułu jest identyfikacja stopnia standaryzacji usług świadczonych na rynku polskim przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego oraz określenie wpływu zmiennych charakteryzujących organizację na skłonność do standaryzacji bądź adaptacji oferty usługowej. Podstawą rozważań są wyniki badania empirycznego wśród menadżerów działających w Polsce przedsiębiorstw usługowych z kapitałem zagranicznym. Pokazują one wysoką skłonność do pełnego lub częściowego standaryzowania oferty usług, nie występuje przy tym istotne statystycznie zróżnicowanie tego procesu w zależności od cech badanych przedsiębiorstw usługowych. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The growing importance of the service sector in economies, with the simultaneous intensification of competitive phenomena, prompt service enterprises to undertake expansion into foreign markets. Making the decision concerning internationalisation is connected not only with the choice of the target market, but also the concept of marketing activities carried out therein, including those related to the shape of service offer. There ought to be resolved the dilemma connected with the scope of its standardisation. The aim of the article is to identify the degree of standardisation of the services provided in the Polish market by entities with foreign capital and to determine the impact of the variables characterising the organisation on its propensity to standardise or to adapt its service offer. The basis for considerations is findings of the empirical survey among managers of the services enterprises with foreign capital operating in Poland. They show their high propensity to full or partial standardisation of the service offer; however, there is not any statistically significant differentiation of this process depending on the features of the service companies in question. The article is of research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
284--297
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Barłożewski K. (2017), Wpływ ekspansji zagranicznej na efektywność przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bradley F. (1995), International Marketing Strategy, Prentice Hall, New Jersey.
 • Calof J.L., Beamish P.W. (1995), Adapting to foreign markets: Explaining internationalization, "International Business Review", Vol. 4., No 2.
 • Cavusgil S.T., Knight G.A., Riesenbarger J.R. (2012), International Business. The New Realities, Prentice Hall, New Jersey.
 • Czinkota M.R., Ronkainen I.A, Moffet M.H. (1994), International Business, The Dryden Press, Fort Worth.
 • Duliniec E. (2009), Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • Dunning J.H. (1989), Multinational Enterprises and the Growth of Services: Some Conceptual and Theoretical Issues, "The Services Industries Journal", Vol. 9, No. 3.
 • Fonfara K. (2009), Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE, Warszawa.
 • Gorynia M. (ed.) (2005), Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa.
 • Grzegorczyk W. (2009), Marketing na rynku międzynarodowym, Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • GUS (2017), Rynek wewnętrzny w 2016 r., Warszawa.
 • Hill Ch. W.L. (2013), International Business. Competing in the Global Marketplace, McGraw-Hill Education, New York.
 • Hollensen S. (2004), Global Marketing a Decision-oriented Approach, Pearson Education Limited, Harlow.
 • Jarosiński M. (2013), Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Karasiewicz G. (2013), Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Wolter Kluwer Business, Warszawa.
 • Keegan W. J. (1999), Global Marketing Management, Prentice Hall, New Jersey.
 • Kłosiński K.A. (2011), Światowy rynek usług w początkach XXI wieku, PWE, Warszawa.
 • Lenartowicz-Łysik A. (2002), Marketing międzynarodowy usług, (in:) Żabiński L. (Ed.), Marketing globalny i jego strategie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Li J., Guisinger S. (1989), The Globalization of Service Multinationals in the Triad Regions: Japan, Western Europe and North America, "Journal of International Business Studies", Vol. 23, No. 4.
 • Liberska B. (2002), Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, (in:) Liberska B. (Ed.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 • Limański A., Drabik I. (2010), Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa.
 • Nowacki R. (2012), Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, "Handel Wewnętrzny", No. 1.
 • Nowacki R. (2017). Kreowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach usługowych, "Marketing i Zarządzanie", No. 1(47).
 • Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pluta-Olearnik M. (2013), Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji, PWE, Warszawa.
 • Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T. (2001), Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa.
 • Strategor (2001), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Szukalski S.M. (2009), Światowy rynek usług i perspektywy jego rozwoju w XXI wieku, (w:) Usługi w gospodarce światowej, IBRKK, Warszawa.
 • Tayeb M. (Ed.) (2000), International Business. Theories, Policies and Practices, Prentice Hall, Harlow.
 • Toyne B., Walters P.G.P. (1993), Global Marketing Management: A Strategic Perspective, Allyn and Bacon, Boston.
 • Vandermerwe S., Chadwick M. (1989), The Internationalisation of Services, "The Service Industries Journal", Vol. 9, No. 1.
 • Wiktor J.W. (2010), Eksport jako płaszczyzna internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa. Aspekty teoretyczne i metodyczne problemu, (in:) Czubała A., Niestrój R., Wiktor J.W. (Eds.), Strategie marketingowe eksporterów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A. (2008), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa.
 • Witek-Hajduk M.K. (2010), Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Seria "Monografie i Opracowania", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Yip G.S. (2004), Strategia globalna, PWE, Warszawa.
 • Żabiński L. (Ed.) (2009), Marketing produktów systemowych, Wydawnictwo AE, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.