PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 509 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 245--256
Tytuł artykułu

Rynek kapitałowy. Ekonomia a prawo

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Capital Market. Economy vs. Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badawczym opracowania jest przedstawienie pojęcia rynku kapitałowego w naukach ekonomicznych i prawnych oraz zasygnalizowanie podstawowych różnic semantycznych w tym zakresie. W tym też celu w pierwszej części przedstawione zostało znaczenie pojęcia rynku kapitałowego na gruncie nauk ekonomicznych, a części drugiej rozumienie tego pojęcia w naukach prawnych. W części trzeciej wskazano podstawowe różnice w obydwu zakresach definicyjnych. Zastosowanie metody poznawczej w połączeniu z metodą dogmatyczno-prawną pozwoliło na ukonstytuowanie przedstawionych w opracowaniu wniosków. I tak też w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że pojęcie rynku kapitałowego w teorii ekonomii jest odmienne ujmowane niż czyni to litera prawa(abstrakt oryginalny)
EN
The research objective of the study was formulated as a representation of the understanding of the concept of the capital market based on economic and legal sciences and the signaling of basic semantic differences in this respect. For this purpose, the first part presents the meaning of the concept of the capital market based on economic sciences, and the second part presents the understanding of this concept in the area of legal sciences. The third part of the study indicates the basic differences in both definitions. The use of the cognitive method in combination with the dogmatic and legal method allowed to formulate the conclusions presented in the study. Thus, as a result of the conducted research, it has been stated that the concept of the capital market in the theory of economy is differently recognized than the letter of law does(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Al-Kaber M., 2007, Struktura funkcjonalna rynku kapitałowego i jego rozwój w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 • Bień W., 1999, Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa.
 • Blicharz R., 2009, Nadzór Komisji Nadzoru finansowego nad rynkiem kapitałowym, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Katowice.
 • Blicharz R., 2013, Instytucje prawa rynku kapitałowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora", Toruń.
 • Brett M., 1993, Świat finansów, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Clark J.F., Taylor R.W., 2001, Podstawy inwestowania. Wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Czarny B., 2002, Praca, kapitał, ziemia, [w:] B. Czarny, R. Rapacki, Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Czekaj J., 2008, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Daniluk M., 1998, Rynek kapitałowy: papiery wartościowe, operacje giełdowe, strategie inwestowania, Bellona, Warszawa.
 • Dębski W., 2012, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobosiewicz Z., 2013, Giełda. Zasady działania. Inwestorzy. Rynki giełdowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014, s. 349.
 • Dziawgo D., 2012, Rynek finansowy. Istota - instrumenty - funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Fama E.F., 1970, Efficient Capital Markets. A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, no 25.
 • Gart A., 1988, Handbook of the Money and Capital Markets, Quorum Books, New York, Westport, Connecticut, London.
 • Gębicki W., 1991, Bank i biura maklerskie na rynku papierów wartościowych, PPU Park, Bielsko-Biała.
 • Górski M., 2009, Rynkowy system finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gruszczyńska-Brożbar E., 2008, Struktura przedmiotowa rynku kapitałów pieniężnych, [w:] Instrumenty rynku kapitałów pieniężnych, E. Gruszczyńska-Brożbar, K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Gruz M., 2003, Rynek kapitałowy. Wybrane problemy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • Grzegorczyk W., 1993, Polski rynek papierów wartościowych, Zarządzanie i Finanse, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa
 • http: //orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2191_u/$file/2191_u.pdf (12.03.2018).
 • Jajuga K., 1997, Rynki finansowe, [w:] K. Jajuga, K. Kuziak, P. Markowski, Rynek kapitałowy. Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jajuga K., 1999, Inwestycje. Instrumenty finansowe, [w:] K. Jajuga, T. Jajuga, Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelii C., 1991, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 • Kaźmierczak A., 1993, Pieniądz i bank w kapitalizmie: zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kosikowski C., Matuszewski J., 2010, Geneza i ewolucja oraz stan obecny i przewidywana przyszłość prawa finansowego, [w:] C. Kosikowski (red.), System prawa finansowego, t. 1: Teoria i nauka prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kosikowski C., Olszak M., 2010, Od prawa bankowego do prawa rynku finansowego, [w:] J. Głuchowski (red.), System prawa finansowego, t. 1: Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kruszka M., 2005, Transakcyjny popyt na pieniądz w warunkach transformacji gospodarczej, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Funkcjonowanie rynku pieniężnego i kapitałowego, Zeszyty Naukowe, nr 52, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Poznaniu, Poznań.
