PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 191
Tytuł artykułu

Transparentność rachunku wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego - ujęcie teoretyczne i propozycja pomiaru

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie "transparentności" jest używane, głównie w literaturze zagranicznej, w przypadku różnych obiektów zadaniowych, stąd też występuje różnorodność podejść, definicji i modeli pomiarowych. Niestety brakuje odniesienia transparentności do koncepcji sprawozdawczości finansowej funduszy inwestycyjnych. Zachodzi zatem potrzeba uzupełnienia, uporządkowania i dookreślenia dotychczasowych badań dotyczących transparentności oraz odniesienia ich do sprawozdawczości finansowej funduszy inwestycyjnych, w szczególności do rachunku wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego. W niniejszej monografii zaprezentowano wyniki badań, które podjęto z zamiarem uzupełnienia rzeczonej luki poznawczej. Opracowanie może przyczynić się do promowania pomiaru transparentności oraz lepszego zrozumienia koncepcji transparentności sprawozdań finansowych w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, jednak rozważania te można przełożyć także na sprawozdawczość innych podmiotów. Opracowanie mieści się w optyce badawczej sprawozdawczości finansowej funduszy inwestycyjnych, procedura badawcza została osadzona w paradygmacie pozytywistycznym, przyjęto również paradygmat rzetelnego, wartościowego pomiaru działalności gospodarczej na potrzeby rachunku ekonomicznego. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
191
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.: Współczesna metodologia nauk ekonomicznych. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Admati A., Pfleiderer P.: Forcing Firms to Talk: Financial Disclosure Regulation and Externalities. "Review of Financial Studies" 2000, Vol. 13, No. 3, s. 479-519.
 • Ali A., Hwang L.: Country - Specific Factors Related to Financial Reporting and the Value - Relevance of Accounting Data. "Journal of Accounting Reaserch" Spring 2000, s. 1-21.
 • Armour J., Deakin S., Konzelmann S.: Shareholder Primacy and the Trajectoiy of UK Corporate Governance. "British Journal of Industrial Relations" 2003, No. 41, s. 531-555.
 • van Asselt M.B.A.: Perspectives on Uncertainty and Risk. The PRIMA Approach to Decision Support. Kluwer Academic Publishers, Nederlands 2000.
 • Babbie E.: Podstawy badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Ball R.: Infrastructure Requirements for an Economically Efficient System of Public Financial Reporting and Disclosure. "Brookings-Wharton Papers on Financial Services" 2001, s. 127-169.
 • Biadacz R., Chluska J.: Koszty BHP w polityce rachunkowości podmiotu społecznie odpowiedzialnego. "Studia Ekonomiczne" 2014 / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 201, s. 48-59.
 • Bini-Smaghi L., Gros D.: Is the ECB Accountable and Transparent? EEPA, Maastricht 2001.
 • Bini-Smaghi L., Gros D.: Open Issues in European Central Banking. Macmillan, Chichester 2000.
 • Bliss Ch.: Capital Theory and the Distribution of Income. North-Holland Publishing, Oxford 1975.
 • Buk H.: Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 • Bushman R.M., Piotrowski J.D., Smith A.J.: What Determines Corporate Transparency? https://onelinelibrary.wiley.eom/doiyabs/10.llll/j.1475-679X.2004.00136.x (dostęp: 7.04.2018).
 • Bushman R.M., Smith A.J.: Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance, www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/epr/03v09n 1 / 0304bush.pdf (dostęp: 7.04.2018).
 • Castellani F.: A Model of Central Bank Accountability. HEI Working Paper, No. 4, Graduate Institute of International Studies, Geneva 2002.
 • Coiporate Governance. Accountability, Enterprise and International Comparisions. Eds. K. Keasey, S. Thompson, M. Wright. John Wiley&Sons, Chichester 2005.
 • Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense, http://wvAV.wbcsd.org/ web/publications/csr2000.pdf (dostęp: 19.09.2014).
 • Corporate Social Responsibility - Meeting Changing Expectations, http://oldwww.wbcsd.org/ docroot/hbdf 19txhmk3kdxbqdww/csrmeeting.pdf (dostęp: 19.09.2014).
 • Croswell J.W.: Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i miejszane. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • Czajor P.: Rachunkowość instrumentów finansowych. MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe. ODDK, Gdańsk 2010.
