PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 10 | 25--32
Tytuł artykułu

Różnorodność i korzyści wypływające z zarządzania różnorodnością

Autorzy
Warianty tytułu
Diversity and Benefits of Diversity Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienia związane z różnorodnością są traktowane jako ważne ze względu na narastające problemy związane z różnicami w populacji ludzkiej, wymaganiami i oczekiwaniami interesariuszy w kwestiach równości i różnorodności. Podmioty gospodarcze muszą koncentrować się na różnorodności i szukać sposobów dla integracji, ponieważ w różnorodności tkwi potencjał dla uzyskania przewagi konkurencyjnej i sukcesu rynkowego. Różnorodność staje się kluczowym składnikiem skutecznego rozwoju oraz wzrostu efektywności organizacji. Definiowanie różnorodności rodzi wiele kontrowersji, a nawet sprzeczności. Celem artykułu jest wskazanie na istotę, znaczenie różnorodności w organizacjach funkcjonujących w warunkach społeczeństwa sieciowego, w którym bardzo ważną rolę pełnią relacje. Koncepcja zarządzania różnorodnością znajduje coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Dlatego wskazano na korzyści, jakie można uzyskać, wdrażając politykę różnorodności oraz zarządzanie różnorodnością. Bardzo ważnym problemem dla wzrostu popularności koncepcji zarządzania różnorodnością jest odpowiednia wiedza i systemy promocji różnorodności. W artykule odniesiono się do kart różnorodności oraz kongresu różnorodności jako ważnych form promocji koncepcji różnorodności. Przedstawiono także paradygmaty różnorodności. Realizacji celów niniejszego artykułu służy układ treści. W artykule wskazano na istotę różnorodności, dokonano przeglądu definicji różnorodności, wskazano na korzyści związane z zarządzaniem różnorodnością, odniesiono się do paradygmatów różnorodności oraz wskazano na formy promocji koncepcji zarządzania różnorodnością. Metoda badawcza przyjęta w artykule to analiza dostępnej literatury przedmiotu i wnioskowanie. W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano na potrzebę dalszych badań nad różnorodnością oraz poszukiwania sposobów i narzędzi kształtowania świadomości w obszarze równości i różnorodności w zarządzaniu organizacją. (abstrakt oryginalny)
EN
Issues related to diversity are treated as important due to increasing problems related to differences in the human population, requirements and expectations of stakeholders on the issues of equality and diversity. Businesses must focus on diversity and look for ways to become inclusive, because diversity has the potential to gain a competitive advantage and market success. Diversity management is becoming a key component of effective development and improves organization's efficiency. Defining diversity raises a lot of controversy and even contradictions. The aim of the article is to point to the essence and significance of diversity in organizations functioning in the conditions of network society in which relations play a very important role. The concept of diversity management is attracting an increasing interest of enterprises at home and abroad. That is why the benefits that can be achieved by implementing diversity policy and diversity management are indicated. A very important problem for the growing popularity of the diversity management concept is adequate knowledge and systems for the promotion of diversity. The article refers to the diversity charter and the diversity congress as important forms of promoting the concept of diversity. The article covers the essence of diversity, reviews the definition of diversity, the benefits of managing diversity, refers to the diversity paradigms and indicates the forms of promotion of the concept of diversity management. The research method adopted in the article is the analysis of the available subject literature and logical inference. As a result of the conducted analyses, the need for further research on diversity and the search for ways and tools for shaping awareness in the area of equality and diversity in the management of the organization becomes evident. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
25--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
Bibliografia
 • Brdulak Halina. 2009. "Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy". Kobieta i biznes (1-4): 2.
