PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 46 | 49--75
Tytuł artykułu

Determinants of Senior Tourist Activity in Light of Contemporary Research

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinanty aktywności turystycznej seniorów w świetle współczesnych badań
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel. Celem artykułu jest identyfikacja głównych uwarunkowań aktywności turystycznej seniorów w różnych krajach świata w oparciu o literaturę.
Metoda. Studia literaturowe.
Wyniki. Analiza literatury pozwoliła na stwierdzenie, że wśród najważniejszych czynników wpływających na aktywność turystyczną seniorów należy wymienić: wiek, stan zdrowia, płeć, narodowość, poziom dochodów, towarzystwo w podróży, wykształcenie, towarzystwo w podróży i miejsce zamieszkania.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Zaprezentowano rozważania oparte o wybór prac dostępnych we współczesnej literaturze polskiej i międzynarodowej. Należy zwrócić uwagę, że większość prezentowanych wyników dotyczyła badań o charakterze jednorazowym i krótkookresowym dotyczącym określonego kontekstu społecznego i geograficznego. W związku z tym zaprezentowane wnioski są obarczone pewną dozą subiektywizmu wynikającą z doboru źródeł.
Implikacje praktyczne. W Polsce można zaobserwować w ostatnich latach znaczący wzrost zainteresowania zagadnieniem aktywności turystycznej seniorów szczególnie wśród przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, natomiast kwestia znaczenia segmentu osób starszych dla gospodarki turystycznej oraz dostępności oferty dla seniorów wśród praktyków wymaga ciągle działań uświadamiających. Z tego powodu zaprezentowany przegląd uwarunkowań dotyczący turystyki seniorów może przyczynić się do większego zainteresowania tym problemem przedstawicieli biznesu turystycznego oraz osób odpowiedzialnych za politykę turystyczną.
Oryginalność. Artykuł prezentuje w skondensowany sposób przegląd wybranych czynników wpływających na aktywność turystyczną seniorów w różnych krajach świata.
Typ artykułu. Artykuł o charakterze przeglądowym.
(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The aim is to identify the main determinants of tourist activity among seniors in different countries, on the basis of literature.
Method. Study of literature.
Findings. Literature analysis has demonstrated that some of the most important factors affecting tourist activity of seniors comprise: age, medical condition, gender, nationality, income level, travel company, education, travel companion and a place of residence.
Research limitations and conclusions. The discussion has been based on a selection of literary works available in contemporary Polish and international literature. It should be noted that most of the presented results concern the studies of both one-off and short-term character that relates to specific social and geographical contexts. Accordingly, the presented conclusions are subject to a certain degree of subjectivity resulting from the selection of sources.
Practical implications. Recently, there has been a significant increase in interest regarding the issue of senior tourist activity in Poland, especially among representatives of various scientific disciplines. However, the issue of the significance of the elderly to the tourism economy as well as the availability of offers for seniors still requires awareness-raising activities among practitioners. For this reason, the presented overview of conditions concerning the tourism of seniors may contribute to increasing interest in this problem among tourist business representatives and people responsible for tourism policy.
Originality. The article presents a condensed overview of selected factors influencing tourist activity among seniors in different countries.
Type of paper. Review article.
(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Abramowska-Kmon, A. (2011). O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności. [New measures of of the aging process the advancement], "Studia demograficzne", nr 1 (159)), pp. 3-22.
 • Alejziak W. (2012), Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej. [Determinants and social diversity of tourist activity], Studia i Monografie nr 56. AWF Kraków.
 • Alén E., Domínguez T., Losada N. (2012), New Opportunities for the Tourism Market: Senior Tourism and Accessible Tourism, Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies. Kasimoglu M. (ed.). In Tech.
 • Balderas-Cejudo, A., Rivera-Hernaez, O., Patterson, I. (2016), The Strategic Impact of Country of Origin on Senior Tourism Demand: the Need to Balance Global and Local Strategies. "Journal of Population Ageing", pp. 345-373.