 • Czekaj J., Woś M., Żamowski J.: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Dawidowicz D.: Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności. CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 • Dąbrowski K.: Trud istnienia. Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
 • Dechow P.M., Hutton A.P., Kim J.H., Sloan R.: Detecting Eamings Management: A New Approach, https://pdfs.semanticscholar.org/02cb/25b92a362ae25a48clald 908ce378f69fdcc.pdf (dostęp: 8.04.2018).
 • Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P.: Detecting Eamings Management. "The Accounting Review" 1995, No. 70(2), s. 193-225.
 • Djankov S., McLiesh C., Nenova T., Shleifer A.: Wlio Owns the Media. "Harvard Institute of Economie Research Discussion Paper" 2001, No. 1919, https://scholar.harvard.edu/ files/shleifer/files/media.pdf (dostęp: 5.04.18).
 • Dobija M.: Gdy rachunkowość była ekonomią. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2015, nr 83(139), s. 167-182.
 • Dobija M.: Układ pojęć konstytuujących teorię rachunkowości w kontekście nauk ekonomicznych. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2016, t. 89(145), s. 9-28.
 • Dratwińska-Kania B.: Accounting in Uncertainty and Risk Conditions. "Journal of Economies & Management" 2007, Vol. 3, s. 65-76.
 • Dratwińska-Kania B.: Efektywność transakcji hedgingowych według zasad rachunkowości zabezpieczeń. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, nr 1175. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 80-89.
 • Dratwińska-Kania B.: Kontrola wewnętrzna i jej dokumentacja jako element koncepcji odpowiedzialności i rozliczalności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 440. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016.
 • Dratwińska-Kania B.: Koszty transakcji - ujęcie księgowe i sprawozdawcze według krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości. W: Rachunkowość. Sztuka pomiaru i komunikowania. Red. Pracownicy Katedry Rachunkowości. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 153-166.
 • Dratwińska-Kania B.: Modelowanie alokacji kapitału w złożonych strukturach organizacyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • Dratwińska-Kania B.: Odzwierciedlenie ekologicznego obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w identyfikacji i prezentacji sprawozdawczej kategorii kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa. "Studia Ekonomiczne" 2016 / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 253, s. 16-19.
 • Dratwińska-Kania B.: Rachunkowość instrumentów finansowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
 • Dratwińska-Kania B.: Stanowienie koncepcji odpowiedzialności z perspektywy ładu korporacyjnego. W: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej. Red. J. Krasodomska, K. Świetla. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 81-90.
 • Dratwińska-Kania B.: Teoretyczne problemy sprawozdawania o ryzyku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 388. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 41-48.
 • Dratwińska-Kania B.: Wartość godziwa - skąd przyszła i dokąd zmierza? "Studia Ekonomiczne" 2012 / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach", nr 126, s. 143-152.
 • Dratwińska-Kania B.: Wycena instrumentów finansowych w warunkach braku aktywnego rynku. W: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych. Red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa 2009, s. 112-120.
 • Dratwińska-Kania B., Kania P.: Corporate Social Responsibility in Poland and Abroad - A Comparative Analysis. Vol. 2. References: 13th SGEM Geoconference on Ecology, Economics, Education and Legislation, SGEM2013 Conference Proceedings, June 16-22, Albena 2013.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.
 • Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dwudziestolecia. Red. J. Czekaj. PWE, Warszawa 2014.
 • Eijffinger S.C.W., Geraats P.: How Transparent are Central Banks? "European Journal of Political Economy" 2006, Vol. 22, No. 1, s. 1-21.
 • Fedak Z.: Co dalej z ustawą o rachunkowości? "Rachunkowość" 2017, nr 6, s. 15-31.
 • Flejterski S.: Metodologia finansów. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Francis J., Schiper J.K., Vincent L.: Expanded Disclosures and the Increased Usefulness of Earnings Announcements. "The Accounting Review" 2002, No. 77, July, s. 515-546.
 • Freeman R.E.: A Stakeholder Theory of Modem Corporation. W: Ethical Theory and Business. Eds. T.L. Beauchamp, N.E. Bowie. Person/Prentice-Hall, Upper Saddle River 2004, s. 55-64.
 • Freeman R.E.: Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston 1984.
 • Frendzel M.: Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
 • Friedman A.L., Miles S.: Stakeholders. Theory and Practice. Oxford University Press, New York 2006.
 • Gabryelczyk K.: Fundusze inwestycyjne. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Gierusz J.: Dylematy wyceny inwestycji w nieruchomości. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, t. 53(109), s. 51-55.
