PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 | 10--18
Tytuł artykułu

Identyfikacja czynników sprzyjających powstaniu koprodukcji w kreowaniu usług społecznych w środowisku lokalnym - perspektywa Rad Seniorów

Warianty tytułu
Identification of the Factors Favoring the Co-Production of Social Services in the Local Environment - Seniors Council's Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost populacji starszych osób rodzi skutki odczuwane przez całe społeczeństwo i rzutuje na gospodarkę, stosunki społeczne i kulturalne danego państwa. Stąd konieczność podejmowania działań, które przyczynią się do poprawy jakości świadczenia usług społecznych tej grupie społeczeństwa. W tym celu należy doprowadzić aktywnego włączenia się organizacji reprezentujących osoby starsze (np. Rady Seniorów) w działania podejmowane w środowisku lokalnym. Rady Seniorów powinny stać się tym partnerem dla lokalnej władzy i społeczności lokalnej, który przez aktywne działania wspierać będzie proces koprodukcji usług społecznych. Aby to osiągnąć, istotne jest zidentyfikowanie tych czynników, które w opinii zaangażowanych we współpracę podmiotów muszą wystąpić, aby koprodukcja usług mogła zaistnieć. Wiedza na temat tych zjawisk jest niezbędna, aby prawidłowo przygotowywać i podejmować działania w środowisku lokalnym. Tak postawiona teza przyczyniała się do zaprojektowania i przeprowadzenia badań terenowych, których celem było zidentyfikowanie zjawisk, które aktorzy organizacyjni (przedstawiciele Rad Seniorów) postrzegają jako sprzyjające powstaniu koprodukcji w procesie dostarczania usług publicznych, w tym społecznych. Przeprowadzone badanie umiejscowione zostało w tradycji badań interpretacyjnych w badaniach jakościowych, w których opis badanego zjawiska jest konsekwencją opisu rzeczywistości opartej na percepcji rozmówców. Zbieranie danych odbywało się w konsekwencji gromadzenia i analizy transkrypcji wywiadów pogłębionych (10 wywiadów z przedstawicielami Rad Seniorów działającymi w gminach województwa śląskiego), analizy dokumentów organizacyjnych (sprawozdań w zakresie oceny rezultatów dotychczasowej działalności Rad Seniorów) oraz obserwacji uczestniczącej. W wyniku analizy treści wywiadów (przy wykorzystania pakietu NVivo) wyodrębniono następujące zjawiska, które respondenci uznali za konieczne do tego, żeby koprodukcja w zakresie kreowania i dostarczania usług w środowisku lokalnym mogła zaistnieć: (1) motywacja do podejmowania działań, (2) umiejętność delegowania władzy i ponoszenia odpowiedzialności za podejmowanie działań, (3) traktowanie mieszkańców jako kluczowych odbiorców usług, (4) umiejętność tworzenia struktur integrujących, (5) identyfikacja i akceptacja ryzyka oraz (6) zaufanie. (abstrakt oryginalny)
EN
Growing population of the elderly people causes has consequences for whole society and economy and also social and cultural relations. Therefore is necessarily to take actions that contribute to enhance the quality of the provision of social services provided to this group. To achieve this goal organizations which represents elderly people (for example Seniors Councils) should actively participate in actions undertaken in the local environment. Seniors Councils should become a partner supporting co-production process for local authorities and the local community. In order to achieve that it's important to identify those factors that in the opinion of parties involved in partnership favor co-production. Knowledge on these phenomena is in turn necessary to properly prepare and take action in the local environment. This thesis contributed to the designed and conducted of field research aimed at identifying factors which organizational actors (representatives of the Seniors Council) perceive as favoring the creation of co-production in the process of providing public services (including social services). The conducted research was placed in the tradition of interpretative research in qualitative research in which the description of the phenomenon under investigation is a consequence of the description of reality based on the perception of the interlocutors. To the data collection were used the in-depth interviews (10 interviews with representatives of the Seniors Council from municipalities of the Silesian Region), the analysis of documents (reports on the evaluation of the results of current activities of the SC) and the participant observation. The analysis of interviews content (using the NVivo package) allowed for extract following factors that respondents considered as necessarily for initiating co-production in the local environment: (1) motivations to co-production, (2) ability to delegate power and share responsibility in undertaken actions, (3) inhabitants as a key services users, (4) ability to creating integrating structures, (5) identification and acceptance of risk and (6) trust. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
10--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Alford J. (2009), Engaging Public Sector Clients. From Service-Delivery to Co-production, Palgrave Macmillan, Hampshire-New York.
 • Alford J., Yates S. (2014), Mapping public value processes, "International Journal of Public Sector Management", Vol. 27, No. 4, p. 334-352.
