PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 31 | 56--68
Tytuł artykułu

Procesy biznesowe w chmurze obliczeniowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Processes in Cloud Computing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne przedsiębiorstwa mierzą się z wieloma wyzwaniami, które determinowane są dynamicznie zmieniającymi się oczekiwaniami klientów, ukierunkowanymi na indywidualizację oferty oraz jak największe uproszczenie sposobu jej realizacji, zmianami uwarunkowań społeczno-gospodarczych, bardzo silną konkurencją rynkową, nieustannie postępującą globalizacją rynku oraz różnego typu regulacjami. Główne wyzwanie stanowi posiadanie zdolności do właściwej oceny aktualnej i przyszłej sytuacji rynkowej oraz szybka, efektywna i skuteczna adaptacja procesów biznesowych organizacji adekwatnie do zidentyfikowanego stanu oraz założonego kierunku i celu działania. Problematyka podejścia procesowego należy do szczególnie istotnych i zyskuje na znaczeniu, a w naukach o zarządzaniu można zaobserwować postępującą ewolucję poglądów oraz kształtowanie się nowych paradygmatów opartych na procesowości. Dynamika procesów biznesowych i zarządzania nimi ma wiele aspektów i systemy informatyczne nie znalazły jeszcze rozwiązania dla każdego z nich. Stąd odpowiedzią na współczesne wyzwania nie jest jedynie funkcjonalność systemów informatycznych, ale zbiór możliwości biznesowych, organizacyjnych, funkcjonalnych, technologicznych udostępnianych przedsiębiorstwom w określonym trybie i na określonych zasadach, z zachowaniem szybkiej, łatwej i wysokiej dostępności, skalowalności, elastyczności, niezawodności oraz bezpieczeństwa - chmura obliczeniowa (ang. Cloud Computing). Połączenie zarządzania procesowego z potencjałem chmury obliczeniowej może stanowić rozwiązanie, które pomoże współczesnym przedsiębiorstwom skutecznie mierzyć się ze stojącymi przed nimi wyzwaniami. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej w kontekście zarządzania procesami biznesowymi oraz określenie związanych z tym kierunków badawczych.(abstrakt oryginalny)
EN
Today's enterprises face many challenges that are determined by the dynamically changing customer expectations aimed at individualizing the offer, changes of the socio-economic conditions, very strong market competition, constantly progressing market globalization and various types of regulations. The main challenge is the ability to assess the current and future market situation properly, and next fast and effective adaptation of the organization's business processes adequately to the identified state. The process approach gains in importance. We can observe the progressive evolution of views and formation of new process-based paradigms. One of them is dynamic business processes management. The answer to today's challenges is not only the functionality of the IT systems, but a set of business, organizational, functional and technological opportunities made available to enterprises with fast, easy and high availability, scalability, flexibility, reliability, and security - cloud computing. Combining process management with the potential of cloud computing can be a solution that will help modern enterprises to face the challenges effectively. The main goal of the article is to present the possibilities of using cloud computing in the context of business process management and to define related research directions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
56--68
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • Baeyens T. (2013), BPM in the Cloud, [w:] Daniel F., Wang J., Weber B. (eds.), Business Process Management - 11th International Conference BPM 2013, Springer, Pekin. DOI: 10.1007/978-3-642-40176-3_3
 • Barton T., Seel C. (2014), Business Process as a Service - Status and Architecture, [w:] Feltz F., Mutschler B., Otjacques B. (eds.), Enterprise Modelling and Information Systems Architectures - EMISA 2014, Gesellschaft für Informatik e.V., Luxemburg.
 • Bitkowska A. (2013), Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa.
 • Bitkowska A., Weiss E. (red.) (2016a), Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu, Vizja Press & IT, Warszawa.
 • Bitkowska A., Weiss E. (red.) (2016b), Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, Vizja Press & IT, Warszawa.
 • Bitkowska A., Weiss E. (red.) (2017), Perspektywy rozwoju podejścia procesowego. Szanse i ograniczenia, Vizja Press & IT, Warszawa.
 • Bliźniuk G., Chmielewski M., Gzik T., Koszela J. (2012a), Hurtownie procesów, "Studia Informatica", t. 33, nr 2A(105).
