PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 512 Sukces w zarządzaniu kadrami. Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika. Problemy zarządczo-psychologiczne | 143--151
Tytuł artykułu

Ostracyzm w miejscu pracy - charakterystyka zjawiska, przegląd wybranych badań nad uwarunkowaniami i konsekwencjami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ostracism in the Workplace: Construct Conceptualization and Research Review
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono przegląd dotychczasowej literatury dotyczącej zjawiska ostracyzmu społecznego w kontekście miejsca pracy. Wskazano na elementy różnicujące ostracyzm od innych negatywnych zachowań w miejscu pracy, jak zachowania dewiacyjne, agresja, zachowania antyspołeczne, dysfunkcjonalne, kontrproduktywne lub mobbing. Następnie przedstawiono podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania zjawiska. Szczególny nacisk położono na opisanie negatywnych konsekwencji doświadczenia ostracyzmu na poziomie indywidualnym i organizacyjnym, jak wzrost negatywnych emocji, obniżenie dobrostanu jednostki, zablokowanie możliwości realizacji podstawowych potrzeb, negatywne nastawienie do współpracowników i przełożonych, odczuwanie niższej satysfakcji z pracy czy też spadek zaangażowania w pracę. Ustalono wnioski sugerujące jego pozytywne skutki. W końcowych uwagach położono nacisk na sugestie dotyczące zapobiegania ostracyzmowi w miejscu pracy i przyszłych interwencji w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an overview of the previous literature on the phenomenon of social ostracism in the context of the workplace. There were indicated elements differentiating ostracism from other negative behaviors in the workplace such as deviant behavior, aggression, anti-social behavior, dysfunctional, counterproductive or mobbing. Next, the subjective and organizational determinants of the phenomenon are presented. Particular emphasis was placed on describing the negative consequences of the ostracism experience at the individual and organizational level, such as increased negative emotions, lower individual well-being, frustration of basic needs, negative attitude towards colleagues and superiors, feeling lower satisfaction from work, or lower commitment to work. Conclusions suggesting its positive effects were established. In the final remarks, the emphasis was put on suggestions regarding the prevention of ostracism in the workplace and future interventions in this area.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Bibliografia
 • Balliet D., Ferris D., 2013, Ostracism and prosocial behavior: A social dilemma perspective, Organizational Behavior and Human Decision Processes, no. 120, s. 298-308.
 • Beehr T.A., Jex S.M., Stacy B.A., Murray M.A., 2000, Work stressors and coworker support as predictors of individual strain and job performance, Journal of Organizational Behavior, no. 21, s. 391-405.
 • Bennett R.J., Robinson S.L., 2000, Development of a measure of workplace deviance, Journal of Applied Psychology, no. 85, s. 349-360.
 • Buss D.M., 2000, The Dangerous Passion: Why Jealousy Is as Necessary as Love and Sex, New York, Free Press.
 • Caponecchia C., Wyatt A., 2012, Preventing Workplace Bul-Lying: An Evidence-Based Guide for Managers and Employees, Routledge Taylor & Francis Group, London, New York.
 • Crocker J., Wolfe C.T., 2001, Contingencies of selfworth, Psychological Review, no. 108, s. 593-623.
 • Dotan-Eliaz O., Sommer K.L., Rubin Y.S., 2009, Multilingual groups: Effects of linguistic ostracism on felt rejection and anger, coworker attraction, perceived team potency, and creative performance, Basic & Applied Social Psychology, no. 31, s. 363-375.
 • Dowgiałło Z., Nadworny W., 2005, Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Znicz, Szczecin.
 • Duffy M.K., Ganster D.C., Pagon M., 2002, Social undermining in the workplace, Academy of Management Journal, no. 45, s. 331-351.
 • Edwards J.R., 2000, Multidimensional constructs in organizational behawior research: An integrative analytical framework, Organizational Research Methods, no. 4, s.144-192.
 • Fatima A., 2016, Impact of workplace ostracism on counter productive work behaviors: Mediating role of job satisfaction, Abasyn Journal of Social Sciences, vol. 9, no. 2, s. 388-408.
