PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 | 65--94
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie teorii wielofunkcyjności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainable Development of Rural Areas in the Light of Multifunctionality Theory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej publikacji jest ukazanie najważniejszych problemów i głównych zagadnień dotyczących teorii zrównoważonego rozwoju wsi w wymiarze przestrzennym, z punktu widzenia wielofunkcyjności. Przedstawiono uwarunkowania teoretyczne i użytkowe, metody oraz wyniki implementacji tej teorii. Przeanalizowano również niektóre zależności między koncepcją rozwoju obszarów wiejskich w podejściu wielofunkcyjnym a teorią ekorozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących świadomości mieszkańców regionu konińskiego na temat zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problem badawczy analizowano na podstawie oryginalnych źródeł informacji. Zostały one uzyskane w wyniku badań empirycznych przeprowadzonych w czerwcu 2018 r. Za pomocą kwestionariusza, metoda bezpośredniego wywiadu. W ankiecie uwzględniono mieszkańców regionu konińskiego. 110 respondentów zostało wybranych na podstawie zasad wyboru nielosowych kwot (płeć, wiek) i celowej selekcji (studenci, studenci, pracownicy). Interpretując wyniki badań wykorzystano metodę indukcyjno-dedukcyjną. Skalę zjawiska i znaczenie czynnika sprawczego, podane przez respondentów, określono jako procent. Biorąc pod uwagę fakt, że niektórzy komentujący znaczenie trwałych celów, rozwój nie znał tej koncepcji, nie mówiąc już o jej pomysłach, hierarchia wyznaczonych przez nie celów opierała się raczej na przypuszczeniach, a nie na konkretnych przekonaniach i wiedzy. W związku z tym uzyskane wyniki należy zaakceptować z tą rezerwacją. Znaczna część respondentów była w pełni świadoma kompleksowego rozumienia idei zrównoważonego rozwoju i łączyła ją z celami społeczno-ekonomiczno- -przyrodniczymi, jak wskazano, między innymi, podanymi przez korespondentów ma definicje i opinie na temat hierarchii celów dla zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this publication is to present the most important problems and the main issues in the theory of sustainable development of rural areas in the spatial dimension, from the standpoint of multifunctionality. Theoretical and applied determinants and methods are presented, as well as the results of application of this theory. Some relationships between the concept of rural development under a multifunctional approach and the theory of eco-development of rural areas are also analyzed. The results of an empirical study concerning the awareness of people living in the Konin region on the sustainable development of rural areas are presented. The research problem was analyzed on the basis of original sources of information, obtained through empirical research carried out in June 2018 using a questionnaire-based personal interview method. The questionnaire was completed by residents of the Konin region. 110 respondents were selected based on the principles of selection of non-random quantities (gender, age) and purposeful selection (students, workers). The results were interpreted using an inductive-deductive method. The scale of the phenomenon and the importance of the causative factors, as given by the respondents, were determined as percentages. Because some of those commenting on the importance of sustainable goals in development were not aware of this concept, let alone its specific ideas, the hierarchy of goals determined by them was based rather on conjecture than on specific beliefs and knowledge. Therefore, the results obtained should be viewed with this reservation. A significant proportion of respondents had a comprehensive understanding of the idea of sustainable development, and combined with socio-economic and environmental objectives, this means that the replies given by respondents provide definitions and opinions on the hierarchy of goals for sustainable development.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
Bibliografia
 • BAŃSKI, J., (2017), Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • CZARNECKI, A., (2009), Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa.
 • CZERNY, M., (2016), Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich na globalnym Południu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • DUCZKOWSKA-MAŁYSZ, K., (1998), Wieś. Państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • FELTYNOWSKI, M., (2008), Polityka przestrzenna obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • KŁODZIŃSKI, M., (2006), Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • KOZŁOWSKI, S., (2002), Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • KUPIDURA, A., BIELSKA, A., (2014), Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • MICHALEWSKA-PAWLAK, M., (2015), Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Aspra, Warszawa-Wrocław.
 • ROGALL, H., (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • SACHS, J., D., (2015), The Age Of Sustainable Development, Columbia University Press, New York.
