PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 29 | 229--239
Tytuł artykułu

Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teorii ekonomii

Autorzy
Warianty tytułu
Locational Determinants of Foreign Direct Investment in Theory of Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przegląd ewolucji w literaturze teoretycznej opisującej determinanty decyzji lokalizacyjnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Decyzja o wyborze właściwej lokalizacji działalności gospodarczej poza granicami macierzystego kraju jest bardzo złożonym procesem i wymaga analizy wielu czynników decydujących o powodzeniu przedsięwzięcia gospodarczego. Złożoność tematyki badawczej związanej z determinantami bezpośrednich inwestycji zagranicznych spowodowała powstanie wielu teorii wyjaśniających przyczyny internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zarówno liczba tych czynników, jak i ich znaczenie zmieniały się w czasie. Wskutek postępu technologicznego oraz rozwoju społeczeństw pojawiają się ciągle nowe czynniki wpływające na lokalizację działalności gospodarczej w formie BIZ. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the evaluation of changes in the theoretical literature describing locational determinants of foreign direct investment. The choice of the right location of economic entity outside of the home country is a complex process, which requires a throughout analysis of a set of various determinants affecting i.a. the competitiveness of economic entity. The complex nature of the analyzed area effected in the emergence of various theories trying to explain the determinants of firms' internationalization. The number of factors, as well as their contribution in the locational process has evolved in time. Thanks to the technological progress and economic development of the societies, new factors affecting FDI's locational decisions emerged. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
229--239
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. Budner W.W., Czynniki lokalizacji inwestycji a możliwości rozwoju ekonomicznego gmin w Polsce [Factors of investment location and economic development opportunities of communes in Poland], Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 6/3, 2007.
 • 2. Budner W.W., Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe [Location of enterprises. Economic, spatial and environmental aspects], Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • 3. Cieślik A., Ewolucja teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych: Przegląd wybranej literatury przedmiotu, W: M. Maciejewski, K. Wach (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce [Evolution of Foreign Direct Investment Theory: A review of selected literature on the subject], Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017.
 • 4. Domański B., Kapitał zagraniczny a rozwój polskich regionów, Przekształcenia ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze [Foreign capital and development of Polish regions, Economic, social and natural transformations], Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.
 • 5. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne [Spatial planning. Theoretical basis], Warszawa, PWN, 2011.
 • 6. Dunning J. H, Lundan S. M., Multinational enterprises and the global economy. Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing, 2008.
 • 7. Dunning J.H., Towards a New Paradigm of Development: Implications for the Determinants of International Business, Transnational Corporation, Vol. 15, No. 1, 2006.
 • 8. Dunning J.H., Determinants of Foreign Direct Investment: Globalization-Induced Changes and the Role of Policies, [w:] Toward Pro-Poor Policies. Aid, Institutions and Globalization, Tungodden Bertil, Stern Nicholas, Kolstad Ivar (ed.), World Bank, Washington 2004
 • 9. Dunning J.H., The Role of Foreign Direct Investment in Upgrading China's Competitiveness, Journal of International Business and Economy, Vol. 4, No. 1, 2003.
 • 10. Dziemianowicz W., Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni [Competitiveness of communes in the context of relations between local authorities and foreign investors], Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • 11. Fierla I., Kuciński L, Współczesna ewolucja czynników lokalizacji przemysłu w Polsce [Contemporary evolution of industrial location factors in Poland], Materiały i prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH, Warszawa 2001.
 • 12. Gancarczyk M., Gancarczyk J., Konkurencyjność skupisk przemysłu[Competitiveness of industrial clusters] , Studia Regionalne i Lokalne, 9 (2-3), 2002.
 • 13. Geldner M., Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich [Contribution to the theory of foreign direct investment], Monografie i opracowania, nr 193, SGPiS, Warszawa 1986.
 • 14. Hajek M., Janger J., Macek S., SMEs, Clusters and Competitiveness - the Austrian Experience (w:) materiały konferencji Enhancing the Competitiveness of SMEs in the Global Economy: Strategies and Policies, Bolonia 2000.
 • 15. Hoover E.M., Lokalizacja działalności gospodarczej [Location of economic activity], PWN, Warszawa 1962.
 • 16. Isard W., Location and Space-economy [Lokalizacja i gospodarka kosmiczna], New York: J. Wiley and Sons, 1956.
 • 17. Kisiel R., Krajewska A., Nazarczuk J.M., Spatial Concetration of Business with Foreign Capital in the Capital Cities of the Polish Voivodeships and their Agglomerations from 1995-2016 [Koncepcja przestrzenna biznesu z kapitałem zagranicznym w stolicach polskich województw i ich aglomeracji w latach 1995-2016], Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia, 16(4), 2017.
