PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2(38) | 47--61
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania środków publicznych w rozwoju działalności przeładunkowej małych portów morskich na przykładzie portu w Darłowie

Autorzy
Warianty tytułu
The Possibles use of Public Funds in the Development the Activities of the Transhipment of Small Seaports for Example of Port in Darłowo
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o dopuszczalny zakres zaangażowania środków publicznych w rozwój małych portów morskich, która została dokonana na przykładzie portu w Darłowie. W artykule wykorzystano wtórne oraz pierwotne źródła informacji. W tym celu zapoznano się z literaturą przedmiotu, licznymi dokumentami oraz przeprowadzono badania w formie wywiadu pogłębionego. Porty morskie w ustawodawstwie krajowym uznawane są za obiekty użyteczności publicznej. Poddawane są silnej presji konkurencyjnej oraz są w znacznym stopniu niedoinwestowane. Powyższe okoliczności w połączeniu z perspektywą wzrostu przeładunków, niechęcią sektora prywatnego do angażowania się w proces inwestycyjny oraz ograniczeniami budżetowymi zarządów portów, uzasadniały potrzebę dofinansowania portów ze środków publicznych. Wspieranie rozwoju małych portów morskich nie powinno być uznane za pomoc publiczną. Choć w przypadku infrastruktury wykorzystywanej do celów gospodarczych, zachodzi taka możliwość. W przyszłości należy się spodziewać większego zaangażowania w proces inwestycyjny sektora prywatnego, a następnie zwiększenia atrakcyjności portów oraz ograniczenia publicznych źródeł finansowania infrastruktury.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to answer the question about the acceptable scope of involvement public funds in the development of small seaports, which was made for example the Darłowo port. Both primary and secondary sources were used. The article is based on the analysis of subject literature and numerous documents, as well as research in the form of in-depth interview. Seaports in national legislation are regarded as public utilities. There are under strong competitive pressure and largely underinvested. These circumstances combined with the perspective of increased transshipments, the reluctance of the private sector to engage in the investment process, and the seaport management's budget limitations, justified using public funding to support the seaport. The support of development of smalls seaports shouldn't be considered as public aid. Even, in case of infrastructure used to economic purpose - possibility exists. In the future is expected an increased engagement of the private sector in the investment process, and consequently an increase in the attractiveness of the port and a limitation of the public sources of financing the infrastructure.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
47--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Bronk, H. (2009). Modele finansowania infrastruktury transportowej. Ekonomiczne Problemy Usług, 32, 19-33.
 • Ciupak, K. (2012). Pomoc czy nie pomoc? Dylematy prawne przy ocenie publicznego finansowania infrastruktury portów morskich, czyli z dala od bezpiecznej przystani. Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2 (1), 72-87.
 • Dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, październik 2014.
 • Dudzik, S. (2002). Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.
 • Gałązka, K. (2012). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo UOKIK.
 • Grzelakowski, A.S. (2004). Systemy zarzadzania portami morskimi w krajach basenu Morza Bałtyckiego. Rodzaje, ocena ich efektywności i kierunki rozwoju. W: T. Palmowski, M. Pacuk (red.), Europa bałtycka regionem współpracy i integracji - XIX Sejmik Morski (s. 73-77). Gdańsk: Wydawnictwo "Civitas Christiana".
 • Grzelakowski. A.S., Matczak, M. (2012). Współczesne porty morskie - funkcjonowanie i rozwój. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Klimek, H., Dąbrowski, J. (2011). Europejska Polityka Portowa, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Komunikat, (2013). Porty: motor wzrostu. Bruksela: Komisja Europejska.
 • Kowalczyk, U. (2010). Porty lokalne w strategii rozwoju miast i gmin nadmorskich. W: H. Salmonowicz (red.), Polska gospodarka morska. Szczecin: Wydawnictwo Kreos.
 • Misztal, K. (2010). Organizacja i funkcjonowanie portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Misztal, K. (1994). Porty morskie w Unii Europejskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Misztal, K. (2001). Wymogi Unii Europejskiej wobec portów morskich i generalna ocena polskich przygotowań dostosowawczych. W: Żegluga i porty morskie w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską - XVI Sejmik Morski. Szczecin. Wydawnictwo "Civitas Christiana".
 • Pęczalska, B. (2007). Ochrona konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Pluciński, M. (2011). Zasady i źródła finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w polskich portach morskich - stan obecny, kierunki ewolucji, Logistyka, 3, 2199-2203.
 • Pluciński, M. (2017). Pomoc publiczna w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich. Przykład portu w Szczecinie, Problemy transportu i logistyki, 1 (37), 259-264.
 • Pomoc, Grupa doradcza Sienna, (2013). Pomoc publiczna dla portów morskich. Pobrane z: file:///C:/Users/Piotr/Desktop/ Artykuł-Economika%202017/Materiały/Pomoc%20publiczna%20dla%20 portów%20morskich.html (3.05.2017).
 • Postuła, I., Werner, A. (2006). Pomoc publiczna. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Rutkiewicz, K. (2013). Pomoc Publiczna w sektorze rybołówstwa i akwakultury w polityce konkurencji Unii Europejskiej w latach 1992-2010, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15, 3, s. 289-290.
 • Snażyk, Z., Szafrański, A. (2010). Publiczne prawo gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Szwankowski, S. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 9.05.2008. Dz.Urz. UE. 2008, C 115.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. Dz.U. 1997, nr 9, poz. 44, z późn. zm.
 • Vanroye, K., Verweij, K., Kort, R. de, Koster, M., Kramer, H., Meyer, G Dubreuil, D., Deffontaines, G. (2011). Pomoc państwa dla portów morskich w UE. Bruksela: Parlament Europejski
 • Zarzecki, D. (2007). Wybrane elementy analizy finansowej inwestycji portowych na Ostrowie Grabowy, Zeszyty Naukowe, 452, Ekonomiczne Problemy Usług, 7, 189-201.
 • Zieziula J., Nowaczyk, P. (2011). Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce. Szczecin: PTE.
 • Zieziula J., Nowaczyk, P. (2017). Identyfikacja czynników determinujących działalność przeładunkową w małych portach morskich na przykładzie portu Darłowo, Problemy Transportu i Logistyki, 1 (37), 335-346.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531392

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.