PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 7-8 | 13--26
Tytuł artykułu

Dopuszczalność przewidzenia przez gminę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacji i przebiegu dróg publicznych na gruntach prywatnych a zagadnienie kolizji interesu publicznego i indywidualnego - rozważania na kanwie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 24.07.2017 r., II SA/Gl 276/17

Autorzy
Warianty tytułu
Admissibility of the Municipality Planning the Location and Course of Public Roads on Private Land in the Land Use Plan and the Matter of the Conflict of Public and Individual Interests - Considerations in the Light of the Verdict of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 24/07/2017, II SA/Gl 276/17
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rada gminy ma co najmniej prawo (jeżeli nie obowiązek) do tego, aby w ramach obowiązków planistycznych związanych z zapewnieniem odpowiedniego systemu komunikacji i infrastruktury technicznej przewidzieć w planie miejscowym lokalizację i przebieg dróg publicznych. Planowane drogi mogą także przebiegać po gruntach prywatnych, jeżeli taka lokalizacja znajduje racjonalne uzasadnienie i nie wykracza poza zakres przysługującego radzie gminy władztwa. Teza ta, wyrażona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w jednym z orzeczeń, znajduje uzasadnienie normatywne oraz orzecznicze w przypadku problematyki dotyczącej rozstrzygania kolizji interesu publicznego z interesem indywidualnym. Wynika ona również z charakteru kompetencji administracyjnoprawnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The municipal council has at least the right (if not the obligation) to plan the location and course of public roads in the land use plan within the framework of its planning obligations related to the assurance of an appropriate system of transportation and technical infrastructure. The planned roads may also cross private land if such a location is rationally justified and does not extend beyond the scope of the municipal council's authority. This argument, which was expressed by the Voivodship Administrative Court in Gliwice in one of the judgements, has a normative and adjudicative justification with regard to the matter of resolving the conflict of public interest with the individual interest. It also arises from the nature of the administrative law powers. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
13--26
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Adamiak B. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. B. Adamiak, J. Borkowski, Warszawa 2017.
 • Duniewska Z., Dobra chronione w prawie administracyjnym, Łódź 2014.
 • Elżanowski F., komentarz do art. 7 k.p.a. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser R., M. Wierzbowski, Warszawa 2017.
 • Hadel M., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, "Przegląd Prawa Publicznego" 2016/5.
 • Izdebski H., Ideologia i zagospodarowanie przestrzenne, Warszawa 2013.
 • Jakimowicz W, Władztwo planistyczne gminy - kompetencje, zadania, wolności, "Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka" 2012/1.
 • Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.
 • Jakimowicz W., Wolność zabudowy w prawie administracyjnym, Kraków 2012.
 • Jakimowicz W., Zewnętrzne granice uznania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 2010/5.
 • Krawczyk M., Podstawy władztwa administracyjnego, Warszawa 2016.
 • Królczyk A., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30.07.2010 r., sygn. akt II OSK 1053/10, "Casus" 2011/1.
 • Matczak M., Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004.
 • Nowicki H, Sankcje administracyjne [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
 • Przybysz P., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym [w:] H. Izdebski, A. Stępkowski, Nadużycie prawa. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1 marca 2002 r., Warszawa 2002.
 • Skrzydło W., komentarz do art. 21 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2013.
 • Sześciło D., Glosa do wyroków ETPC: z dnia 14 listopada 2006 r., 52589/99, z dnia 17 lipca 2007 r., 17373/02 i z dnia 6 września 2007 r., 38672/02, "Samorząd Terytorialny" 2008/1-2.
 • Sześciło D., Glosa do wyroku ETPC z dnia 6 listopada 2007 r., 22531/05, "Samorząd Terytorialny" 2008/5.
 • Szewczyk M., Aksjologia prawa zagospodarowania przestrzeni [w:] J. Zimmermann, Aksjologia prawa administracyjnego, t. 2, Kraków 2017.
 • Woźniak M., O potrzebie wartościowania w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [w:] Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red. nauk.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, Warszawa 2018.
 • Zachariasz I., komentarz do art. 36 [w:] H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Zaradkiewicz K., komentarz do art. 21 [w:] Konstytucja RP, t. 1, Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis/el. 2017.
 • Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531274

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.