 • Batra A. (2009), Senior Pleasure Tourists: Examination of Their Demography, Travel Experience, and Travel Behavior Upon Visiting the Bangkok Metropolis. "International Journal of Hospitality & Tourism Administration", Vol. 10 (3), pp. 197-212.
 • Bąk I. (2013), Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce [Statistical analysis of tourism activity of Polish seniors], Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.
 • Boksberger P., Laesser C. (2008), Segmenting the senior travel market by means of travel motivation - Insights from mature market (Switzerland). CAUTHE Council of Australian University Tourism and Hospitality Education, Gold Coast: Grifith University, pp. 1-13.
 • Bombol M., Słaby T. (2011), Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku [Consumer 55+ as a Challenge to the Market], Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa.
 • Buhalis D., Darcy S., Ambrose I. (2012), Best practice in accessible tourism. Inclusion, Disability, Ageing Population and Tourism. Channel View Publications.
 • Cai L., Schwartz Z., Cohen E. (2001), Senior Tourist in the Holy Land. "Journal of Teaching in Travel and Tourism", Vol. 1 (4), pp. 19-33.
 • Callan R. J, Bowman L. (2000), Selecting a Hotel and Determining Salient Quality Attributes: A Preliminary Study of Mature British Travellers . "International Journal of Tourism Research", Vol. 2, pp. 97-118.
 • Carrigan, M., Szmigin, I. (2000), Advertising in an ageing society. "Ageing and Society", Vol. 20 (1), pp. 217-233.
 • Chen S., C., Shoemaker S. (2014), Age and cohort effects: The American senior tourism market. "Annals of Tourism Research", Vol. 48, pp. 58-75.
 • Chen, C. F., Wu, C. C. (2009), How Motivations, Constraints, and Demographic Factors Predict Seniors. "Asia Pacific Management Review", Vol. 14 (3), pp. 301-312.
 • Cho, V. (2010), A study of the non economic determinants in tourism demand. "International Journal of Tourism Research", Vol. 12(4), pp. 307-320.
 • Cleaver, M., Muller, T. E. (1998). Testing the theoretical link between cognitive age and travel motives: A new way to segment the Australasian senior tourism market? In: ANZ-MAC'98 Conference Proceedings pp. 1634-1648.
 • Dann G. (2001), Targeting Seniors the Language of Tourism. "Journal of Hospitality and Leisure Marketing", Vol. 8(3/4), pp. 5-35.
 • Decrop A., Pecheux C., Bauvin G. (2004), Let's make a Trip Together: An Exploration into Decision Making within Groups of Friends. "Advances in Consumer Research" (eds. Kahn B., E. and Luce M. F.), Vol. 31, pp. 291-297.
 • Deja W. (1986), Wpływ środowiska przyrodniczego na zróżnicowanie turystycznych form rekreacji [The impact of natural environment on the diversity of tourism forms of recreation], Wydawnictwo AWF Warszawa.
 • Dragan, A. (2011), Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki. [Ageing of the Polish society and its results] Warszawa: Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji.
 • Dziedzic E., Skalska T. (2012), Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce [Economic conditions of developing tourist services in Poland], Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki. Warszawa.
 • Fleischer A., Pizam A. (2002), Tourism constraints among Israeli seniors. "Annals of Tourism Research", Vol. 29, No. 1, pp. 106-123.
 • Global Health and Aging, (2011), Washington DC: National Institute on Aging, National Institutes of Health. NIH Publication no. 11-7737.
 • Glover P., Prideaux B. (2009), Implication of population ageing for the development of tourism products and destinations. "Journal of Vacation Marketing", Vol. 15 (1), pp. 25-37.
 • Głąbiński Z. (2014), Wybrane aspekty aktywności turystycznej seniorów w świetle badań jakościowych metodą zogniskowanych wywiadów grupowych [Selected aspects of tourism activity of seniors in the light of qualitative research through applying focus group interviews], [w:] Walas B., Sobczuk J. (ed.), Ewolucja podaży i popytu w turystyce. [The evolution of supply and demand in tourism] Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, pp. 69-94.
