PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 258
Tytuł artykułu

Dynamiczne zdolności marketingowe organizacji Koncepcja i wybrane obszary zastosowań

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza praca opiera się na tezie, że we współczesnym otoczeniu organizacje nie mogą w dłuższym okresie skutecznie rywalizować, posługując się tym sam czynnikiem przewagi, co skłania do bacznego monitorowania otoczenia i poszukiwania nowych wyróżników od konkurencji. Takie podejście do biznesu jest właściwe właśnie szkole dynamicznych zdolności organizacji. Przedmiotem tej pracy są tzw. dynamiczne zdolności marketingowe (DZM), które odnoszą się do procesów modyfikujących zbiór zasobów marketingowych organizacji z wykorzystaniem wiedzy organizacji na temat zmian w otoczeniu. Nietrudno nie zauważyć, że takie rozumienie DZM równa się bardzo szerokiemu spektrum zainteresowań pracy, co znajduje wyraz zwłaszcza w jej części koncepcyjnej (rozdziały I i II) oraz w rozdziale III nakierowanym na eksplorację DZM. Jednak w rozdziale IV prezentującym wyniki badań ilościowych skoncentrowano się jedynie na wybranych, specyficznych formach DZM oraz specyficznych obszarach stosowania DZM (media społecznościowe, koprodukcja w relacjach z klientami). Taka konstrukcja pracy wynikała z dwóch głównych względów. Po pierwsze, skoro same zasoby marketingowe będące przedmiotem DZM stanowią bardzo szeroką kategorię, w którą wpisuje się takie kwestie, jak chociażby wizerunek organizacji, rozpoznawalność marki, system CRM czy kompozycja promotion-mix, trudno sobie wyobrazić, aby jedna praca traktowała na tym samym poziomie szczegółowości wszystkie specyficzne odmiany oraz obszary stosowania DZM, i to zarówno na poziomie koncepcyjnym, jak i poziomie empirycznego testowania hipotez. Po drugie, niniejsza praca jest zakorzeniona w szerszym paradygmacie zarządzania odnoszącym się do dynamicznych zdolności organizacji, a zatem powinna być zgodna z tym paradygmatem, ale również można od niej oczekiwać podjęcia próby zmierzenia się z zarzutami kierowanymi wobec tego paradygmatu. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
258
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamczyk M. (2012), Współczesny kryzys finansowy - przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwer-sytetu Gdańskiego", 31(1), 13-29.
 • Adaso H. (2015), 5 Content marketing lessons from House of Cards, "DMN3", https://www.dmn3 .com.
 • Adner R., Helfat C.E. (2003), Corporate effects and dynamic managerial capabilities, "Strategic Management Journal", 24(10), 1011-25.
 • Alajoutsijärvi K., Möller K., Tähtinen J. (2000), Beautiful exit: How to leave your business partner, "European Journal of Marketing". 34(11/12), 1270-90.
 • Alberts W.W. (1989), The experience curve doctrine reconsidered, "Journal of Marketing", 36-49.
 • Amit R., Schoemaker P.J.H. (1993), Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal", 14(1), 33-46.
 • Arend R.J., Bromiley P. (2009), Assessing the dynamic capabilities view: Spare change, everyone? SAGE Publications Sage UK, London, England.
 • Argote L., Beckman S.L., Epple D. (1990), The persistence and transfer of learning in industrial settings, "Management Science", 36(2), 140-54.
 • Arnaboldi M., Coget J.-F. (2016), Social media and business, "Organizational Dynamics", 1(45), 47-54.
 • Arndt J. (1985), On making marketing science more scientific: Role of orientations, paradigms, metaphors, and puzzle solving, "Journal of Marketing", 49(3), 11-23.
 • Atkinson P., Delamont S. (2006), Rescuing narrative from qualitative research, "Narrative Inquiry", 16(1), 164-72.
 • Atuahene-Gima K., Slater S.F., Olson E.M. (2005), The contingent value of responsive and proactive market orientations for new product program performance, "Journal of Product Innovation Management", 22(6), 464-82.
 • Awdziej M., Tkaczyk J. (2017), Media społecznościowe w zachowaniach konsumentów [w:] M. Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, WN PWN, Warszawa, 127-47.
 • Baker W.E., Sinkula J.M. (2007), Does market orientation facilitate balanced innovation programs? An organizational learning perspective, "Journal of Product Innovation Management", 24(4), 316-34.
 • Barney J.B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", 17(1), 99-120.
 • Barrales-Molina V., Martinez-López F.J., Gazquez-Abad J.C. (2014), Dynamic marketing capabilities: Toward an integrative framework, "International Journal of Man-agement Reviews", 16(4), 397-416.
 • Barreto I. (2010), Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the future, "Journal of Management", 36(1), 256-80.
 • Bartosik-Purgat M. (2016), Media społecznościowe na rynku międzynarodowym per-spektywa indywidualnych użytkowników, Difin SA, Warszawa.
 • Bass F.M. (1995), Empirical generalizations and marketing science: A personal view, "Marketing Science", 14(3), G6-G19.
 • Bąkowska-Morawska U. (2006), Zasoby relacyjne w strategii przedsiębiorstw [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, Prace Naukowe WWSZiP, 165-76.
 • Berger M., Mitręga M. (2014), Uwarunkowania skutecznego zarządzania konfliktem w relacjach przedsiębiorstwa z reklamującym, "Marketing i Rynek", 2(21), 9-14.
 • Blome C., Schoenherr T., Rexhausen D. (2013), Antecedents and enablers of supply chain agility and its effect on performance: A dynamic capabilities perspective, "International Journal of Production Research", 51(4), 1295-318.
 • Booms B.H., Bitner M.J. (1981), Marketing strategies and organization structures for service firms, "Marketing of Services", 25(3), 47-52.
 • Borden N.H. (1964), The concept of the marketing mix, "Journal of Advertising Research", 4(2), 2-7.
 • Borkowski S., Ulewicz R.M. (2008), Zarządzanie produkcją: systemy produkcyjne, Oficyna Wydawnicza "Humanitas".
 • Bowen F.E., Cousins P.D., Lamming R.C., Faruk A.C. (2001), The role of supply man-agement capabilities in green supply, "Production and Operations Management", 10(2), 174-89.
 • Bratnicki M. (2010), Przedsiębiorcze zdolności dynamiczne jako źródło trwalej, wysokiej efektywności przedsiębiorstwa [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Bratnicki M., Zbierowski P. (2005), Uwaga i orientacja przedsiębiorcza w gospodarce opartej na wiedzy, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 195,211-27.
 • Brodie R.J., Benson-Rea M., Medlin C.J. (2016), Branding as a dynamie capability: Strategie advantage from integrating meanings with identification, "Marketing Theory", 7(2), 127-47.
 • Brani D.S., Verona G. (2009), Dynamic marketing capabilities in science-based firms: An exploratory investigation of the pharmaceutical industry, "British Journal of Management", 20(sl), S101-S17.
 • Brzóska J. (2009), Model biznesowy - współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Zarządzanie", 2(6), 5-23.
 • Burgiel A. (2015), Determinanty i perspektywy upowszechnienia konsumpcji wspólnej w Polsce, "Studia Ekonomiczne", 231, 7-29.
 • Camuffo A., Volpato G. (1996), Dynamic capabilities and manufacturing automation: Organizational learning in the Italian automobile industry, "Industrial and Corporate Change", 5(3), 813-38.
 • Capaldo A. (2007), Network structure and innovation: The leveraging of a dual network as a distinctive relational capability, "Strategic Management Journal", 28(6), 585-608.
