PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 34 | 20--36
Tytuł artykułu

Tirols: Local Web-Based Networks Centred on Self-Governmental Websites Vs. Local Activity - A Project Outline

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tirols: lokalne sieci oparte na Internecie istniejące wokół stron samorządów a aktywność lokalna - zarys projektu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono zarys projektu badawczego o nazwie TIROLS, dotyczącego analizy sieci powiązań lokalnych, opartych na informacji i technice internetowej, z ośrodkami będącymi stronami internetowymi odpowiednich samorządów (zwłaszcza gmin). Projekt rozpoczął się ostatnio i prace empiryczne są w początkowym stadium. Celem jest zgromadzenie wystarczającej masy informacji na temat przedmiotowych sieci lokalnych, dokonanie oceny własności tych sieci, i ich zestawienie z danymi o rozwoju społeczno-gospodarczym odpowiednich jednostek terytorialnych. Artykuł zawiera ważniejsze założenia projektu, w tym wynikające z wcześniejszych prac autorów, wstępne wyniki badań empirycznych, a także wnioski, jakie można z tych wyników wyciągnąć, zarówno metodyczne, jak i merytoryczne, dotyczące dalszych prac. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an outline for the project, entitled TIROLS, dealing with the analysis of the local networks, based on links and connections related to the local authority websites at the level of municipalities. The project has been recently started, and the empirical work is in the initial stages. The aim is to gather sufficient data on the networks in question, to assess the essential properties of these networks, and to juxtapose them with the data on socio-economic development level of the respective municipalities. Thereby, important hypotheses concerning the relation of such local networks to local socio-economic development would be formulated and verified. The paper provides the prerequisites to the project, including previous work of the team of authors, the initial empirical results and the conclusions from these initial results, as well as methodological and substantive perspectives of the work to do. (original abstract)
Rocznik
Tom
34
Strony
20--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polish Academy of Sciences, Warszawa
 • Polish Academy of Sciences, Warszawa
 • Polish Academy of Sciences, Warszawa
 • Warsaw School of Information Technology
Bibliografia
 • Abonyi J., Feil B.: Cluster Analysis for Data Mining and System Identification. Birkhäuser, Basel-Boston-Berlin 2007.
 • Bański J.: Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach (Websites of self-governmental units with seats in small towns; in Polish). [w:] Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 11, Warszawa 2006, pp. 59-72.
 • Bański J., Czapiewski K.Ł.: Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno- gospodarczego na obszarach wiejskich. Ekspertyza (Identification and assessment of the socio-economic success factors on rural areas; in Polish). Zespół Badań Obszarów Wiejskich, IGiPZ PAN, Warszawa 2008.
 • Battiston S., Delli Gatti D., Gallegati M., Greenwald B.C.N., Stiglitz J.E.: Liaisons Dangereuses: Increasing Connectivity, Risk Sharing, and Systemic Risk. NBER Working Paper No. W15611. January 2009.
 • Bogdanowicz M. et al.: Factors of regional / national success in Information Society developments: Information Society strategies for candidate countries. "First Monday", vol. 8, 10, 2003.
 • Capgemini. The User Challenge. Benchmarking The Supply Of Online Public Services, by P. Wouters, M. Nijskens, J. Tiebout., EC DG Information Society and Media, 2007.
 • Caspary G., O'Connor D.: Providing Low-Cost Information Technology Access to Rural Communities in Developing Countries: What Works? What Pays? OECD Development Centre, Paris, WP No. 229, 2003.
 • Castells M., Himanen P.: The Finnish Model of the Information Society. SITRA Report Series 17, Ventaa 2001.
 • Castells M.: The Information Age: Economy, Society and Culture 2nd edition. Blackwell, Cambridge, MA & Oxford, UK, 2000.
 • Czapiewski K.Ł., Janc K.: The impact of education on regional development in Poland. Typescript, Warsaw 2008.
