PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 9 (CD) | 930--945
Tytuł artykułu

Od administrowania do zarządzania publicznego gminą jako podstawową jednostką samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
From Administering to Public Management of the Commune as the Basic unit of Local Self-government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym przesłaniem przedstawionych rozważań jest wskazanie, iż zgodnie z demokratyczną koncepcją współrządzenia, warunkiem koniecznym sprawności działań władz jest utrzymywanie w sposób ciągły relacji ze społeczeństwem. Zasadę tę wprowadziła Europejska Karta Samorządu Lokalnego, w której zdefiniowano samorząd jako "prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców." Zapisy te stanowiły późniejszą podstawę restytucji samorządu w Polsce po roku 198987. O skuteczności i efektywności nowego publicznego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego (JST)88 decyduje w coraz większym stopniu marketingowe podejście do zarządzania, w którym ważną rolę odgrywa system gromadzenia i przekazywania informacji. Autorem sukcesu może być więc ta kadra kierownicza, która myśli marketingowo i dysponuje dobrze dobranymi informacjami. Celem artykułu jest przedstawienie aspektu marketingowego koncepcji nowego zarządzania publicznego JST. (abstrakt oryginalny)
EN
The main message of the presented considerations is the indication that in accordance with the democratic concept of co-management, a prerequisite for the efficiency of the authorities' actions is to maintain a continuous relationship with the public. This rule was introduced by the European Local Self-Government Charter, in which local government in defined as "the right and ability of local communities, within the limits set by law, to supervise and manage a fundamental part of public affairs under their own responsibility and in the interests of their inhabitants". These records constituted the later basis for the restitution of self-government in Poland after 198989. The effectiveness and efficiency of a new public local government unit (LGU) management is increasingly determined by the marketing approach to management, in which the information gathering and transmitting system plays an important role. Thus the management team who thinks in marketing way and has well-chosen information can achieve success. The aim of the article is to present the marketing aspect of the concept of a new public LGU management. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
930--945
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • 1. Barczak, B. (1999). Marketing w zarządzaniu gminą. Samorząd Terytorialny, 11.
 • 2. Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 3. Drucker, F.P. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Muza SA.
 • 4. Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607).
 • 5. Ficoń, K. (2001). Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Gdynia: Wydawnictwo Impuls Plus Consulting.
 • 6. Gajdzik, B. (2010). Promocja w gminach - teoria a praktyka. Marketing i Rynek, 10.
 • 7. Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • 8. Goban-Klas, T. i Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, Wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.
 • 9. Hammer, M. (2006). Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan działania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • 10. Jastrzębska, M. (1999). Zarządzanie finansami gmin. Aspekty teoretyczne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 11. Kisielnicki, J. i Sroka, H. (2005). Systemy informacyjne biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 • 12. Kolbus, B. (2017). Kreowanie wizerunku miasta w procesie komunikacji marketingowej na przykładzie miast Polski Wschodniej (praca doktorska). Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Wydział Administracji i Nauk Społecznych.
 • 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
 • 14. Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J. i Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 • 15. Królewski, J. i Sala, P. (red.) (2013). E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 16. Laudon, K.C. I Laudon, J.P. (2000). Management Information systems: Organization and Technology in the Networked Enterprise. Publisher Prentice Hall. (Original from the University of Virginia, Degitized. Aug. 2009).
 • 17. Marks, M. (2002). Typy działań promocyjnych podejmowanych w gminach wiejskich [w:] Marketing Terytorialny. Studia KPZK PAN, 112.
 • 18. Miszewska, E. i Krakowiak, M. (2004). Marketing partnerski w gminie (założenia a rzeczywistość). W: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Tom I. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 19. Nelicki, A. (2010). Polska administracja publiczna w perspektywie governance. W: Nowe zarządzanie publiczne i public governance. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • 20. Payne, A. (1997). Marketing usług. Warszawa: PWE.
 • 21. Penc, J. (1994). Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie. Warszawa, Wydawnictwo Placet.
 • 22. Pluta-Olearnik, M. (1993). Marketing usług. Idee - zastosowania. Warszawa, Wyd. PWE.
 • 23. Duda, A. (red.) (2010). Public relations miast i regionów. Warszawa: Wydawnictwo Difin Sp. z o.o.
 • 24. Zalewski, A. (red.) (2007). Reformy sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 • 25. Sekuła, A. (2005). Marketing terytorialny. W: M. Daszkowska, Marketing. Ujęcie systemowe. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 • 26. Stefanowicz, B. (1998). Informacja. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej i Handlowej w Warszawie.
 • 27. Nowicki, A. (red.) (2005). System informacyjny marketingu przedsiębiorstw: modelowanie. Warszawa, PWE.
 • 28. Szromnik, A. (1997). Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania. W: T. Domański, Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 29. Szromnik, A. (2011). Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów. W: A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast. Warszawa: Wyd. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie.
 • 30. Szromnik, A. (2002). Orientacja marketingowa miasta (gminy) - próba uogólnienia i metoda pomiaru. W: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie. Warszawa: PWE.
 • 31. Ślusarczyk, S. (2005). Nowe podejście i możliwości zarządzania informacjami w firmie. W: S. Ślusarczyk, R. Góra, J. Strojny (red.), Internet a zarządzanie marketingowe. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 • 32. Ślusarczyk, S. (2009). Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw, wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • 33. Taranko, T. (2015). Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty. Warszawa: Oficyna Wolter Kluwer Business.
 • 34. Walasek, J. (2015). Projektowanie systemu informacyjnego organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport, 87 (1929).
 • 35. Włejszo, J. (2002). Wybrane aspekty projektowania struktur organizacyjno-funkcjonalnych ośrodków decyzyjnych. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 • 36. Ziębicki, B. (2014). Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Specjalna. Monografie, 2014/34.
 • http://pl.wikipedia.org./wiki/Teoria_informacji
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529304

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.