 • Gierusz J.: Zmiany założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (1989-2010). W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy. Red. A. Karmańska. Oficyna Wydawnicza SGF1, Warszawa 2013, s. 551-568.
 • Gilder G.: Standard złota w epoce pieniądza cyfrowego. Fijorr Publishing Company, Warszawa 2015.
 • Głuszek E., Kacała J.: Metodologiczne podstawy projektowania modeli dojrzałości. Nauki o zarządzaniu. "Management Sciences" 2015, nr 2(23), s. 26-42.
 • Grabiński K.: Wpływ kryzysu gospodarczego na aktywne kształtowanie wyniku finansowego w europejskich spółkach giełdowych. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2016, t. 87(143), s. 29-42.
 • Grady P.: Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprises. American Institute of Certified Public Accountants, New York 1965.
 • Grajewski P.: Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja. PWE, Warszawa 2007.
 • Gray R.H., Owen D.L., Adams C.: Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting, Prentice-Hall, Hemel Hempstead 1996.
 • de Haan J., Amtenbrink F.: A Non-Transparent European Central Bank? Who is to Blame? University of Groningen, mirneo, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfin7abs tract_id=l 138224 (dostęp: 5.04.2018).
 • Handriksen E.A., van Breda M.F.: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hayek F.A.: The Use of Knowledge in Society. "The American Economics Review" 1945, Vol. XXXV, s. 519-529.
 • Healy P., Hutton A., Palepu K.: Stock Performance and Intermediation Changes Surrounding Sustained Increase in Disclosure. "Contemporary Accounting Research" 1999, Vol. 16(3), s. 485-520.
 • Hellich E.: Wpływ statystyki publicznej na politykę rachunkowości. W: "Studia Ekonomiczne" 2014 / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 201, s. 96-104.
 • Hołda A.: Percepcja pojęcia "rachunkowość kreatywna" przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2016, t. 87(143), s. 43-54.
 • Hołda A., Staszel A.: Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne, regulacyjne. Red. B. Micherda. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczego w Krakowie, Kraków 2015, s. 132-143.
 • Hope O.: Disclosure Practices, Enforcement of Accounting Standards and Analyst Forecast Accuracy: An International Study. "Journal of Accounting Research" 2003, No. 41, s. 235-272.
 • Ignatowski R.: Dyskonto a polska rachunkowość. "Rachunkowość" 2009, nr 3, s. 11-18.
 • Jarugowa A.: Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości. W: Współczesne problemy rachunkowości. Red. A Jarugowa. PWE, Warszawa 1991, s. 5-20.
 • Jensen M.C., Meckling W.H.: Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. "Journal of Financial Economics" 1976, No. 3, s. 305-360.
 • Jones J.J.: Earnings Management During Import Relief Investigations. "Journal of Accounting Research" 1991, Vol. 29, No. 2, s. 193-228.
 • Kabalski P.: Istotność w rachunkowości. "Rachunkowość" 2016, nr 8, s. 3-16.
 • Kabalski P.: Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
 • Kalinowski T.B.: Modele oceny dojrzałości procesów. "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica" 2011, nr 258, 179-184.
 • Kamela-Sowińska A.: Czy rachunkowość to już nauka społeczna. W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy. Red. A. Karmańska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 309-328.
 • Kamela-Sowińska A.: Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości. W: Finansyzacja i jej wpływ na globalny rozwój sprawozdawczości finansowej. Wybrane prace z dorobku naukowego Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za lata 2007-2017. Red. A. Kamela-Sowińska. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2017, s. 19-29.
 • Kamela-Sowińska A.: Geopolityka rachunkowości, czyli o zmierzchu rachunkowości, którą znamy. W: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1. Red. J. Gierusz, T. Martyniuk. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009, s. 17-32.
 • Kamela-Sowińska A.: Rachunkowość a geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego. "Rachunkowość" 2017, nr 6, s. 5-14.
 • Kania K.: Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Kania P., Kaczmarzyk J.: Principal-Agent Conflict in Assets Management Companies in Terms of Portfolio Style. W: Finanse wobec problemów gospodarki światowej. Red. M. Jastrzębska, K. Stańczak-Strumiłło. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 419-430.
 • Kang T., Hoong P.Y.: Economic Developmend and the Value-Relevance of Accounting Information - A Disclosure Transparency Perspective. "Review of Accounting & Finance" 2005, Vol. 4, No. 1, s. 7-10.
 • Karmańska A.: Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości - garść ustaleń i refleksji. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2013, t. 71(127), s. 125-146.
