PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 5 | 493--514
Tytuł artykułu

Dysfunkcje na rynku nieruchomości w warunkach kryzysu gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dysfunctions of the Real Estate Market During an Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Termin "dysfunkcja" oznacza nieprawidłowe funkcjonowanie systemu, zbiór zjawisk prowadzących do deformacji sposobu pełnienia określonych funkcji. Kryzys lat 2007-2008 wzmocnił i obnażył wiele dysfunkcji występujących na rynku nieruchomości. Celem opracowania jest: (1) identyfikacja najważniejszych dysfunkcji, (2) sprecyzowanie ich źródeł i mechanizmów wzmocnienia w okresie kryzysu, a także (3) wskazanie środków zaradczych, służących złagodzeniu skutków ich występowania. Stawiamy hipotezę badawczą, że złagodzenie dysfunkcji na rynku nieruchomości wymaga systematycznych działań nadzorczych i nakładania ograniczeń na mechanizmy rynkowe, celem korygowania ich słabości. Rozważaniom towarzyszą dwie tezy. Za źródło pogłębiania dysfunkcji na rynku nieruchomości w okresie kryzysu uznano erozję wartości moralnych. W gospodarce powstały sprzyjające warunki do uruchomienia pokusy nadużycia, czyli zachowań nadmiernie ryzykownych, których negatywne skutki przerzucone zostały na inne podmioty (teza 1). Pogłębienie się dysfunkcji na rynkach nieruchomości doprowadziło do błędnej alokacji zasobów kapitałowych i nieruchomościowych (teza 2). Dla realizacji celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, metodę opisową i metodę analizy porównawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The term "dysfunction" is understood as system inefficiency, a set of phenomena disturbing the execution of certain functions. The crisis of 2007-2008 brought to light and strengthened many dysfunctions of the real estate market. This study was undertaken to: (1) to identify the major dysfunctions of the real estate market; (2) to determine their causes and the mechanisms that amplify dysfunctions during a crisis; (3) to put forward remedies mitigating their impacts. A hypothesis is formulated that real estate market dysfunctions can be reduced by regular supervisory activity and putting market mechanisms under restrictions to compensate for their weaknesses. Two theses are being considered. One is that the reason why the real estate market became more dysfunctional during the crisis was the erosion of moral values. The economic situation fostered the temptation of abuse and overly risky behaviours the cost of which was to be paid by other entities (thesis 1). The other thesis is that increasing dysfunctions of the real estate markets contributed to inefficient allocation of capital and real estate resources (thesis 2). In preparing the article, a critical review of the literature, a descriptive method and a comparative analysis method were employed. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
493--514
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Akerlof G.A., Shiller R.J. (2010), Zwierzęce instynkty: czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu? , Wydawnictwo Studio Emka.
 • Bair S.C. (2010), Przyczyny kryzysu finansowego i diagnoza sytuacji na rynkach, Bezpieczny Bank , 1(40), 37-70.
 • Baum A. (2000), Evidence of cycles in European commercial real estate markets and some hypotheses , Working Papers in Land Management and Development, 05/00, University of Reading.
 • Bogle J.C. (2009), Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia , Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Bracke P. (2011), How long do housing cycles last? A duration analysis for 19 OECD countries, IMF Working Papers, 11/231.
 • Case K.E. (2000), Real estate and the macroeconomy , Brookings Papers on Economic Activity, 2.
 • Case K.E., Shiller R.J. (2004), Is There a Bubble in the Housing Market?, Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University.
 • Chen F.Y., Yu S.M. (2009), Client influence on valuation: Does language matter? A comparative analysis between Tajwan and Singapore, Journal of Property Investment & Finance , 27(1), 25-41.
 • Damodaran A. (2006), Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory and Evidence, Stern School of Business.
 • DeLisle J.R., (2013), It' déjà vu all over again, The Appraisal Journal , 13, January, 7-18.
 • Diaz J., Hansz J.A. (2002), Behavioral research into the real estate valuation process: progress toward a descriptive model, w: K. Wang, M.L. Wolverton (red.), Real Estate Valuation Theory , Appraisal Institute and American Real Estate Society.
 • Eyre L., Eyre R. (1993), Teaching Your Children Values , Touchstone.
 • Gallimore P. (1994), Aspects of information processing in valuation judgment and choice, Journal of Property Research , 11, 97-110.
 • Gemzik-Salwach A. (2009), Innowacje finansowe jako przyczyna kryzysu na rankach międzynarodowych, Finansowy Kwartalnik Internetowy eFinanse , 3, 89-103.
 • IMF (2009), Global Financial Stability Report. Responding to the Financial Crisis and Measuring Systemic Risks , World Economic and Financial Surveys, International Monetary Fund, https://www.google. plsearch?q=Global+Financial+Stability+Report+2009).&oq=Global+Financial+Stability+Report+2009.
 • Godłów-Legiędź J. (2011), Funkcje państwa i rynku z perspektywy kryzysu finansowego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica , 248, 9-22.
 • Greenspan A., Kennedy J. (2005), Estimates of home mortgage originations, repayments and debt on one- -to-four-family residences , Finance and Economics Discussion Series Paper , 41, Federal Reserve Board.
 • Grzesik K. (2017), Zautomatyzowane modele wyceny (AVM) dla celów zabezpieczenia wierzytelności kredytowej, Rzeczoznawca Majątkowy , 1(93), 39-41.