 • Cherrier H. (2009), Anti-consumption discourses and consumer-resistant identities, "Journal of Business Research", 62(2), 181-90.
 • Choudhary A., Hendrix W., Lee K., Palsetia D., Liao W.-K. (2012), Social media evolution of the Egyptian revolution, "Communications of the ACM", 55(5), 74-80.
 • Chwistecka-Dudek H. (1993), Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Cialdini R. (2004), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk.
 • Constantinides E. (2002), The 4S web-marketing mix model, "Electronic Commerce Research and Applications", 1(1), 57-76.
 • Corbae G., Jensen J.B., Schneider D. (2003), Marketing 2.0: Strategies for closer customer relationships, Springer Science & Business Media, Berlin-Heidelberg.
 • Cox D.F., Good R.E. (1967), How to build a marketing information system, "Harvard Business Review", 45(3), 145-54.
 • Cwalina W., Falkowski A. (2006), Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Czakon W. (2009), Relational capability of organizations - Theoretical advances, "Journal of Economics & Management", 5, 47-65.
 • Czakon W. (2010), Zasobowa teoria firmy w krzywym zwierciadle, "Przegląd Organizacji", 4,8-12.
 • Czakon W., red. (2011), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Czakon W. (2011a), Kompetencje współdziałania przedsiębiorstwa: relacyjna i sieciowa, "Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", 187, 35-42.
 • Czakon W. (201 lb), Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", 11, 5-6.
 • Czakon W. (2012a), Równowaga a wzrost - relacja odwróconego U w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", 10, 7-10.
 • Czakon W. (2012b), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czakon W. (2013), Strategia koopetycji w rozwoju organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1147, 127-134.
 • Czernek K. (2017), Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Cwiklicki M. (2010), Przesłanki stosowania teorii ugruntowanej w naukach o zarządzaniu, "Acta Universitatis Lodziensis", 234, 243-253.
 • D\'aveni R.A. (1995), Coping with hypercompetition: Utilizing the new 7Ss framework, "The Academy of Management Executive", 9(3), 45-57.
 • D\'aveni R.A., Dagnino G.B., Smith K.G. (2010), Special issue: The Age of temporary advantage? "Strategic Management Journal", 31(13), 1371-85.
 • Darr E.D., Argote L., Epple D. (1995), The acquisition, transfer, and depreciation of knowledge in service organizations: Productivity in franchises, "Management Sci-ence", 41(11), 1750-62.
 • Darwin C.R. (1859), On the origin of species, John Murray, London.
 • Day G.S. (1994), The capabilities of market-driven organizations, "Journal of Marketing", 58(4), 37-52.
 • Day G.S. (2011), Closing the marketing capabilities gap, "Journal of Marketing", 75(4), 183-95.
 • de Pourbaix P. (2015), Postawy pokolenia Y wobec działań reklamowych przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny", 4(357), 317-27.
 • Dejnaka A. (2013), Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J. (2004), Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa.
 • Deshpandé R., Farley J.U. (2004), Organizational culture, market orientation, innova-tiveness, and firm performance: An international research odyssey, "International Journal of Research in Marketing", 21(1), 3-22.
 • Deszczyński B. (2014), Zasoby relacyjne - konceptualizacja pojęcia w świetle zasobowej teorii przedsiębiorstwa, "Studia Oeconomica Posnaniensia", 2(11), 25-44.
 • Dewalska-Opitek A., Mitręga M. (2017), Zachowania obywatelskie konsumentów jako wyłaniający się obszar badawczy, "Marketing i Rynek", 4, 40-48.
 • Di Stefano G., Peteraf M., Verona G. (2014), The organizational drivetrain: A road to integration of dynamic capabilities research, "Academy of Management Perspectives", 28(4), 307-27.
 • Donaldson L. (2001), The contingency theory of organizations, Sage.
 • Doving E., Gooderham P.N. (2008), Dynamic capabilities as antecedents of the scope of related diversification: The case of small firm accountancy practices, "Strategic Management Journal", 29(8), 841-57.
 • Doyle P. (2000), Value-based marketing, "Journal of Strategic Marketing", 8(4), 299-311.
 • Doyle P., Janiszewski A., Święch I. (2003), Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 • Drazin R., van de Ven I.H. (1985), Alternative forms of fit in contingency theory, "Administrative Science Quarterly", 30(4), 514-39.
 • Dmevich P.L., Kriauciunas A.P. (2011), Clarifying the conditions and limits of the contributions of ordinary and dynamic capabilities to relative firm performance, "Strategic Management Journal", 32(3), 254-79.
 • Duliniec E. (1995), Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Duschek S. (2004), Inter-firm resources and sustained competitive advantage, "Management Revue", 15(1), 53-73.
 • Dyduch W. (2008), Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Dyduch W. (2013), Twórcza strategia - przemijająca koncepcja, czy przyszłość zarządzania strategicznego? Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 22, 177-95.
 • Dyer J.H., Singh H. (1998), The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, "Academy of Management Review", 23(4), 660-79.
 • Dyer J.H., Singh EL, Kale P. (2008), Splitting the pie: Rent distribution in alliances and networks, "Managerial and Decision Economics", 29(2-3), 137-48.
 • Edvardsson B., Tronvoll B., Gruber T. (2011), Expanding understanding of service exchange and value co-creation: A social construction approach, "Journal of the Academy of Marketing Science", 39(2), 327-39.
 • Eisenhardt K.M., Martin J.A. (2000), Dynamic capabilities: What are they? "Strategic Management Journal", 21(10-11), 1105-21.
 • Evers N., Andersson S., Hannibal M. (2012), Stakeholders and marketing capabilities in international new ventures: Evidence from Ireland, Sweden and Denmark, "Journal of International Marketing", 20(4), 46-71.
 • Fahy J., Hooley G., Cox T., Beracs J., Fonfara K., Snoj B. (2000), The development and impact of marketing capabilities in Central Europe, "Journal of International Business Studies", 31(1), 63-81.
 • Fainshmidt S., Pezeshkan A., Lance Frazier M., Nair A., Markowski E. (2016), Dynamic Capabilities and Organizational Performance Meta-Analytic Evaluation and Extension, "Journal of Management Studies", 53(8), 1348-80.
 • Fang E.E., Zou S. (2009), Antecedents and consequences of marketing dynamic capabilities in international joint ventures, "Journal of International Business Studies", 40(5), 742-61.
 • Fedorowicz E. (2009), Reklamowa kanibalizacja mediów tradycyjnych przez Internet, "Marketing i Rynek", 5, 30-37.
 • Felix R., Rauschnabel P.A., Hinsch C. (2017), Elements of strategie social media marketing: A holistic framework, "Journal of Business Research", 70 (Supplement C), 118-26.
 • Flatten T.C., Engelen A., Molier T., Brettel M. (2015), How entrepreneurial firms profit from pricing capabilities: An examination of technology-based ventures, "Entre-preneurship: Theory & Practice", 39(5), 1111 -36.
 • Fonfara K. (1999), Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Fonfara K. (2001), Rynkowa orientacja polskich przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", 12, 19-26.
 • Fomell C., Larcker D.F. (1981), Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, "Journal of Marketing Research", 18(1), 39-50.
 • Gatnar E. (2003), Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Gemiinden H.G., Ritter T., Heydebreck P. (1996), Network configuration and innovation success: An empirical analysis in German high-tech industries, "International Journal of Research in Marketing", 13(5), 449-462.
 • Gerstner E., Hess J.D. (1991), A theory of channel price promotions, "American Economic Review", 81(4), 872-86.
