PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 2, t. 334 | 169--184
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie wydatków gmin na dopłaty do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych w Polsce. Stan obecny i prognoza

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Diversification of Municipal Expenditure for Residual Charges for Inhabitants of Collective Households in Poland. Present Situation and Prognosis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gminy jako najmniejsze jednostki samorządu terytorialnego w Polsce są odpowiedzialne za działania z zakresu pomocy społecznej. Rosnąca liczba osób starszych może wpływać na poziom wydatków związanych z zapewnieniem im opieki, w tym również tej całodobowej, świadczonej przez domy pomocy społecznej (DPS-y). Od wielu lat systematycznie rosną wydatki gmin związane z pobytem ich mieszkańców w DPS-ach i stanowią one coraz bardziej dotkliwy problem, zwłaszcza dla gmin o niższym poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie tych województw, w których gminy są i będą w najbliższej przyszłości najbardziej obciążone z tytułu dopłat do pobytu mieszkańców w DPS-ach, i sprawdzenie, czy ma to związek z obserwowaną w nich sytuacją demograficzną. Dane poddane analizie statystycznej pochodziły z ogólnodostępnych źródeł: sprawozdań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz opracowań Głównego Urzędu Statystycznego. Określono aktualną sytuację poszczególnych województw w zakresie starzenia się społeczeństwa oraz obciążenia wydatkami na dofinansowanie pobytu mieszkańców w DPS-ach. Stwierdzono zróżnicowanie województw ze względu na stopień obciążenia przedmiotowymi wydatkami i brak zróżnicowania ze względu na udział osób starszych w populacji. W oparciu o modele trendu liniowego sporządzono również dla województw prognozy przedmiotowych wydatków gmin w perspektywie do 2020 roku. Wykazano, że największe obciążenie (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) dotyczyć będzie gmin zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przypadające w tym województwie na jednego mieszkańca wydatki będą ponad dwukrotnie wyższe niż w województwie mazowieckim.(abstrakt oryginalny)
EN
Communes as the smallest units of local government in Poland are responsible for social assistance. The growing number of older people can affect the level of care expenses, including these that are spent for care in social welfare houses (SWH). The expenses of municipalities related to the residence of their inhabitants in SWH are increasing systematically, and they are becoming a substantial problem especially for communes at lower socio-economic development level. The aim of this paper is to identify those voivodeships in which communes are and will be mostly affected in the near future by residual charges for inhabitants of SWH and to check whether this is related to the demographic situation. Statistical data analyzed in this paper were taken from public sources: Ministry of Family, Labour and Social Policy reports, and Central Statistical Office. The current situation of voivodeships in the area of population aging and the expenditures on residual charges for inhabitants of SWH were described. There was diagnosed a diversification of voivodships due to the level of expenditures connected with residual charges for inhabitants of SWH and the lack of diversification due to the participation of the elderly in the population. Basing on linear trend models there was also prepared a forecast of expenditures of communes in the perspective up to 2020. It was shown that the communes located in the warmińsko-mazurskie voivodship would have to face the greatest level of expenditures (per capita). The expenditures per capita in this voivodeship will be more than two times of the mazowieckie voivodship's expenditures.(original abstract)
Rocznik
Strony
169--184
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Bains M., Oxley H. (2004), Ageing-related Spending Projection for Health and Long-Term Care, [w:] Towards Higher-Performing Health Systems: Policy Studies from the OECD Health Project, OECD, Paris.
 • Błędowski P. (2014), Ekonomiczne aspekty starzenia się ludności, [w:] J. Majkowski, M. Myśliwiec, A. Członkowski, A. Chybicka (red.), Wyzwania XXI wieku. Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne, Federacja Polskich Towarzystw Medycznych, Warszawa.
 • Bywalec C. (2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 grudnia 2016 roku, Sytuacja demograficzna Polski i założenia polityki ludnościowej w Polsce, (2017), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ [dostęp: 15.07.2017].
 • Maciejewski G. (2003), Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy.
 • OECD (2015), Health systems are still not prepared for an ageing population, http://oecdinsights.org/2015/04/29/health-systems-are-still-not-prepared-for-an-ageing-population/ [dostęp: 9.11.2017].
 • OECD (2017), https://data.oecd.org/pop/elderly-population.htm [dostęp: 10.11.2017].
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny województw (2007-2016), GUS, Warszawa.
 • Rothgang H., Engelke K., Long-term care: How to organize affordable, sustainable long-term care given the constraints of collective versus individual arrangements and responsibilities, Discussion Paper, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8465langId=en [dostęp: 9.11.2017].
 • Sprawozdania MPiPS-03 (2004-2016), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej [dostęp: 15.07.2017].
 • Sprawozdania MPiPS-05 (2010-2015), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej [dostęp: 15.07.2017].
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531086

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.