 • Bliźniuk G., Chmielewski M., Gzik T., Koszela J. (2012b), System analizy procesów i wspomagania podejmowania decyzji - hurtownie procesów, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH", z. 25/2012.
 • Bochon I., Ivens V., Nagel R. (2014), Challenges of Cloud Business Process Management, [w:] ten Hompel M., Rehof J., Wolf O. (eds.), Cloud Computing for Logistics, Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-13404-8_7
 • Brajer-Marczak R., Nowosielski S. (2016), Zdolność organizacji do ciągłego doskonalenia procesów, [w:] Bitkowska A., Weiss E. (red.), Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, Vizja Press & IT, Warszawa.
 • Carrillo A., Sobrevilla M. (2017), BPM in the Cloud: A Systematic Literature Review, https://www.academia.edu/36271746/BPM_in_the_cloud_A_systematic_literature_review_A_new_approach_on_BPM_in_the_cloud._Elastic_Business_Process_Management_as_a_Service_eBPMaaS (dostęp: 18.04.2018).
 • Dongsoo K., Minsoo K., Hoontae K. (2007), Dynamic Business Process Management Based on Process Change Patterns, [w:] 2007 International Conference on Convergence Information Technology (ICCIT 2007), IEEE, Gyeongju. DOI: 10.1109/ICCIT.2007.91
 • Drucker P.F. (1999), Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, MT Biznes, Warszawa.
 • Duipmans E.F. (2012), Business Process Management in the Cloud: Business Process as a Service (BPaaS), https://www.utwente.nl/en/eemcs/trese/graduation_projects/2012/RT-001.pdf (dostęp: 18.04.2018).
 • Dziembek D. (2011), Rozwiązania Cloud Computing we wspomaganiu strategii kodyfikacji wiedzy w organizacji wirtualnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna", t. 22, nr 212.
 • Dziembek D. (2016), Cloud Computing - charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębiorstwach, [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Gawin B. (2015), Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami Workflow, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gębczyńska A. (2016), Analiza wybranych problemów zarządzania procesowego w świetle wyników badań empirycznych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11.
 • Grajewski P. (2016), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 • Gzik T. (2014), Platforma organizacyjna i informatyczna przeznaczona do wdrożenia dynamicznych ścieżek klinicznych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH", z. 35/2014.
 • Gzik T. (2017a), Zarządzanie procesami biznesowymi w chmurze obliczeniowej, "Ekonomika Organizacji i Przedsiębiorstwa", nr 12.
 • Gzik T. (2017b), Zarządzanie procesami biznesowymi w chmurze obliczeniowej (Cloud BPM) - przegląd rozwiązań, [w:] Bitkowska A., Weiss E. (red.), Perspektywy rozwoju podejścia procesowego - szanse i ograniczenia, Vizja Press & IT, Warszawa.
 • Gzik T., Kędzierski P., Koszela J. (2009), Hurtownie procesów i procesy dynamiczne, jako narzędzia wspierające wspomaganie podejmowania decyzji medycznych, [w:] Cieciura M., Olchowik W. (red.), Modelowanie i zastosowanie komputerowych systemów medycznych, Vizja Press & IT, Warszawa.
 • Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hermosillo G., Seinturier L., Duchien L. (2010), Using Complex Event Processing for Dynamic Business Process Adaptation, [w:] 2010 IEEE International Conference on Services Computing, IEEE, Miami. DOI: 10.1109/SCC.2010.48
 • https://www.gartner.com/it-glossary/business-process-as-a-service-bpaas/ (dostęp: 16.04.2018).
 • https://www.thbs.com/thbs-insights/stringing-the-quartet-cloud-soa-bpm-and-bi (dostęp: 18.05.2018).
 • IDS Scheer AG (2003), ARIS Methods Manual, Saarbrücken.
 • Jelonek D. (2006), Systemy informatyczne w komputerowym wspomaganiu biznesu, [w:] Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Jelonek D. (2011), Problem przeładowania informacyjnego w społeczeństwie informacyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 67.