 • Ferris D.L., Brown D.J., Berry J.W., Lian H., 2008, The development and validation of the workplace ostracism scale, Journal of Applied Psychology, vol. 93, no. 6, s. 1348-1366.
 • Fox S., Stallworth L.E., 2005, Racial/ethnic bullying: Exploring links between bullying and racism in the U.S. workplace, Journal of Vocational Behavior, no. 66, s. 438-456.
 • Gamian-Wilk M., 2013, Does bullying increase compliance? Social Influence, vol. 8, no. 2-3, s. 131-148.
 • Giacalone R.A., Greenberg J., 1997, Antisocial Behavior in Organizations, Thousand Oaks, CA, Sage.
 • Griffin R.W., O'Leary-Kelly A.M., Collins J.M., 1998, Dysfunctional work Behaviors in Organizations, [w:] Cooper, C.L., Rousseau, D.M. (eds.), Trends in Organizational Behawior, New York, Wiley, s. 65-82.
 • Harpaz I., 2002, Adventages and disadventages of telecommuting for the individual, organisation and society, Work Study, vol. 51, no. 2, s. 74-80.
 • Hitlan R.T., Kelly K.M., Schepman S., Schneider K.T., Zarate M.A., 2006, Language exclusion and the consequences of perceived ostracism in the workplace, Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, vol. 10, no. 1, s. 56-70.
 • Hitlan R.T., Noel J., 2009, The influence of workplace exclusion and personality on counterproductive work behaviours: An interactionist perspective, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 18, no. 4, s. 477-502.
 • Hoel H., Sheehan M. J., Cooper C. L., Einarsen S., 2011, Organizational Effects of Workplace Bullying, [w:] Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C.L. (eds.), Bullying and Harassment in the Workplace: Developments in Theory, Research, and Practice, Boca Raton, Taylor & Francis Press, London, New York, s. 129-148.
 • Jex S.M., Adams G.A., Bachrach D.G., Sorenson S., 2003, The impact of situational constraints, role stressors, and commitment on employee altruism, Journal of Occupational Health Psychology, vol. 8, no. 3, s. 171-180.
 • Kamińska B., 2014, Mobbing jako patologia w kierowaniu personelem, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, vol. 1, s. 91-99.
 • Kobyliński W., 2005, Podstawy współczesnego zarządzania, Kolegium Wydawnicze SWZPiZ, Łódź- -Warszawa.
 • Leung A.S.M., Wu L.Z., Chen Y., Young M.N., 2011, The impact of workplace ostracism in service organizations, International Journal of Hospitality Management, vol. 30, no. 4, s. 836-844.
 • Liu J., Yang F., Yang X.P., Jankowski M., Pagano P.J., 2003, NAD(P)H oxidase mediates angiotensin II-induced vascular macrophage infiltration and medial hypertrophy, Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology, no. 23, s. 776-782
 • Marr J.C., Thau S., Aquino K.F., Barclay L.J., 2012, Do I want to know? How the motivation to acquire relationship-threatening information in groups contributes to paranoid thought, suspicion behavior, and social rejection, Organizational Behavior and Human Decision Processes, no. 111, s. 285-297.
 • Neuman J.H., Baron R.A., 1998, Workplace violence and workplace aggression: Evidence concerning specific forms, potential causes, and preferred targets, Journal of Management, no. 24, s. 391-419.
 • O'Reilly J., Robinson S., Banki S., Berdahl J.L., 2015, Is negative attention better than no attention? The comparative effects of ostracism and harassment at work, Organization Science, vol. 26, no. 3, s. 774-793.
 • O'Reilly J., Robinson S.L., Berdahl J.L., Banki S., 2014, Is negative attention better than no attention? The comparative effects of ostracism and harassment at work. Organizational Science, s. 774-793.
 • Pereira D., Meier L.L., Elfering A., 2013, Short-term effects of social exclusion at work and worries on sleep, Stress & Health, vol. 29, no. 3, s. 240-252.