 • Gikas G. (1999), Korzyści skali w sektorze bankowym, "Bank i Kredyt", listopad, 70-73.
 • Gimeno J., Woo C.Y. (1996), Hypercompetition in a multimarket environment: The role of strategie similarity and multimarket contact in competitive de-escalation, "Organization Science", 7(3), 322-41.
 • Girod S.J.G., Whittington R. (2017), Reconfiguration, restructuring and firm performance: Dynamic capabilities and environmental dynamism, "Strategic Management Journal", 38(5), 1121-33.
 • Golinowska S. (2011), "Srebrna gospodarka" i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie - Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia", 9(1), 76-85.
 • Gołuchowski J. (2007), Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R. (2005), Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, "Ekonomista", 5, 595-619.
 • Gorynia M., Kowalski T. (2009), Nauki ekonomiczne a kryzys gospodarczy, "Studia Ekonomiczne", 3-4, 213-38.
 • Granovetter M.S. (1973), The strength of weak ties, "American Journal of Sociology", 78(6), 1360-80.
 • Gregor B., Stawiszyński M. (2012), Wykorzystanie mediów społecznościowych w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", (87: Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1), 252-59.
 • Grinstein A. (2008), The effect of market orientation and its components on innovation consequences: A meta-analysis, "Journal of the Academy of Marketing Science", 36(2), 166-73.
 • Gronroos C. (1978), A service-orientated approach to marketing of services, "European Journal of Marketing", 12(8), 588-601.
 • Gronroos C. (1982), An applied service marketing theory, "European Journal of Marketing", 16(7), 30-41.
 • Gronroos C. (2008), Service logic revisited: Who creates value? I who co-creates? "European Business Review", 20(4), 298-314.
 • Groth M. (2005), Customers as good soldiers: Examining citizenship behaviors in internet service deliveries, "Journal of Management", 31(1), 7-27.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2011), Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania, "Master of Business Administration", 19(1), 95-111.
 • Grzegorczyk W. (2004), Decyzje finansowe przedsiębiorstw w cyklu życia produktu, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", (1042, t. 1: Zarządzanie finansami firm: teoria i praktyka), 258-64.
 • Gummesson E. (1987), The new marketing - developing long-term interactive relation-ships, "Long Range Planning", 20(4), 10-20.
 • Gummesson E. (2000), Qualitative methods in management research, Sage Publications, Inc. Thousand Oaks-London-New Delhi.
 • Hair J.F., Black W.C., Babin B J., Anderson R.E., Tatham R.L. (2006), Multivariate data analysis, 6th ed., Prentice Hall International, New Jersey.
 • Hair J.F., Hult G.T.M., Ringle Ch., Sarstedt M. (2013), A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM), SAGE Publications, Inc.
 • Hair J.F., Ringle C.M., Sarstedt M. (2011), PLS-SEM: Indeed a silver bullet, "The Journal of Marketing Theory and Practice", 19(2), 139-52.
 • Hair J.F., Sarstedt M., Ringle Ch., Mena J.A. (2012), An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research, "Journal of the Academy of Marketing Science", 40(3), 414-33.
 • Hákansson H. (1982), International marketing and purchasing of industrial goods: An interaction approach, Chichester, England.
 • Hákansson H., Óstberg C. (1975), Industrial marketing: An organizational problem? "Industrial Marketing Management", 4(2-3), 113-23.
 • Hamel G.P., Prahalad C.K. (1990), The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", 68(3), 79-93.
 • Han J.K., Kim N., Srivastava R.K. (1998), Market orientation and organizational performance: Is innovation a missing link? "Journal of Marketing", 62(4), 30-45.
 • Hanssen-Bauer J., Snow C.C. (1996), Responding to hypercompetition: The structure and processes of a regional learning network organization, "Organization Science", 7(4), 413-27.
 • Helfat C.E. (2000), Special issue: The evolution of firm capabilities, "Strategic Management Journal", 21(10-11), 955-959.
 • Helfat C.E., Finkelstein S., Mitchell W., Peteraf M., Singh H., Teece D., Winter S.G. (2009), Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations, John Wiley & Sons.
 • Helfat C.E., Peteraf M.A. (2015), Managerial cognitive capabilities and the microfoun-dations of dynamic capabilities, "Strategic Management Journal", 36(6), 831-50.
 • Hennig-Thurau T., Klee A. (1997), The impact of customer satisfaction and relationship quality on customer retention: A critical reassessment and model development, "Psychology & Marketing, 14(8), 737-64.
 • Hillebrand B., Driessen P.H., Koli O. (2015), Stakeholder marketing: Theoretical foundations and required capabilities, "Journal of the Academy of Marketing Science", 43(4), 411-28.
 • Hooley G.J., Greenley G.E., Cadogan J.W., Fahy J. (2005), The performance impact of marketing resources, "Journal of Business Research", 58(1), 18-27.
 • Hoyer W.D., Chandy R., Kraffi M.D., Singh S.S. (2010), Consumer cocreation in new product development, "Journal of Service Research", 13(3), 283-96.
 • Hunt S.D. (2011), Sustainable marketing, equity, and economic growth: A resource advantage, economic freedom approach, "Journal of the Academy of Marketing Science", 39(1), 7-20.
 • Hunt S.D., Morgan R.M. (1995), The comparative advantage theory of competition, "Journal of Marketing", 59(2), 1-15.
 • Jaeger N.A., Zacharias N.A., Brettel M. (2016), Nonlinear and dynamic effects of responsive and proactive market orientation: A longitudinal investigation, "International Journal of Research in Marketing", 33(4), 767-79.
 • Jaśniok M. (2007), Strategie marketingowe na rynku politycznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Jaworski B.J., Kohli A.K. (1993), Market orientation: Antecedents and consequences, "Journal of Marketing", 57(3), 53-70.
 • Jayachiran S., Sharma S., Kaufman P., Raman P. (2005), The role of relational information processes and technology use in customer relationship management, "Journal of Marketing", 69(4), 177-92.
 • Johnson J.L., Grewal R. (2002), The role of dynamic capabilities in marketing strategy, American Marketing Association, "Conference Proceedings", 13, 297-98.
 • Josephson B.W., Johnson J.L., Mariadoss B.J. (2016), Strategic marketing ambidexterity: Antecedents and financial consequences, "Journal of the Academy of Marketing Science", 44(4), 539-54.
 • Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe: metody i techniki, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kaczmarczyk S. (2014a), Klasyfikacja metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych w badaniach marketingowych, "Studia Ekonomiczne", 195, 55-64.
 • Kaczmarczyk S. (2014b), Kryteria podziału badań marketingowych na ilościowe i jakościowe, "Handel Wewnętrzny", 1(2), 3-13.
 • Kahn K.B. (2001), Market orientation, interdepartmental integration, and product development performance, "Journal of Product Innovation Management", 18(5), 314-23.
 • Kale P., Dyer J.H., Singh H. (2002), Alliance capability, stock market response, and long-term alliance success: The role of the alliance function, "Strategic Management Journal", 23(8), 747-67.
 • Kale P., Singh H. (2007), Building firm capabilities through learning: The role of the alliance learning process in alliance capability and firm-level alliance success, "Strategic Management Journal", 28(10), 981-1000.
 • Kaleka A. (2011), When exporting manufacturers compete on the basis of service: Resources and marketing capabilities driving service advantage and performance, "Journal of International Marketing", 19(1), 40-58.