 • Jiang J., Le J., Wang Y. (2011), The BPM Architecture Based on Cloud Computing, [w:] Knowledge Acquisition and Modeling. Fourth International Symposium on Knowledge Acquisition and Modeling, IEEE, Sanya. DOI: 10.1109/KAM.2011.59
 • Kiblawi T., Khalifeh A. (2015), Disruptive Innovations in Cloud Computing and Their Impact on Business and Technology, [w:] 2015 4th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (ICRITO) (Trends and Future Directions), IEEE, Noida. DOI: 10.1109/ICRITO.2015.7359326
 • King R. (2014), Forrester: Public Cloud Market Will Reach $191B by 2020, http://www.zdnet.com/article/forrester-public-cloud-market-will-reach-191b-by-2020/ (dostęp: 18.05.2018).
 • Krok E. (2016), Cloud computing w zarządzaniu organizacją, "Studia Informatica Pomerania", nr 1/2016(39). DOI: 10.18276/si.2016.39-06
 • Lynn T., O'Carroll N., Mooney J., Helfert M., Corcoran D., Hunt G., van der Werff L., Morrison J., Healy P. (2014), Towards a Framework for Defining and Categorising Business Process - as a Service (BPaaS), https://www.researchgate.net/publication/263505922_Towards_a_Framework_for_Defining_and_Categorising_Business_Process-As-A-Service_BPaaS (dostęp: 18.04.2018).
 • Megersa B.T., Zhu W. (2012), Cloud-Enabled Business Process Management, "International Journal of Computer Theory and Engineering", Vol. 4, No. 5. DOI: 10.7763/IJCTE. 2012.V4.558
 • Norta A., Grefen P., Narendra C. (2014), A Reference Architecture for Managing Dynamic Inter-Organizational Business Processes, "Data & Knowledge Engineering", Vol. 91. DOI: 10.1016/j.datak.2014.04.001
 • Nowosielski S. (red.) (2011), Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwer-sytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Paschek D., Trusculescu A., Mateescu A., Draghici A. (2017), Business Process as a Service - a Flexible Approach for IT Service Management and Business Process Outsourcing, http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-21-5/papers/ML17-029.pdf (dostęp: 18.04.2018).
 • Reinsel D., Gantz J., Rydning J. (2017), Data Age 2025:The Evolution of Data to Life-Critical, https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/Seagate-WP-DataAge2025-March-2017.pdf (dostęp: 15.04.2018).
 • Rose Business Technologies (2011), http://www.rosebt.com/blog/category/bpaas (dostęp: 18.05.2018).
 • Sandkuhl K., Koc H., Stirna J. (2014), Capability-as-a-Service: Towards Context Aware Business Services, [w:] 2014 IEEE 18th International Enterprise Distributed Object Computing Conference Workshops and Demonstrations, IEEE, ULM. DOI: 10.1109/EDOCW. 2014.53
 • Schultea S., Janiesch C., Venugopal S., Weber I., Hoenisch P. (2015), Elastic Business Process Management: State of the Art and Open Challenges for BPM in the Cloud, "Future Generation Computer Systems", Vol. 46, DOI: 10.1016/j.future.2014.09.005
 • Sprovieri D., Vogler S. (2015), Combining Business Processes and Cloud Services: A Marketplace for Processlets, [w:] Abramowicz W. (ed.), Business Information Systems, Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-19027-3_20
 • Szafrański B. (2013), Czy cyfrowa chmura zmieni fundament działalności władzy publicznej?, [w:] Szpor G. (red.), Internet. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach, C.H. Beck, Warszawa.
 • Szelągowski M. (2018), Zarządzanie procesowe w gospodarce wiedzy, Wydawnictwo Linia, Warszawa.
 • Tkaczyk S. (2006), Organizacja dążąca do doskonałości - jej wiodący czynnik. Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności i otoczenia - wyzwania teorii i praktyki, Excellence, Lublin.
 • Webster Ch. (2013), Workflow Automation, BPM and Healthcare, https://www.slideshare.net/CharlesWebster/the-power-of-process-workflow-bpm-and-healthcare (dostęp: 19.05.2018).
 • Woitsch R., Utz W. (2015), Business Processes as a Service (BPaaS): A Model-Based Approach to Align Business with Cloud Offerings, [w:] eChallenges e-2015 Conference, IEEE, Vilnius. DOI: 10.1109/eCHALLENGES.2015.7441064
 • Zhang Q., Cheng L., Boutaba R. (2010), Cloud Computing: State-of-the-Art and Research Challenges, "Journal of Internet Services and Applications", Vol. 1, No. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528256

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.