PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | nr 2 | 35--62
Tytuł artykułu

Budgetary Policy of Local Government and Its Impact on Entrepreneurship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polityka budżetowa samorządu lokalnego i jej wpływ na przedsiębiorczość
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Polityka budżetowa ma istotny wkład w tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi działalności gospodarczej na danym obszarze.
Cele badań. W artykule dokonano analizy wpływu lokalnej polityki budżetowej na rozwój przedsiębiorczości w Polsce w latach 2010-2015. Na potrzeby niniejszego artykułu przedsiębiorczość została zdefiniowana jako liczba nowo zarejestrowanych jednostek gospodarczych w przeliczeniu na liczbę osób w wieku produkcyjnym, a politykę budżetową określono przez pryzmat struktury dochodów i wydatków budżetów gminnych uwzględniający ich charakterystykę ekonomiczną. Analizą objęto gminy w podziale na jednostki miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie.
Metodologia. Autorzy zastosowali analizę skupień, wykorzystując algorytm oparty na medoidach. W wyniku przeprowadzonej analizy skupień zidentyfikowano dwa typy polityki budżetowej w gminach miejskich, trzy typy w gminach wiejskich i dwa w gminach miejsko-wiejskich. Dla każdego typu polityki wpływ poszczególnych zmiennych na przedsiębiorczość został oszacowany przy wykorzystaniu modeli panelowych z jedną i wieloma zmiennymi. Parametry modeli oszacowano za pomocą ważonej metody najmniejszych kwadratów dla danych panelowych.
Kluczowe wnioski. W większości przypadków wyniki potwierdziły pozytywny wpływ dochodów własnych, wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych na przedsiębiorczość. Najsilniejsze oddziaływanie tych zmiennych zaobserwowano w gminach miejskich. Negatywny wpływ odnotowano w przypadku subwencji ogólnych i dotacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Budgetary policy has an important contribution to creating a business- friendly climate and development of SMEs in a given area.
Research aims. This paper examines the impact of the local budgetary policy on the development of entrepreneurship in Poland in the years 2010-2015. For the purpose of the paper, entrepreneurship was defined as the number of newly registered economic entities divided by the number of persons of working age, and budgetary policy through revenue and expenditure structure of commune/municipality budgets regarding their economic characteristics. The analysis was carried out regarding communes/municipalities split by urban, rural, and urban-rural entities.
Methodology. The authors applied cluster analysis using the K-medoids algorithm. Applying the cluster analysis, 2 types of budgetary policy were determined in urban, 3 types in rural, and 2 types in urban-rural communes. For each type of identified budgetary policy the impact of selected variables on entrepreneurship was estimated using panel models with one and many explanatory variables. The parameters were estimated using groupwise weighted least squares for the panel data method.
Key findings. In most cases, the results confirmed a positive impact of own revenue, current expenditure, and investment expenditure on entrepreneurship. The strongest effect of the above-mentioned variables was reported for municipalities. A negative impact was noted for general subsidies and grants. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
35--62
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Information Technology and Management (UITM) in Rzeszow
 • University of Gdansk
 • University of Management and Administration in Zamosc
Bibliografia
 • Aidis, R., Estrin, S., & Mickiewicz, T. (2012). Size matters: Entrepreneurial entry and government. Small Business Economics, 39, 119-139.
 • Asif, I. (2015). Entrepreneurship and the allocation of government spending under imperfect markets. Development Economics Global Indicators Group Policy Research Working Paper, 7163, 1-24.
 • Bassanini, A. & Scarpetta, S. (2001). The driving forces of economic growth: Panel data evidence for the OECD countries. OECD Economic Studies, 33(2), 9-56.
 • Bieńkowska, W. (2013). Activities of local authorities in promoting entrepreneurship in Poland. Economic Science for Rural Development, 32, 26-31.
 • Bończak-Kucharczyk, E., Herbst, K., & Chmura, K. (1998). Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Brol, R. (1997). Rola i zadania samorządu i administracji w realizacji strategii rozwoju turystyki. In: M. Obrębalski (ed.). Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego.
 • Dziemianowicz, W. & Jałowiecki, B. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a polityka miejska polskich metropolii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Dziemianowicz, W., Mackiewicz, M., Malinowska, E., Misiąg, W., & Tomalak, M. (2000). Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Warszawa: PAB-Font.