 • Kall J., Kłeczek R., Sagan A. (2013), Zarządzanie marką, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kamiński J. (2011), Kiedy powstał marketing? "Marketing i Rynek", 6, 2-9.
 • Kamiński J. (2014), Dlaczego definiowanie marketingu w kategoriach menedżerskich szkodzi marketingowi jako nauce, "Marketing i Rynek", 6(21), 2-10.
 • Kandampully J., Duddy R. (1999), Competitive advantage through anticipation, innovation and relationships, "Management Decision", 37(1), 51-56.
 • Kania K., Kozłowski R., Łukaszewicz W. (2013), Wykorzystanie narzędzi blog miningu w pracy menedżera public relations i dziennikarza, "Studia Ekonomiczne", 157, 34-46.
 • Kaplan A.M., Haenlein M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, "Business Horizons", 53(1), 59-68.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (1992), The balanced scorecard: Measures that drive performance, "Harvard Business Review", January-February, 71-79.
 • Karimi J., Walter Z. (2015), The role of dynamic capabilities in responding to digital disruption: A factor-based study of the newspaper industry, "Journal of Management Information Systems", 32(1), 39-81.
 • Karna A., Richter A., Riesenkampff E. (2015), Revisiting the role of the environment in the capabilities - Financial performance relationship: A meta-analysis, "Strategic Management Journal", 37(6), 1154-73.
 • Kawa A. (2017), Orientacja sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych, Wydawnictwo UEP, Poznań.
 • Kietzmann J.H., Silvestre B.S., McCarthy I.P., Pitt L.F. (2012), Unpacking the social media phenomenon: Towards a research agenda, "Journal of Public Affairs", 12(2), 109-19.
 • Kim A.J., Ko E. (2012), Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand, "Journal of Business Research", 65(10), 1480-86.
 • Kohli A.K., Jaworski B J. (1990), Market orientation: The construct, research propositions, and managerial implications, "Journal of Marketing", 54(2), 1-18.
 • Kołodko G.W. (2010), Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, "Ekonomista", 1, 117-25.
 • Konecki K.T. (2012), Wizualna teoria ugruntowana. Podstawowe zasady i procedury, "Przegląd Socjologii Jakościowej", VIII(1), 12-45.
 • Konwar Z., Papageorgiadis N., Ahammad M.F., Tian Y., McDonald F., Wang C. (2017), Dynamie marketing capabilities, foreign ownership modes, sub-national locations and the performance of foreign affiliates in developing economies, "International Marketing Review", 34(5), 674-704.
 • Kozlenkova I.V., Samaha S.A., Palmatier R.W. (2014), Resource-based theory in marketing, "Journal of the Academy of Marketing Science", 42(1), 1-21.
 • Kramer J. (2012), Droga od konsumpcjonizmu do konsumpcji zrównoważonej - cele i uwarunkowania, Referat na: V Forum Naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Kierunki badań w Uniwersytecie Ekonomicznym. Modele. Metody. Aplikacje praktyczne", Katowice.
 • Kramer J. (2013), System informacji i komunikacji marketingowej wobec wyzwań go-spodarki opartej na wiedzy i mądrości, "Studia Ekonomiczne", 140, 9-21.
 • Krupski R. (2012), Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego, "Przegląd Organizacji", 4, 3-7.
 • Krush M.T., Sohi R.S., Saini A. (2015), Dispersion of marketing capabilities: Impact on marketing\'s influence and business unit outcomes, "Journal of the Academy of Marketing Science", 43(1), 32-51.
 • Krzakiewicz K., Cyfert S. (2014), The strategic dimension of the dynamic capabilities of enterprises, "Management", 18(2), 7-18.
 • Kucharska B. (2014), Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Kuhn T.S. (1968), Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa.
 • Kumar V. (2015), Evolution of marketing as a discipline: What has happened and what to look out for, "Journal of Marketing", 79(1), 1-9.
 • Kumar V., Jones E., Venkatesan R., Leone R.P. (2011), Is market orientation a source of sustainable competitive advantage or simply the cost of competing? "Journal of Marketing", 75(1), 16-30.
 • Landi H. (2016), Report: Global Market for Connected Health Devices Projected to Reach $612B by 2024, https://www.healthcare-informatics.com/news-item/mobile /report-global-market-connected-health-devices-projected-reach-612b-2024.
 • Laskowska-Witek J., Mitręga M. (2014), Brand promotion through computer games on the example of Second Life, "Studia Ekonomiczne", 205, 34-48.
 • Lavie D. (2007), Alliance portfolios and firm performance: A study of value creation and appropriation in the US software industry, "Strategic Management Journal", 28(12), 1187-212.
 • Leavitt H.J. (1965), Applied organizational change in industry: Structural, technological and humanistic approaches, "Handbook of Organizations", 27, 1144-70.
 • Li T., Calantone R.J. (1998), The impact of market knowledge competence on new product advantage: Conceptualization and empirical examination, "Journal of Marketing", 62(4), 13-29.
 • Liu L., Li Ch., Zhu D. (2012), A new approach to testing nomological validity and its application to a second-order measurement model of trust, "Journal of the Association for Information Systems", 13(12), 950-75.
 • Lu Y. (2016), Industrial integration: A literature review, "Journal of Industrial Integration and Management", 1(02).
 • de Luca L.M., Atuahene-Gima K. (2007), Market knowledge dimensions and cross- functional collaboration: Examining the different routes to product innovation performance, "Journal of Marketing", 71(1), 95-112.
 • Luo Y. (2001), Dynamic capabilities in international expansion, "Journal of World Business", 35(4), 355-78.
 • Lusch R.F., Vargo S.L. (2006), Service-dominant logic: Reactions, reflections and refinements, "Marketing Theory", 6(3), 281-88.
 • Łada M., Kozarkiewicz A. (2010), Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, C.H. Beck, Warszawa.
 • Łopacińska K. (2014), Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej, "Marketing i Rynek", 12, 2-6.
 • Madhavaram S., Hunt S.D. (2008), The service-dominant logic and a hierarchy of operant resources: Developing masterful operant resources and implications for marketing strategy, "Journal of the Academy of Marketing Science", 36(1), 67-82.
 • Maignan I., Ferrell O.C., Huit G.T.M. (1999), Corporate citizenship: Cultural antecedents and business benefits, "Journal of the Academy of Marketing Science", 27(4), 455-69.
 • Makadok R. (2001), Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views of rent creation, "Strategic Management Journal", 22(5), 387-401.
 • Maklan S., Knox S. (2009), Dynamic capabilities: The missing link in CRM investments, "European Journal of Marketing", 43(11/12), 1392-410.
 • Makri M., Hitt M.A., Lane P.J. (2010), Complementary technologies, knowledge relatedness, and invention outcomes in high technology mergers and acquisitions, "Strategic Management Journal", 31(6), 602-28.
 • Malhotra A., Gosain S., El Sawy O.A. (2005), Absorptive capacity configurations in supply chains: Gearing for partner-enabled market knowledge creation, "MIS Quar-terly", 29(1), 145-87.
 • Małecka A., Mitręga M. (2015), Konsumpcja kolaboratywna - wyzwania pomiarowe i menedżerskie w kontekście tzw. Ride sharing, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", (39, T. 2: Zarządzanie), 139-50.
 • March J.G. (1991), Exploration and exploitation in organizational learning, "Organization Science", 2(1), 71-87.
 • Martin J.A. (2011), Dynamic managerial capabilities and the multibusiness team: The role of episodic teams in executive leadership groups, "Organization Science", 22(1), 118-40.