 • Głąbiński Z. (2015), The Application of Social Survey Methods in Analysing the Tourist Activity of Seniors, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", Vol. 27, pp. 51-65.
 • Głąbiński Z. (2016), Analysing the tourism activity of seniors by applying the method of participant observation, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", Vol. 33, pp. 55-70.
 • Gonzalez A.M., Rodriguez C., Miranda M.R., Cervantes M. (2009), Cognitive age as a criterion explaining seniors' motivation. "International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research", Vol. 3, No 2, pp. 148-164.
 • Górka J. (2010), Uwarunkowania aktywności rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi Wielkopolski [Determinants of recreational and tourist activity of the inhabitants of the Greater Poland villages], Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
 • Górna J. (2015), Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+ [Preferences and tourist activity of Poles over the age 50 years], "Prace Naukowe Akademii i im. Jana Długosza w Częstochowie", t. XV, nr 1, s.. 153-166.
 • Grabowski J. 2011. Europe Senior Tourism - turystyka społeczna czy turystyka grupy społecznej? [Europe Senior Tourism - social tourism or social group tourism?], [w:] W: Stasiak A. (ed.). Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce . [Perspectives and directions of social tourism development in Poland.] Wydawnictwo WSTH w Łodzi, s. 295-308.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A. (2012), Aktywność turystyczna wielkopolskich seniorów [Tourist activity of seniors in Great Poland - in Polish] [w:] Rapacz A. (ed.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 259, pp. 54-63.
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Środa-Murawska S., Biegańska J. (2014), Rodzina jako czynnik kształtujący aktywność turystyczną seniorów [Family as a factor shaping the tourist activity of seniors - in Polish], [w:] Śledzińska J., Włodarczyk B. (ed.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki . [Intergenerational aspects of tourism.] Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa, s. 85-95.
 • Gryszel P. (2012), Turystyka Społeczna. Stan i perspektywy rozwoju w Polsce i Republice Czeskiej [Social Tourism. Condition and development prospects in Poland and the Czech Republic], Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Gryszel P., Jaremen D., Rapacz A. (2012), Turystyka społeczna - aktywność turystyczna wybranych grup docelowych w świetle badań ankietowych [Social tourism - tourist activity of selected target groups in the light of surveys], [w:] Rapacz A. (ed.) Wyzwania współczesnej polityki turystycznej . [Challenges of contemporary tourism policy.] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 259, s. 178 - 189.
 • Gutkowska K., Słaby T. (2016), Możliwości rozwoju rynku usług dla rdzennej ludności wiejskiej w wieku 60 plus [Market opportunities for indigenous people aged 60+], "Handel Wewnętrzny," nr 4 (363), s. . 44-55.
 • Halicki J. (2000), Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej [Education of seniors in the aspect of competence theory], Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie. Białystok.
 • Hillman W. (2012), Grey Nomads travelling in Queensland, Australia: social and health needs. "Ageing and Society". pp. 1-19. Available on CJO doi: 10.1017/S0144686X12000116
 • Hołowiecka, B., Grzelak-Kostulska, E. (2013), Turystyka i aktywny wypoczynek jako element stylu życia seniorów [Tourism and Active Recreation as Elements of Seniors' Lifestyle], "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", Vol. 291, pp. 163 - 179.
 • Horneman, L., Carter, R. W., Wei, S., Ruys, H. (2002), Profiling the senior traveller: An Australian perspective. "Journal of Travel Research", Vol. 41(1), pp. 23-37.
 • Hsu C., Cai L., Wong K. (2007), A model of senior tourism motivation - Anecdotes from Beijing and Shanghai. "Tourism Management", Vol. 28, pp. 1262-1273.
 • Huang L., Tsai H.T. (2003), The study of senior traveller behavior in Taiwan. "Tourism Management", Vol. 24, pp. 561-574.
 • Huh C., Park S., H. (2010), Changes in Patterns of Trip Planning Horizon: A Cohort Analytical Approach. "Journal of Hospitality Marketing & Management", Vol. 19, pp. 260-279.