 • 18. Kowalski A. M., Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów [Cooperation within clusters as a factor increasing innovativeness and competitiveness of regions], Gospodarka Narodowa, nr 5-6, Warszawa 2010.
 • 19. Krugman P., Development Geograpy and Economic Theory [Geografia rozwojowa i teoria ekonomiczna], MIT-Press, Cambridge-London, 1995.
 • 20. Krugman P., Increasing returns and economic geography [Rosnące zyski i geografia gospodarcza], Journal of Political Economy, vol. 99, no 3. (June), 1991.
 • 21. Latocha T., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej w świetle teorii rozwoju regionalnego i teorii lokalizacji [Foreign Direct Investment in the European Union in the Light of Regional Development and Location Theories], Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Studia Europejskie, nr 2, Łódź 2005.
 • 22. Lösch A., Die räumliche Ordnung der Wirtschaft [Porządek przestrzenny gospodarki], Jena 1940.
 • 23. Markusen J.R., Multinationals, multiplant economies and the gains from trade [Przedsiębiorstwa wielonarodowe, gospodarki mnożnikowe i zyski z handlu], Journal of International Economics, 16(3-4), 1984.
 • 24. Marshall A., Elements of Economics [Elementy ekonomii], London: MacMillan, 1932.
 • 25. Marshall A., Principles of Economics [Zasady ekonomii], New Haven: Yale University Press, 1920.
 • 26. Marshall A., Principles of Economics [Zasady ekonomii], Macmillan, London 1890.
 • 27. McCann P., Sheppard S., The rise, fall and rise again of industrial location theory [Powstanie, upadek i wzrost teorii lokalizacji przemysłowej], Regional Studies, vol. 37/6-7, 2003.
 • 28. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej [Modern theories of International Exchange and Foreign Economic Policy], Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, 2003.
 • 29. Nazarczuk J.M., Krajewska A., Local Determinants of Foreign Direct Investment in Poland: the Role of Relative Distance [Lokalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce: rola odległości względnej], Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(1), 2018.
 • 30. Nazarczuk J. M., Umiński S., The geography of openness to foreign trade in Poland: The role of special economic zones and foreign-owned entities [Geografia otwartości na handel zagraniczny w Polsce: Rola specjalnych stref ekonomicznych i podmiotów będących własnością podmiotów zagranicznych], Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 39, 2018.
 • 31. Nazarczuk J. M., Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski [Potential for development and investment activity of voivodships and sub-regions of Poland], Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013.
 • 32. Nowak P., Nowy paradygmat rozwoju regionalnego na przykładzie wybranych regionów Europy Zachodniej [New paradigm of regional development on the example of selected regions of Western Europe], Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, rozprawa doktorska, Poznań 2011.
 • 33. Oziewicz E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) [Foreign direct investments in economic development of South-East Asia (ASEAN)], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1998.
 • 34. Płaziak M., Szymańska A.I, Rola nowoczesnych czynników lokalizacji w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora budowlanego [The role of modern location factors in the decision-making process of enterprises, based on the example of construction sector companies], Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2014.
 • 35. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej w Czechach, Polsce i na Węgrzech [Determinants of foreign direct investment in economic theory in the Czech Republic, Poland and Hungary], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • 36. Przybylska K., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teorii ekonomii [Determinants of foreign direct investment in the theory of economics], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt Naukowy Nr 144, Kraków, 2001.
 • 37. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa [Internationalisation of the Company], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 • 38. Sternberg R., Regional Dimensions of Enterpreneurship [Regionalny Wymiar Przedsiębiorczości], Fundations and Trens in Enterpreneurship, vol. 5, no. 4, 2009.
 • 39. Stryjakiewicz T., Przemiany w geografii przemysłu [Industrial geography changes], Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 15, Warszawa-Kraków 2010.
 • 40. Szymańska A.I., Płaziak M., Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach [Classical factors in the process of locating a company using selected], Przedsiębiorczość-Edukacja, tom 10, 2014.
 • 41. Umiński S., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako płaszczyzna oddziaływania zmian w gospodarce globalnej na gospodarkę regionu [FDI as a platform for the impact of changes in the global economy on the economy of the region], Working Paper nr 3/2103, Instytut Rozwoju, 2013.
 • 42. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej [Direct foreign investment in Central and Eastern Europe], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 • 43. Zielińska-Głębocka A. (red.), Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów (w kontekście integracji europejskiej) [Location of industry and competitiveness of Polish regions (in the context of European integration)], Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528594

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.