 • Czernich N., Falck O., Kretschmer T., Woessmann L.: Broadband Infrastructure and Economic Growth. CESifo Working Paper Series No. 2861. December 2009.
 • Demunter C.: Statistics in Focus: The Digital Divide in Europe: European Communities, 2005 http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KE-NP-05-038/EN/KS-NP-05-038-EN.PDF.
 • DeSarbo W.S., Oliver R.L., Rangaswamy A.: A simulated annealing methodology for clusterwise linear regression. "Psychometrika" 1989, 54, 4, pp. 707-736.
 • Drucker P.F.: Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. Perennial Library, 1985.
 • Drucker P.F.: The Post-Capitalist Society. Harper Business, 1993.
 • ESPON project 1.2.2: Telecommunication Services and Networks: Territorial Trends and Basic Supply of Infrastructure for Territorial Cohesion, 2004 www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/259/653/index_EN.html.
 • ESPON Project 1.2.3: Identification of Spatially Relevant Aspects of the Information Society. www.espon.eu Final Report 2007.
 • Gaki E. et al.: The impact of ICT on regional development. Proceedings of Regional Association Conference "Regions in Focus", Lisbon 2007.
 • Gillis B., Mitchell M.: Can ICT stimulate economic development? WSU Center to Bridge the Digital Divide, 2002.
 • Glomb K., Samorząd 2007 - ocena poziomu wdrażania projektów na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego (Self-government 2007 - assessment of the level of implementation of the projects for the information society; in Polish). WWW.samorzad.pap.pl.
 • Gładyś S., Kaliczyńska M.: Wykorzystanie narzędzi webometrii w procesie poznawania społeczności informacyjnych (Using the tools of webometrics in the process of cognition of the information communities; in Polish). [w:] J. Kacprzyk, A. Najgebauer, P. Sienkiewicz, eds.: Badania Operacyjne i Systemowe a Zagadnienia Społeczeństwa Informacyjnego, Bezpieczeństwa i Walki. IBS PAN, Badania Systemowe 62, Warszawa 2008, s. 33-44.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania (Information society: opportunities, threats, challenges; in Polish). Wyd. FTP, Kraków 1999.
 • Guiso L., Sapienza P., Zingales L.: Civic Capital as the Missing Link. CEPR Discussion Paper No. DP7757. March 2010.
 • Hales C.F.: The role of ICT in regional development. [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, C.F. Hales, ed., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 109-117.
 • Heilig G.K.: Information society and the countryside: can internet-based systems bring income alternatives to rural areas? [w:] Bański J., Owsiński J.W. (eds.), Alternatives for European Rural Areas. ERDN, 1, IERiGŻ, IGiPZ PAN, Warszawa, 2003, pp. 65-79.
 • Helliwell J.F., Barrington-Leigh Ch.: Measuring and Understanding Subjective Well-Being. NBER Working Paper No. w 15887. April 2010.
 • Hennig Ch.: Identifiability of models for clusterwise linear regression. "J. of Classification", 2000, 17, pp. 273-296.
 • ICU (2009) International Communication Union, 2009 http//:www.itu.int/ITU-D/ict/statistics (9.04.2010).
 • IDATE: Broadband Coverage in Europe: Final Report 2006 Survey (Data as of 31 December 2005), 2006. http://ec.europa.eu/information_society/ eeurope/i2010/docs/benchmarking/broadband_covera ge_06_2006.doc.
 • Janas A.: Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego a transformacja do społeczeństwa informacyjnego (Socio-economic development of the Subcarpathian province and the transformation towards the information society; in Polish). [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, C. F. Hales, ed., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 173-181.
 • Jashapara A.: Knowledge Management. An Integrated Approach. Prentice Hall, Harlow, 2004.
 • Karmarkar N.L.: e-Business for Creating Wealth: the Hype or Reality. [w:] Lindskog H. (ed.), Information Technology in Business. ITIB 2005. Linköping School of Management, Linköpings universitet, Department of Informatics, St. Petersburg State University of Economics and Finance, Linköping, 2005, pp. 59-71.
