PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 30 | 117--128
Tytuł artykułu

Trwałość projektów unijnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainability of Projects Co-financed From EU Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza obowiązków beneficjentów funduszy UE w obszarze utrzymania trwałości projektów unijnych. W rezultacie przeprowadzonych badań zidentyfikowano kluczowe obszary problemowe związane z utrzymaniem trwałości projektów unijnych: nieosiągnięcie lub nieutrzymanie założonego poziomu wskaźników rezultatu, nieprzestrzeganie obowiązków informacyjno-promocyjnych oraz naruszenie wymogów archiwizacji dokumentacji projektowej. Konieczna jest realizacja działań zwiększających wiedzę wnioskodawców i beneficjentów w zakresie konsekwencji naruszenia trwałości projektu. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the responsibilities of beneficiaries of EU funds in the area of maintaining the sustainability of EU projects. Studies show the most important problems in the area of application the principles related to project sustainability: failure to reach or not maintain the planned level of result indicators, process of archiving documents and process of promoting the project. It is necessary to implement actions that increase the knowledge of applicants and beneficiaries regarding the consequences of violating the sustainability of the project. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117--128
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamiecki K. (1985), O nauce organizacji, PWE, Warszawa.
 • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (2010), Podręcznik Beneficjenta, http://www.2007-2013.cop.lodzkie.pl/index.php/informacjaipromocja/materialy-informacyjne/publikacje.html (dostęp: 03.07.2018).
 • Domiter M., Marciszewska A. (2013), Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin.
 • Gnoiński J. (1967), Zasady organizacji i funkcjonowania systemu kontroli w resorcie komunikacji, WKiŁ, Warszawa.
 • Koontz H., O'Donnell C. (1969), Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych, PWN, Warszawa.
 • Błasiak-Nowak B., Rajczewska M., Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Realizacja regionalnych programów operacyjnych, Kontrola Państwowa, nr 6 listopad-grudzień 2014.
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (2012), Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w okresie trwałości oraz przeprowadzania kontroli obszarów szczególnego ryzyka i kontroli trwałości, http://rpo.mazowia.eu/komunikaty/wytyczne-instytucji-zarzadzajacej-w-zakresiemonitorowania-projektow-realizowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnegowojewodztwa-mazowieckiego-2007-2013-w-okresie-trwalosci-oraz-przeprowadzaniakontroli-obszarow-szczegolnego-ryzyka-i-kontroli-tr.html (dostęp: 30.06.2018).
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010), Krajowe wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/wytycznepolskie/who/Documents/wytyczne/Wytyczne_horyzontalne_dot_kwalifikowania_wydatkow_w_ramach_fstrukturalnych_i_fspojnosci_2007_2013_14052010.pdf (dostęp: 30.06.2017).
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012), Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich, https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx?zakladka=2&strona=1 (dostęp: 20.06.2018).
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Poradnik Beneficjenta. Kontrola, http://www.poig.2007-2013.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/Strony/kontrola.aspx (dostęp: 02.09.2018).
 • Najwyższa Izba Kontroli (2014), Wystąpienie pokontrolne K/14/001 - Trwałość projektów zrealizowanych przy udziale środków UE w ramach Działania 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, https://www.nik.gov.pl (dostęp: 03.09.2018).
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Zakres kontroli trwałości projektu na miejscu jego realizacji dla I i II osi priorytetowej PO IG - broszura informacyjna, http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/pl/defaultopisy/446/2/1/zakres_kontroli_trwalosci_projektu_na_miejscu_jego_realizacji.pdf (dostęp: 08.07.2018).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego.
 • Rudnicki M. (2008), Monitorowanie postępów i efektów wdrażania projektów [w:] Europejska Akademia Samorządowa Praca zbiorowa (2008), Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, Twigger, Warszawa.
 • Zycińska M. (2007), Ewaluacja, monitorowanie i kontrola projektów europejskich [w:] Trocki M., Grucza B. (red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529194

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.