 • Flieger, M. (2009). Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 147-167.
 • Gancarczyk, M. & Gancarczyk, J. (2008). Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 • Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Goedhuys, M. & Sleuwaegen, L. (2010). High-growth entrepreneurial firms in Africa: A quantile regression approach. Small Business Economics, 34, 31-51.
 • Greene, W.H. (2012). Econometric Analysis, 7th ed., Boston-London: Pearson.
 • Grodzka, D. (2008). Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu terytorialnego. In: G. Gołębiowski, A. Zygierewicz (eds.), Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce (pp. 111-134), Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, no. 16, Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
 • Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J.H. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, 2nd edition, Springer Series in Statistics, New York: Springer.
 • Hill, R.C., Griffiths, W.E., & Lim, G.C. (2011). Principles of Econometrics, 4th edition. Hoboken, NJ: Wiley.
 • Kaufman, L. & Rousseeuw, P.J. (2005). Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis, Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics. Hoboken, N.J.: Wiley.
 • Kogut-Jaworska, M. (2008). Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Warszawa: CeDeWu.
 • Kosiedowski, W. (ed.) (2005). Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 • Kożuch, A. (2011). Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego. In: A. Kożuch & A. Noworól (eds.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, (pp. 9-26). Kraków: Instytut Spraw Publicznych.
 • Levine, R. & Renelt, D. (1992). A sensitivity analysis of cross-country growth regressions. The American Economic Review, 84(4), 942-963.
 • Maronna, R.A., Yohai, V.J., & Martin, R.D. (2006). Robust Statistics: Theory and Methods, Wiley Series in Probability and Statistics. Chichester: John Wiley & Sons.
 • Mátyás, L. & Sevestre, P. (2008). The Econometrics of Panel Data: Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice, 3rd edition, Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics. New York: Springer.
 • Mickiewicz, T., Rodzinka, J., & Skica, T. (2016). Lokalne i regionalne czynniki wsparcia przedsiębiorczości. Klasteryzacja, promocja, doradztwo i lokalny kapitał społeczny. Warszawa: C.H. Beck.
 • Nowak, M.J. & Skotarczyk, T. (eds.) (2010). Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne. Warszawa: CeDeWu.
 • Okraszewska, A., Brzeziński, I., & Kwiatkowski, J. (2002). Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.
 • Postuła, I. (2008). Regionalna pomoc publiczna jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości. Problemy Zarządzania, 6(2), 137-153.
 • Radacz, J. (2013). Instrumenty wspierania przedsiębiorczości na przykładzie miasta Brodnicy. In: A. Jackiewicz & Ł. Sułkowski (eds.), Dylematy rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie regionalnym (pp. 345-364), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 14, z. 8, cz. 1. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 • Sienkiewicz, M.W. (2014). Local economic development policy in Poland: Determinants and outcomes. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci, 32(2), 405-427.
 • Skica, T. (2008). Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin woj. Podkarpackiego). Samorząd Terytorialny, 1/2, 43-62.
 • Skica, T. & Wołowiec, T. (2013). The instruments of stimulating entrepreneurship by local government units (LGU's). Ekonomska Istraživanja - Economic Research, 26(4), 127-146.
 • Skica, T., Bem, A., & Daszyńska-Żygadło, K. (2013). The role of local government in the process of entrepreneurship development. Financial Internet Quarterly "e-Finanse", 9(4), 1-24.
 • Słomińska, B. (2007). Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości. Samorząd Terytorialny, 3, 19-33.
 • Straumanis, J. (2013). Local self-government initiatives and support opportunities for enterprises: The Sigulda County case. Social Research, 4(33), 25-35.
 • Tybout, J.R. (2000). Manufacturing firms in developing countries: How well do they do and why? Journal of Economic Literature, 38(1), 11-44.
 • Wackerly, D.D., Mendenhall, W., & Scheaffer, R.L. (2008). Mathematical Statistics with Applications, 7th edition, Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.
 • Wooldridge, J.M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 • Zalewski, A. (ed.) (2007). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Zioło, M. (2012). Modele polityki inwestycyjnej gmin i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 97(724), 283-296.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531176

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.