 • Kisielnicki J.: Informacyjna technologia szansą Polski w procesie integracji z UE (Information technology as an opportunity for Poland in the process of integration with the EU; in Polish). [w:] J.W. Owsiński, A. Straszak, eds., Badania Operacyjne i Systemowe Wobec Wyzwań XXI wieku. Społeczeństwo Informacyjne a Badania Operacyjne i Zarządzanie. EXIT, Warszawa, 2002, I-43 - I-52.
 • Landabaso, M.: Networks and Rural Development Policy. [w:] F. Boekema, K. Morgan, S. Bakkers, R. Rutten, eds., Knowledge, Innovation and Economic Growth: The Theory and Practice of Learning Regions. Edward Elgar, Northampton, MA, 2000.
 • Lau K.-N., Leung P.-L., Tse K.-K.: A mathematical programming approach to clusterwise regression model and its extensions. EJOR, 1999, pp. 116, 640-652.
 • Leszczyńska M.: Regionalny wymiar nierówności cyfrowych gospodarstw domowych (Regional dimension of the digital divide among the households; in Polish). [w:] C. Hales, ed.: Społeczeństwo informacyjne. Wizje, struktury i determinanty rozwoju. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Rzeszów 2009, s. 119-124.
 • Łukasik-Makowska B., Sala J.: Technologie ICT szansą na rozwój społeczności gmin wiejskich (ICT technologies as an opportunity for the development of rural communities; in Polish). [w:] C. Hales, ed.: Społeczeństwo informacyjne. Wizje, struktury i determinanty rozwoju. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Rzeszów 2009, s. 163-172.
 • Mażbic-Kulma B., Potrzebowski H., Stańczak J., Sęp K.: Evolutionary Approach to Solve Hub-and-Spoke Problem Using alpha-cliques. "Prace Naukowe PW", z. 165: Evolutionary Computation and Global Optimisation, Warszawa 2008(a), pp. 121-130.
 • Mażbic-Kulma B., Potrzebowski H., Stańczak J., Sęp K.: Zastosowanie metod grafowych i algorytmów ewolucyjnych w zadaniach lokalizacyjnych (Application of graph-based methods and evolutionary algorithms in location problems; in Polish). [w:] O. Hryniewicz, A. Straszak, J. Studziński, eds., Badania operacyjne i systemowe: Środowisko naturalne, przestrzeń i optymalizacja. Badania Systemowe, 63, IBS PAN, Warszawa 2008(b), s. 239-248.
 • Mażbic-Kulma B., Owsiński J.W., Sęp K.: Application of selected methods of graph theory and combinatorial heuristics to minimize the number of transit nodes in an air network. Total Logistic Management, 1, 2008(c), pp. 111-123.
 • McLuhan H.: Understanding Media: The Extensions of Man. Sphere Books, London 1964.
 • Measuring ICT for Social and Economic Development. World Telecommunication / ICT Development Report. International Telecommunication Union, 2006.
 • Nakamori Y., Ryoke M.: Identification of fuzzy prediction models through hyperellipsoidal clustering. IEEE Transactions SME, 1994, pp. 24, 8, 1153-1173.
 • Owsiński J.W.: On global optimality in cluster-wise regression. "Control and Cybernetics", 18, 1989, 1.
 • Owsiński J.W.: On a new naturally indexed quick clustering method with a global objective function. "Applied Stochastic Models and Data Analysis", 6, 1990(a), pp. 157-171.
 • Owsiński J.W.: A simple software system for eliciting structured sets of notions from a group of experts (methods and experiences). Knowledge, Data and Computer-Assisted Decisions, M. Schader, W. Gaul. NATO ASI F61. Springer, Berlin-Heidelberg, 1990(b), pp. 369-378.