 • Hung K., Petrick J. F. (2009), How do we get Baby Boomers and Future Seniors on motor coaches? "Tourism Analysis", Vol. 14. No 5, pp. 665-675.
 • Hunter-Jones P., Blackburn A. (2007), Understanding The Relationship Between Holiday Taking and Self-assessed Health: An Exploratory Study of Senior Tourism. "International Journal of Consumer Studies", Vol. 31 (5), pp. 509-516.
 • Jang S., Wu C.- M., E. (2006), Seniors travel motivation and the influential factors. An examination of Taiwanese seniors. "Tourism Management", Vol. 27 (2), pp. 306-316.
 • Jonsson C., Devonish D. (2008), Does nationality, gender and age affect travel motivation? A case of visitors to Caribbean island Barbados. "Journal of Travel & Tourism Marketing", Vol. 25 (3-4), pp. 398-408.
 • Józefów-Czerwińska, B. (2015), Czas subiektywnie odczuwany. Kiedy przychodzi starość? [Time felt subjectively. When does old age come?]. "Tradicija ir dabartis", Vol. 10 , pp. 166-182.
 • Kaczor B., Zamelska M., (2000), Czynniki warunkujące migracje wypoczynkowe w Polsce, [Factors determining leisure migrations in Poland] [w:] Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku [Tourism economy at the beginning of the 21st century] [ed. S. Bosiacki], AWF Poznań.
 • Kazeminia A., Del Chiappa G., Jafari J. (2013), Seniors' Travel Constraints and Their Coping Strategies. "Journal of Travel Research". Vol. XX(X), pp. 1-14.
 • Kociszewski P. (2012), Produkty turystyki kulturowej dla seniorów - ewolucja i rewolucja? [Cultural tourism products for seniors - evolution and revolution (?)], [w:] Włodarczyk B., Krakowiak B. (ed.), Kultura i Turystyka wspólne korzenie. Regionalna Organizacja Turystyczna woj. łódzkiego. Łódź, pp. 293-308.
 • Kociszewski, P. (2016), Turystyka seniorów jako istotny czynnik aktywizacji osób starszych. [Tourism of seniors as an important factor in the activation of older people.] "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 46 (1) Ekonomia X. Pracownicy wiedzy 65 plus-nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności) [Science workers 65+ - new opportunities (or controversies) in the face of contemporary challenges], pp. 217-237.
 • Kohlbacher F., Sudbury L., Hofmeister A. (2011), Using Self-Perceived Age and the List of Values to Study Older Consumer in 4 Nations. "Advances in Consumer Research Volume" 39, pp. 341-346.
 • Kowalczyk-Anioł J. (2011), Turystyka polskich seniorów - efekty programu Calypso, [Tourism of Polish seniors - effects of Calypso program - in Polish], [w:] Krakowiak B, Latosińska J., Włodarczyk B. (ed.), Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka polska w latach 1989-2009 [Workshops on Tourism Geography. Polish tourism in 1989-2009], Wyd. UŁ, Łódź, pp. 193-204.
 • Kowalczyk-Anioł J. (2013). Różnice pokoleniowe w turystyce polskich seniorów - baby boomers versus pokolenie przedwojenne [Generation differences in tourism of Polish seniors - baby boomers versus pre-war generation], [w:] Pawlusiński R. (ed.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki [Contemporary conditions and problems of tourism development], IG i GPUJ, Kraków, pp. 135-149.
 • Kozak M. (2002), Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations. "Tourist Management". Vol., 23, pp. 221-232.
 • Lee T., H. (2009), A Structural Model to Examine How Destination Image, Attitude and Motivation Affect the Future Behavior of Tourist. "Leisure Sciences", Vol. 31, pp. 215-236.
 • Lehto, X. Y., O'leary, J. T., Lee, G. (2002), Mature international travellers: An examination of gender and benefits. "Journal of Hospitality & Leisure Marketing", Vol. 9 (1/2), pp. 53-72.
