PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 29 | 35--50
Tytuł artykułu

Konsumpcyjny wymiar starzenia się społeczeństwa

Warianty tytułu
The Consumptional Dimension of Ageing in Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: przedstawienie skutków problemu zmian demograficznych (ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa), które zachodzą w Polsce oraz ich wpływu na zachowania nabywcze i chłonność rynku. Główne wnioski: ocena seniorów przez pryzmat ich atrakcyjności, jako nowych konsumentów często błędnie prowadzi do konkluzji o ich niewielkich możliwościach nabywczych. Analizując zachowania nabywcze seniorów pamiętać należy, że stanowią oni segment silnie zróżnicowany pod względem wysokości uzyskiwanych dochodów, stylu życia, preferencji i potrzeb. Przebieg i konsekwencje zjawiska starzenia się społeczeństwa wymagają zwiększonej uwagi przedsiębiorstw. Coraz więcej branż dostrzega potencjał rynkowy dojrzałych konsumentów ale są też takie, które nadal zdają się nie doceniać konsumenta dojrzałego. Implikacje praktyczne i społeczne: w przyszłości uwagę badawczą należałoby skupić na analizie dochodów i wydatków w obrębie poszczególnych kategorii produktowych. Ważnym jest określenie poziomu i kierunku wydatków z uwzględnieniem wydatków na usługi. Pozwoli to na identyfikację wzorców zachowań konsumpcyjnych osób starszych oraz śledzenie trendów w zakresie ewoluujących produktów i usług skierowanych do tej grupy nabywców. Kategoria artykułu: teoretyczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article: The aim of this article is to present the impact of demographic change (with special regard to the ageing of the population) in Poland and its influence on buying decisions and market demand. Main conclusions: The assessment of seniors with regard to their attractiveness as new consumers, often leads to the foregone conclusion about their low purchase probabilities. However, during the analysis of the seniors' buying behaviour, it should be taken into consideration that they constitute the diverse market segment in terms of their income, lifestyle, preferences and needs. What follows, the consumptional dimension of ageing in society should be carefully analysed by enterprises. Despite the fact that the general perception of the senior market is constantly improving, there are still the enterprises that seem to tend to underestimate the mature consumer. Practical and social implications: In future, the research should focus on the analysis of income and expenses for each particular type of product. It is essential to determine the level and the direction of expenses including the expenditures on services. It will help to identify the typical consumer behaviour of older people and to follow the evolving trend in the product and service sector of the senior market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. Abramowska-Kmon A., O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności [On new measures of the population ageing process], "Studia Demograficzne", nr 1(159), Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2011.
 • 2. Adamczyk M. D., Starzenie się społeczeństwa polskiego wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju [Aging of the Polish society challenge for sustainable development], "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej" nr 106, Seria: "Organizacja i Zarządzanie", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2017.
 • 3. Badowska S., Rogala A., Przełamanie stereotypizacji konsumentów--seniorów a implikacje dla marketingu [Breaking stereotypes of consumers-seniors and the implications for marketing], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" Nr 875, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" Nr 41, "Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki" Tom 1; 2015.
 • 4. Bałandynowicz-Panfil K., Relacje starzejący się konsumenci - starsi pracownicy na przykładzie rynku dóbr konsumpcyjnych [Relations ageing consumers -older workers on the example of goods and services markets], "Ekonomia" nr 2(23), 2013.
 • 5. Bałandynowicz-Panfil K., Interdyscyplinarne dylematy granic starszego wieku - wstęp do rozważań nad wiekiem granicznym starszych konsumentów [The interdisciplinary dilemmas of chronological criterion of old age - preliminary studies on older consumers], "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" Vol. 3(321), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016.
 • 6. Baron S., The elder's reflection on marketing to the elderly, "The Marketing Review" Vol. 8, No. 4, 2008.
 • 7. Bettendorf L.J.H., Heijdra B.J., Population ageing and pension reform in a small open economy with non-traded goods, "Journal of Economic Dynamics & Control" No. 30(12), 2006.
 • 8. Bombol M., Słaby T., Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku [Consumer 55+ a challenge for the market], Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2011.
 • 9. Bondos I., Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu? [Why are seniors a challenge for marketing?], "Marketing i Rynek" nr 3, 2013.
 • 10. Bongaarts J., Population Ageing and the Rising Cost of Public Pensions, "Population and Development Review" No. 30 (1), 2004.
 • 11. Bylok F., Zachowania konsumpcyjne seniorów na rynku dóbr i usług [Consumer behaviour of senior citizens on the market of goods and services] (w:) Kałuża-Kopias D., Szukalski P. (red.), Starzenie się ludności - między demografią a polityką społeczną [Aging of the population - between demography and social policy], "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" nr 291, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013(a).