 • Begec Suat. 2013. "Effective diversity management initiatives". International Review of Management and marketing 3(2): 63-74.
 • Carter E., E. Kepner, M. Shaw, W. B. Woodson. 1982. "The effective management of diversity. Society for the Advancement of Management". Advanced Management Journal (47): 49-53.
 • Durska Małgorzata, za: David A. Thomas, Robin J. Ely. 1996. Making Differences Matter. Harvard Business Review. 2009. W Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia. Kobieta i biznes (1-4): 8.
 • Dokument Karty Różnorodności, http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/dokument/ [dostęp 21.07. 2018].
 • Drucker Peter. 2007. Managing in the Next Society. Oxford: Butterworth Heinemann.
 • Europa 2020, http:ec.europa.eu/europa2020/index_pl.htm [dostęp 15.08.2018].
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiz-nes.pl/karta-roznorodnosci/dokument/ [dostęp 20.07.2018].
 • Gajek Katarzyna. 2014. Zarządzanie różnorodnością w polskich organizacjach. W Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 127-137. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Global Diversity and Inclusion. Fostering Innovation Through a Diverse Workforce. 2011. Forbes Insights, http://www.forbes.com/forbesinsights/innovation_diversity [dostęp 10.07.2018].
 • Gross-Gołacka Elwira. 2016. "Rola koncepcji zarządzania różnorodnością w doskonaleniu organizacji". Problemy Jakości (4): 28-29.
 • Gross-Gołacka Elwira. 2018. Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, 56. Warszawa: Difin.
 • http://be-navigator.pl/pl/kongres-roznorodnosci/poprzednie-edycje/
 • http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversityreport2014en.pdf [dostęp 19.11.2017].
 • http://www.diversityatwork.net, [dostęp 20.07.2018].
 • http://www.shrm.org/diversity/businesscase.asp [dostęp 13.07.2018].
 • Jamka Beata. 2011. "Wartości a model biznesowy zarządzania różnorodnością". Master of Business Administration (6): 65-75.
 • Karwińska Anna, Dobrosława Wiktor. 2008. Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna. Teksty 6: 6.
 • Konrad Alison. M., Pushkala Prasad, Judith Pringle (red.). 2006. Handbook of Workplace diversity, 3-15. London: Sage.
 • Mulgan Geoff. 2009. Europe 25: Discovering the future through action as well as analysis. W E. Faroult (red.) The world in 2025 Contributions from an expert group, 69-77. European Commission.
 • Przewodnik dobrych praktyk. 2007. Firma równych szans. Gender Index. Warszawa: UNDP EQUAL.
 • Rakowska Anna, Marzena Cichorzewska. 2016. "Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w innowacyjnych przedsiębiorstwach - wyniki badań". Przedsiębiorczość i zarządzanie 17(2): 90.
 • Rakowska Anna. 2014. "Różnorodność zasobów ludzkich - stan badań i wyzwania". Prace Naukowe UE we Wrocławiu (349): 351-360.
 • Rawłuszko Marta. 2009. "Komunikowanie w warunkach różnorodności". Kobieta i biznes (1-4): 24-27.
 • Rawłuszko Marta. 2008. Zarządzanie różnorodnością a przeciwdziałanie dyskryminacji. W Podręcznik trenerski Zarządzanie Firmą Równych Szans, 21-22. Warszawa: Fundacja Feminoteka.
 • Rosado Caleb. 1997. "What Do We Mean By 'Managing Diversity' Workforce Diversity" Vol. 3. Concepts and Cases. Hyderabad, India: ICAFAI University.
 • Sonnenschein William. 1997. The Diversity Toolkit. How You Can Build and Benefit from a Diverse Workforce, 3-4. New York: Mc Graw-Hill Companies.
 • Taylor Cox Jr. 2001. Creating the Multicultural Organization, 3. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Thomas David A., Robin J. Ely. 1996. Making Differences Matter. Harvard Business Review.
 • Thomas R.R. Jr. 1991. Beyond Race and Gender: Unleashing the power of your total work force by managing diversity. New York: AMACOM Books.
 • Urbaniak Bogusława. 2014. "Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji". Zarządzanie zasobami ludzkimi (3-4): 98-99.
 • Value basd diversity: The challenges and strengths of many; The Economist Intelligence Unit Limited 2014, http:tammy Ericson. Com/images/uploads/EIUsuccess Factor-Prof_06. pdf. [dostep 13.05.2017].
 • Walczak Waldemar. 2011. "Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji". E-mentor 3(40): 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531150

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.