 • Mathiassen L., Vainio A.M. (2007), Dynamic capabilities in small software firms: A sense-and-respond approach, "IEEE Transactions on Engineering Management", 54(3), 522-38.
 • Matwiejczuk R. (2016), Koncepcja dynamicznych zdolności jako podstawa rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie", 93, Politechnika Śląska, 356-364.
 • Mazur J. (2010), Przeszłość i przyszłość marketingu, "International Journal of Management and Economics", 27, 19-42.
 • Mazur J., Zaborek P. (2014), Czy usługodawcy stosują logikę usługową w marketingu? "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", (353: Usługi 2014, Sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju), 22-31.
 • Mazurek G. (2012), Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Mazurek G. (2016), Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 45(1), 23-31.
 • Mazurek-Łopacińska K. (1999), Badania marketingowe: podstawowe metody i obszary zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2011), Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego, "Konsumpcja i Rozwój", 1, 47-57.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2014), Triangulacja w badaniach marketingowych zachowań konsumentów na rynkach międzynarodowych, "Handel Wewnętrzny", 1(2), 14-23.
 • Mącik R. (2013), Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • McCarthy E.J., Perreault W.D. (1960), Basic Marketing, Richard D Irwin, Homewood, IL.
 • Menguc B., Auh S. (2006), Creating a firm-level dynamie capability through capitalizing on market orientation and innovativeness, "Journal of the Academy of Marketing Science", 34(1), 63-73.
 • Mentzer J.T., Flint D.J. (1997), Validity in logistics research, "Journal of Business Logistics", 18(1), 199-216.
 • Merrilees B., Miller D. (2008), Principles of corporate rebranding, "European Journal of Marketing", 42(5/6), 537-52.
 • Merrilees B., Rundle-Thiele S., Lye A. (2011), Marketing capabilities: Antecedents and implications for B2B SME performance, "Industrial Marketing Management", 40(3), 368-75.
 • Mesquita L.F., Ani J., Brush T.H. (2008), Comparing the resource-based and relational views: Knowledge transfer and spillover in vertical alliances, "Strategic Management Journal", 29, 913-41.
 • Mikołajczyk J. (2011), Centra handlowe jako forma koncentracji funkcjonalno- przestrzennej handlu, "Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", 184, 125-37.
 • Miller D. (1982), Evolution and revolution: A quantum view of structural change in organizations, "Journal of Management Studies", 19(2), 131-51.
 • Mintzberg H. (1994), Rise and Fall of Strategic Planning, Simon & Schuster.
 • Mirońska D. (2005), Tradycyjny handel detaliczny niepewna przyszłość, "Marketing i Rynek", 6, 29-34.
 • Mitręga M. (2004), Marketing relacji na rynku usług konsumpcyjnych - uwarunkowania, mierniki, Akademia Ekonomiczna, Katowice (praca doktorska).
 • Mitręga M. (2005), Marketing relacji: teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • Mitręga M. (2006), Building strong relationships between services providers and consumers: Evidence from Poland, "Transformations in Business & Economics", 5(2), 148-62.
 • Mitręga M. (2010), Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Mitręga M. (2012), Reklama w grach komputerowych - wstępne badanie postaw graczy w Polsce, "Marketing i Rynek", 6, 30-36.
 • Mitręga M. (2013a), Advergaming jako rozwijająca się forma komunikacji marketingowej, "Studia Ekonomiczne", 140, 133-43.
 • Mitręga M. (2013b), Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, "Problemy Zarządzania", 111(40), 40-63.
 • Mitręga M. (2014), Pomiar w badaniach naukowych w marketingu-standardy w Polsce i za granicą okiem recenzenta, "Marketing i Rynek", 8(CD), 135-38.
 • Mitręga M. (2015a), Bariery wdrożenia marketingu relacji w polskich przedsiębiorstwach, "Studia Ekonomiczne", 233, 139-47.
 • Mitręga M. (2015b), Prosumpcja racjonalizatorska użytkowników tzw. nowych mediów w kontekście ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty, 172-81.
 • Mitręga M., Forkmann S., Ramos C., Henneberg S.C. (2012), Networking capability in business relationships - Concept and scale development, "Industrial Marketing Management", 41(5), 739-51.
 • Mitręga M., Forkmann S., Zaefarian G., Henneberg S.C. (2017), Networking capability in supplier relationships and its impact on product innovation and firm performance, "International Journal of Operations & Production Management", 37(5), 577-606.
 • Mitręga M., Laskowska-Witek J. (2015), Rutyny współtworzenia wartości z klientem - konceptualizacja i pomiar, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", 2, 25-36.
 • Mitręga M., Małecka A. (2016), Konsument jako członek organizacji - szersza perspektywa koprodukcji, "Studia i Prace WNEiZ US", (43, t. 3: Zarządzanie), 261-69.
 • Mitręga M., Pfajfar G. (2015), Business relationship process management as company dynamic capability improving relationship portfolio, "Industrial Marketing Management", 46 (April), 193-203.
 • MNiSW (2013), Szkolnictwo wyższe w Polsce, MNiSW, Warszawa.
 • Morgan N.A. (2012), Marketing and business performance, "Journal of the Academy of Marketing Science", 40(1), 102-19.
 • Morgan N.A., Slotegraaf R.J., Vorhies D.W. (2009), Linking marketing capabilities with profit growth, "International Journal of Research in Marketing", 26(4), 284-93.
 • Morgan N.A., Vorhies D.W., Mason C.H. (2009), Market orientation, marketing capabilities, and firm performance, "Strategic Management Journal", 30(8), 909-20.
 • Morgan N.A., Vorhies D.W., Slotegraaf R. (2003), Dynamic marketing capabilities as drivers of firm performance, AMA Summer Educators Conference.
 • Morgan R., Hunt S. (1994), The commitment-trust theory of relationship marketing, "Journal of Marketing", 58(3), 20-38.
 • Mróz-Gorgoń B., Mitręga M. (2016), Strategie Rebrandingu - potencjał i bariery, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 17 (11, cz. 2: Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji), 137-50.
 • Mruk H., Sznajder M., red. (2008), Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.
 • Narver J.C., Slater S.F. (1990), The effect of a market orientation on business profitability, "Journal of Marketing", 54(4), 20-35.
 • Narver J.C., Slater S.F., MacLachlan D.L. (2004), Responsive and proactive market orientation and new product success, "Journal of Product Innovation Management", 21(5), 334-47.
 • Naude P., Buttle F. (2000), Assessing relationship quality, "Industrial Marketing Management", 29(4), 351-61.
 • Nelson R.R., Winter S.G. (1982), An evolutionary theory of economic change, Harvard University Press, Cambridge.
 • Newbert S.L. (2007), Empirical research on the resource-based view of the firm: An assessment and suggestions for future research, "Strategic Management Journal", 28(2), 121-46.
 • Niedbalski J. (2014), Zastosowanie oprogramowania Atlas.ti i NVivo w realizacji badań opartych na metodologii teorii ugruntowanej, "Przegląd Socjologii Jakościowej", 10(2), 60-80.
 • Niemczyk J. (2013), Ujęcia zarządzania strategicznego z perspektywy renty ekonomicznej, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", 22, 77-83. Niestrój R. (2005), Typologia orientacji przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 677, 7-15.
 • O\'Reilly C.A., Tushman M.L. (2008), Ambidexterity as a dynamie capability: Resolving the innovators dilemma, "Research in Organizational Behaviour", 28, 185-206.
 • Obłój K, (2007a), Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii, "Przegląd Organizacji", 5,7-10.
