PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 (61) | 95--130
Tytuł artykułu

Kredyty eksportowe zabezpieczone ubezpieczeniem gwarantowanym przez skarb państwa a adekwatność kapitałowa banków. Analiza możliwości zastosowania polisy ubezpieczeniowej KUKE SA jako uznanej umowy o ochronie kredytowej nierzeczywistej dla ekspozycji stanowiących oficjalnie wspierane kredyty eksportowe w kontekście wdrożenia pakietu CRD IV/CRR (Część I)

Warianty tytułu
Export Credit Insurance Backed by the State Treasury vs. Capital Adequacy of Banks. Analysis of the Possibility of Using an Insurance Policy of KUKE SA as a Recognised Agreement on the Unfunded Credit Protection for the Exposition Constituting the Officially Backed Export Credits in the Context of CRD IV/CRR Package (Part I)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono zastosowanie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych jako uznanej techniki ograniczania ryzyka kredytowego, w rozumieniu Rozporządzenia 575/2013, zabezpieczającej ekspozycje z tytułu kredytów eksportowych. Uznanie polisy ubezpieczeniowej KUKE SA za tego typu technikę jest jednym z warunków niezbędnych dla ustalenia właściwej wagi ryzyka dla potrzeb oszacowania współczynnika adekwatności kapitałowej banku. Analizowane tu zagadnienie jest istotne z punktu widzenia aktywizacji krajowego rynku bankowego w zakresie wspierania eksportu poprzez zwiększenie zaangażowania w finansowanie dłużników zagranicznych, importujących towary lub usługi z Polski. W celu szerszego zobrazowania omawianej problematyki, w artykule przedstawiono również międzynarodowe uwarunkowania regulacyjne, których nie można pominąć w kontekście subsydiowania eksportu, jak też odniesiono się do konstrukcji funkcjonującego w Polsce systemu ubezpieczania oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zgodności ochrony kredytowej nierzeczywistej, udzielanej przez KUKE SA z wymogami Rozporządzenia CRR. Niniejszy artykuł nie odnosi się do zagadnienia, o którym mowa w art. 194 ust. 5 w związku z art. 201 ust. 1 Rozporządzenia CRR, dotyczących uznanego dostawcy ochrony kredytowej nierzeczywistej i warunków, jakie podmiot udzielający ochrony nierzeczywistej spełniać powinien, aby zakwalifikowano go jako takiego dostawcę. Analiza powyższego zagadnienia zostanie przeprowadzona w odrębnym artykule. Zwrócić należy również uwagę, że w rozważania będące przedmiotem opracowania dotyczą wyłącznie polisy ubezpieczeniowej, nie zaś gwarancji ubezpieczeniowej, stosowanej w obrocie handlowym z zagranicą dla potrzeb zabezpieczenia ryzyka niedokonania płatności przez kontrahentów zagranicznych w transakcjach krótkoterminowych, czemu również zostanie poświęcony odrębny tekst. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the use of export insurance backed by the State Treasury as a recognized credit risk mitigation technique under Regulation 575/2013, concerning the exposure to risk of export credit offered by the banking sector. Recognition of the insurance policy of KUKE SA [Export Credit Insurance Corporation], a Polish ECA, as such a technique is one of the conditions for appropriate determination of the risk weight for the estimation of the capital adequacy ratio of the bank. The issue is of great importance for higher engagement of the domestic banking sector in providing export credits and supporting the domestic companies entering foreign markets by increased involvement in financing companies importing products and services from Poland. In order to illustrate the issues in more detail, the article also analyses main international regulations requirements that need to be taken into account in the context of subsidizing export activity as well as main principles of the officially supported export credits with special focus on the compliance of unfunded credit protection provided by KUKE SA with CRR. The article does not deal with the issue referred to in Article 194 par. 5 in conjunction with Article 201 par. 1 Capital Requirements Regulation concerning the official provider of unfunded credit protection and requirements that a provider of unfunded credit protection should fulfil to be a recognised one. The analysis of the above issue will be discussed in a separate article. Attention must be also drawn to the fact that the considerations presented in the article concern only an insurance policy and not insurance collateral applied in foreign trade for the needs of the protection of payment by foreign trade partners in short-term transactions, which will also be discussed in a separate article. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
95--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelni Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Arrangement on Officially Supported Export Credits, http://www.oecd.org/ tad/xcred/theexportcreditsarrangementtext.htm
 • Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Basel Committee on Banking Supervision 2010, https://www. bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. UE L176/338 z dnia 27.06.2014 r.), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:31998L0029
 • Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE), zatwierdzone decyzją Ministra Finansów nr DG/8/2007 z dnia 2 marca 2007 r., polisa indywidualna, kredyt dla nabywcy, zagraniczny kredytobiorca prywatny, http://www.kuke.com. pl/dla-bankow/zabezpieczenie-kredytu-bankowego/kredyt-dla-nabywcy/ (wg stanu na dzień 01.01.2018 r.).
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 727/2013 z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1233/2011 w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX% 3A32013R0727
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, (Dz.U. UE L176/1 z dnia 27.06.2013 r.) http://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R1233
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. UE L176/1 z dnia 27.06.2013), https://eur-lex.europa. eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&from=PL
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, (Dz.U. UE L176/1 z dnia 27.06.2013 r.), http://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R1233
 • Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (1986-1994) - Annex 1 - Annex 1A - Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (WTO-GATT 1994), (Dz.U. UE L 336 z 23.12.1994), s. 156, http://eur- -lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1505595187428&uri=CELEX:21994A1223(14).
 • Uchwała Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż umowy przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen, nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. UE C 326 z dn. 26.10.2012), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/?uri=celex 12012E TXT.
 • Zygierewicz M., Zastosowanie kategorii aktywów ważonych ryzykiem w celu obliczania wymogu kapitałowego w bankach z tytułu ryzyka kredytowego, "Journal of Management and Finance" 2013, 11 (2/1) (pl), s. 679-697, http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_1_55.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531184

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.