 • SIKORA, J., (2012), Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • SŁUPIŃSKA, M., (2016), Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium - kapitał społeczny - governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • SOKOŁOWSKA, S., BISAGA, A., (2010), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy transformacji rolnictwa europejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • STANNY, M., (2013), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • STANNY, M., CZARNECKI, A., (2011), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • The Cork Declaration - A living countryside, The European Conference on Rural Development, Cork 1996.
 • ZAJĄC, D., (2014), Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • ZAWALIŃSKA, K., (2009), Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • ZYGAR, J., S., (2012), Współczesne wyzwania rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • ADAMOWICZ, M., (2004), Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, red. nauk. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • CZARNECKI, A., (2005), Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne - przegląd pojęć [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, red. nauk. A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa.
 • DRZAZGA, D., (2014), Ład przestrzenny [w:] Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, red. nauk. M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, D. Drzazga, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • DUCZKOWSKA-MAŁYSZ, K., DUCZKOWSKA-PIASECKA, M., (1993), Refleksje końcowe i wnioski [w:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, red. nauk. K. Duczkowska-Małysz, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa.
 • FALKOWSKI, J., (2009), Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich obszarów metropolitarnych Polski [w:] Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym, red. nauk. T. Komornicki, R. Kulikowski, Studia Obszarów Wiejskich, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • HEFFNER, K., (2001), Transformacja układów osadniczych wsi a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich [w:] Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, red. nauk. A. Rosner, I. Bukraba-Rylska, PAN IRWiR, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa.
 • HEFFNER, K., (2011), Problemy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, red. nauk. I. Nurzyńska, M. Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • HEFFNER, K., (2012), Ewolucja funkcji w zagospodarowaniu przestrzeni wiejskiej w Polsce [w:] Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce, red. nauk. A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa.
 • KŁODZIŃSKI, M., (2005), Rola rolnictwa i pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Wieś wielofunkcyjna [w:] Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, red. nauk. M. Kłodziński, W. Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • KRAKOWIAK-BAL, A., ZIEMIAŃCZYK, U., (2017), Rozwój obszarów wiejskich [w:] Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich, red. nauk. A. Krakowiak-Bal, P. Łukasik, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, U. Ziemiańczyk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • OKUNIEWSKI, J., (1993), Ważniejsze wyniki i wnioski [w:] Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, red. nauk. K. Duczkowska-Małysz, M. Kłodziński, Ogólnopolska konferencja IRWiR PAN, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • PRZYGODZKA, R., (2001), Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Podlasia jako skutek transformacji polskiej gospodarki [w:] Strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską, red. nauk. A. Stasiak, R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok.
 • ROSNER, A., STANNY, M., (2007), Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, red. nauk. A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa.
 • STOLA, W., (1992), Struktura funkcjonalna wsi polskiej [w:] Wybrane zagadnienia obszarów wiejskich, red. nauk. A. Stasiak, PAN, KPZK, Biuletyn, Z. 158, Warszawa.
 • WILKIN, J., (2008), Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, red. nauk. M. Kłodziński, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa.
 • WILKIN J., (2010), Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie [w:] Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, red. nauk. J. Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • ZAWISZA, S., (2004), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa [w:] Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, red. nauk. S. Zawisza, Wydawnictwo AT-R w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • ZEGAR, J., (2000), Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - uwarunkowania regionalne [w:] Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, red. nauk. A. Stasiak, PAN, SGGW, Warszawa.
 • ŻMIJA, J., (2000), Rola organizacji i instytucji rolniczych w zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich [w:] Roczniki Naukowe SERiA Tom 2, Z.1, Warszawa-Poznań-Zamość.
 • KOSTROWICKI, J., (1976), Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, t. XLVIII, z. 4, 601-611.
 • OTŁOWSKA, A., BUKS, J., CHMIELIŃSKI, P., (2006), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju, Publikacje Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 40.
 • WORTMAN, M. S. Jr., (1990), Rural entrepreneurship research: an integration into the entrepreneurship field, Agribusiness, Vol. 6, No. 4.
 • Strona internetowa Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu (data dostępu: 10.02.2018).
 • Strona internetowa OECD: http://www.oecd.org (data dostępu: 30.01.2018).
 • Strona internetowa The European Network for Rural Development (ENRD): http://enrd.ec.europa.eu (data dostępu: 10.02.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528400

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.