 • Obłój K. (2007b), Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Obłój T. (2006), Trwałość przewagi konkurencyjnej - analiza empiryczna, "Przegląd Organizacji", 1, 12-15.
 • Ohme K.R. (2008), Neuromarketing jako owoc mariażu nauki z biznesem, "Marketing i Rynek", 2, 11-16.
 • Okoń W. (2001), Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo "Żak", Warszawa.
 • Olejniczak K., Rok J., Płoszaj A. (2012), Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą - przegląd koncepcji [w:] K. Olejniczak (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 61-107.
 • Organ D.W. (1988), Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome, Lexington Books/DC Heath & Co., England.
 • Otto J. (2001), Marketing relacji: koncepcja i stosowanie, C.H.Beck, Warszawa.
 • Pabian A. (2011), Marketing sensoryczny, "Marketing i Rynek", 1, 2-6.
 • Pablo A.L., Reay T., Dewald J.R., Casebeer A.L. (2007), Identifying, enabling and man-aging dynamic capabilities in the public sector, "Journal of Management Studies", 44(5), 687-708.
 • Palmatier R.W., Dant R.P., Grewal D., Evans K.R. (2006), Factors influencing the effectiveness of relationship marketing: A meta-analysis, "Journal of Marketing", 70(4), 136-53.
 • Palmatier R.W., Houston M.B., Dant R.P., Grewal D. (2013), Relationship velocity: Toward a theory of relationship dynamics, "Journal of Marketing", 77(1), 1-49.
 • Paniagua J., Sapena J. (2014), Business performance and social media: Love or hate? "Business Horizons", 57(6), 719-28.
 • Park C.W., Jaworski B.J., Maclnnis D.J. (1986), Strategic brand concept-image management, "Journal of Marketing", 50, 135-45.
 • Paszkiewicz A., Silska-Gembka S. (2013), Rola kompetencji miękkich w pracy księgowego - wyniki badań empirycznych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Szkoła Główna Handlowa, 130, 89-112.
 • Patrzałek W. (2014), Konsument wobec wyzwań współczesnych megatrendów, "Handel Wewnętrzny", 4(351), 263-77.
 • Pavlou P.A., El Sawy O.A. (2011), Understanding the elusive black box of dynamic capabilities, "Decision Sciences", 42(1), 239-73.
 • Payne A.F., Storbacka K., Frow P. (2008), Managing the co-creation of value, "Journal of the Academy of Marketing Science", 36(1), 83-96.
 • Pelham A.M., Wilson D.T. (1995), A longitudinal study of the impact of market structure, firm structure, strategy, and market orientation culture on dimensions of small firm performance, "Journal of the Academy of Marketing Science", 24(1), 27-43.
 • Penc-Pietrzak I. (2015), Charakterystyka zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa w warunkach hiperkonkurencji, "Studia Ekonomiczne", 229, 143-56.
 • Peteraf M., Di Stefano G., Verona G. (2013), The elephant in the room of dynamic capabilities: Bringing two diverging conversations together, "Strategic Management Journal", 34(12), 1389-410.
 • Pettersen I.B., Aarstad J., Hovig 0.S., Tobiassen A.E. (2015), Business incubation and the network resources of start-ups, "Journal of Innovation and Entrepreneurship", 5(1), 7, 1-17.
 • Pilarczyk B., Mruk H. (2006), Kompendium wiedzy o marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Podgórski A. (2010), Raport z badania "Zapotrzebowanie pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych", Biuro Karier UMK, Toruń.
 • Podlaski A. (2011), Marketing społecznościowy: tajniki skutecznej promocji w SOCIAL MEDIA, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Porter M.E. (1980), Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competition, New York.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2000), Co-opting customer competence, "Harvard Busi-ness Review", 78(1), 79-90. Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004a), Co-creation experiences: The next practice in value creation, "Journal of Interactive Marketing", 18(3), 5-14.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004b), Co-creating unique value with customers, "Strategy & Leadership", 32(3), 4-9.
 • Quinn J.B. (1980), Strategies for change: Logical incrementalism, Irwin Professional Publishing, Michigan.
 • Ramirez R. (1999), Value co-production: Intellectual origins and implications for practice and research, "Strategic Management Journal", 20(1), 49-65.
 • Ratajczak-Mrozek M. (2014), Negatywne efekty osadzenia i relacji przedsiębiorstw - wymiar działalności lokalnej i międzynarodowej, "Studia Ekonomiczne", 182, 55-64.
 • Rataj czak-Mrozek M. (2017a), Interorganizational network embeddedness and performance of companies active on foreign markets, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", 25(4), 144-157.
 • Ratajczak-Mrozek M. (2017b), Network embeddedness: Examining the effect on business performance and internationalization, Springer, Palgrave, Macmillan.
 • Ratajczak-Mrozek M., Mielcarek P. (2017), Positive and negative effects of a company\'s relationships in the internationalization process, "Argumenta Oeconomica", 1(38), 121-144.
 • Ravald A., Gronroos C. (1996), The value concept and relationship marketing, "European Journal of Marketing", 30(2), 19-30.
 • Reinartz W., Krafft M., Hoyer W.D. (2004), The customer relationship management process: Its measurement and impact on performance, "Journal of Marketing Research", 41(3), 293-305.
 • Reinartz W., Thomas J.S., Kumar V. (2005), Balancing acquisition i retention resources to maximize customer profitability, "Journal of Marketing", 69(1), 63-79.
 • Renko M., Carsrud A., Brannback M. (2009), The effect of a market orientation, entrepreneurial orientation, and technological capability on innovativeness: A study of young biotechnology ventures in the United States and in Scandinavia, "Journal of Small Business Management", 47(3), 331-69.
 • Ringle C.M., Wende S., Becker J.-M. (2014), SmartPLS 3, SmartPLS, Hamburg.
 • Ritter T., Geersbro J. (2011), Organizational relationship termination competence: A conceptualization and an empirical test, "Industrial Marketing Management", 40(6), 988-93.
 • Ritter T., Wilkinson I.F., Johnston W.J. (2002), Measuring network competence: Some international evidence, "Journal of Business & Industrial Marketing", 17(2/3), 119-38.
 • Ritzer G., JurgensonN. (2010), Production, consumption, prosumption the nature of capitalism in the age of the digital prosumer, "Journal of Consumer Culture", 10(1), 13-36.
 • Rogala A. (2014), Wyzwania zintegrowanej komunikacji marketingowej w dobie społeczeństwa informacyjnego, "Marketing i Rynek", ll(CD), 57-65.
 • Rokita J. (2003), Organizacja ucząca się, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne: tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Romanowska M. (1997), Dywersyfikacja polskich przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", 3, 41-58.
 • Rothaermel F.T. (2015), Strategie management, McGraw-Hill Education, New York.
 • Różańska D. (2013), Sokołów będzie współpracować z vlogerem, którego pozwał (wideo) https://www.press.pl/tresc/3262 l,sokolow-bedzie-wspolpracowac-z-vlogerem_- ktorego-pozwal-_wideo_ (dostęp: 11.05.2018).
 • Rudawska E. (2008), Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński, 716.
 • Rudawska E. (2012), Marketing zrównoważony jako element koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Zeszyty Naukowe"/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 243, 69-80.
 • Rudawska E. (2014), Koncepcja więzi relacyjnych w marketingu relacji, "Marketing i Rynek", 8(CD), 169-73.
 • Rudawska E., red. (2018), The sustainable marketing concept in European SMEs: Insights from the food & drink industry, Emerald Publishing Limited.
