PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 4 | 67--72
Tytuł artykułu

Ocena konkurencyjności towarowych gospodarstw rolnych

Autorzy
Warianty tytułu
Assessment of Competitiveness of Comodity Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano metodę ułatwiającą przyporządkowanie gospodarstwa rolnego do stanów konkurencyjności na podstawie przewagi własności zasobów i efektywności ekonomicznej jego funkcjonowania. Pomimo mankamentów w postaci przypisania całej renty ekonomicznej sferze umiejętności, przedstawiona metoda pozwala pozycjonować gospodarstwa rolne w różnych obszarach i poddawać je ocenie. Stanowi propozycję poszerzenia pomiaru konkurencyjności gospodarstw rolnych na poziomie mikroekonomicznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to present the method to facilitate assigning a farm to the competitiveness status based the advantage of resource ownership and economic efficiency of its functioning. Despite flaws in a form of assigning entire economic rent to the sphere of skills, the presented method allows to situate farms in various areas and to assess them. It is a proposal to expand the measurement of competitiveness of farms at the microeconomic level.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
67--72
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej - PIB w Warszawie
Bibliografia
 • Barney Jay. 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management 17 (1): 102-117.
 • Barry Peter, Paul Ellinger. 2012. Financial Management in Agriculture. New York: Prentice Hall.
 • Czyżewski Andrzej. 2006. Polityka gospodarcza i jej wpływ na kształtowanie cen i dochodów w rolnictwie. [W] Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie (Economic policy and its impact on shaping prices and incomes in agriculture. [In] Economic conditions for the use of market tools for price stabilization and risk management in agriculture), ed. Michał Jerzak, Andrzej Czyżewski, 17-55. Poznań: Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.
 • Dzikowska Marlena, Marian Gorynia. 2012. Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej? (Theoretical aspects of enterprise competitiveness: toward an eclectic approach). Gospodarka Narodowa 4: 3-6.
 • Flak Olaf, Grzegorz Głód. 2012. Konkurencyjni przetrwają (Competitive will survive). Warszawa: Difin.
 • Gorynia Marian, Barbara Jankowska. 2008. Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa (Clusters and international competitiveness and internationalization of the company). Warszawa: Difin.
 • Guzewicz Wacław, Adam Kagan, Maria Zdzieborska. 2007. Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Raport 3, RPW nr 77 (Adaptation processes in agricultural production cooperatives. Report No. 3, RPW No. 77). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Józwiak Wojciech. 2003. Przewagi komparatywne polskich gospodarstw rolniczych (Comparative advantages of Polish farms). Warszawa: IERiGŻ.
 • Józwiak Wojciech (ed.). 2014. Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długoterminowej, RPW nr 144. (Efficiency, production costs and competitiveness of Polish farms presently and in the medium and long term, RPW No. 144). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Józwiak Wojciech, Wojciech Ziętara (ed.) 2012. Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010 (Changes in farms in the years 2002-2010). Warszawa: GUS.
 • Kagan Adam. 2012. Pomnażanie wartości właścicielskiej jako funkcja celu wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych (The value of ownership and its increase as a function of agricultural enterprises). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2: 50-61.
 • Kagan Adam. 2013. Stan i perspektywy wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych (The condition and prospects of large-scale agricultural enterprises). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Kagan Adam. 2015. Efektywność i konkurencyjność wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych (Efficiency and competitiveness of large-scale agricultural enterprises). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Kleinhanss Werner. 2015. Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niemczech (Competitiveness of the major types of agricultural holdings in Germany). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 25-41.
 • Kulawik Jacek. 2008. Efektywność finansowa w rolnictwie. Istota, pomiar i perspektywy (Financial efficiency of farming. Essentia, measurement and perspectives). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2: 37-50.
 • Kulawik Jacek, Barbara Wieliczko. 2012. Wybrane finansowe aspekty konkurencyjności rolnictwa (Financial considerations of competitiveness in agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 36-40.
 • Latruffe Laura. 2010. Competitiveness, productivity and efficiency in the agricultural and agri-food sectors. Paris: OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers no. 30, http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en.
 • Obłój Krzysztof. 2007. Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii (Theoretical traps of the resource theory of strategy). Przegląd Organizacji 5: 7-10.
 • Poczta Walenty. 2010a. Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce po akcesji do UE i jej determinanty jako przesłanki rozwoju rolnictwa (Economic condition of Polish farms after the integration with the EU and its determinants as a premise of agricultural development). Rocznik Nauk Rolniczych. Seria G 97 (3): 206-207.
 • Poczta Walenty. 2010b. Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności (The potential of Polish agriculture after five years of eu membership as a factor of its competitiveness). Wieś i Rolnictwo 1: 21-47.
 • Podstawka Marian (ed.). 2010. Finanse (Finances). Warszawa: PWN.
 • Romanowska Maria. 2009. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie (Strategic planning in the enterprise). Warszawa: PWE.
 • Sikorska Alicja. 2013. Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych (Transformation in the agrarian structure of individual farms). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Woś Augustyn. 2006. Waloryzacja zasobów i czynników wytwórczych rolnictwa. Nowe kryteria wyboru (Valorisation of resources and production factors of agriculture. New selection criteria). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Zegar Józef. 2012. Konkurencyjność ekonomiczna versus konkurencyjność społeczna w rolnictwie (Economic competitiveness versus social competitiveness in agriculture). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 246: 563-573.
 • Zieliński Marek. 2008. Sytuacja ekonomiczna i efektywność wykorzystania posiadanych zasobów czynników produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych bez osób ubezpieczonych w KRUS. [W] Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych (Economic situation and efficiency of using the resources of production resources owned in family farms without persons insured in KRUS. [In] Efficiency of operation, investment activity and competitive ability of Polish farms of natural persons), ed. W. Józwiak, 72- 100. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Zieliński Marek, Wojciech Ziętara. 2016. Efektywność techniczna gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej a ich konkurencyjność (Technical efficiency and competitiveness of field farms). Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (1): 16-24.
 • Ziętara Wojciech. 2014. Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych (Competitiveness of polish farms). Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 258-262.
 • Ziętara Wojciech, Jolanta Sobierajewska. 2017. Konkurencyjność polskich gospodarstw sadowniczych (Competitiveness of the Polish fruit farms). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 103-116.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530636

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.