 • 12. Bylok F., Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych [Strategy of consumer behavior of the elderly on the market of consumer foods and services], "Problemy Zarządzania" Vol. 11, nr 1(40), t. 1, 2013(b).
 • 13. Czernecka J., Zalega T., Seniorzy i single jako przykłady segmentów konsumentów charakterystycznych dla współczesnych społeczeństw [Seniors and singles as examples of specific consumer segments of modern societies] (w:) Bartosik-Purgat M. (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe [Consumer behavior. Globalization, new technologies, current trends, socio-cultural environment], Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2017.
 • 14. Dąbrowska M., Rey T., Kosztowne ignorowanie segmentu 55+[Expensive ignoring of segment 55+?], "Marketing w Praktyce" nr 5, 2008.
 • 15. Frąckiewicz E., Senior jako uczestnik rynku e-usług - stan obecny i perspektywy [Senior as a participant of e-service market - currently and future perspective], "Marketing i Rynek" nr 11, 2014.
 • 16. Golinowska S., Srebrna gospodarka - element strategii rozwoju regionalnego [Silver economy - an element of regional development strategy], "Małopolskie Studia Regionalne" nr 2-3, 2014.
 • 17. Grzybowska-Brzezińska M., Szmyt M. Wybrane obszary zachowań rynkowych Seniorów [chosen aspects of the older people market behavior] (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów. Trendy i kierunki zmian [Marketing of the future. Trends. Strategies. Instruments. Consumer behavior. Trends and directions of changes], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" Nr 660, "Ekonomiczne problemy usług" Nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2011.
 • 18. Janiszewska A., Obraz starości demograficznej w krajach UE a stan zdrowia jej mieszkańców [The image of demographic old age in the countries of European Union and the healthof its inhabitants] (w:) Janiszewska A. (red.) Jakość życia ludzi starych - wybrane problemy [Quality of life of the elderly. - selected problems], "Space - Society - Economy" Nr 14, Department of Population and Services Studies, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015.
 • 19. Janiszewska A., Zróżnicowanie przestrzenne starzenia się ludności na świecie [The worldwide spatial diversity in population ageing], "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" nr 331(5), 2017.
 • 20. Johnson N. E., Climo J. J., Aging and eldercare in more developed countries, "Journal of Family Issues" No. 21(5) 2000.
 • 21. Jurek Ł., Demograficzne uwarunkowania zmian społecznych i ekonomicznych w regionie Azji i Pacyfiku [Demographic background of social and economic changes in the region of Asia and Pacific], "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 28, Seria: "Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze" nr 19, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2008.
 • 22. Kołodziejska M., Obiecujący rynek [Promising market], "Marketing w Praktyce" nr 8, 2012.
 • 23. Kozielski R., Nadciąga "silver tsunami" [The "silver tsunami" is coming], "Marketing w Praktyce" nr 8, 2012.
 • 24. Kramer J., Rynek jako przedmiot badań [The market as a subject of study], Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 1995.
 • 25. Kurek S., Wybrane metody i kierunki badania starzenia się ludności w świetle literatury problemu [Selected methods and directions of research population aging in the light of the problem literature], "Studia Demograficzne" nr 1/139, 2001.
 • 26. Kurek S., Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym [Typology of the aging of the Polish population in spatial terms], "Prace Monograficzne" nr 497, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, 2008.
 • 27. Leers T., Meijdam L., Verbon H., Ageing, migration and endogenous public pensions, "Journal of Public Economics" nr 88, 2003.
 • 28. Légaré J., Economic, social, and cultural consequences of the aging of the population (w:) Casselli G., Vallin J., Wunsch G. (red.), Demography: analysis and synthesis: a treatise in population studies, Elsevier, Amsterdam, 2006.
 • 29. Migdał-Najman K., Szreder M., Nowe trendy demograficzne a zmiany w konsumpcji w Polsce [New demographic trends affecting consumption patterns in Poland], "Marketing i Rynek" vol. 20, nr 11, 2013.
 • 30. Nalazek A., Kto się nie chce zestarzeć [Who does not want to grow old], "Marketing w Praktyce" nr 3, 2011.
 • 31. Okólski M., Wyzwania demograficzne Europy i Polski [Demographic challenges of Europe and Poland], "Studia Socjologiczne" nr 4(199), 2010.
 • 32. Olejniczak T., Przemiany segmentu konsumentów seniorów w Polsce [Transformations in the segment of senior consumers in Poland], "Marketing i Rynek" nr 2015.
 • 33. Rogala A., Fojutowski Ł., Decyzje zakupowe osób starszych - kryteria wyboru i czynniki wpływu [Buying decisions of the elderly - selection criteria and factors of influence], "Marketing i Rynek" nr 4, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.