 • Sagan A. (1998), Badania marketingowe: podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Sagan A. (2010), Narzędzia analityczne w marketingu relacji, www.statsoft.pl/czytelnia.
 • Sagan A. (2012), Paradygmaty w marketingu - próba syntezy, "Marketing i Rynek", 11,2-10.
 • Salvato C. (2003), The role of micro-strategies in the engineering of firm evolution, "Journal of Management Studies", 40(1), 83-108.
 • Sandelowski M. (1991), Telling stories: Narrative approaches in qualitative research, "Journal ofNursing Scholarship", 23(3), 161-166.
 • Sawik T. (1996), Planowanie i sterowanie produkcji w elastycznych systemach montażowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Schilke O. (2014a), Second-order dynamic capabilities: How do they matter? "The Academy of Management Perspectives", 28(4), 368-80.
 • Schilke O. (2014b), On the contingent value of dynamic capabilities for competitive advantage: The nonlinear moderating effect of environmental dynamism, "Strategic Management Journal", 35(2), 179-203.
 • Schumpeter J.A. (1934), The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle (Vol. 55): Transaction publishers.
 • Schwarz A., Kalika M., Kefi H., Schwarz C. (2010), A dynamic capabilities approach to understanding the impact of IT-enabled businesses processes and IT-business alignment on the strategic and operational performance of the firm, "Communications of the Association for Information Systems", 26(1), 57-84.
 • Shepherd D.A., Suddaby R. (2017), Theory building: A review and integration, "Journal of Management", 43(1), 59-86.
 • Sheth J.N., Parvatiyar A. (1995), The evolution of relationship marketing, "International Business Review", 4(4), 397-418.
 • Sielowski M. (1991), Telling stories: Narrative approaches in qualitative research, "Journal of Nursing Scholarship", 23(3), 161-66.
 • Siemieniako D. (2008), Logika usługowej dominacji w marketingu - podstawowe pojęcia w konsekwencje w zarządzaniu, "Marketing i Rynek", 11, 11-16.
 • Siemieniako D. (2010), Lojalność klientów - historia czy współczesność marketingu? "Marketing i Rynek", 5, 15-21.
 • Siemieniako D. (2011), Lojalność relacyjna a zobowiązanie w złożonych związkach usługowych, "Marketing i Rynek", 8, 10-15.
 • Sikorski H. (2011), Gigant przewraca się szybciej, Obserwatorfmansowy.pl. https://www. obserwatorfinansowy.pl/tematyka/globalizacja/nokia-samsung-konkurencja-micro soft-elop/.
 • Silverman D. (2013), Doing qualitative research: A practical handbook, SAGE Publications Limited, UK.
 • Slater S.F., Narver J.C. (1994), Does competitive environment moderate the market orientation-performance relationship? "Journal of Marketing", 58(1), 46-55.
 • Smyczek S., Turek A. (2011), Możliwości zastosowania diagnostyki medycznej w badaniach zachowań konsumentów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", (237: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem), 65-74.
 • Sobańska I. (2002), Nowe technologie i ich wpływ na strukturę kosztów i przychodów współczesnych przedsiębiorstw, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 159,129-150.
 • Srivastava R.K., Shervani T.A., Fahey L. (1998), Market-based assets and shareholder value: A framework for analysis, "Journal of Marketing", 62(1), 2-18.
 • Stachowicz-Stanusch A. (2001), Kultura marketingowa przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stachowicz-Stanusch A., Stanusch M. (2007), CRM Przewodnik dla wdrażających, Placet, Warszawa.
 • Stanisławski R. (2013), Wpływ dynamicznych zdolności innowacyjnych na kształtowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Organizacja i Kierowanie", 4(157), 119-39.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2011), Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, "Przegląd Organizacji", 5, 8-12.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2012), Paradygmat relacji - czy to nowa jakość w zarządzaniu, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 116,163-73.
 • Stawasz E. (2015), Dynamiczna zdolność innowacyjna - wybrane zagadnienia, "Folia Oeconomica", 4(305), 97-105.
 • Storbacka K., Strandvik T., Gronroos C. (1994), Managing customer relationships for profit: The dynamics of relationship quality, "International Journal of Service In-dustry Management", 5(5), 21-38.
 • Strauss A.L., Corbin J. (1990), Basics of qualitative research - Grounded theory, procedures and techniques, Sage, London.
 • Strużyna J. (2013), Ewoluująca organizacja - pole starcia sił rutyn i nowości, "Organizacja i Kierowanie", 3(156), 27-43.
 • Sułkowski Ł. (2010), Ewolucjonizm w zarządzaniu: menedżerowie Darwina, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sulkowski Ł. (2013), Paradygmaty nauk o zarządzaniu, "Contemporary Management Quarterly", 2, 17-26.
 • Sumara K., Krzycki M., Prokurat S., Kubisiak P. (2012), Raport z badania: Polskie firmy w mediach społecznościowych, "Harvard Business Review Polska", kwiecień.
 • Szczepański R., Światowiec-Szczepańska J. (2012), Risk management system in business relationships. Polish case studies, "Industrial Marketing Management", 41(5), 1-23.
 • Szepieniec-Puchalska D. (2012), Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji, "Konsumpcja i Rozwój", 1(2), 85-100.
 • Szymura-Tyc M. (2006), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Taylor A., Helfat C.E. (2009), Organizational linkages for surviving technological change: Complementary assets, middle management, and ambidexterity, "Organization Science", 20(4), 718-39.
 • Teece D.J. (2007), Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, "Strategic Management Journal", 28, 1319-50.
 • Teece D.J. (2012), Dynamic capabilities: Routines versus entrepreneurialaction, "Journal of Management Studies", 49(8), 1395-1401.
 • Teece D.J. (2014), The foundations of enterprise performance: Dynamic and ordinary capabilities in an (economic) theory of firms, "The Academy of Management Per-spectives", 28(4), 328-52.
 • Teece D.J., Pisano G. (1994), The dynamic capabilities of firms: an introduction, "Industrial and Corporate Change", 3(3), 537-56.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal", 18(7), 509-33.
 • Toffler A. (1980), The third wave, Bantam Books, New York.
 • Tracey M., Lim J.-S., Vonderembse M.A. (2005), The impact of supply-chain management capabilities on business performance, "Supply Chain Management: An International Journal", 10(3), 179-91.
 • Trainor K.J., Andzulis J.M., Rapp A., Agnihotri R. (2013), Social media technology usage and customer relationship performance: A capabilities-based examination of social CRM, "Journal of Business Research", 67(6), 1201-08.
 • Trzpiot G., Ganczarek A. (2012), Metody klasyfikacyjne danych w analizach wirtualnych łańcuchów dostaw, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 271, 71-84.
 • Tushman M., Smith W.K., Wood R.Ch., O\'Reilly Ch.A. (2003), Innovation streams and ambidextrous organizational designs: On building dynamic capabilities, Division of Research, Harvard Business School, Cambridge.
 • Tuten T.L. (2008), Advertising 2.0: Social Media Marketing in a Web 2.0 World: Social Media Marketing in a Web 2.0 World (ABC-CLIO), Praeger.
 • Tworek P. (2016), Kryzys w budownictwie w Polsce w latach 2008-2015 ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy na tle wybranych krajów europejskich, "Studia Ekonomiczne", 292, 171-86.
 • Urbański M. (2005), O rozumowaniach abdukcyjnych [w:] T. Mróz, M. Sieńko (red.), Propositiones, Zielona Góra, 143-50.
 • Van de Ven I.H., Poole M.S. (1995), Explaining development and change in organizations, "Academy of Management Review", 20(3), 510-40.
