PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 (61) | 17--47
Tytuł artykułu

GOW jako wyzwanie współczesności

Warianty tytułu
Knowledge-Based Economy as a Contemporary Challenge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W warunkach zmian otoczenia konieczne staje się tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu podmiotów opierających swoją przewagę na wiedzy. Wiedza staje się strategicznym czynnikiem rozwoju i wzrostu konkurencyjności. GOW, nowa gospodarka, gospodarka sieciowa w społeczeństwie wiedzy to nowe kierunki rozwoju współczesnego świata. W artykule przedstawiono istotę, podstawy oraz nośniki GOW, omówiono wybrane definicje GOW. Wskazano i omówiono cechy charakterystyczne GOW w ujęciu wybranych autorów. Przedstawiono podmioty mające wpływ na tworzenie GOW. Pokazano, że wiedza stanowi podstawowy zasób w organizacji. Omówiono istotę i potrzebę zarządzania wiedzą. Wskazano na cele i aspekty zarządzania wiedzą, przedstawiono wybrane czynniki wpływające na funkcjonowanie systemu zarządzania wiedzą. (abstrakt oryginalny)
EN
In the changing environment, it is necessary to create conditions conducive to the creation of entities that base their competitive advantage on knowledge. Knowledge becomes a strategic factor for the development and growth of competitiveness. Knowledge-based economy, the new economy, the network economy in the knowledge society are new directions for the development of the modern world. The article presents the essence, basics and carriers of knowledge-based economy, and discusses selected definitions of knowledge-based economy. It indicates and discusses the characteristics of knowledge-based economy formulated by selected authors. It presents the entities that influence the creation of knowledge-based economy. It shows that knowledge is the basic resource in an organization. The author discusses the essence and the need for knowledge management, indicates the goals and aspects of knowledge management and presents selected factors influencing the functioning of the knowledge management system. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Beckman T.J., The Current State of Knowledge Management, [w:] Knowledge Management - handbook, J. Lebowitz (red.), CRC Press, Boca Raton, London-New York-Washington, D.C. 1999.
 • Beliczyński J., Mesjasz Cz., Stabryła A., [w:] A. Stabryła (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Bell D., The Coming of Post-Industrial Society: A venture in Social Forecasting, Basic Books, New York 1976.
 • Bell D., The Doming of Post- Industrial Society, Basic Books, New York 1973.
 • Biuletyn Informacyjny Innowacje i Wiedza, Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski 2006, nr 3.
 • Boulton R.F.S., Liber B.D., Samek S.M., Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG Press, Warszawa 2001.
 • Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, SGH, Warszawa 2005.
 • Bryl Ł., Znaczenie nowej gospodarki we współczesnych przedsiębiorstwach międzynarodowych, PWE, Poznań 2015.
 • Buckley P.J., Carter M.J., Knowledge Management in Global Technology Markets: Applying Theory to Practice, Long Range Planning 2000, vol. 33.
 • Conway S., The Think Factory. Managing today's most precious resource, people! Microsoft, John Wiley&Sons. Inc. Hoboken, New Jersey 2007.
 • Coyle D., Quah D., Getting the Measure of the New Economy, The Work Foundation, iSociety, maj 2002.
 • Dahlman C., Anderson T. (eds.), Korea and the Knowledge-Based Economy, Making the Transmision. Information Society, OECD, World Bank Institute 2000.
 • Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge Organizations manage What They Know, Harvard Business School Press, 1998.
 • Directly based on the production, distribution and use of knowledge and information, The Knowledge Based Economy, OECD, GD 96(102).
 • Drucker P., Managing knowledge Means managing Oneself, Leader to Leader, 2000, nr 16.
 • Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Dworak E., Grabia T., Kasperkiewicz W., Kwiatkowska W., Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy, [w:] E. Dworak, Mierzenie gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Gajek K., Zarządzanie różnorodnością w polskich organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014 (350).
 • Gao F., Li M., Clarke S., Knowledge management and knowledge management in business operations, "Journal of Knowledge Management" 2008, nr 12 (2).
 • Hiliami M.F., Ramayah T., Mustapha Y., Pavanchlik S., Product and process innovativeness: Evidence from Malaysian SME's, "European Journal of Social Science" 2010.
 • Hurmelinna-Lukkanen P.L., Sainio M., Jauhiainen T., Appropiability Regime for Radical and Incremental Innovations, "R&D Management" 2008, nr 38(3).
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki. Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 19 sierpnia 2006.
 • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informatyczne biznesu, Agencja Wyd. Placet, Warszawa 1999.
 • Kleer J. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja. Związki czasowe i przyczynowe, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), GOW Społeczeństwo oparte na wiedzy, W. Welfe (red.), Wyzwania dla Polski, PTE, Warszawa 2009.
 • Kołodko G., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.