 • Le Serre D. (2008), Who is the senior consumer for the tourism industry? "Amfiteatru Economics Journal", Sp. Iss. 2, pp. 190 - 201.
 • Le Serre, D., Chevalier, C. (2012). Marketing travel services to senior consumers. "Journal of Consumer Marketing", Vol. 29(4), pp. 262-270.
 • Le Serre D., Legoherel P., Weber K. (2013), Seniors' Motivations and Perceived Risks: A Cross-Cultural Study. "Journal of International Consumer Marketing", Vol. 25, pp. 61-79.
 • Lindskog H. (2001), Time-Rich and Time-Poor: A New Way for Market Segmentation. New Models of Business: Managerial Aspects and Enabling Technology. Krivulin, pp. 70-84.
 • Littrell M.A., Paige R.C., Song K. (2004), Senior travellers : Tourism activities and shopping behaviours. "Journal of Vacation Marketing", Vol. 10, No 4, pp. 348-362.
 • Losada, N., Alén, E., Domínguez, T., Nicolau, J. L. (2016). Travel frequency of seniors tourists. "Tourism Management", Vol. 53, pp. 88-95.
 • Lutz, W., Sanderson, W., Scherbov, S. (2008). The coming acceleration of global population ageing. "Nature", 451(7179), 716-719.
 • McCormack, C., Cameron, P., Campbell, A., Pollock, K. (2008), 'I Want to Do More than Just Cut the Sandwiches': Female baby boomers seek authentic leisure in retirement. "Annals of Leisure Research", Vol. 11(1-2), pp. 145-167.
 • McDougall L. (1998), Aging Baby Boomers and What it Means for Domestic Travel in the 21st Century. Travel - log. "Statistics Canada - Catalogue", no. 87-003-XIB, pp. 1-9.
 • Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce. [Marketing in Tourism]. Polska Agencja Promocji Turystyki. Warszawa.
 • Morgan, N., Pritchard, A., Sedgley, D. (2015), Social tourism and well-being in later life. "Annals of Tourism Research", Vol. 52, pp. 1-15.
 • Moscardo G., (2006), Third-age tourism. [In:] D. Buhalis, C. Costa (Eds.), Tourism Business Frontiers: consumers, products and industry. Elsevier. Oxford. UK, pp. 30-39.
 • Nielsen K. (2014), Approaches to seniors' tourist behaviour. "Tourism Review", Vol. 69, No. 2, pp. 111-121.
 • Niewiedział D. (2008), Formalne i treściowe aspekty pojęcia aktywności ludzi starych. [Formal and essential aspects of old people's activity], "Polskie Forum Psychologiczne", Vol. 2, No. 13, s.. 96-105.
 • Niezgoda, A., Jerzyk, E. (2013), Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego. [Seniors in the Future of the Tourism Market]. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 32, pp. 475-489.
 • Nimrod G., Rotem A. (2010), Between Relaxation and Excitement: Activities and Benefits Gained in Retirees' Tourism. "International Journal of Tourism Research", Vol. 12, pp. 65-78.
 • Nowakowska A. (1989), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych. [Socio-economic determinants of tourism in spatial systems.] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria specjalna: Monografie nr 88.
 • Oh H., Parks S.C., DeMicco, F. J. (2002), Age- and Gender-Based Market Segmentation: A Structural Understanding. "International Journal of Hospitality & Tourism Administration", Vol. 3(1) 2002, pp. 1-20.
 • Omelan, A., Podstawski, R., Raczkowski, M. (2016), Tourist Activity of Senior Citizens (60+) Residing in Urban and Rural Areas. "Physical Culture and Sport. Studies and Research", Vol. 72(1), pp. 51-65.
 • Oppermann M. (1995), Travel life cycle. "Annals of Tourism Research", Vol. 22 (3), pp. 535-552.
 • Patterson I., Pegg S. (2009), Marketing the Leisure Experience to Baby Boomers and Older Tourists, "Journal of Hospitality Marketing & Management", Vol. 18:2-3, pp. 254-272.