 • Van Waterschoot W., Van den Bulte C. (1992), The 4P classification of the marketing mix revisited, "Journal of Marketing", 56(4), 83-93.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evolving to a new dominant logic for marketing, "Journal of Marketing", 68, 1-17.
 • Vargo S.L., Maglio P.P., Akaka M.A. (2008), On value and value co-creation: A service systems and service logic perspective, "European Management Journal", 26(3), 145-52.
 • Veblen T. (1898), Why is economics not an evolutionary science? "The Quarterly Journal of Economics", 12(4), 373-397.
 • Vickery S.K., Koufteros X., Droge C. (2013), Does product platform strategy mediate the effects of supply chain integration on performance? A dynamic capabilities per-spective, "IEEE Transactions on Engineering Management", 60(4), 750-62.
 • Von den Driesch T., da Costa M.E.S., Flatten T.Ch., Brettel M. (2015), How CEO experience, personality, and network affect firms dynamic capabilities, "European Management Journal", 33(4), 245-256.
 • Vorhies D.W., Morgan N.A. (2005), Benchmarking marketing capabilities for sustainable competitive advantage, "Journal of Marketing", 69(1), 80-94.
 • Walesiak M. (2000), Segmentacja rynku. Kryteria i metody [w:] A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Walesiak M. (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Walter A., Auer M., Ritter T. (2006), The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance, "Journal of Business Venturing", 21(4), 541-67.
 • Weerawardena J., Mort G.S., Salunke S., Knight G., Liesch RW. (2015), The role of the market sub-system and the socio-technical sub-system in innovation and firm performance: A dynamic capabilities approach, "Journal of the Academy of Marketing Science", 43(2), 221-39.
 • Wemerfelt B. (1984), A resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal", 5(2), 171-80.
 • Wiechoczek J. (2012), Kierunki zmian w strategiach marketingowych przedsiębiorstw w okresie recesji gospodarczej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów"/Szkoła Główna Handlowa, 115, 180-89.
 • Wiktor J.W. (2010), Badania marketingowe a kontekst i logika odkrycia naukowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", (96: Badania marketingowe - nowe wyzwania), 30-38.
 • Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa: modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wilden R., Gudergan S. (2015), The impact of dynamie capabilities on operational marketing and technological capabilities: Investigating the role of environmental turbulence, "Journal of the Academy of Marketing Science", 43(2), 181-99.
 • Winter S.G. (2003), Understanding dynamic capabilities, "Strategic Management Journal", 24(10), 991-95.
 • Woldesenbet K., Ram M., Jones T. (2012), Supplying large firms: The role of entrepreneurial and dynamic capabilities in small businesses, "International Small Business Journal", 30(5), 493-512.
 • Wójcik-Karpacz A. (2013), Zdolności dynamiczne jako przedmiot eksploracji naukowej zarządzania strategicznego, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", 22, 261-71.
 • Xie C., Bagozzi R.P., Troye S.V. (2008), Trying to prosume: Toward a theory of consumers as co-creators of value, "Journal of the Academy of Marketing Science", 36(1), 109-22.
 • Xu H., Li W. (2011), Analysis on impact of marketing dynamic capabilities against the value of stakeholders - A case study based on Huawei, "Contemporary Logistics", 4, 104-110.
 • Yi Y., Gong T. (2013), Customer value co-creation behavior: Scale development and validation, "Journal of Business Research", 66(9), 1279-84.
 • Yoo B., Donthu N., Lee S. (2000), An examination of selected marketing mix elements and brand equity, "Journal of the Academy of Marketing Science", 28(2), 195-211.
 • Zaefarian G., Forkmann S., Mitręga M., Henneberg S. (2017), A capability perspective on relationship ending and its impact on product innovation success and firm performance, "Long Range Planning", 50(2), 184-99.
 • Zahra S.A., Sapienza H.J., Davidsson P. (2006), Entrepreneurship and dynamic capabili-ties: A review, model and research agenda, "Journal of Management Studies", 43(4), 917-55.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębior-stwach high-tech, "Przegląd Organizacji", 2, 3-8.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2015), Struktury organizacyjne sprzyjające odnowie organi-zacyjnej przedsiębiorstw: Ambidextrous approach, "Management Forum", 3(1), 105-111.
 • Zollo M., Winter S.G. (2002), Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities, "Organization Science", 13(3), 339-51.
 • Zralek J. (2012), Dekonsumpcja jako przejaw proekologicznych zachowań konsumentów, "Handel Wewnętrzny", 2, maj-czerwiec, 134-42.
 • Żabiński L. (1999), Metafory organizacji jako podstawa identyfikacji i analizy orientacji marketingowej przedsiębiorstwa (na wybranych przykładach), Akademia Ekono-miczna, Katowice.
 • Żabiński L. (2000), Obrazy marketingu w jego paradygmatach, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", (852, t. 1), 13-23.
 • Żabiński L. (2001), Paradygmaty współczesnego marketingu. O niektórych aspektach identyfikacyjnych [w:] Marketing u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin prof. J. Altkorna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Żabiński L. (2004), Marketing a ekonomia. Próba identyfikacji marketingu jako dyscypliny stosowanej nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna, Katowice, 21-54.
 • Żabiński L. (2005), Marketing a zarządzanie marketingowe. O niektórych relacjach między dyscypliną nauki a jej specjalnością badawczą "Acta Universitatis Lo- dziensis. Folia Oeconomica", 184, 5-14.
 • (www 1) IDC. Smartphone Vendor Market Share, 2017 Ql, http://www.idc.com/promo/ smartphone-market-share/vendor (dostęp: 25.03.2018).
 • (www 2) Gartner. Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays, https://www. gartner.com/doc/reprints?id=l-3L6IG6J&ct=l61102&st=sb (dostęp: 25.03.2018).
 • (www 3) http://www.huawei.com/en/ (dostęp: 25.03.2018).
 • (www 4) http://www.mktechnika.republika.pl (dostęp: 7.08.2017).
 • (www 5) Academic Journal Guide 2015, https://charteredabs.org/academic-joumal-guide -2015-view/ (dostęp: 2.08.2017).
 • (www 6) http://www.intemetlivestats.com (dostęp: 7.08.2017).
 • (www 7) AMA. Definition of Marketing. Common Language in Marketing, https://www. ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx (dostęp: 4.08.2017).
 • (www 8) https://www.cdprojekt.com/pl (dostęp: 17.08.2017).
 • (www 9) https://pl.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company (dostęp: 31.03.2018).
 • (www 10) https://sjp.pl/antycypacja (dostęp: 29.09.2017).
 • (www 11) https://www.youtube.com/watch?v=Ash3wf2okXU (dostęp: 4.10.2017).
 • (www 12) http://politan.pl/marki-i-produkty/nasze-marki/gosia/ (dostęp: 1.10.2017).
 • (www 13) https://www.youtube.com/watch?v=gIILIfd_NSg (dostęp: 1.10.2017).
 • (www 14) http://www.grupatopex.com/article/brand/(dostęp: 1.10.2017).
 • (www 15) GFK. Sieci detaliczne na rynku FMCG w Polsce 2016, http://www.gfk.com/ pl/aktualnosci/press-release/sieci-detaliczne-na-iynku-fmcg-w-polsce-2016/ (dostęp: 3.10.2017).
 • (wwwl6)Royal Brand PR, http://www.budnet.pl/Grupa_ATLAS_i_ciagle_kontrole_ kolorystyki_produktow,Biznes,i=23768.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530494

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.