 • 34. Stańko D., Seniorzy w Polsce - perspektywa ekonomiczna [Seniors in Poland - an economic perspective], "Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich" nr 4, "Zasada równego traktowania - prawo i praktyka" nr 8, "Osoby starsze na rynku usług finansowych. Analiza i zalecenia", Warszawa, 2013.
 • 35. Szpara K., Aktywność turystyczna seniorów na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego w 2012 roku [Tourist activity of senior citizens in 2012 on the example of inhabitants of the podkarpackie province] (w:) Krakowiak B., Latosińska J. (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki [Past, present and future of tourism], Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014.
 • 36. Szwacka-Salmonowicz J., Uwarunkowania zachowań konsumenckich na rynku żywnościowym w stadium globalizacji [Determinants of consumer behavior on global food market], "Roczniki Naukowe SERiA", tom VIII, zeszyt 3, 2006.
 • 37. Śnihur J., Senior jako istotny klient - uczestnik współczesnego rynku [Senior as an important client - the participant of the modern market] (w:) Rosa G., Smalec A., Ostrowska I. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów. Trendy i kierunki zmian [Marketing of the future. Trends. Strategies. Instruments. Consumer behavior. Trends and directions of changes], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" Nr 660, "Ekonomiczne Problemy Usług" Nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2011.
 • 38. Tabata K., Population aging, the costs of health care for the elderly and growth, "Journal of Macroeconomics" No. 27, 2003.
 • 39. Wiener J.M., Tilly J., Population ageing in the United States of America; implications for public programmes, "Journal of Epidemiology" No. 31, 2002.
 • 40. Zabrocki R., Seniorzy jako segment konsumencki w usługach gastronomicznych [Seniors as a consumer segment in gastronomic services] (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu [Marketing of the future. Trends. Strategies. Instruments. The consumer against changes in the environment], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" Nr 865, "Problemy zarządzania, finansów i marketingu" Nr 38, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015.
 • 41. Zalega T., Konsumpcja osób starszych w Polsce [Consumption among elderly people in Poland], "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" Zeszyt Nr 42(2), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2015.
 • 42. Zalega T., Segment osób w wieku 65+ w Polsce. Jakość życia, konsumpcja, zachowania konsumenckie [Segment of people aged 65+ in Poland. Quality of life, consumption, consumer behavior], Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2016(a).
 • 43. Zalega T., Poziom dochodów i oszczędności osób starszych w Polsce w świetle wyników badań [Incomes and savings of Polish seniors in view of research outcomes], "Problemy Zarządzania" Vol. 14, nr 2(59), t. 1, 2016(b).
 • 44. Żórawski T., Jak mówić - bo warto! - do 50+ [How to say - because it's worth! - up to 50+], "Marketing w Praktyce" nr 2, 2015.
 • 45. Baranowska A, Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje - perspektywa socjologiczna [Aging and related consequences - a sociological perspective] (w:) Baranowska A., Kościńska E., Wasilewska-Ostrowska K. M. (red.), Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych [Social dimension of life and active aging], Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń, 2013, http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3629 (data dostępu: 26.03.2018).
 • 46. Budżet gospodarstw domowych z 2014 r. [Household budget survey in 2014], GUS, Warszawa, 2015, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/9/9/1/budzety_gospodarstw_domowych_2014.pdf (data dostępu: 29.03.2018).
 • 47. Budżet gospodarstw domowych z 2015 r. [Household budget survey in 2015], GUS, Warszawa, 2016, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/9/10/1/budzety_gospodarstw_domowych_w_2015.pdf (data dostępu: 29.03.2018).
 • 48. Budżet gospodarstw domowych z 2016 r. [Household budget survey in 2016], GUS, Warszawa, 2017, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/9/11/1/budzety_gospodarstw_domowych_w_2016.pdf (data dostępu: 29.03.2018).
 • 49. Prognoza ludności na lata 2014-2050 [Population projection 2014-2050], GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa, 2014, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf (data dostępu: 26.03.2018).
 • 50. Raport Desk Research na temat profilu dojrzałego konsumenta realizowanego w ramach projektu "MMP dostawcą usług dla osób starszych" [Desk Research Report on the profile of a mature consumer implemented in the framework of the project "MMP service provider for the elderly"], Wrocław, 2013, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2013_profil_dojrzalego_konsumenta.pdf (data dostępu: 28.03.2018).
 • 51. Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych [The situation of households in 2016 in the light of the results of the household budget survey], Notatka informacyjna, GUS, Warszawa, 2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2016-r-w-swietle-wynikow-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,16.html (data dostępu: 29.03.2018).
 • 52. World Population Prospects: The 2015 Revision, Vol. I: Comprehensive Tables, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York, 2015, https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2015_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf (data dostępu: 26.03.2018).
 • 53. World Population Prospects: The 2017 Revision, Vol. I: Comprehensive Tables, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York, 2017, https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf (data dostępu: 27.03.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.