 • Prayag G. (2012), Senior Travelers' Motivation and Future Behavioral Intentions: Case of Nice. "Journal of Travel & Tourism Marketing", Vol. 29, pp. 665-681.
 • Rosset, E. (1959), Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne. [The ageing process of the population. Demographic study.] Polskie Wydawnictwa Gospodarcze. Warszawa.
 • Sangpikul A. (2008), Travel Motivations of Japanese Senior Travelers' to Thailand. "International Journal of Tourism Research", Vol. 10, pp. 81-94.
 • Sanderson, W. C., Scherbov, S. (2007), A new perspective on population aging. "Demographic Research", Vol. 16(2), pp. 27-58.
 • Sedgley D., Pritchard A., Morgan N. (2006), Understanding older woman's leisure: The value of biographical research methods. "Tourism". Vol. 54, No. 1, pp. 43-51.
 • Seweryn R. (2001), Turystyka polskich seniorów na tle wybranych państw Europy zachodniej. [Tourism of Polish seniors on the background of selected countries of Western Europe], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług nr 72. Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów- trendy i kierunki zmian, pp. 627-641.
 • Stasiak A. (2011), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce. [Perspectives and directions of social tourism development in Poland], Wydawnictwo WSTH w Łodzi.
 • Stasiak A. (2011a), Wieś jako obszar turystyki społecznej. [The village as an area of social tourism] "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", Vol. 288 (64), pp. 19-32.
 • Śniadek J. (2007), Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce. [Tourist consumption of Polish seniors in comparison with global trends], "Gerontologia Polska", tom 15, nr 1-2, pp. 21-30.
 • Sund, K. J., Boksberger, P. (2007), Senior and non-senior traveller behaviour: some exploratory evidence from the holiday rental sector in Switzerland. "Tourism Review", Vol. 62 (3/4), pp.21-26.
 • Śniadek J., Zajadacz A. (2010), Senior citizens and their leisure activity: understanding leisure behaviour of elderly people in Poland. "Studies in Physical Culture and Tourism". Vol. 17, No. 2, pp. 193-204.
 • Tiago, M. T. P. M. B., de Almeida Couto, J. P., Tiago, F. G. B., Faria, S. M. C. D. (2016), Baby boomers turning grey: European profiles. "Tourism Management", Vol. 54, pp. 13-22.
 • Wang, K. C., Chen, J. S., & Chou, S. H. (2007). Senior tourists' purchasing decisions in group package tour. "Anatolia", Vol. 18(1), pp. 23-42.
 • World Population Ageing 2013. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2013. ST/ESA/SER.A/348. Uniwersytety Trzeciego Wieku - wstępne wyniki badania za rok 2014/15. [Universities of the Third Age - preliminary results of the study for 2014/15.] GUS. Warszawa.
 • Zimmer Z., Brayley R.E., Searle M.S. (1995), Whether to Go and Where to Go: Identification of Important Influences on Seniors' Decision to Travel. "Journal of Travel Research", Vol. 33, pp. 3-9.
 • Zielińska-Szczepkowska, J., Źróbek-Różańska, A. (2014), Aktywność władz samorządowych w obliczu zmian demograficznych kształtujących sektor turystyczny: przykład województwa warmińsko-mazurskiego [Activity of local government in the face of demographic changes shaping the tourism sector: an example of the Warmian-Masurian Voivodeship], "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", (37-3), pp. 315-323.
 • Europe the best destination for seniors. http://ec.europa.eu/DocsRoom/ documents/5977/attachments/1/translations/en/renditions/native (17.06.2017)
 • Ostrowski M., Pojęcie, rodzaje, rozwój historyczny pojęcia czasu wolnego [Concept, types, historical development of the notion of free time], Online: www.pastoralna.pl (10.06.2017).
 • Zoom na UTW. Raport z badania, dostępny na: http://zoomnautw.pl/wp-content/ uploads/2012/05/Zoom_na_UTW_RAPORT_calosciowy_www.pdf (1.03.2015)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528948

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.