 • Kay J., Silberston A.: Corporate Governance. "National Institute Economic Review", August 1995, s. 88-97.
 • Kohlegger M., Maier R., Thalmann S.: Understanding Maturity Models. Results of a Structured Content Analysis. Proceedings of I-KNOW'09 and I-SEMANTICS'09 Conference 2-4 September, Graz, Austria 2009.
 • Krajowy Standard Rewizji Finansowej 320. Załącznik 1.11 do uchwały nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015, https://www.pibr.org.pl/ assets/file/507/KRBR-uchwała-2783-52-2015-KSRF-320.pdf (dostęp: 25.01.2018).
 • Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości. Red. A. Piosik. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Kwiecień M.: Dylematy rachunkowości jako nauki społecznej, http://www.pte.pl/kongres/ referaty/Kwiecień Mirosława/Kwiceień M. - DYLEMATY RA CHUNKOWOŚCI JAKO NAUKI SPOLECZNEJ.PDF (dostęp: 7.04.2018).
 • Kwiecień M.: Nowe warunki gospodarowania a wyzwania dla rachunkowości i jej paradygmatów. W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy. Red. A. Karmańska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 339-351.
 • Laurens B.J., Arnone M., Segalotto J.F.: Central Banie Independence, Accountability, and Transparency. A Global Perspective. Palgrave Macmillan, London 2009.
 • Luenberger D.G.: Teoria inwestycji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Luty Z.: Rachunkowość jako uniwersalne poznanie. W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy. Red. A. Karmańska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 329-337.
 • Marens R., Wicks A.: Getting Real: Stakeholder Theory Management Practice and the General Irrelevance of Fiduciary Duties owed to Shareholders. "Business Ethics Quarterly" 1999, No. 9/2, s. 273-294.
 • Mączyńska E.: Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu. "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2011, nr 9, s. 43-70.
 • Mączyńska E.: Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 37, s. 103-120.
 • Messner Z., Pfaff J.: Podstawy rachunkowości finansowej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
 • Micherda B.: Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. W: Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. B. Micherda. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 18-22.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • von Mises L.: Teoria pieniądza i kredytu. Fijorr Publishing, Warszawa 2012.
 • Mućko P.: Wycena w wartości godziwej w świetle asymetrii informacji i potrzeb informacyjnych użytkowników sprawozdań finansowych. "Studia Ekonomiczne" 2012 / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 125, s. 87-96.
 • Myddelton D.R.: Margins of Error in Accounting. Palgrave Macmillan, Great Britain 2009.
 • Myers S.C.: The Determinants of Corporate Borrowing. "Journal of Financial Economics" 1977, No. 39, s. 147-176.
 • Nowak E.: Rachunkowość. Kurs podstawowy. PWE, Warszawa 2011.
 • Nowak W.A.: Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Owsiak S.: Finanse. PTE, Warszawa 2015.
 • Owsiak S.: Rynek i państwo - poszukiwanie nowego konsensusu. Wykład na Uniwersytecie Warszawskim z serii: 8 wykładów na nowe tysiąclecie, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=_K5oQf0q4Pw (dostęp: 29.12.2016).
 • Padoa-Schioppa T., Randzio-Path C.: The ECB: Independence and Accountability. Policy Paper BOO-16, ZEI/Center for European Integration Studies.
 • Pawnall G., Schipper K.: Implications of Accouting Research for the SEC's Consideration of International Accounting Standards for U.S. Securities Offerings. "Accounting Horizons", September 1999, s. 259-280.
 • Pennacchi G.: Theoiy of Asset Pricing. Pearson Education, New York 2008.
 • Pera K., Buła R., Mitręga D.: Modele inwestycyjne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Pera K.: Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Pfaff J.: Kapitały własne. W: Rachunkowość finansowa. Red. Z. Messner. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 398-429.
 • Pfaff J.: Rewizja finansowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 • Piosik A.: Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
 • Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Popper K.R.: Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Pöppelbuß J., Röglinger M.: What Makes a Useful Maturity Model? A Framework of General Design Principles for Maturity Models and its Demonstration in BPM. ECIS 2011, Proceedings Paper 28, http://aisel.aisnet.org/ecis2011 (dostęp: 4.11.2017).
 • Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw handlowych. Obrót krajowy i międzynarodowy. Red. T. Martyniuk. Difin, Warszawa 2004.
 • Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych. Red. W. Gabrusewicz. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.
 • Rajan R., Zingales L.: Financial Dependence and Growth. "American Economic Review" 1998, No. 88, s. 559-586.