 • Andrews R.W., Guarneros-Meza V., Downe J.D. (2016), Public management reforms and social cohesion in Europe: the view from the top, "Public Management Review", Vol. 18, Issue 4, s. 558-582.
 • Bason C. (2010), Leading public sector innovation. Co-creating for a better society, The Policy Press & University of Bristol, Great Britain.
 • Bovaird T. (2007), Beyond engagement and participation: User and community co-production of public services, "Public Administration Review", Vol. 67, No. 5, s. 846-860.
 • Bovaird T., Loeffler E. (2002), From engagement to co-production. The contribution of users and communities to outcomes and public value, "Voluntas", Vol. 23, s. 1119-1138.
 • Brandsen T., Helderman J.K. (2012), The Conditions for Successful Co-production in Housing. A Case Study of German Housing Cooperatives, w: V. Pestoff, T. Brandsen, B. Verschuere (eds.), New Public Governance, the Third Sector and Co-Production, Routledge, New York-London, s. 169-191.
 • Brown K., Keast R., Waterhouse J., Murphy G., Mandell M. (2012), Co-management to solve homelessness: Wicked solutions for wicked problems, w: V. Pestoff, T. Brandsen, B. Verschuere (eds.), New public governance, the third sector and co-production, Routledge, New York, s. 211-226.
 • Brown L., Osborne S.P. (2013), Risk and Innovation. Towards a Framework for risk governance in public services, "Public Management Review", Vol. 15, No. 2, s. 186-208.
 • Calabro A. (2012), Co-production: An alternative to the partial privatization processes in Italy and Norway, w: Pestoff V., Brandsen T., Verschuere B. (eds.), New public governance, the third sector and co-production, Routledge, New York, s. 317-336.
 • Commission (2003), Green Paper on Services of General Interest, COM(2003) 270, 21 May.
 • Commission (2004), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. White Paper of Services of General Interest, COM(2004) 374, 12 May 2004.
 • Council of Europe (2007), Report of the High-level Task Force on Social Cohesion in the 21st Century: Towards an Active, Fair and Socially Cohesive Europe, Strasburg.
 • Czernek K. (2012), Rola zaufania we współpracy na rzecz rozwoju turystyki - przykład wybranych gmin miejskich Beskidu Śląskiego, w: T. Żabińska (red.), Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 72-86.
 • Danik L., Żukowska J. (2011), Rola zaufania we współpracy w innowacjach, "International Journal of Management and Economics", nr 32, s. 50-70.
 • Delnoij D.M., Klazinga N.S., van de Velden K. (2003), Building integrated health systems in central and eastern Europe, "European Journal of Public Health", Vol. 13, s. 240-245.
 • European Commission (2013), Powering European Public Sector Innovation: Towards a New Architecture, Report of the Expert Group on Public Sector Innovation, Directorate General for Research and Innovation, Innovation Union, European Commission, Brussels.
 • European Commission (2014), Investment for Jobs Growth: Promoting Development and Good Governance in EU Regions and Cities. Sixth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, European Union, Brussels.
 • Fenger M., Kok. P.J. (2001), Interdependency, Beliefs, and Coalition Behavior: A Contribution to the Advocacy Coalition Framework, "Policy Science", Vol. 34, Issue 2, s. 157-170.
 • Ferguson R.J., Paulin M., Moslein K. Muller C. (2005), Relational governance, communication and the performance of biotechnology partnerships, "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 12, No. 3, s. 395-408.
 • Gambetta D. (1988), Can we trust?, w: D. Gambetta (red.), Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Blackwell, Oxford, s. 213-237.
 • Gephart R.P. (2004), Qualitative research and the academy of management journal, "Academy of Management Journal", Vol. 47, No. 4, s. 454-462.
 • Jaworski B., Kohli A. (1993), Market orientation: Antecedents and consequences, "Journal of Marketing", Vol. 57, s. 53-70.
 • Joshi A., Moore M. (2004), Institutionalised co-production: Unorthodox public service delivery in challenging environments, "Journal of Development Studies", Vol. 40, No. 4, s. 31-49.
 • Kozak A. (2017), Czy koprodukcję usług publicznych można traktować jako innowację społeczną?, "Humanum", tom 26, nr 3, s. 73-85.
 • Latusek-Jurczak D., Prystupa-Rządca K. (2014), Collaboration and trust-building in open innovation community, Journals of Economics & Management, University of Economics in Katowice, Vol. 17, p. 48-62.
 • McQuaid R.W. (2010), Theory of Organizational Partnerships: Partnership Advantages, Disadvantages and Success Factors, w: S.P. Osborne (eds.), The New Public Governance: Emerging Perspectives on the Practice of Public Governance, Routledge, New York, s. 130-147.