 • Korenik S., Gospodarka oparta na wiedzy i jej znaczenie dla kształtowania się e-regionów, [w:] W. Kierzkowska-Makar (red.), Innowacyjność w strategiach regionów UE i Dolnego Śląska DCSR, 2006, nr 4.
 • Koziarkiewicz-Chlebowska A., Koncepcja zarządzania wiedzą, jej geneza, zastosowanie i perspektywy, AGH, Kraków 2001.
 • Koźmiński A., Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?, [w:] G. Kołodko (red.), Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 • Kukliński A., Konkurencyjne społeczeństwo permanentnej edukacji jako twórca GOW, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, A. Kukliński (red.), KBN Warszawa 2001.
 • Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju, [w:] Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 • Lundvall B.A., National Systems of Innovation, Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Printer Publisher, London 1992.
 • Madej Z., Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów, [w:] E. Freitag-Mika (red.), Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa 2006.
 • Marcinkowski A., Era gospodarki opartej na wiedzy, [w:] P. Jedynak (red.), Wiedza współczesnych organizacji. Wybrane problemy zarządzania, Wyd. UJ, Kraków 2010.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 • Morawski M., Ilościowe zarządzanie wiedzą - podejście zachodnie, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Naisbitt J., Megatrendy. Dziesięć kierunków zmieniających nasze życie, Wyd. Zysk i S-ka, Warszawa 1997.
 • Orłowski W., Knowledge Economy and Knowledge-Based Growth: Some Issues in a Transition Economy, [w:] A. Kukliński (red.), The Knowledge-Based Economy: The European Challenges of the 21Century, State Committee for Scientific Research of the Republic of Poland, Warszawa 2000.
 • Perechuda K., Systemy CRM oparte na zarządzaniu wiedzą, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w społeczeństwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Peters M.A., Marginson S., Murphy P., Creativity and the Global Knowledge Economy, Peter Lang Publishing, Nowy Jork 2008.
 • Piątkowski M., Infrastruktura instytucjonalna "nowej gospodarki" a rozwój krajów postsocjalistycznych, [w:] "Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, G.W. Kołodko, M. Piątkowski (red.), Wyd. WSPiZ, Warszawa 2002.
 • Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B., Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2004, nr 1.
 • Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Fundacja UE w Krakowie, 2011.
 • Powell W., Snellman K., Knowledge Economy, Annual rev. Sociol. 30, 2004.
 • Roberts J., The modern firm. Organizational desing for performance and growth, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Rosińska M., Globalna sieć biznesowa jako konsekwencja nowego paradygmatu konkurencyjności w GOW, [w:] Region w GOW, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Sadler P., Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Skrzypek A., Przydatność pracowników wiedzy w doskonaleniu zarządzania w warunkach GOW, [w:] E. Skrzypek (red.), Pracownicy wiedzy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Wyd. UMCS, Lublin 2013.
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 • Skrzypek E., Czynniki sukcesu firmy w warunkach GOW, [w:] E. Skrzypek (red.), Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
 • Skrzypek E., Ocena wiedzy i kapitału intelektualnego i ich wpływ na efektywność organizacji, [w:] Z. Szyjewski, J.S. Nowak, J.K. Grabara (red.), Strategie informatyzacji i zarządzania wiedzą, WNT, Warszawa 2004.
 • Skrzypek E., Ranga jakości w społeczeństwie wiedzy, "Problemy Jakości" 2006, nr 9.
 • Skrzypek E., Rola wiedzy we współczesnym zarzadzaniu, [w:] A. Sitko-Lutek (red.), Polskie firmy wobec globalizacji - luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Skrzypek E., Wiedza jako ważne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach nowego ładu gospodarczego, [w:] E. Skrzypek (red.), Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa, UMCS, Lublin 2008.
 • Skrzypek E., Wpływ przywództwa na sukces organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, nr 1117.
 • Skrzypek E., Wybrane aspekty zwinności organizacyjnej, "Problemy Jakości" 2017.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002.
 • The Knowledge - Based Economy, OECD, Paris 1996.
 • Tiwana A., The Knowledge management Toolkit, Prentice Hall PTR 2000.
 • Toffler A., Trzecia fala, Kurpisz S.A., Poznań 2006.
 • Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 • Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Transition Economy, [w:] A. Kukliński (red.), The Knowledge-Based Economy: The European Challenges of the 21Century, State Committee for Scientific Research of the Republic of Poland, Warszawa 2000.
 • Woroniecki J., Nowa gospodarka: Miraż czy rzeczywistość? Doktryna - praktyka - optyka OECD, [w:] Społeczeństwo oparte na wiedzy, W. Welfe (red.), Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2009.
 • Wywiad z prof. Jerzym M. Mischke, Witamy w epoce kamienia e-łupanego, Computer World 2008, nr 15.
 • Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej, 2000.
 • Zienkowski L., Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość, [w:] L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531030

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.