 • Rothbard M.N.: Tajniki bankowości. Podręcznik akademicki. Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego (Dz.U. Nr 187, poz. 1936).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz.U. Nr 114, poz. 960 i 961).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych (Dz.U. Nr 114, poz. 960).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie określania kryteriów, które muszą spełniać koszty dystrybucji przy wyliczaniu kapitału własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 160, poz. 1347 i 1348).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych (Dz.U. Nr 120, poz. 828).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz.U. Nr 119, poz. 813).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 249, poz. 1859).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu in-formacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 364).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktu interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 156, poz. 1235).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz.U. Nr 156, poz. 1235).
 • Rôglinger M., PôppelbuG J., Becker J.: Maturity Models in Business Process Management. "Business Process Management Journal" 2012, No. 2(18), s. 328-331.
 • Ryzyko w rachunkowości. Red. A. Karmańska. Difm, Warszawa 2008.
 • Schichter J.: Surveying Project Management Capabilities. "PM Network", 13 April 1999, No. 13(4), s. 39-40.
 • Skilos P.: The Changing Face of Central Banking: Evolutionary Trends sińce World War II. Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Smejda M.: Teoretyczne kontrowersje wokół przedmiotu rachunkowości. W: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności. Red. B. Fiedor. IX Kongres Ekonomistów Polskich. PTE, Warszawa 2015, s. 393-407.
 • Sokołowska A.: Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja - ocena - kierunki doskonalenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Solomon J.: Corporate Governance and Accountability. Second édition. John Wiley&Sons, Chichester 2007.
 • de Soto J.H.: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2009.
 • Stasavage D.: Transparency, Démocratie, Accountability and the Economie Conséquences of Monetary Institutions. "American Journal of Political Science" 2003, Vol. 47, No. 3, s. 389-402.
 • Śnieżek E., Wiatr M.: W kierunku tworzenia współczesnych modeli sprawozdawczości finansowej. W: Współczesne nurty badawcze w rachunkowości. Red. I. Sobańska, P. Kabalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 245-291.
 • Śnieżek E., Wiatr M.: Wpływ luki informacyjnej na modyfikacje ujawnień informacji o wyniku finansowym - wyniki badań brytyjskich spółek publicznych należących do indeksu FTSE 100. "Studia Ekonomiczne" 2014 / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 201, s. 350-362.
 • Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych. Red. M. Dobija. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 • Titman S.: The Effects of Capital Structure on a Firm's Liquidation Décision. "Journal of Financial Economies" 2010, No. 13, s. 137-151.
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.).
 • Waller S., de Haan J.: Credibility and Transparency of Central Banks: New Results Based on IFO's World Economie Survey. "CESIFO Working Paper" 2004, No. 1199, s. 5-49.
 • Wędzki D.: Użyteczność w teorii sprawozdania finansowego. W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy. Red. A. Karmańska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 441-454.
 • Winkler B.: Which Kind of Transparency? On the Need for Clarity in Monetary Policy-Making. IFO - studien, Berlin 2002, No. 48, https//search.proquest.com/docview/ 217137569/AEA25540c3284865PQ/4?accountid=45580 (dostęp: 5.04.2018).
 • Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości. Red. B. Micherda. Difm, Warszawa 2013.
 • Wojtowicz P.: Obiektywność rachunku zysków i strat w warunkach polskich. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003, nr 13(69), s. 300-313.
 • Wojtowicz P.: Próba identyfikacji czynników determinujących kształtowanie wyniku finansowego w celu unikania małych strat w spółkach publicznych w Polsce. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2012, t. 65(121), s. 111-129.
 • www.slcwp.pl/prof.,Zbigniew,Luty przewodniczący,Rady,Naukowej,SKwP,3666.html (dostęp: 2.01.2010).
 • Verrecchia R.E.: Essays on Disclosure. "Journal of Accounting and Economics" 2001, No. 32, s. 97-180.
 • Zack G.M.: Fair Value Accounting Fraud. New Global Risk and Detection Techniques. John Wiley&Sons, New Jersey 2009.
 • Założenia koncepcyjne CJ4-CJ34. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Zarządzanie wiedzą w projektach. Metodyki, modele kompetencji i modele dojrzałości. Red. M. Trocki. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Zingales L.: Corporate Governance. The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law. Macmillan, London 1998.
 • Zingales L.: In Search ofNew Foundations. "Journal of Finance" 2000, No. 55, s. 1623-1653.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530332

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.