 • Kudła J., 2011, Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Lichosik A., 2017, Interdyscyplinarny charakter prawa rynku kapitałowego, [w:] P. Bieś-Srokosz, J. Srokosz, E. Żelasko-Makowska (red.), Wzajemne oddziaływanie gałęzi prawa publicznego i prywatnego, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 • Lichosik A., Blicharz R., 2015, Prawo rynku kapitałowego, [w:] R. Blicharz (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Luenberger D.G., 2003, Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Madej Z., 1998, Polski rynek kapitałowy, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa.
 • Materiały informacyjne KNF, 2005, Nowe regulacje rynku kapitałowego - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku, KPWiG, https://www.knf.gov.pl/Images/noweprawo_tcm75-6653.pdf (29.10.2016).
 • Matuszewski P., 2000, Zachowania inwestorów i znaczenie informacji a efektywność rynku kapitałowego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria 1, nr 277.
 • Milo W., 2000, Finansowe rynki kapitałowe. Przypadek Polski lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mishkin F. S., 2002, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nawrot W., 2008, Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa.
 • Orechwa-Maliszewska E., 2008, Organizacja i instytucje rynku kapitałowego, [w:] J. Kilon (red.), Giełda i inwestycje na rynku kapitałowym. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok.
 • Owsiak S., 2002, Podstawy nauki finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Pyka I. 2003, Struktura i kierunki zmian rynku finansowego w procesach globalizacji, [w:] I. Pyka (red.), Rynek pieniężny i kapitałowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Pyka I., 2003, Struktura i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego, [w:] I. Pyka (red.), Rynek pieniężny i kapitałowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z 25 kwietnia 2016 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, Dz.Urz. UE L 87 z 31.03.2017 ze zm.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z 12 listopada 2010 w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, Dz.Urz. UE L 302 z 18.11.2010 ze zm.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z 14 marca 2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego, Dz.Urz. UE L 86 z 24.03.2012 ze zm.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z 17 kwietnia 2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, Dz.Urz. UE L 115 z 25.04.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 4 lipca 2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, Dz.Urz. UE L 201 z 27.07. 2012ze zm.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 17 kwietnia 2013, Dz.Urz. UE L 115 z 25.04.2013.
 • Sławiński A., 2006, Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ustawa z 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2017, poz. 196 ze zm.
 • Ustawa z 22 marca 1991 Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, Dz.U. nr 35, poz. 155.
 • Ustawa z 29 lipca 2005 o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Dz.U. 2014, poz. 1537 ze zm.
 • Ustawa z 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2014, poz. 94 ze zm.
 • Ustawa z 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. 2013, poz. 1382 ze zm.
 • Wawryszuk-Misztal A., 2007, Struktura finansowania operacyjnego zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto na przykładzie spółek wytwarzających napoje alkoholowe destylowanie, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Widz E., 2009, Realizacja funkcji mobilizacji i alokacji kapitału przez rynek New Connect w warunkach kryzysu finansowego, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Wierzbowski M., 2012, Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 • Wypych M., 2001, Finanse i instrumenty finansowe, Absolwent, Łódź. Zamora P., 1992, Organizacja i funkcjonowanie rynku kapitałowego: pomocnicze materiały dydaktyczne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Zawadzka P., 2011, Pojęcie i zakres rynku finansowego, [w:] R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Zdebel M., 2008, Prawo finansowe jako dział prawa, [w:] J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc (red.), Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Ziarko-Siwek U., 2005, Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530486

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.