 • Owsiński J.W.: A concept for a flexible in-session precedence aggregation software. [w:] Badania systemowe. Vol. 3: Podstawy metodologiczne i budowa systemów komputerowych dla potrzeb planowania, zarządzania i wspomagania decyzji, R. Kulikowski, J. Kacprzyk, eds. Omnitech Press, Warszawa, 1990(c), pp. 373-396.
 • Owsiński J.W.: Clustering, Distances and Knowledge from Data. [w:] Ordinal and Symbolic Data Analysis, E. Diday, Y. Lechevallier, O. Opitz, eds. Springer, Berlin-Heidelberg, 1996, pp. 277-287.
 • Owsiński J.W.: Cluster-Wise Modelling: Issues, Proposals, Methods. [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, K. Jajuga, M. Walesiak, eds. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", no. 942, Taksonomia 9. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 400-410.
 • Owsiński J.W.: Group opinion structure: The ideal structures, their relevance and effective use. [w:] D. Baier, K.-D. Wernecke, eds.: Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems. Proc. 27th Annual GfKl Conference, University of Cottbus, March 1214, 2003. Springer-Verlag, Heidelberg-Berlin, 2004, pp. 471-481.
 • Owsiński J.W.: On measurement of sustainability and life quality in Polish municipalities. [w:] O. Hryniewicz, A. Straszak, J. Studziński, eds., Badania operacyjne i systemowe: środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja. Badania Systemowe, 63. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2008(a), s. 185-195.
 • Owsiński J.W.: How can we read out life quality assessments from the official socio-economic data on Polish municipalities? [w:] W. Ostasiewicz, ed., Quality of Life Improvement Through Social Cohesion. Proc. of the 4th International Conference. Wrocław University of Economics, Department of Statistics, 2008(b), pp. 140-155.
 • Owsiński J.W.: Asymmetric distances - a natural case for fuzzy clustering? [w:] D.A. Viattchenin, ed., Developments in Fuzzy Clustering. Vever, Minsk (Belarus'), 2009.
 • Owsiński J.W., Pielak A.M.: Web-based functionality of Polish self-governmental units and its effectiveness in promoting the development of rural areas. [w:] Bański J., ed., Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region. ERDN, 2, IERiGŻ, IGiPZ PAN, Warszawa, 2004, pp. 119-132.
 • Owsiński J.W., Tarchalski T.: Pomiar jakości życia. Uwagi na marginesie pewnego rankingu (Measuring life quality. Remarks on a ranking; in Polish). Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania, "Współczesne Problemy Zarządzania", 2008, no. 1.
 • Pielak A.M., Owsiński J.W.: The local authority website functionalities: the rural vs. urban image. Agricultural Economics and Rural Development, Institute of Agricultural Economics, Bucharest, Romania, IV, 3-4, 2007, 33-42.
 • Pielak A., Owsiński J.W.: Jakość stron internetowych samorządów lokalnych Mazowsza a przestrzeń wiejska (Quality of the websites of local self-governments of Masovia and the rural space; in Polish). [w:] J. Kacprzyk, P. Sienkiewicz, A. Najgebauer, eds., Badania operacyjne i systemowe a zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa i walki. Badania Systemowe, 62. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 2008, s. 45-54.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K.: Wissen manager. Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optima nutzen. 3rd edition, Gabler, Frankfurt/Main 1999.
 • Quality of life, knowledge and competitiveness. Premises and Objectives for Strategic Development of the Finnish Information Society. SITRA 211, Helsinki 1998.
 • Rhodes C.J.: Inferring missing links in partially observed social networks. J. Oper. Res. Soc., 60, 2009, 10, 1373-1383.
 • Sienkiewicz P.: Analiza systemowa rozwoju społeczeństwa informacyjnego (Systems analysis of development of information society; in Polish). [w:] J.W. Owsiński, A. Straszak, eds., Badania Operacyjne i Systemowe Wobec Wyzwań XXI wieku. Społeczeństwo Informacyjne a Badania Operacyjne i Zarządzanie. EXIT, Warszawa, 2002, I-17 - I-28.