 • Hausner J. (2014), Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej, w: E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Havard T. (2001), Behavioral variations in methodologies in commercial investment valuation , Research Papers, 4(1), RICS.
 • Hilbers P., Lei Q., Zacho L. (2001), Real estate market developments and financial sector soundness , IMF Working Papers , September, 1.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (2009), Pokusa nadużycia a kryzys "subprime", Ekonomiczne Problemy Usług , 3 8 , 32- 37.
 • Jurowski A., Zegadło P. (2009), Geneza i dotychczasowy przebieg globalnego kryzysu finansowego, Bezpieczny Bank , 1(38), 75-110.
 • Kishore R. (2004), Theory of behavioral finance and its application to property market: a change in paradigm, University of Western Sydney.
 • Kołodko G.W. (2014), Nowy Paradygmat, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, w: E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Krysiak Z. (2010), Finansowanie nieruchomości jako perspektywiczny obszar inwestowania, Finansowanie Nieruchomości , 23, 12-17.
 • Kucharska-Stasiak E. (2008), Rynek nieruchomości a sektor bankowy w: E. Kucharska- Stasiak (red.), Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy , Zeszyt Hipoteczny, 26, Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, s. 61-70.
 • Kucharska-Stasiak E. (2014), Behawioralne aspekty w wycenie nieruchomości, Zarządzanie i Finanse , 4, 247-261.
 • Kucharska-Stasiak E. (2016), Ekonomiczny wymiar nieruchomości , Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kucharska-Stasiak E. (2018), Statistics in the Context of Economic Theory and the Limits of Automated Valuation Models in the Individual of Valuation Properties , TEGoVa, PFSRM.
 • Lorenz D. (2006), The Application of Sustainable Development Principles to the Theory and Practice of Property Valuation , Universitätsverlag Karlsruhe.
 • Łaszek J. (2007), Rozwój światowych rynków nieruchomości mieszkaniowych a ryzyko rynku w Polsce, Finansowanie Nieruchomości , 4(13), 13-22.
 • Łaszek J., Augustyniak H., Widłak M. (2010), Czy grozi nam kolejny boom na rynku nieruchomości?, Finansowanie Nieruchomości , 23, 4-11.
 • Matysiak G. (2017), Report for TEGoVa. The accuracy of Automated Valuation Models (AVMs), http://www. tegova.org/data/bin/a591190c05b2c3_Geoge_Matysiak_Valuation_Report.pdf.
 • Merton R.K. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna , Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pacuła P. (2009), Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych i jego możliwe konsekwencje, Bezpieczeństwo Narodowe, 9 -10, 105-117.
 • Palakavong na Ayuthaya N., W. Swierczek (2014), Factors influencing variation in value and investor confidence, Journal of Business and Management , 16, 41-51.
 • Prystupa M. (2017), Po co wymyślono statystykę?, Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw , 4(4), 3-8.
 • KNF (2008), Raport o sytuacji banków w 2007 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Renaud B. (1994), The 1985-1995 Global Real Estate Cycle: Its Causes and Consequences , The World Bank.
 • Ronald R. (2008), The ideology of home ownership: homeowner societies and the role of housing, http://videri.wikidot.com/ronaldhomeownership.
 • Sikorska E., Wiatrak P. (2009), Wybrane kryzysy finansowe XX wieku a obecny kryzys finansowy na świecie, w: J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, C.H. Beck.
 • Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania (2014), Bruksela 13.11.2013.
 • Stiglitz J.S. (2010), Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Szkudlarek P. (2009), Sektor bankowy i branża deweloperska w Polsce w kontekście kryzysu subprime w dobie globalizacji rynków finansowych, w: J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, C.H. Beck.
 • Szyszka A. (2009), Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, Bank i Kredyt , 40(4), 5-30.
 • The Economist (2002), The houses that saved the world, 30 March, http://www.economist.com/ node/1057144.
 • Tupaj-Cholewa A. (2007), Wspieranie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w USA - Community Reinvestment Act , w: Polityka mieszkaniowa, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
 • Wolverton M.L. (2000), Self-perception of the role of the appraiser: objective opinions or price validations?, The Appraisal Journal , July, 273-282.
 • Wydra M. (2007), Kryzys na rynku finansowania nieruchomości w USA - skutki dla rynku, rekomendacje dla Polski, Finansowanie Nieruchomości , grudzień, 23-33.
 • Wydra M. (2009), Stan rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na 31 grudnia 2008 roku, Finansowanie Nieruchomosci , kwiecień, 40-61.
 • Zaleśkiewicz T. (2012), Psychologia ekonomiczna , Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zhu M. (2014), Housing markets, financial stability and the economy , http://www.imf.org/external/np/ speeches/2014/060514.htm.
 • Żelazowski K. (2007), Zjawisko bańki cenowej w kontekście zmian na polskim rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 15(1-2), 139-148.
 • Żelazowski K. (2009), Efekt majątkowy nieruchomości , Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2.
 • Żelazowski K. (2017), Housing market cycles in the context of business cycles, Real Estate Management and Valuation , The Journal of Towarzystwo Naukowe Nieruchomości , 25.
 • Żelazowski K. (2018), Fenomen baniek cenowych na rynkach nieruchomości , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, w druku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531668

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.