 • Pratt M.G., Rockmann K.W., Kaufmann J.B., 2006, Constructing professional identity: The role of work and identity learning cycles in the customization of identity among medical residents, Academy of Management Journal, no. 49, s. 235-262.
 • Robinson S., O'Reilly J., Wang W., 2013, Invisible at work: An integrated model of workplace ostracism, Journal of Management, vol. 39, no.1, s. 203-231.
 • Robinson S., Schabram K., 2017, Workplace Ostracism, [w:] Kipling K.D., Nida S.A. (eds.), Ostracism, Exclusion, and Rejection, Routledge, New York, s. 224-239.
 • Sackett P.R., DeVore C.J., 2001, Counterproductive Behaviors at Work, [w:] Anderson N., Ones D.S., Sinangil H.K., Viswesvaran C. (eds.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Sage, London, s. 145-164.
 • Scott K. L., Thau S., 2013, Theory and research on social exclusion in work groups, [w:] DeWall C.N. (eds.), The Oxford handbook of social exclusion, New York, NY, Oxford University Press, s. 65-73.
 • Sedlak & Sedlak, 2015, Komunikat z badań "Badanie społecznych warunków pracy", Kraków.
 • Smart Richman L., Leary M.R., 2009, Reactions to discrimination, stigmatization, ostracism, and other forms of interpersonal rejection: a multimotive model, Psychological Review, no. 116, s. 365-383.
 • Sommer K.L., Williams K.D., Ciarocco N.J., Baumeister R.F., 2001, When silence speaks louder than words: Explorations into the intrapsychic and interpersonal consequences of social ostracism, Basic and Applied Social Psychology, 23, s. 225-243.
 • Thau S., Poortvliet P., Aquino K., 2007, Self-defeating behaviours in organizations: the relationship between thwarted belonging and interpersonal work behaviors, Journal of Applied Psychology, no. 92, s. 840-847.
 • Vardi Y., Weiner Y., 1996, Misbehavior in organizations: A motivational framework, Organization Science, no. 7, s. 151-165.
 • Williams K.D., 2009, Ostracism. A temporal reed - threat model, Advances in Experimental Social Psychology, no. 41, s. 275-314.
 • Williams K.D., Bernieri F., Faulkner S., Grahe J., Gada-Jain N., 2000, The Scarlet Letter study: Five days of social ostracism, Journal of Personal and Interpersonal Loss, no. 5, s. 19-63.
 • Wu C.H., Liu J., Kwan H.K., Lee C., 2016, Why and when workplace ostracism inhibits organizational citizenship behaviors: An organizational identification perspective, Journal of Applied Psychology, vol. 101, no. 3, s. 362-378.
 • Wu L., Wei L., Hui C., 2011, Dispositional antecedents and consequences of workplace ostracism: An empirical examination, Frontiers of Business Research in China, vol. 5, no. 1, s. 23-44.
 • Wu L.Z., Yim F.H.K., Kwan H.K., Zhang X., 2012, Coping with workplace ostracism: The roles of ingratiation and political skill in employee psychological distress, Journal of Management Studies, vol. 49, no. 1, s. 178-199.
 • Wynne R., McAnaney D., 2009, Preventing social exclusion through illness or disability: Models of good practice, Work, vol. 32, no. 1, s. 94-103.
 • Zadro L., Godwin A., Svetieva E., Sethi N., Iannuzzelli R., Gonsalkorale K., 2017, Creating the Silence: Ostracism from the Perspective of the Source, [w:] Williams K.D., Nida S.A. (red.), Ostracism, Exclusion, and Rejection, Routledge, New York, s. 130-145.
 • Zhang R., Ye C., Ferreira-Meyers K., 2017, Linking workplace ostracism to interpersonal citizenship behaviour: A moderated mediation model of work-to-family conflict and rumination, International Journal of Stress Management, vol. 24, no. 3, s. 293-320.
 • Zheng X., Yang Y., Ngo H.Y., Liu X.Y., Jiao W., 2016, Workplace ostracism and its negative outcomes, Journal of Personnel Psychology, vol. 15, no. 4, s. 143-151.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530608

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.