 • Mejer A.J. (2011), Networked Co-production of Public Services in Virtual Communities: From a Government Centric to a Community Approach to Public Service Support, "Public Administration Review", Vol. 71, Issue 4, s. 598-607.
 • Miller C. (1999), Partners in Regeneration: Constructing a Local Regime for Urban Management?, "Policy and Politics", Vol. 27, No. 3, s. 343-358.
 • Mintrom M., Luetjens J. (2017), Creating Public Value: Tightening Connections Between Policy Design and Public Management, "The Policy Studies Journal", Vol. 45, No. 1, s. 170-190.
 • OECD (2011), Together for Better Public Services: Partnering with Citizens and Civil Society, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing.
 • Orn-orn P., Ting B. (2015), Collaboration Co-production, Networks - Convergence of Theories, "Public Management Review", Vol. 17, Issue 4, s. 587-614.
 • Osborne S.P., McLaughlin K., Chew C. (2010), Relationship marketing, relational capital and the governance of public services delivery, w: S.P. Osborne (eds.), The New Public Governance: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance, Routledge, New York, s. 35-42.
 • Osborne S.P., Radnor Z., Strokosch K. (2016), Co-production and the co-creation of value in public services: a suitable case for treatment?, "Public Management Review", Vol. 18, No. 5.
 • Osborne S.P., Strokosch K. (2013), It takes two to tango? Understanding the co-production of public services by integrating the services management and public administration perspectives, "British Journal of Management", No. 24, s. 31-47.
 • Ostrom E. (1990), Governing the commons. The evolution of institutions for collective action, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Panda D.K. (2016), Public private partnerships and value creation: the role of relationship dynamics, "International Journal of Organizational Analysis", Vol. 24, No. 1, s. 162-183.
 • Parks R.B., Baker P.C., Kiser L., Oakerson R., Ostrom E., Ostrom V., Percy S.L., Vandivort M.B., Whitaker G.P., Wilson R. (1981), Consumers as co-producers of public services some economic and institutional considerations, "Policy Studies Journal", Vol. 9, No. 7, s. 1001-1011.
 • Pestoff V. (2012), Co-production and third sector social services in Europe: Some concepts and evidence, "Voluntas", Vol. 23, No. 4, s. 1102-1118.
 • Pestoff V., Brandsen T. (2010), Public governance and the third sector: opportunities for co-production and innovation?, European Group of Public Administration. St Julians, Malta.
 • Pulford L. (2018), Networks And Capacity Building In Social Innovation, Future Challenges and Infrastructures.
 • Radnor Z., Osborne S.P., Kinder T., Mutton J. (2014), Operationalizing co-production in public service delivery. The contribution of service blueprinting, "Public Management Review", Vol. 16, No. 3, s. 403-423.
 • Schlappa H. (2012), Co-management in urban regeneration: New perspectives on transferable collaborative practice, w: V. Pestoff, T. Brandsen, B. Verschuere (eds.), New public governance, the third sector and co-production, Routledge, New York, s. 227-244.
 • Steijn B., Klijnm E.H., Edelenbos J. (2011), Public-private partnerships: added value by organizational form or management, "Public Administration", Vol. 89, No. 4, s. 1235-1252.
 • Titterton M. (2005), Risk and Risk Taking in Health and Social Welfare, Jessica Kingsley Publishers, London-Philadelphia.
 • Tuurnas S. (2015), Learning to co-produce? The perspective of public service professionals, "International Journal of Public Sector Management", Vol. 28, No. 7, s. 583-598.
 • WHO (1999), HEALTH21: The health for all policy framework for WHO European Region, European Health for All Series No. 6.
 • Wilkin J. (2005), Pogoń za rentą przy pomocy mechanizmów politycznych, w: J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 204-219.
 • Wilson D.I., Pelham N. Duffield C.F. (2010), A review of Australian PPP governance structure, "Journal of Financial Management of Property and Construction", Vol. 15 No. 3, s. 198-215.
 • Verschuere B., Brandsen T., Pestoff V. (2012), Co-production: The State of Art. In Research and the Future Agenda, VOLUNTAS, Vol. 23, No. 4, s. 1083-1101.
 • Vries M.S. (2008), Stability despite Reforms: Structural Asymmetries in Dutch local policy networks, "Local Government Studies", Vol. 34, No. 2, s. 221-243.
 • Yang K. (2006) Trust and citizen involvement decisions. Trust in citizens, trust in institutions, and propensity to trust, Administration & Society, Vol. 38, No. 5, s. 573-595.
 • www.diagnoza.com [dostęp 20.03.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529456

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.