 • Smith M.: Implicit affinity networks and social capital. "Information Technology and Management", 10, 2009, 2, 123-134.
 • Sokołowski A.: Empiryczne testy istotności w taksonomii (Empirical significance tests in taxonomy; in Polish). "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie". Monografie, 108, Kraków 1992.
 • Späth H., Clusterwise linear regression. Computing, 1979, 22, 4, 367-373.
 • Straszak A.: Badania operacyjne i systemowe 2002-2022 (Operational and systems research 2002-2022; in Polish). [w:] J.W. Owsiński, A. Straszak, eds., Badania Operacyjne i Systemowe Wobec Wyzwań XXI wieku. Społeczeństwo Informacyjne a Badania Operacyjne i Zarządzanie. EXIT, Warszawa, 2002, I-29-I-42.
 • Székely V., Michniak D.: Existence and quality of Slovak rural municipalities ' websites - the differentiating factor of rural competitiveness. [w:] Floriańczyk Z., Czapiewski K., eds., Endogenous factors stimulating rural development. ERDN, 4, IERiGŻ, IGiPZ PAN, Warszawa, 2006, 69-86.
 • Świeboda H.: Analiza systemowa teleedukacji i telepracy (Systems analysis of tele-education and teleworking; in Polish). [w:] A. Straszak, J.W. Owsiński, eds.: Badania Operacyjne i Systemowe 2004. Na drodze do społeczeństwa wiedzy. EXIT, Warszawa 2004, 35-46.
 • Tapscott D.: The Digital Economy. Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill, New York 1996.
 • Tarnowska A.: Wyposażenie gospodarstw domowych w infrastrukturę teleinformacyjną miernikiem zróżnicowanego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach (Equipment of the households in tele-information infrastructure as a yardstick of differentiated development of the information society in the regions; in Polish). [w:] C. Hales, ed.: Społeczeństwo informacyjne. Wizje, struktury i determinanty rozwoju. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Rzeszów 2009, s. 173-180.
 • The Economist Intelligence Unit. E-readiness rankings.
 • Thurow L.C.: Building Wealth. New Rules for Individuals, Companies, and Nations in a Knowledge-Based Economy. HarperCollins 1999.
 • Toffler A.: Future Shock. Bantam Books, 1970.
 • Toffler A., Toffler H.: The Third Wave. William Morrow, New York 1980.
 • WAES - Website Attribute Evaluation System. Cyberspace Policy Research Group http://www.cyberstate.org/1_0/govt2001/waes.html.
 • Wałaszek M.: Wykorzystanie witryn internetowych przez samorząd terytorialny gmin wiejskich w rejonach atrakcyjnych turystycznie (Use of websites by the territorial self-government of the rural communes in the touristically attractive areas; in Polish). [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, C.F. Hales, ed., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 188-194.
 • Webster F.: Theories of Information Society. Routlege, London 1995.
 • Wierzbicki A.P.: Operations and Systems Research in the Era of Knowledge Civilization. Journal of Organisational Transformation & Social Change. Special Issue on Corruption and Good Governance, edited by J.W. Owsiński, 2010.
 • www.stat.gov.pl/spoleczenstwo-informacyjne.
 • Zienkowski L.: Gospodarka oparta na wiedzy - mit czy rzeczywistość? (Knowledge-based economy - myth or realisty? in Polish). [w:] L. Zienkowski, ed., Wiedza a wzrost gospodarczy. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • Ziółkowski R.: Informacja jako czynnik rozwoju turystyki (Information as the factor of development of tourism; in Polish). [w:] J.W. Owsiński, A. Straszak, ed., Badania Operacyjne i Systemowe Wobec Wyzwań XXI wieku. Społeczeństwo Informacyjne a Badania Operacyjne i Zarządzanie. EXIT, Warszawa, 2002, II-55-II-61.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528746

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.